Teisės aktai, įtvirtinantys radiacinės ir branduolinės saugos reikalavimus

157.   2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos rekomendacija dėl standartizuotos informacijos apie įprastai veikiančių branduolinių reaktorių ir perdirbimo gamyklų dujines ir skystąsias radioaktyviąsias išmetas į aplinką (2004/2/Euratomas)

158. 2010 m. spalio 11 d. Komisijos rekomendacija dėl Euratomo sutarties 37 straipsnio taikymo (2010/635/Euratomas)

159. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas

160. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas

161. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas

162. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas

163. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas

164. Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1872 „Dėl Duomenų apie veiklą, kurią vykdant šalinamos radioaktyviosios atliekos, teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo  patvirtinimo“

165. Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1873 „Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

166. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-18