Pareigų aprašymas Spausdinti

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;
2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį teisės taikymo ir/ar teisėkūros srityje;
3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisėkūrą, civilinį, administracinį, administracinių bylų teisenos procesus, aplinkos apsaugą, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analizuoti ir taikyti teisės aktus, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Agentūros kompetencijos srityse, pagal kompetenciją nagrinėja Agentūros administracijos padalinių parengtus norminių teisės aktų projektus, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti teisės aktų projektus, vizuoja, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus, vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl Agentūros parengtų ir pateiktų derinti teisės aktų projektų, teikia pasiūlymus teisės aktų rengėjams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
2. registruoja teisės aktų projektus Teisės aktų informacinėje sistemoje ir teisės aktus Teisės aktų registre, kad būtų įgyvendinti teisėkūros reikalavimai;
3. atstovauja Agentūrai teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kituose juridiniuose asmenyse;
4. pagal kompetenciją analizuoja teismų praktiką ir teikia pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo;
5. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, prašymus ir skundus dėl Agentūros sprendimų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Agentūros rengiamų norminių teisės aktų antikorupcinį vertinimą;
7. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, vadovybės pasitarimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
8. nustatyta tvarka teikia konsultacijas teisės aiškinimo, taikymo ir teisėkūros klausimais Agentūros administracijos padaliniams;
9. vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.