Projektas „Baltijos jūros aplinkos būklės 2022 m. pagal ichtiofaunos rodiklius vertinimas”

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą "Baltijos jūros aplinkos būklės 2022 metais pagal ichtiofaunos rodiklius vertinimas".

Projekto tikslas - įgyvendinant Valstybinę Baltijos jūros aplinkos monitoringo programą, Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programą, įvertinti priekrantės vandenų aplinkos būklę pagal ichtiofaunos bendrijų būklę, sudėtį, ichtiofaunos rodiklius ir paimti žuvų mėginius pavojingų medžiagų žuvyse tyrimams.

Projekto įgyvendinimo metu surinktų duomenų pagrindu bus atliktas Baltijos jūros priekrantės vandenų būklės vertinimas pagal žuvų rodiklius (žuvų bendrijos dydžio indeksas, žuvų bendrijos gausumo indeksas, žuvų bendrijos įvairovės indeksas, žuvų bendrijos trofinis indeksas, kertinių priekrantės žuvų bendrijų rūšių gausumas, kertinių priekrantės žuvų funkcinių grupių gausumas).

Priekrantės aplinkos būklės vertinimo pagal žuvų rodiklius rezultatai bus naudojami iki 2024 metų peržiūrint ir atnaujinant bendrą jūros priekrantės būklės vertinimą pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, žmogaus veiklos poveikio vertinimą, geros aplinkos būklės kriterijus, aplinkosauginius tikslus ir susijusius rodiklius.

Išskiriami trys veiklų uždaviniai:

1 uždavinys. Įvertinti 2022 m. Baltijos jūros ichtiofaunos bendrijų būklę ir sudėtį, įvertinant bendrijų rūšinę įvairovę, pagrindinių žuvų rūšių amžinę, dydžių struktūrą, gausumo ir biomasės populiacinius parametrus bei atsiradusius pokyčius populiacijose, bendrijose.

2 uždavinys. Įvertinti 2022 m. Baltijos jūros priekrantės ir tarpinių vandenų būklę pagal ichtiofaunos rodiklius.

3 uždavinys. Paimti žuvų mėginius Baltijos jūroje ir Kuršių mariose pavojingų medžiagų tyrimams.

Paimtuose žuvų mėginiuose bus nustatomos prioritetinės pavojingos ir kitos teršiančios medžiagos, kas leis patikimai vertinti Baltijos jūros cheminę būklę. Remiantis pavojingų medžiagų direktyva, dėl pavojingų medžiagų akumuliacijos gyvuosiuose organizmuose, biota yra pagrindinė terpė teršiančių medžiagų tyrimams.

 

Veiklai įgyvendinti, Aplinkos apsaugos agentūra ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 2022-10-21 (Nr. 29T-2022-17) pasirašė Lietuvos Žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos šeštojo Sąjungos prioriteto "Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas" priemonės "Žinių apie jūros būklę gerinimas" paramos sutartį Nr. 80JB-KL-22-1-04354-PR001.

Projekto įgyvendinimui skirta iki 13 000,00 eurų (su PVM). Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšos iki 9 750,00 eurų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 3 250,00 eurų.

Paslaugos teikėjas - Gamtos tyrimų centras, Akademijos g. 2, Vilnius.

Sutarties galiojimo terminas - iki 2023-08-23, paslaugų teikimo terminas - iki 2023-05-30.

Už sutarties įgyvendinimą atsakinga: Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vyr. specialistė Ema Jariašiūnaitė, tel. 8 46 410455, el. paštas [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-17