Projektas „Vandens telkinių įžuvinimas 2018-2022 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis"

Aplinkos apsaugos agentūra įgyvendina projektą „Vandens telkinių įžuvinimas 2018-2022 metais plėšriosiomis bei fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis". Projektas įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.3.1-APVA-V-012 priemonės „Vandens telkinių būklės gerinimas".

Projekto tikslas – prisidėti prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo, kuri parengta atsižvelgiant į tai, kad vanduo ir su juo susijusi veikla turi labai didelę reikšmę valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir gyventojams. Vanduo –svarbus biologinės įvairovės išsaugojimui, transportui ir rekreacijai, visuomenės sveikatos ir aplinkos kokybės užtikrinimui. Programa parengta įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Bendrąją vandens politikos direktyvą. Bendroji vandens politikos direktyva ES valstybes nares įpareigoja imtis būtinų priemonių, skirtų neleisti prastėti paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklei ir ne vėliau kaip iki 2015 metų pasiekti gerą jų būklę. Šį terminą galima pratęsti iki 2021 metų arba net iki 2027 metų. Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimo priemonės parinktos atsižvelgiant į ekonominį jų vertinimą.

Projekto metu siekiama pagerinti valstybinių vandens telkinių būklę pakeičiant ichtiofaunos rūšinę sudėtį ir vandens telkinius papildomai įžuvinant vandenų būklę gerinančiomis žuvų rūšimis. Vandens telkinių būklę tikimasi pagerinti įžuvinant 8 pasirinktus valstybinius vandens telkinius plėšriosiomis žuvimis ir 2 valstybinius vandens telkinius fitoplanktonu mintančiomis žuvų rūšimis. Šis projektas prisidės prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017-05-05 įsakymu Nr. D1-375/3D-312 patvirtinto Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano (toliau - Planas) 3.1 ir 3.2 priemonių įgyvendinimo.

Projekto metu pasiekti rezultatai – vandens telkinių būklės pagerinimas turi didelę reikšmę valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir gyventojams. Pagerinta vandens būklė patenkina ekologinius, ekonominius ir socialinius visuomenės poreikius. Daugumos rizikos vandens telkinių, priskirtų ežerų kategorijos vandens telkiniams, būklė atitiks geros būklės kriterijus. Pagausinus vandens telkinius plėšriųjų ir fitoplanktonu mintančių žuvų rūšimis, vandens telkiniuose bus iš dalies atkurtos natūralios ežero ar tvenkinio charakteristikos. Didelės plėšriųjų žuvų gausos palaikymas netiesiogiai mažina zooplanktono išgaudymą, fitoplanktono augimą, skaidrina vandenį ir skatina vystytis povandeninę augmeniją. Papildomai įveistų fitoplanktonu mintančių žuvų rūšys – plačiakakčiai, prisideda prie fitoplanktono biomasės mažinimo, didesnio vandens skaidrumo ir povandeninės augmenijos vystymosi. Šios priemonės vandens telkiniuose, sumažina zooplanktonu mintančių karpinių žuvų kiekį ir pernelyg didelę fitoplanktono biomasę. Taikytos projekto veiklos leidžia pasiekti gerą vandens telkinių būklę ir užtikrinti darnų Lietuvos vystymąsi, gerą žmonių gyvenimo kokybę, didelį rekreacinį potencialą.

Viso projekto metu (2018–2022* m.) suplanuota į pasirinktus vandens telkinius suleisti ir juos praturtinti 373 436 vnt. žuvų, iš kurių 370 376 lydekų ir 3 060 baltųjų plačiakakčių jauniklių.

Teikiame informaciją apie atliktus įžuvinimus 2018–2022 metais.

Vandens telkinys

Įžuvinta lydekomis

(šiųmetukai arba vyresni, vnt.)

Įžuvinta baltaisiai plačiakačiais

(dvivasariai arba vyresni, vnt.)

Įžuvinta lydekomis

(šiųmetukai arba vyresni, vnt.)

Įžuvinta lydekomis

(šiųmetukai arba vyresni, vnt.)

Įžuvinta lydekomis

(šiųmetukai arba vyresni, vnt.)

Įžuvinta baltaisiai plačiakačiais

(dvivasariai arba vyresni, vnt.)

Įžuvinta lydekomis

(šiųmetukai arba vyresni, vnt.)

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2021 m.

2022 m.

Alovė (Alytaus r. sav., k.k. 10030540)

6680

 

5399

5399

 

 

10798

Veisiejis (Lazdijų r. sav., k.k. 10040071)

45900

 

30600

30600

 

 

23200

Neveiglas (Alytaus r. sav., k.k. 11040132)

4800

 

3700

3700

 

 

7400

Širvys (Vilniaus r. sav., 12040470)

8500

 

6800

6800

6800

 

6800

Šventas (Švenčionių r. sav., k.k. 12140419)

6800

680

5400

5400

5400

680

5400

Riešės (Vilniaus r. sav., k.k. 12030111)

 

850

 

 

 

850

 

Ilmėdas (Molėtų r. sav., k.k. 12131528)

6300

 

4700

4700

4700

 

4700

Kiementas (Molėtų r. sav., k.k. 12232129)

9800

 

7900

7900

7900

 

7900

Mosėdžio I tvenkinys (Skuodo r. sav., k.k. 20050100)

5600

 

4500

4500

4500

 

4500

Bendras kiekis

94380 vnt.

1530 vnt.

68999 vnt.

68999 vnt.

29300 vnt.

1530 vnt.

70698 vnt.

 

*- Projektas tęsiamas, dalis veiklos vėluojama atlikti, planuojama įžuvinimus užbaigti 2023 metais.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. kovo 15 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Projektui įgyvendinti skirta iki 507.376,00 Eur. Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondas) lėšų.

Projekto vadovas, Gyvosios gamtos leidimų skyriaus vedėjas - Darius Mikelaitis, tel. +370 612 88 923, el. paštas [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-30