Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu fizikos studijų krypties, arba gamtinės geografijos studijų krypties, arba chemijos studijų krypties, arba biologijos studijų krypties, arba aplinkos inžinerijos studijų krypties;
2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje.
    
Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
1. perduoda Departamento valstybės tarnautojams ir/ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) savo patirtį, įgytą einant valstybės tarnautojo pareigas;
2. padeda naujai priimtiems Departamento darbuotojams įgyti arba pagilinti žinias ir gebėjimus tiesioginių pareigų vykdymui;
3. prisideda vykdant vadovybės pavedimus bei tęsiant pradėtus ilgalaikius darbus:
3.1. pagal kompetenciją teikia siūlymus ir padeda įgyvendinti priemones padedančias vykdyti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą;
3.2. pagal kompetenciją rengia metodinę medžiagą ir rekomendacijas darbuotojams, susijusias su ūkinės veiklos aplinkosauginiu reguliavimu;
3.3. dalyvauja ir teikia metodinė pagalbą rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir leistinos aplinkos taršos sąlygų nustatymo dokumentus;
3.4. pagal kompetenciją prisideda prie iš Europos Sąjungos ir Lietuvos institucijų gaunamų dokumentų analizės ir vertinimo, apibendrinimų parengimo, pristatymų ir kitų susijusių darbų;
3.5. pagal kompetenciją dalyvauja ir teikia išvadas bei pasiūlymus darbo grupėms ir komisijoms siekiant įgyvendinti teisės aktuose numatytus uždavinius;
3.6. pagal kompetenciją nagrinėja teisės aktų projektus ir teikia siūlymus jų tobulinimui.
4. vykdo kitus su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.