Atliekų apskaita

 

Nuo 2020-05-01 išorės vartotojams nebeveikia nuorodos:

https://asta.aplinka.lt/asta-ext/

https://giis.aplinka.lt/

 

Atliekų darytojai ir (ar) tvarkytojai, teikę atliekų apskaitos metines ataskaitas per e-ASTA, dėl ataskaitų kopijų atspausdinimo ar kitais klausimais gali kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą el. paštu [email protected].

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos 2018 ir vėlesnių metų ataskaitos, kurios buvo pateiktos naudojantis e-ASTA, nėra laikomos kaip pateiktos pagal atitinkamų teisės aktų reikalavimus ir vertinamos nebus.

 

Pagal Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą Valstybės informacinė sistema – IS AIVIKS – ir atitinkamai šios informacinės posistemiai, tarp jų e-ASTA, skiriami apdoroti informaciją, reikalingą atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas, išskyrus vidaus administravimą; Valstybės informacinės sistemos tikslai, uždaviniai, funkcijos nurodomi Valstybės informacinės sistemos nuostatuose. IS AIVIKS atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos posistemis (e-ASTA) nebenurodomas IS AIVIKS nuostatuose nuo 2019-01-01.

 

Nuo 2018-01-02 atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita turi būti vedama, metinės ataskaitos teikiamos ir vertinamos per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą GPAIS (www.gpais.eu) pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles.

 

Informacija apie nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiančią informacinę sistemą GPAIS, skirtą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos vykdymui nuo 2018 metų, yra skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje https://am.lrv.lt