Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
3. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
6. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
9. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
11. Atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai ES Tarybos darbo grupėse Pramoninės taršos prevencijos ir kontrolės klausimais, taip pat EK Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo komiteto susitikimuose ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu ES..
12. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis, nacionalines bei tarptautines programas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės srityse bei koordinuoja jų įgyvendinimą..
13. Pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant produktų grupių ekologinio ženklinimo tvarkymo klausimus. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo kriterijų atskiroms produktų grupėms norminius dokumentus..
14. Pagal kompetenciją dalyvauja taikant Tarptautinių standartų grupės ISO 14000 dėl aplinkosaugos vadybos ir ekologinio ženklo suteikimo produktų grupėms sistemas..
15. Pagal kompetenciją atlieka Nacionalinės pagalbos tarnybos, kuri konsultuoja organizacijas dėl Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos ar gamintojus importuotojus, vartotojus dėl Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo atskirai produktų grupei, funkcijas..
16. Atlieka Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkytojo funkcijas.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – miškininkystė (arba);
1.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
1.4. studijų kryptis – ekologija (arba);
1.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.