Projektas „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra“

     

 

 

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymas ir plėtra“. Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004 priemonę „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“.


Projekto tikslas - išanalizuoti AIVIKS tvarkomus duomenų apie aplinką surinkimo, sisteminimo, kaupimo, analizės ir publikavimo procesus, juos apibendrinti, optimizuoti ir sukurti kokybinius teisinės bazės pokyčius, garantuojančius objektyviai pagrįstą, pamatuotą, kryptingą tolesnę AIVIKS modernizaciją.


Įgyvendinus projektą bus parengti dokumentai, skirti informacinei sistemai „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ modernizuoti: parengtas AIVIKS vystymo ir plėtros investicijų projektas apie Aplinkos informacijos valdymo integruotos kompiuterinės sistemos (AIVIKS) vystymo ir plėtros galimybes, kurio gautų rezultatų pagrindu bus atnaujinta AIVIKS teisinė dokumentacija, pagal Agentūros veiklos procesus parengtas AIVIKS vystymo ir plėtros (tęstinumo) planas.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2017 m. kovo 1 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. gruodžio 15 d.
Projektui įgyvendinti skirta iki 67996,84 eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-25