Pranešk apie korupciją

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

El. paštas praneseju.apsauga@aaa.am.lt

Pranešimo apie pažeidimą forma

 

Kas yra korupcija?

Antikorupcinės aplinkos kūrimas

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-02-17 įsakymas Nr. AV-53)

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo pakeitimas (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2021-10-04  įsakymas Nr. AV-254)

 

Asmuo, kurį su Agentūra sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), turi teisę pateikti informaciją apie pažeidimą Agentūroje:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  • administracinį nusižengimą,
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su STT.


Prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Aplinkos apsaugos agentūroje formą arba pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu (Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka).

Pranešimą  apie pažeidimą Aplinkos apsaugos agentūroje galite pateikti tiesiogiai Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei Aušrinei Kutkaitei Žemaitienei arba atsiųsti informaciją Agentūros elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@aaa.am.lt.

Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

 

Aplinkos apsaugos agentūros pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašas

Rekomendacijos Aplinkos ministerijos sistemos pareigūnams ir darbuotojams dėl elgesio ir veiksmų, kai jiems i yra siūlomas ar duodamas kyšis

Skaidrės apie kyšio davimą

Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnų veiksmų kyšio davimo atveju instrukcija (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2010 m. birželio 8d. įsakymas Nr. AV-114)

Elgesio su dovanomis principų taikymo Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rekomendacijos

Aplinkos apsaugos agentūros atsparumo korupcijai politika (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. AV-179)

Aplinkos  apsaugos  agentūros gautų dovanų  priėmimo, perdavimo, vertinimo, registravimo  ir naudojimo  tvarkos aprašas

Agentūroje yra taikoma nulinė dovanų politika:

- Agentūros darbuotojai , vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio (dovanų (išskyrus dovanas, gautas pagal Įstatymą), nuolaidų, lengvatų ir pan.) gauti neturi teisės;

- Agentūros darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Įstatymą, tačiau tokiu atveju šiame Apraše nustatyta tvarka ir terminais apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojama Agentūros nuolatinė dovanų vertinimo komisija (toliau — Komisija);

- jei Agentūros darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti / ji turi būti grąžinta dovanos davėjui, o nesant tokios galimybės — Aprašo nustatyta tvarka ir terminais apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojama Komisija.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-04