Aplinkos apsaugos agentūra, 188784898

 Darbo pobūdis: 

1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vedėjo duotas ir Agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;

2. atlieka nuotekų, dirvožemio, dugno nuosėdų ir paviršinio vandens tyrimus pagal standartines veiklos procedūras aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir aplinkos monitoringo vykdymo tikslais;

3. pagal kompetenciją tiria aplinkos elementų (vandens, dirvožemio) užterštumą Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

4. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, vadovaujantis normatyviniais dokumentais ir laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų;

5. palaiko kokybės sistemą skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;

6. nustatyta tvarka teikia atliktų tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“);

7. įsisavina naujus tyrimų metodus;

8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros tikslai.

 

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data:

2023-01-11

Galioja iki:

2023-02-15

Darbo stilius:

Savarankiškas darbas

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas:

Aukštasis

Profesija:

Aplinkos chemikas

Papildomi sugebėjimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, aplinkos elementų (oras, vanduo, dirvožemis) matavimų ir tyrimų metodus, matavimų ir tyrimų, atliekamų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais tvarką, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;

3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;

4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

DARBO UŽMOKESTIS

Nuo:

1116,00 EUR mėnesinė alga

Iki:

1171,80 EUR mėnesinė alga

Mokėjimo terminai:

nurodyta suma už mėnesinę algą, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis:

Neterminuota

Įdarbinama:

pradėti dirbti iš karto

DARBO LAIKAS

Pamainingumas:

Viena pamaina

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

Per savaitę:

40 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės:

numatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas:

Klaipėdos miesto sav., Klaipėda, Taikos pr. 26

 

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo:

Aida Garšvienė

El. paštas:

[email protected]

Pageidavimo siuntimo adresas:

CV prašome siųsti Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vedėjai Aidai Garšvienei el. paštu [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-08