Projektas „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas”

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe!"

 Projektas „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas" finansuojamas 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ("the Norway Grants") lėšomis, kurias skiria Norvegija. Šios dotacijos yra Norvegijos indėlis į ekologišką, konkurencingą ir integralią Europą. Norvegijos finansinio mechanizmo dotacijas gali gauti 13 šalių, įstojusių į Europos Sąjungą po 2003 m. Dotacijos ES šalims 2014-2021 m. laikotarpiui siekia 1,25 mlrd. EUR.

Daugiau informacijos apie Norvegijos finansuojamus ES šalių projektus: www.norwaygrants.org.  Informacija apie Norvegijos finansinio mechanizmo dotuojamus Lietuvos projektus: https://www.norwaygrants.lt/.

 Pagal savo tarptautinius įsipareigojimus Lietuva vėliausiai iki 2027 m. privalo pasiekti gerą ekologinę būklę visuose šalies vandens telkiniuose. Tačiau maždaug pusė šalies vandens telkinių neatitinka geros būklės. Viena to priežasčių - nesėkmė identifikuojant ir įgyvendinant tinkamas pasklidosios taršos iš žemės ūkio rajonų priemones. Taip dalinai yra dėl sudėtingumo laiku sužinoti žemėnaudos sudėtį konkrečiu laiku bei surišti ją ir jos pokyčius su vandens kokybės pokyčiais. Dėl to labai sudėtinga pademonstruoti tiesioginį šių parametrų priklausomybės ryšį žemės ūkio sektoriui, o taip pat nustatyti konkrečias problemines teritorijas ir parinkti tikslines erdvines priemones. Šiuo metu gaunama tokio pobūdžio informacija yra nepakankama, kad būtų patenkinti aukščiau paminėti poreikiai.
Kita problema - monitoringo tinklas ir matavimų dažnumas negali pilnai ir kokybiškai padengti visos Lietuvos teritorijos vandens objektų, visų laiko skalių ir pastebėti eutrofikacijos vandens kokybės problemų ženklų. Tai ypač aktualu < 50 ha ežeruose ir tvenkiniuose, kuriuose monitoringas apskritai nevykdomas, nors informacija labai reikalinga.
Pastaruoju metu labai pagausėjo kokybiškos palydovinės informacijos, prieinamos visiems suinteresuotiems vartotojams, o jos apdorojimo ir pritaikymo pavyzdžių žemėnaudos, pasėlių identifikavimui, eutrofikacijos procesų vandens telkiniuose fiksavimui sparčiai daugėja. Atsižvelgiant į tai, šiuo Projektu siekiama pagal turimus duomenis ir žinias apie tokių metodų taikymą, vietines sąlygas pasiūlyti optimalius sprendimus, skirtus sukurti atvirą tolimesniam vystymui nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemą Aplinkos apsaugos agentūroje, kuri leistų pateikti papildomą aktualią informaciją.
Projekto metu bus parengti įrankiai, kurie leis automatiškai sukurti žemėnaudos ir vandens telkinių kokybės dalinio įvertinimo žemėlapius. Be to, šiuos įrankius ateityje modifikavus, bus galima panaudoti nuotolinių stebėjimų duomenis ir kitiems tikslams.

Projekto tikslas - sukurti nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo informacinę sistemą, reikalingą preliminariam Lietuvos vidaus ir jūrų vandenų būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui.


Projekto metu planuojama:

 • įdiegti nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemą (naudojant palydovo „Sentinel-2" surinktus duomenis);
 • vykdyti konsultacijas, patirties apsikeitimą su kitų valstybių institucijomis, kurios diegia ar naudoja panašias nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemas.

Planuojami projekto rezultatai:
Aplinkos apsaugos agentūra integruos projekto rezultatus į savo aplinkos monitoringo, būklės vertinimo, modeliavimo veiklas. Projekto eigoje bus įgytos naujos kompetencijos, leisiančios naudoti nemokamus palydovo nuotolinių stebėjimų duomenis. Sistemos pagalba bus nuolat stebimi žemėnaudos pokyčiai ir jų galimas ryšys su vandens kokybės parametrais. Kasmet bus peržiūrimi vandens telkinių būklės preliminarūs vertinimai, identifikuojami galimai probleminiai vandens telkiniai, kurie bus toliau stebimi ir tikrinami.
                                                                                                           
Projeko tikslinė grupė: Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir kitos valstybes institucijos, besirūpinančios vandens telkiniu būkles vertinimu, jų būklės gerinimu bei apsauga, Lietuvos gyventojai.

Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto pavadinimas: Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas
Projekto kodas: LT05-1-AM-TF-002
Projekto tinkamų išlaidų suma: 479 000,00 Eur (407 149,67 Eur - Norvegijos finansinio mechanzimo lėšos ir  71 850,33 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. rugpjūčio 7 d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio 7 d. - 2023 m. rugpjūčio 7 d. 

PROJEKTO EIGA 2021 M.

Projekto LT05-1-AM-TF-002 „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas” įgyvendinimui Aplinkos apsaugos agentūra įvykdė du pirkimus:

1. Nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos preliminariam vandens būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui projektavimo ir įdiegimo paslaugų viešąjį pirkimą, kurio sutartis įsigaliojo 2021-05-10. Sutarties vykdymo laikotarpiu bus skurta nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistema, kuri Agentūrai suteiktų papildomus duomenis, padėsiančius tiksliau įvertinti aplinkos komponentų (vandens telkinių bei žemės naudmenų) būklę bei ją lemiančius veiksnius, greičiau identifikuoti probleminius objektus.

2. Vandens kokybės tyrimų, reikalingų nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos preliminariam vandens būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui, tikslių rezultatų užtikrinimui paslaugų viešąjį pirkimą, kurio sutartis įsigaliojo 2021-07-01. Sutarties vykdymo laikotarpiu bus atlikti vandens kokybės rodiklių tyrimai atrinktuose ežeruose, tvenkiniuose, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje, kurių reikia projektuojant ir diegiant nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemą preliminariam vandens būklės vertinimui.

2021-07-01 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė Nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos preliminariam vandens būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui projektavimo ir įdiegimo paslaugų Įvadinę ataskaitą. Ataskaitoje pateiktas paslaugų teikėjo planuojamas kiekvienos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų pasiekimo grafikas, paslaugų teikimo planas, aprašyta, kaip bus vykdomos sutartyje nurodytos veiklos.

2021-10-11 priimta Vandens kokybės tyrimų, reikalingų nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos preliminariam vandens būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui, tikslių rezultatų užtikrinimui paslaugų Įvadinė ataskaita, kurioje pateiktas atrinktų tyrimams pagal sutartyje nustatytus kriterijus vandens telkinių sąrašas, sudarytas tyrimų planas.

2021-10-25 priimta Nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos preliminariam vandens būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui projektavimo ir įdiegimo paslaugų 1-oji tarpinė ataskaita. Joje pateikta nuotolinio stebėjimo duomenų, jų apdorojimo metodų, susijusių su žemės dangos, žemėnaudos struktūros ir vandens telkinių būklės vertinimu, apžvalga, nuotolinio stebėjimo duomenų apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos struktūra, pasiūlytos tinkamiausios techninės ir programinės įrangos charakteristikos tinkamiausios būsimos sistemos veikimui.

 

PROJEKTO EIGA 2022 M.

Vykdant projektą LT05-1-AM-TF-002 „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas” 2022 metas, Aplinkos apsaugos agentūra pagal atsiradusį poreikį inicijavo ir įvykdė du papildomus pirkimus: Nuotolinio stebėjimo duomenų panaudojimo sistemos ekspertinės priežiūros bei sistemos veikimo testavimo paslaugų pirkimus, skirtus vykdyti ekspertinę kuriamos sistemos Žemėnaudos ir Vandenų submodulių kūrimo priežiūrą, testavimą, siekiant užtikrinti tinkamą sistemos bei submodulių veikimą. Ekspertinius vertinimus ir sistemos bei submodulių testavimą vykdys Vilniaus universiteto mokslininkai.

Taip pat, 2022 metais Aplinkos apsaugos agentūra įsigijo kompiuterinę įrangą, reikalingą tinkamam projekto LT05-1-AM-TF-002 „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas” kuriamos sistemos funkcionavimui. Agentūroje paruoštos keturios mobilios darbo stotys darbui su palydovinių duomenų apdorojimo sistema.

2022-08-29 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė „Vandens kokybės tyrimų, reikalingų nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos preliminariam vandens būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui, tikslių rezultatų užtikrinimui paslaugų“ Tarpinę ataskaitą. Ataskaitoje pateikiami pirmųjų sutarties vykdymo metų atliktų vandens telkinių tyrimų duomenys bei jų apžvalga, pateiktas antrųjų sutarties vykdymo metų darbų planas.

Pridėtas projekto ataskaitas galite peržiūrėti čia:

 1. ĮVADINĖ ATASKAITA

 2. ĮVADINĖ ATASKAITA. Nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos preliminariam vandens būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui projektavimo ir įdiegimo paslaugų projektas

 3. TARPINĖ ATASKAITA. Nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos preliminariam vandens būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui projektavimo ir įdiegimo paslaugų projektas

 4. TARPINĖ ATASKAITA

 

Improving mapping and monitoring of the ecological status of marine and inland water

 

 „Working together for a green, competitive and inclusive Europe!"

The 2014-2021 Norwegian Financial Mechanism (the Norway Grants) funds the project "Improving mapping and monitoring of the ecological status of marine and inland water". The Norway Grants are financed solely by Norway and represent Norway's contribution towards a green, competitive and inclusive Europe. Grants are available in 13 countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion.

More information about EU projects funded by Norwegian Financial Mechanism can be found at: www.norwaygrants.org. More detailed information about Lithuanian projects funded by the Norwegian Financial Mechanism can be found at: https://www.norwaygrants.lt/.

Project promoter: Environmental Protection Agency

Project title: Improving mapping and monitoring of the ecological status of marine and inland water

Project code: LT05-1-AM-TF-002

Project eligible expenditure: EUR 479 000,00 (EUR 407 149,67 grant from the Norwegian Financial Mechanism and EUR 71 850,33 budget co-financing)

Project signature date: 7 August 2020

Project implementation period: 1 may 2020 - 7 August 2023

According to its international obligations, Lithuania must achieve good ecological status in all water bodies of the country by 2027. However, about half of the country's water bodies are still not in good status. There are a few major obstacles impeding timely and thorough assessment of the status of water bodies and the pressures those water bodies are subject to:

 • Limited land use data prevent correct identification and quantification of agricultural and other land based pollution sources and the root-causes of changes in water quality. Moreover, current precision of land cover data does not allow for a more detailed analysis of land cover changes. In absence of this data, the analysis of water quality changes as well as forecasting the impact of mitigation measures turn out to be inaccurate;
 • There is no or limited information on water quality in small water bodies. Current State monitoring network does not contain sampling sites in small lakes (<50 ha). It is highly unrealistic to expand monitoring due to lack of human and financial resources;
 • Difficulties to detect sudden and significant unfavourable water quality changes (for instance, algal blooms) due to low frequency of sampling;
 • In events of ecological disasters absence of readily available up-to-date information would prevent authorities from taking timely and informed decisions on adequate response measures.

Recently, the quality of satellite imagery information as well as its availability to interested users has greatly increased. Consequently, the use of such information for the identification of land use, crop types, eutrophication processes in water bodies and similar applications rapidly increases each year. Hence, this project aims to propose optimal solutions for the development of a remote monitoring data collection, processing, use and storage system at the Environmental Protection Agency, which would provide additional relevant information for the assessment of water body status and problems, pressures those water bodies are facing.


The objective of the project is to create the remote data processing system for improved mapping and monitoring of the ecological status of marine and inland water.

 During the project it is planned:

 • to implement a system for processing, using and storing remote sensing monitoring data (using Sentinel-2 satellite collected data);
 • to carry out consultations, exchange experience with authorities of other states that install or use similar systems for processing, use and storage of remote sensing data.

 Project results:

The expected outcome will be increased capacity to assess and predict environmental status of marine and inland waters by means of increased coverage and data accuracy of effectively monitored surface water bodies and land use changes.

As a result, competent State authorities will be able to detect potential water quality problems in most of non-river water bodies in Lithuania and to relate land use change data to that of water quality. The new possibilities include various remote sensing data, e.g.: periodic data of land use changes and crop harvesting; periodic screening and detection of potentially problematic lakes in terms of water quality; periodic surveillance of eutrophication in selected critically important water bodies.

Main target groups of the project:  Environmental Protection Agency; Ministry of Environment of the Republic of Lithuania; Department of Environmental Protection under the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania; and other State institutions responsible for status assessment of water bodies, their improvement and protection; Lithuanian residents.

 

PROJECT PROGRESS IN 2021

For the implementation of the project LT05-1-AM-TF-002 Improving Mapping and Monitoring of the Ecological Status of Marine and Inland Water, the Environmental Protection Agency has completed two procurements:

1. Procurement of Design and Installation Service for Remote Sensing Data Acquisition, Processing, Use and Storage System for preliminary Water Status Assessment And More Efficient Management. During the contract period, a system for the collection, processing, use and storage of remote sensing data will be developed to provide the Agency with additional data to better assess the condition of environmental components (water bodies and land use) and to identify problematic objects.

An Introductory Report was submitted on July 1st, 2021. The report includes planned timetable for the implementation of each activity and the achievement of results, a plan of service provision and a description of the performance of the activities.

The 1st Interim Report was submitted on October 25th, 2021. The report provides an overview of remote sensing data, their processing methods related to the assessment of land cover, land use structure and water body status, the structure of the remote sensing data processing, use and storage system, and suitable hardware and software characteristics for the future system.

2. Procurement of Water Quality Research Services Required for the Preliminary Assessment of the Water Status of the Remote Sensing Data Acquisition, Processing, Use and Storage System and More Efficient Management. During the contract period, water quality indicators will be surveyed in selected lakes, ponds, the Curonian Lagoon and the Baltic Sea, which are required for the design and implementation of a remote sensing data acquisition, processing, use and storage system for preliminary water status assessment.

An Introductory Report was submitted to the Environmental Protection Agency on the 11th of October 2021. It presents a list of water bodies selected for research according to the criteria established in the contract, and a research plan.

The system is currently being prepared, programmed, tested in accordance with the anticipated needs for data acquisition, processing, use, and storage.Procurement procedures for the purchase of technical equipment required for the remote sensing data acquisition, processing, use and storage system are expected to begin in early 2022.

 

PROJECT PROGRESS IN 2022

During the project LT05-1-AM-TF-002 Improving Mapping and Monitoring of the Ecological Status of Marine and Inland Water, the Environmental Protection Agency initiated and executed two additional procurements based on the emerging need: procurements of Expert supervision of the remote sensing data acquisition and system performance testing services, intended to carry out expert supervision and testing of the development of the Land Use and Water submodules of the system in order to ensure the proper functioning of the system and submodules. Expert evaluation and testing of the system and submodules will be carried out by Vilnius University researchers.

The computer equipment, necessary for the proper functioning of the system, was also purchased in 2022. The Environmental Protection Agency has prepared four mobile workstations for employees working with the satellite data processing system which is still under development.

The Interim Report was submitted on August 29th, which was provided under the contract of Water Quality Research Services Required for the Preliminary Assessment of the Water Status of the Remote Sensing Data Acquisition, Processing, Use and Storage System and More Efficient Management. The report contains the data of the water body surveys carried out in the first year of the contract execution and their overview, as well as the work plan for the second year of the contract execution.

You can view project reports here:

 1. Introductory Report

 2. Introductory Report

 3. 1st Interim Report

 4. Interim Report

(Lithuanian only)

Aplinkos apsaugos agentūra 2021 m. birželio 16 d. 10:00 val. surengė nuotolinį projekto Nr. LT05-1-AM-TF-002 „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas“ pristatymo seminarą, kurio metu visuomenei pristatyta projekto idėja ir tikslas, įvardytos problemos, kurias tikimasi išspręsti įgyvendinus projekto veiklas bei numatomi rezultatai.

Projektu siekiama sukurti sistemą, kurios pagalba būtų įmanoma operatyviai panaudoti palydovinių vaizdų nuotraukas nustatant galimai probleminius vandens būklės atžvilgiu vandens telkinius bei erdvinius žemės naudojimo būdų pokyčius.

Seminaro metu būsimi projekto veiklų vykdytojai pristatė projekto viziją, veiklų grafiką, planuojamos sukurti palydovinių duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos vandens būklės vertinimui veikimo principus, taip pat aptarė žemėnaudos klasifikavimo pagal palydovinius duomenis metodikų parinkimo klausimus bei jų pritaikymo projekte galimybes, pasidalino specializuotų vandens būklės tyrimų, reikalingų palydovinių vaizdų pritaikymui nustatyti vandens būklės problemas,  gerąja praktika Lietuvoje ir pristatė artimiausias planuojamas projekto veiklas.

Projektas vykdomas 2014-2021 metų Norvegijos finansinio mechanizmo ("the Norway Grants") programos „Aplinkosauga, energetika ir klimato kaita“ lėšomis. Daugiau informacijos apie Norvegijos finansuojamus ES šalių projektus galima rasti www.norwaygrants.org.  Informacija apie Norvegijos finansinio mechanizmo dotuojamus Lietuvos projektus pateikiama https://www.norwaygrants.lt/.

 

Seminaro medžiaga:

Projektas LT05-1-AM-TF-002 „Jūros ir vidaus vandenų ekologinės būklės kartografavimo ir monitoringo gerinimas“

Vandens kokybės tyrimų, reikalingų Nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos preliminariam vandens būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui, tikslių rezultatų užtikrinimui

Nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos preliminariam vandenų būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui sukūrimo

Nuotolinio stebėjimo duomenų paėmimo, apdorojimo, panaudojimo ir saugojimo sistemos preliminariam vandenų būklės vertinimui ir jos efektyvesniam valdymui sukūrimo projektas

 

ENG

On the 16th of June 2021 Environmental Protection Agency organised an online seminar to introduce the project No. LT05-1-AM-TF-002 "Improving mapping and monitoring of the ecological status of marine and inland water". This event presented the idea and goal of the project, revealed the problems that are intended to be solved and the expected results after the implementation of the project.

The aim of the project is to create a system that would allow the operative use of satellite imagery to identify potentially problematic water bodies in terms of water status and spatial changes in land use patterns.

Project implementers disclosed the project vision, activity schedule and principles of operation of the planned satellite data acquisition, processing, use and storage system for water status assessment. The selection of land use classification methods based on satellite data and their application in the project was also discussed as well as water status research required for the application of satellite images to identify water status problems. The seminar finished with a good practice examples in Lithuania and the nearest planned project activities.

The project is funded by the 2014-2021 Norwegian Financial Mechanism (the Norway Grants).

More information about EU projects funded by Norwegian Financial Mechanism can be found at: www.norwaygrants.org.  More detailed information about Lithuanian projects funded by the Norwegian Financial Mechanism can be found at: https://www.norwaygrants.lt/.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-27