Teisės aktai, įtvirtinantys laukinės augalijos, gyvūnijos naudojimo reikalavimus

117.1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl  laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 1997 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. sausio 20 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/160 (OL 2017 L27, p. 1)

118. 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 166, L 2006, p. 1-69)

119. 2014 m. splaio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL 2014 L 317, p. 35)

120. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo (OL 2009 L 286, p. 36), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/1775 (OL 2015 L 262, p. 1)

121. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas

122. Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas

123. Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas

124. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas

125. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas

126. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas

127. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 701 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 907 „Dėl institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ pakeitimo“

128. Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298 „Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“

129. Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. D1-550 „Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

130. Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 ,,Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“

131. Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-750 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

132. Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331 ,,Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“

133. Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 658/831/74 ,,Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo

134. Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. D1-260 ,,Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo“

135. Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 ,,Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“

136. Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 ,,Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

137. Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakyus Nr. D1-1 „Dėl Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų vykdymo kontrolės“

138. Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. AV-48 ,,Dėl Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašo patvirtinimo“

139. Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. AV-297 „Dėl Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarkos aprašo patvirtinimo“

140. Elektros žvejybos aparatų įsigijimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašas, patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. AV-259 ,,Dėl Elektros žvejybos aparatų įsigijimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

141. Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

142. Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-767 „Dėl žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

143. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“.

144. Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „ Dėl introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, invazinių rūšių kontrolės tarybos sudėties ir nuostatų, introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-12