G-ZS5CMN6YJ8G-Z4TGDMWZFK
2024-02-09

Medienos kuro pelenams gali būti taikoma REACH registracijos prievolė

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH reglamentas) 5 str. draudžiama Bendrijoje gaminti ar tiekti rinkai chemines medžiagas – atskiras ir esančias mišinių ar gaminių sudėtyje, jei jos nėra įregistruotos.

Remiantis LR aplinkos ministerijos aiškinamąja medžiaga Dėl cheminių medžiagų tvarkymo reikalavimų regeneruotoms cheminėms medžiagoms ir šalutiniams produktams”, daiktas ar medžiaga, kuris gaunamas gamybos proceso, kurio pirminis tikslas nėra šios medžiagos ar šio daikto gamyba, metu, ir atitinkantis Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos apraše nustatytus gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijus, laikomas šalutiniu produktu.

Medienos kuro pelenai, atitinkantys Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos apraše nustatytus priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijus, sąlygas ir naudojami pagal Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių nustatytus reikalavimus, laikomi šalutiniais produktais (remiantis Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių 6 punktu).

Pagal REACH reglamento V priedo 5 dalį „šalutiniai produktai, jei jie nebuvo atskirai importuoti ar pateikti rinkai“ patenka po prievolės registruoti išimtimi, tačiau, jeigu šalutiniai produktai tiekiami rinkai (tiekimas rinkai – cheminės medžiagos tiekimas arba bet koks perdavimas kitam asmeniui už mokestį arba nemokamai) privalo būti užregistruoti pagal REACH reglamento reikalavimus, jeigu tiekiamų pelenų kiekis yra 1 t ar daugiau per metus.

Už REACH registracijos prievolės įvykdymą atsakingas tas fizinis ar juridinis asmuo, kuris gamina cheminę medžiagą, t.y. prievolė registruoti tenka pelenų darytojui (katilinei), kuris atiduoda pelenus trečiam asmeniui (priėmėjui) kaip šalutinį produktą, nes jis yra pelenų gamintojas pagal REACH reglamentą.

Pelenai, kurie neatitinka Gamybos liekanų priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos apraše nustatytų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų, sąlygų ir negali būti naudojami pagal Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse nustatytus reikalavimus (viršija didžiausiąsias leidžiamąsias cheminių medžiagų koncentracijas pelenuose ir kt.), laikomi atliekomis ir jiems taikomi atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai.

Aplinkos ministerijos aiškinamąją medžiagą rasite čia.