Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2. turėti vienerių metų darbo patirtį finansų ar buhalterinės apskaitos srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, mokesčius, valstybinį socialinį draudimą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei dokumentų rengimo taisyklėmis, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas užduotis ir pavedimus;
2. dalyvauja turto, materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje;
3. rengia duomenis inventorizacijai;
4. atlieka atsiskaitymų su tiekėjais ir atsakingais asmenimis einamąją kontrolę;
5. atlieka Agentūros turto panaudojimo einamąją kontrolę;
6. dalyvauja rengiant Agentūros apskaitos tvarkas;
7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.