DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Teritorijų planavimas 4
  • 1.

   Ar galima rengiant teritorijų planavimo dokumentą paviršinio vandens telkinio apsaugos zoną ir pakrantės apsaugos juostą perkelti iš anksčiau rengto teritorijų planavimo dokumento, ar reikia nustatinėti iš naujo?

   Planuojant teritorijas prie paviršinių vandens telkinių, vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu, kiekvieną kartą privaloma nustatyti paviršinių vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrančių apsaugos juostas, atsižvelgiant į esamą situaciją sklype, bei įvertinus paviršinio vandens telkinio pakrantės polinkio kampą. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zoną ir pakrantės apsaugos juostą reikia aiškiai pažymėti teritorijų planavimo dokumentų brėžiniuose, nurodant atstumus iki paviršinio vandens telkinio, o planuojamiems sklypams nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 99 ir 100 straipsnių nuostatomis.

   Atnaujinta: 2022 11 09

  • 2.

   Kaip rengiant detalųjį planą nustatoma potvynių grėsmės teritorija?

   Rengiant detaliuosius planus netoli paviršinių vandens telkinių, pasitikslinkite, ar planuojama teritorija nepatenka į potvynių grėsmės teritorijas. Potvynių grėsmės rizikos teritorijos yra nustatytos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. D1-655 „Dėl potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose patvirtinimo“. Interaktyvus žemėlapis skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje, nuorodą rasite čia (https://potvyniai.aplinka.lt/map). Rengiant detaliuosius planus potvynių grėsmės teritorijos turi būti pažymėtos vadovaujantis šiais patvirtintais žemėlapiais ir planuojamai teritorijai turi būti nustatytos atitinkamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo dešimto skirsnio nuostatos. Statybinės zonos negali būti planuojamos teritorijoje, kol tai teritorijai taikomos didelės tikimybės potvynių grėsmės specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

   Atnaujinta: 2022 11 09

  • 3.

   Kaip suprasti ir taikyti Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo priedo/ lentelės reikalavimą dėl priklausomųjų želdynų plotų kiekio nustatymo gamtinio karkaso teritorijose, kai gamtinis karkasas neapima viso sklypo, patenka tik dalis sklypo?

   Priklausomųjų želdynų normos sklype nustatomos vadovaujantis Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais. Tvarkos apraše nustatyta želdynų norma gamtinio karkaso teritorijose taikoma tik tai sklypo daliai, kuri vadovaujantis bendruoju planu patenka į gamtinio karkaso teritorijas, todėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento brėžiniuose turi būti aiškiai pažymėtos gamtinio karkaso ribos sklype, nurodytas užimamas gamtinio karkaso plotas planuojamoje teritorijoje ir pateikti priklausomųjų želdynų plotų skaičiavimai.

   Atnaujinta: 2022 11 09

  • 4.

   Ar Aplinkos apsaugos agentūra išduoda teritorijų planavimo sąlygas ir derina vėjo ir/ar saulės elektrinių išdėstymo specialiuosius planus?

   Vadovaujantis Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2.2 papunkčio nuostatomis Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išduoda teritorijų planavimo sąlygas savivaldybės ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentui, kai tai numatyta specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse. Atsižvelgiant į tai, kad Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 26 punkte nenumatyta, jog Agentūra teikia planavimo sąlygas vietovės ar savivaldybės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planams, Agentūra neišduoda teritorijų planavimo sąlygų ir nederina vėjo ir/ar saulės elektrinių išdėstymo specialiųjų planų.

   Atnaujinta: 2022 11 09