Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
9. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka importuojamų produktų iš ruonių pažymų patikrinimą pagal 2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/1850 nuostatas..
14. Informuoja valstybės ar savivaldybės institucijas, kurių žinioje yra konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, kur ir kokiomis sąlygomis privaloma šiuos daiktus perduoti arba sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka..
15. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006 nustatytos formos dokumentus gyvūnams/augalams, jų dalims ir gaminiams iš jų, rengia šių dokumentų projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui..
16. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus dėl leidimų įvežti (išvežti) laukinius gyvūnus ar saugomų rūšių laukinius augalus, jų dalis ir gaminius iš jų išdavimo, dėl leidimų įvežti (išvežti) laukinius gyvūnus ar augalus galiojimo panaikinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui..
17. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus, dėl leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais ar saugomų rūšių laukiniais augalais, jų dalimis ar gaminiais iš jų išdavimo, išduotų leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais ar augalais papildymo ar galiojimo sustabdymo, leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais ar augalais galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui..
18. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006 nustatančiame išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles nustatytos formos dokumentų blankų gamybą..

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – biologija (arba);
1.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
1.4. studijų kryptis – teisė (arba);
1.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.