Valstybės tarnybos konkursai

Skelbimo nr.: 54707
Skelbimo data: 2023-01-17
Skelbimas galioja iki: 2023-01-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,506.60
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu.
 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo licencijavimo, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos ir Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo srityse.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo licencijavimo, užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos ir Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo srityse.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
13. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Tvarko Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenis, susijusius su pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijomis ir Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje duomenis, susijusius su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimu.
18. Pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.
19. Pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei.
20. Teikia duomenis apie pavojingųjų atliekų licencijų išdavimą, galiojimo sustabdymą, licencijos tikslinimą į Licencijų informacinę sistemą.
21. Vykdo užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorių veiklos kontrolę.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
22.3. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
22.4. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);
22.5. studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
22.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
22.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
24.2. organizuotumas - 3 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
24.5. komunikacija - 4 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė:  Jolanta Gečienė
Telefonas:
+37052718906; +37067286311
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Skelbimo nr.: 54706
Skelbimo data: 2023-01-17
Skelbimas galioja iki: 2023-01-31
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,506.60
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: Galimybė dirbti nuotoliniu būdu. https://aaa.lrv.lt/
Pareigybės aprašymas:
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
JŪROS APLINKOS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Jūros aplinkos monitoringas ir vertinimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
9. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.*
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
14. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
15. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Rengia ir atnaujina informaciją, susijusią su nevietinių rūšių monitoringu ir balastinių vandenų valdymu, įgyvendinant 2004 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo nuostatas.
18. Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja prašymus ir priima sprendimus dėl išimčių taikymo įgyvendinant 2004 m. Tarptautinės konvencijos dėl laivų balastinių vandenų ir nuosėdų kontrolės ir valdymo nuostatas.
19. Teikia pasiūlymus derinant ūkio subjektų monitoringo programas, susijusias su poveikiu Kuršių marių ir Baltijos jūros aplinkai, analizuoja ūkio subjektų monitoringo ataskaitas.
20. Dalyvauja Europos Sąjungos direktyvų nuostatų įgyvendinime jūros aplinkos srityje.
21. Dalyvauja Europos Komisijos, Europos aplinkos agentūros, Helsinkio Komisijos ir nacionalinėse darbo grupėse jūros aplinkos monitoringo ir vertinimo srityse.
22. Teikia informaciją bei duomenis regioniniams ir Europos aplinkos agentūros rengiamiems jūros aplinkos būklės vertinimams.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – biologija (arba);
23.3. studijų kryptis – ekologija (arba);
23.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);
23.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirties sritis – aplinkos apsaugos srities patirtis;
23.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba - anglų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. komunikacija - 3 lygis;
25.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
25.4. organizuotumas - 3 lygis;
25.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 

 

Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė:  Jolanta Gečienė
Telefonas: +37052718906; +37067286311
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Skelbimo nr.: 54736
Skelbimo data: 2023-01-20
Skelbimas galioja iki: 2023-02-03
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Aplinkos būklės analitikos centro Aplinkos oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,506.60
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Yra galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Įstaigos interneto svetainės adresas https://aaa.lrv.lt/
Pareigybės aprašymas:
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
APLINKOS BŪKLĖS ANALITIKOS CENTRO
APLINKOS ORO KOKYBĖS VERTINIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. stebėsena ir analizė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Į orą išmetamo teršalų kiekio vertinimas ir apskaita.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Informacijos apie aplinkos oro taršą teikimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.
15. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
19. Vykdo Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos (TTOTPK) ir jos protokolais reguliuojamų į atmosferą išmetamų teršalų ir teršalų, kuriems nustatyti nacionaliniai limitai, apskaitą, rengia šių teršalų kiekio prognozes ir teikia ataskaitas pagal tarptautinių teisės aktų reikalavimus TTOTPK sekretoriatui, Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
20.3. studijų kryptis – chemija (arba);
20.4. studijų kryptis – fizika (arba);
20.5. studijų kryptis – biochemija (arba);
arba:
20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.7. darbo patirties sritis – analitinio darbo patirtis;
20.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
22.2. organizuotumas - 3 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
22.5. komunikacija - 3 lygis.
23. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė
Telefonas: +37052196826; +37067286218
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-01