exclamation

2022-01-27 nuo 19:00 iki 24:00 val. bus atliekami techniniai darbai, todėl galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas

Skelbimo nr.: 49959
Skelbimo data: 2022-01-19
Skelbimas galioja iki: 2022-02-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Aplinkos tyrimų departamento Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,538.50
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:  

Pareigybės aprašymas:

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. stebėsena ir analizė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. priežiūra ir kontrolė;

4.2. veiklos planavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. cheminių tyrimų atlikimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. aplinkos apsaugos srities laboratorijų veiklos priežiūra;

6.2. kokybės vadybos sistemos LST EN ISO/IEC 17025 diegimas ir palaikymas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

12. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

13. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

14. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

17. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

18. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

19. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

21. Užtikrina atliekamų tyrimų/matavimų kokybę, vykdant vidinį kokybės valdymą ir dalyvaujant tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose..

22. Atlieka teršiančių medžiagų tyrimus pagal Valstybinio aplinkos monitoringo planus ir aplinkos apsaugos valstybinės laboratorinės kontrolės tikslais, tiria aplinkos elementų užterštumą Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme nurodytų įvykių, ekstremalių situacijų, kitais teisės aktų nustatytais atvejais..

23. Organizuoja skyriaus teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių patikrą ir kalibravimą..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.2. studijų kryptis – chemija (arba);

24.3. studijų kryptis – chemijos inžinerija (arba);

24.4. studijų kryptis – biochemija (arba);

arba:

24.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

24.6. darbo patirties sritis – laboratorinio darbo patirtis ;

24.7. darbo patirtis srityje – 1 metai;

25. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

25.1. kalba - anglų;

25.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

26.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

26.2. organizuotumas - 3 lygis;

26.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

26.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

26.5. komunikacija - 3 lygis.

27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

27.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

28. Profesinė kompetencija:

28.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 


Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pečiulienė
Telefonas: +37052196827
El. paštas: lina.peciuliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimo nr.: 49960
Skelbimo data: 2022-01-19
Skelbimas galioja iki: 2022-02-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,375.60
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:  

Pareigybės aprašymas:

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
GYVOSIOS GAMTOS LICENCIJAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. sprendimų įgyvendinimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas gyvosios gamtos srityje.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Sprendimų įgyvendinimas gyvosios gamtos srityje.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.

13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

15. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

16. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

17. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

19. Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka importuojamų produktų iš ruonių pažymų patikrinimą pagal 2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/1850 nuostatas..

20. Informuoja valstybės ar savivaldybės institucijas, kurių žinioje yra konfiskuoti ar kitaip valstybei perduotini negyvi laukiniai augalai ar gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, kur ir kokiomis sąlygomis privaloma šiuos daiktus perduoti arba sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka..

21. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus išduoti 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006 numatytus dokumentus gyvūnams/augalams, jų dalims ir gaminiams iš jų, rengia šių dokumentų projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui..

22. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus dėl leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką ar iš jos išvežti laukinius gyvūnus išdavimo, dėl leidimų įvežti į Lietuvos Respubliką ar iš jos išvežti saugomų rūšių laukinius augalus ir (ar) grybus išdavimo, dėl nurodytų leidimų galiojimo panaikinimo, rengia šių dokumentų projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui..

23. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus dėl leidimų prekiauti saugomų rūšių laukiniais gyvūnais išdavimo, išduotų leidimų galiojimo sustabdymo, leidimų galiojimo panaikinimo, rengia šių dokumentų projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui..

24. Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006 numatytų dokumentų blankų gamybą..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.2. studijų kryptis – biologija (arba);

25.3. studijų kryptis – ekologija (arba);

25.4. studijų kryptis – teisė (arba);

25.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

25.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

25.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

26. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

26.1. kalba - anglų;

26.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

27.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

27.2. organizuotumas - 3 lygis;

27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

27.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

27.5. komunikacija - 4 lygis.

28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

28.1. įžvalgumas - 3 lygis;

28.2. informacijos valdymas - 3 lygis;

28.3. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 


Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Lina Pečiulienė
Telefonas: +37052196827
El. paštas: lina.peciuliene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-30