exclamation

2022-01-27 nuo 19:00 iki 24:00 val. bus atliekami techniniai darbai, todėl galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Skelbimo nr.: 76502
Skelbimo data: 2022-01-24
Skelbimas galioja iki: 2022-02-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - visa Lietuva. Darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių, nuo 1500,00 eurų iki 1800,00 eurų.
Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. AV-13


KLIMATO KAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (66-1D)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Klimato kaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskirta biudžetinių įstaigų darbuotojų specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu matematikos mokslų, ar informatikos mokslų, ar fizinių mokslų, ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro taršos, vandens telkinių, jūros, ekosistemų ir biologinės įvairovės srityse, žinoti dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
3.4. mokėti dirbti MS Excel programine įranga;
3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. renka ekonominius, socialinius, inžinerinius (technologinius) ir kitus duomenis, reikalingus poveikio aplinkai modeliavimui, iš viešų arba privačių duomenų šaltinių bei Lietuvos Respublikos ministerijų ar joms pavaldžių įstaigų;
4.2. sistemina ir dokumentuoja surinktus duomenis į Agentūros vidiniame tinkle saugomus duomenų rinkinius (duomenų bazes);
4.3. analizuoja surinktus duomenis ir nustato bei dokumentuoja priklausomybės (koreliacijos) ryšius tarp jų;
4.4. kuria ir dokumentuoja metodikas, skirtas modeliuoti politikos priemonių (viešųjų investicijų, teisinio reguliavimo, švietimo / viešinimo veiklų, mokslinių tyrimų ir kt.) poveikį aplinkai (šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro teršalų, vandens teršalų kiekius ir kt.);
Kurti ir dokumentuoti skaičiuokles (Excel pagrindu) pagal politikos priemonių poveikio modeliavimo metodikas.
4.5. organizuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos ministerijomis, joms pavaldžiomis įstaigomis, mokslo institucijomis ir rinkos ekspertais siekiant nustatyti arba patikslinti poveikio aplinkai modeliavimo metodikas ir jose naudojamus duomenis (prielaidas);
4.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su administracijos padalinio veikla susijusius pavedimus.
_______________________


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Skelbimo nr.: 76507
Skelbimo data: 2022-01-24
Skelbimas galioja iki: 2022-02-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - visa Lietuva. Darbo užmokestis nuo 1500,00 eurų iki 1800,00 eurų (neatskaičius mokesčių).
Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. AV-13


KLIMATO KAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (66-2D)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Klimato kaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskirta biudžetinių įstaigų darbuotojų specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu matematikos mokslų, ar informatikos mokslų, ar fizinių mokslų, ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro taršos, vandens telkinių, jūros, ekosistemų ir biologinės įvairovės srityse, žinoti dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
3.4. mokėti dirbti MS Excel programine įranga;
3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. renka ekonominius, socialinius, inžinerinius (technologinius) ir kitus duomenis, reikalingus poveikio aplinkai modeliavimui, iš viešų arba privačių duomenų šaltinių bei Lietuvos Respublikos ministerijų ar joms pavaldžių įstaigų;
4.2. sistemina ir dokumentuoja surinktus duomenis į Agentūros vidiniame tinkle saugomus duomenų rinkinius (duomenų bazes);
4.3. analizuoja surinktus duomenis ir nustato bei dokumentuoja priklausomybės (koreliacijos) ryšius tarp jų;
4.4. kuria ir dokumentuoja metodikas, skirtas modeliuoti politikos priemonių (viešųjų investicijų, teisinio reguliavimo, švietimo / viešinimo veiklų, mokslinių tyrimų ir kt.) poveikį aplinkai (šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro teršalų, vandens teršalų kiekius ir kt.);
Kurti ir dokumentuoti skaičiuokles (Excel pagrindu) pagal politikos priemonių poveikio modeliavimo metodikas.
4.5. organizuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos ministerijomis, joms pavaldžiomis įstaigomis, mokslo institucijomis ir rinkos ekspertais siekiant nustatyti arba patikslinti poveikio aplinkai modeliavimo metodikas ir jose naudojamus duomenis (prielaidas);
4.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su administracijos padalinio veikla susijusius pavedimus.
_______________________


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Skelbimo nr.: 76508
Skelbimo data: 2022-01-24
Skelbimas galioja iki: 2022-02-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - visa Lietuva. Darbo užmokestis nuo 1500,00 eurų iki 1800,00 eurų (neatskaičius mokesčių).
Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. AV-13


KLIMATO KAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (66-3D)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Klimato kaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskirta biudžetinių įstaigų darbuotojų specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu matematikos mokslų, ar informatikos mokslų, ar fizinių mokslų, ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro taršos, vandens telkinių, jūros, ekosistemų ir biologinės įvairovės srityse, žinoti dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
3.4. mokėti dirbti MS Excel programine įranga;
3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. renka ekonominius, socialinius, inžinerinius (technologinius) ir kitus duomenis, reikalingus poveikio aplinkai modeliavimui, iš viešų arba privačių duomenų šaltinių bei Lietuvos Respublikos ministerijų ar joms pavaldžių įstaigų;
4.2. sistemina ir dokumentuoja surinktus duomenis į Agentūros vidiniame tinkle saugomus duomenų rinkinius (duomenų bazes);
4.3. analizuoja surinktus duomenis ir nustato bei dokumentuoja priklausomybės (koreliacijos) ryšius tarp jų;
4.4. kuria ir dokumentuoja metodikas, skirtas modeliuoti politikos priemonių (viešųjų investicijų, teisinio reguliavimo, švietimo / viešinimo veiklų, mokslinių tyrimų ir kt.) poveikį aplinkai (šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro teršalų, vandens teršalų kiekius ir kt.);
Kurti ir dokumentuoti skaičiuokles (Excel pagrindu) pagal politikos priemonių poveikio modeliavimo metodikas.
4.5. organizuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos ministerijomis, joms pavaldžiomis įstaigomis, mokslo institucijomis ir rinkos ekspertais siekiant nustatyti arba patikslinti poveikio aplinkai modeliavimo metodikas ir jose naudojamus duomenis (prielaidas);
4.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su administracijos padalinio veikla susijusius pavedimus.
_______________________


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Skelbimo nr.: 76509
Skelbimo data: 2022-01-24
Skelbimas galioja iki: 2022-02-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Darbo vieta - visa Lietuva. Darbo užmokestis nuo 1500,00 eurų iki 1800,00 eurų (neatskaičius mokesčių).
Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. AV-13


KLIMATO KAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (66-4D)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Klimato kaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskirta biudžetinių įstaigų darbuotojų specialistų pareigybių grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu matematikos mokslų, ar informatikos mokslų, ar fizinių mokslų, ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro taršos, vandens telkinių, jūros, ekosistemų ir biologinės įvairovės srityse, žinoti dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;
3.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
3.4. mokėti dirbti MS Excel programine įranga;
3.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. renka ekonominius, socialinius, inžinerinius (technologinius) ir kitus duomenis, reikalingus poveikio aplinkai modeliavimui, iš viešų arba privačių duomenų šaltinių bei Lietuvos Respublikos ministerijų ar joms pavaldžių įstaigų;
4.2. sistemina ir dokumentuoja surinktus duomenis į Agentūros vidiniame tinkle saugomus duomenų rinkinius (duomenų bazes);
4.3. analizuoja surinktus duomenis ir nustato bei dokumentuoja priklausomybės (koreliacijos) ryšius tarp jų;
4.4. kuria ir dokumentuoja metodikas, skirtas modeliuoti politikos priemonių (viešųjų investicijų, teisinio reguliavimo, švietimo / viešinimo veiklų, mokslinių tyrimų ir kt.) poveikį aplinkai (šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro teršalų, vandens teršalų kiekius ir kt.);
Kurti ir dokumentuoti skaičiuokles (Excel pagrindu) pagal politikos priemonių poveikio modeliavimo metodikas.
4.5. organizuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos ministerijomis, joms pavaldžiomis įstaigomis, mokslo institucijomis ir rinkos ekspertais siekiant nustatyti arba patikslinti poveikio aplinkai modeliavimo metodikas ir jose naudojamus duomenis (prielaidas);
4.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su administracijos padalinio veikla susijusius pavedimus.
_______________________


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Darbo pobūdis: Pageidautina, kad darbuotojas turėtų gyvybės mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą.

Darbuotojo funkcijos:

1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Biologinių tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo nustatytas užduotis ir pavedimus;

2. atlieka ekotoksiškumo ir kitus hidrobiologinius tyrimus pagal standartinių procedūrų reikalavimus;

3. užtikrina tyrimų rezultatų ir bet kokios pateikiamos informacijos kokybę, laikantis LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimų;

4. rengia norminius dokumentus, reikalingus skyriaus funkcijoms vykdyti;

5. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data:

2022-01-25

Galioja iki:

2022-02-28

Darbo stilius:

Savarankiškas darbas

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas:

Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis

Profesija:

Biologas

Studijų kryptis:

Pageidautina turėti gyvybės mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą

Papildomi sugebėjimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros nuostatais ir LST EN ISO/IEC 17025 standartu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis:

1176.00 EUR mėnesinė alga

Mokėjimo terminai:

nurodyta suma už mėnesinę algą, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis:

Neterminuota

Įdarbinama:

Nuo 2022-02-01, pradėti dirbti iš karto

DARBO LAIKAS

Pamainingumas:

Viena pamaina

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

Pradžia – pabaiga:

08:00 - 17:00 val.

Per savaitę:

40 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės:

nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas:

Vilniaus miesto sav., Vilnius, A. Goštauto g. 9

 

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo:

Eglė Šupinienė

Kontakto tipas:

Darbo

Mobilus telefonas:

Telefonas nerodomas viešai

El. paštas:

egle.supiniene@gamta.lt

Pageidavimus pateikti:

El. paštu skyriaus vedėjai Eglei Šupinienei

 

 

Darbo pobūdis: Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo duotas ir Aplinkos apsaugos agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;

2. atlieka pavojingų teršiančių medžiagų cheminius tyrimus aplinkos elementų mėginiuose, taikant cheminius tyrimų metodus pagal valstybinio monitoringo metinius planus;

3. atlieka aplinkos elementų (oro, vandens, dirvožemio) užterštumo ir taršos iš stacionarių taršos šaltinių tyrimus Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremalių įvykių, ekstremalių situacijų ar didelių pramoninių avarijų, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

4. atlieka aplinkos elementų ir išleidžiamų / išmetamų teršalų cheminius tyrimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais;

5. pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras, instrukcijas ir kitą dokumentaciją standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų įgyvendinimui;

6. užtikrina atliekamų tyrimų / matavimų kokybę, vykdant tyrimų vidinį kokybės valdymą ir dalyvaujant tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose;

7. registruoja gautus mėginius, savalaikiai paskirsto mėginius tyrimams atlikti, organizuoja atliktų tyrimų / matavimų rezultatų surinkimą, rengia tyrimų / matavimų rezultatų protokolus;

8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia atliktų tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“);

9. įdiegia aplinkos teršalų cheminius tyrimų metodus, atitinkančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data:

2022-01-25

Galioja iki:

2022-02-28

Darbo stilius:

Savarankiškas darbas

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas:

Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis

Profesija:

Chemikas

Studijų kryptis:

Chemijos, ar chemijos inžinerijos, ar biochemijos studijų krypties

Papildomi sugebėjimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu chemijos, ar chemijos inžinerijos, ar biochemijos studijų krypties;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;

3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį analitinėje laboratorijoje;

5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;

6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis:

1448.00 EUR mėnesinė alga

Mokėjimo terminai:

nurodyta suma už mėnesinę algą, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis:

Neterminuota

Įdarbinama:

Nuo 2022-02-01, pradėti dirbti iš karto

DARBO LAIKAS

Pamainingumas:

Viena pamaina

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

Pradžia – pabaiga:

08:00 - 17:00 val.

Per savaitę:

40 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės:

nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas:

Vilniaus miesto sav., Vilnius, A. Goštauto g. 9

 

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo:

Daiva Pockevičiūtė

Kontakto tipas:

Darbo

Mobilus telefonas:

Telefonas nerodomas viešai

El. paštas:

daiva.pockeviciute@gamta.lt

Pageidavimus pateikti:

El. paštu skyriaus vedėjai Daivai Pockevičiūtei

 

 

Darbo pobūdis: Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. tinkamai ir laiku atlieka Aplinkos tyrimų departamento Šiaurės rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo duotas ir Aplinkos apsaugos agentūros metiniame veiklos plane numatytas užduotis ir pavedimus;

2. atlieka paviršinio vandens, nuotekų, oro ir grunto cheminius tyrimus;

3. ima mėginius cheminiams, biologiniams, radiologiniams tyrimams bei atlieka fizinių ir hidrologinių parametrų matavimus pagal metinius upių, ežerų ir tvenkinių bei radiologinio oro monitoringo planus;

4. ima nuotekų, paviršinio vandens, grunto, oro mėginius bei atlieka fizinių parametrų matavimus, atlieka stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimus ir rezultatų skaičiavimus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais;

5. pagal kompetenciją operatyviai ima nuotekų, paviršinio vandens, oro ir grunto mėginius ir atlieka matavimus ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų ar didelių pramoninių avarijų metu, kitais teisės aktų nustatytais atvejais;

6. užtikrina atliekamų tyrimų, mėginių ėmimų ir matavimų kokybę, vadovaujantis normatyviniais dokumentais ir laikantis standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų;

7. nustatyta tvarka teikia paimtų mėginių ir atliktų tyrimų duomenis į informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“);

8. palaiko kokybės sistemą skyriuje, pagal kompetenciją rengia standartines veiklos procedūras, kitus kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis; 9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

BENDRA INFORMACIJA

Registravimo data:

2022-01-25

Galioja iki:

2022-02-28

Darbo stilius:

Savarankiškas darbas

REIKALAVIMAI

Išsilavinimas:

Ne žemesnis kaip aukštasis koleginis

Profesija:

Chemikas

Studijų kryptis:

fizinių mokslų studijų sritis, arba technologijos mokslų studijų sritis, arba biomedicinos mokslų studijų sritis;

Papildomi sugebėjimai:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu fizinių mokslų studijų srities, arba technologijos mokslų studijų srities, arba biomedicinos mokslų studijų srities;

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos monitoringą, aplinkos elementų (oras, vanduo, dirvožemis) matavimų ir tyrimų metodus, matavimų ir tyrimų, atliekamų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais tvarką, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;

3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;

4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą.

DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis:

995.00 EUR mėnesinė alga

Mokėjimo terminai:

nurodyta suma už mėnesinę algą, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį

DARBO SUTARTIS

Darbo sutarties rūšis:

Terminuota

Įdarbinama:

nuo 2022-02-01 iki 2022-09-02, pradėti dirbti iš karto

DARBO LAIKAS

Pamainingumas:

Viena pamaina

Darbo grafikas:

Pilnas darbo laikas

Pradžia – pabaiga:

08:00 - 17:00 val.

Per savaitę:

40 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Komandiruotės:

nenumatomos

DARBO VIETOS ADRESAS

Darbo vietos adresas:

Utenos rajono sav., Utena, Metalo g. 11

 

KONTAKTAI

Kontaktinis asmuo:

Darius Norkūnas

Kontakto tipas:

Darbo

Mobilus telefonas:

Telefonas nerodomas viešai

El. paštas:

darius.norkunas@gamta.lt

Pageidavimus pateikti:

El. paštu skyriaus vedėjui Dariui Norkūnui

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-30