Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
2. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
4. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
5. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
7. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
9. Tvarko Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenis, susijusius su Tvarkytojų sąrašu.
10. Pagal kompetenciją organizuoja ūkio subjektų ir kitų suinteresuotų asmenų konsultavimą, rekomendacijų rengimą, kitos metodinės pagalbos pakuočių atliekų tvarkymo klausimais teikimą siekiant gerinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą..
11. Analizuoja, apibendrina Europos Sąjungos valstybių narių praktiką atliekų tvarkymo srityje, teikia pasiūlymus darbo organizavimo gerinimui ir teisės aktų tobulinimui..
12. Pagal kompetenciją dalyvauja tikslinių darbo grupių ir komisijų darbe..
13. Teikia siūlymus dėl užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos kontrolės vykdymo tobulinimo..


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

2. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
2.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
2.3. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);
2.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
2.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
2.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
2.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
2.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;
3. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
3.1. kalba - anglų;
3.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
4. Atitikimas kitiems reikalavimams:
4.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.