Kokią veiklą vykdantys atliekų tvarkytojai gali būti įrašomi į Turinčių teisę išrašyti įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Tvarkytojų sąrašas)?

Į Tvarkytojų sąrašą įrašomi: gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjai; gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportuotojai; gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai (perdirbėjai); mišrių komunalinių atliekų apdorotojai, kurie atskiria gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (ar) kitaip panaudoti

Ar yra nustatyta prašymo įrašyti į Tvarkytojų sąrašą forma?

Taip, prašymo forma yra nustatyta. Prašymo formą galite rasti Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-04-27 įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Tvarkos aprašas) 1 priede (parsisiųsti).

Kaip galima pateikti prašymą įrašyti atliekų tvarkytoją į Tvarkytojų sąrašą ?

Prašymą kartu su dokumentais galite pateikti Jums patogiu būdu: el. paštu aaa@aaa.lt; paštu adresu Aplinkos apsaugos agentūra, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; pristatyti tiesiogiai į Aplinkos apsaugos agentūros raštinę, adresu Juozapavičiaus g. 9, Vilnius (raštinė yra 9 aukšte).

 Įmonė yra įrašyta į Tvarkytojų sąrašą kaip metalinės pakuotės atliekų surinkėja. Papildomai norime įsirašyti į Tvarkytojų sąrašą kaip metalinės ir plastikinės pakuotės atliekų eksportuotoja. Ar pateikiant Prašymą reikia nurodyti visas veiklas, t.y. ir tas veiklas kurios jau yra įrašytos į Tvarkytojų sąrašą, ar tik naujas veiklas, kuriomis norime papildyti Tvarkytojų sąrašą?

Tuo atveju, jei įmonė jau yra įrašyta į Tvarkytojų sąrašą, Prašyme reikia nurodyti tik tas veiklas, kuriomis norite papildyti Tvarkytojų sąrašą. Jūsų konkrečiu atveju, Prašyme nurodykite metalinės ir plastikinės pakuotės atliekų eksportą.

Esame gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojai, apdorojantys surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (ar) kitaip panaudoti. Prašome pasakyti kokią informaciją, t. y. kokias atliekas nurodyti Prašymo 1 stulpelyje ?

Prašymo formos 2 stulpelyje nurodykite mišrių komunalinių atliekų srauto kodą 20 03 01 ir tvarkymo veiklos kodą, kuriuo tvarkomos mišrios komunalinės atliekos, t. y. S5 ir (ar) R12. Prašymo 1 stulpelyje pildomos tik tos eilutės, kuriose nurodytos tos atliekų rūšys, kurios susidaro atliekant mišrių komunalinių atliekų apdorojimą pav. plastikinės pakuotės atliekos (15 01 02), stiklinės pakuotės atliekos (15 01 07), popierinės ir kartoninės pakuotės atliekos (15 01 01) ir pan.;

Ar Prašymo  2 stulpelyje „Tvarkytojo vykdoma atliekų tvarkymo veikla*" reikia nurodyti visas įmonėje vykdomas atliekų tvarkymo veiklas?

Ne, Prašyme nereikia nurodyti visų atliekų tvarkytojo vykdomų atliekų tvarkymo veiklų.  Prašymo  2 stulpelyje nurodykite tik tas atliekų tvarkytojo vykdoma veiklas, kurias vykdant  atliekų tvarkytojas nori išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.

Įmonė yra įrašyta į Tvarkytojų sąrašą. Pasikeitė informacija nurodyta Prašyme, t. y. įmonė sudarė naują sutartį su svėrimo paslaugas teikiančiu tvarkytoju, kuris turi metrologiškai patikrintą svėrimo įrenginį. Parašome pasakyti, ar įmonė turi pateikti naują Prašymą?

Ne, pasikeitus Tvarkytojų sąraše esančios įmonės duomenims (pvz. kontaktiniams duomenims, naudotojui (perdirbėjui) su kuriuo sudaryta sutartis dėl atliekų eksporto, svėrimo paslaugą teikiančia įmone ar pan.), naujo Prašymo teikti įmonei nereikia. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punktu, pasikeitusi informacija Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama raštu. Tuo atveju, jei pasikeitė užsienio partneris, kuris panaudoja (perdirba) gaminių ir (ar) pakuočių atliekas papildomai privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus (Tvarkos aprašo 6.2 ir 6.3 papunkčiai).

Prašome nurodyti dokumentus kuriuos turi pateikti įmonė, kuri pageidauja būti įrašyta į Tvarkytojų sąrašą kaip gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotoja ( perdirbėja)?

Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotojai ( perdirbėjai) kartu su Prašymu pateikia:

Laisvos formos technologinio proceso, kurio metu pagaminamas produktas, aprašymas;

Dokumentus, įrodančius, kad:

-technologinio proceso metu iš gaminių ir pakuočių atliekų pagamina produktą, kuris atitinka tarptautinius, nacionalinius, įmonės standartą ar gamintojo specifikaciją ir pan.

-pagamintas produktas turi paklausą ir rinką (Produkto pirkimo/pardavimo sutartis, sąskaitos faktūros, produkto pirkėjo patvirtinimas, kad savo technologiniame procese naudoja produktą ir pan.).

-savo teritorijoje turimo svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą.

Tuo atveju, jei gaminių ir (ar) pakuočių atliekos yra panaudojamos energijai gauti (atliekų naudojimo veiklos kodas R1)

-laisvos formos technologinio proceso, kurio metu pagaminamas produktas (energija) aprašymas.

-savo teritorijoje turimo svėrimo įrenginio metrologinės patikros sertifikatą.

1. Įmonė yra sudariusi sutartį su viena pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčia Organizacija, tačiau einamaisiais metais Organizacijai nedeklaravo išleistų į rinką pakuočių kiekio, kitaip sakant nedavė pavedimo ir nenori per Organizaciją tvarkyti pakuočių atliekų už einamuosius metus. Ar kita pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti Organizacija gali priimti minėtą įmonę ir organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą už tuos metus?

Organizaciją gamintojas/importuotojas turėjo pasirinkti iki praeitų metų gruodžio 1 d. ir pagal įstatymą keisti metų eigoje Organizacijos negali. Išskyrus atvejus, kai organizacijai išduotos licencijos galiojimas yra sustabdytas arba panaikintas.

2. Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-01-30 įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" III skyriuje pažymima, kad veiklos organizavimo plano priemonės turi būti išsamiai ir aiškiai aprašomos, nurodant jų tikslą, apimtis priemonės turi būti išsamiai ir aiškiai aprašomos, nurodomas jų tikslas, apimtis, skaitinė reikšmė kiekvienam einamųjų metų ketvirčiui atskirai, finansavimo šaltinis ir lėšų suma, planuojama kiekvienai priemonei įgyvendinti. Kaip galime nurodyti pinigų-lėšų sumą, kuri, pvz.: skiriama tokiems administraciniams procesams, kaip: sutarčių sudarymas ir t.t.?

Manome, kad Veiklos organizavimo plano priemonių įgyvendinimui nurodyta lėšų suma gali apimti žmogiškųjų išteklių naudojimą ir kitas susijusias išlaidas.

3. Jeigu organizacijos narys, kuris į Lietuvos Respublikos rinką išleido mažiau kaip 0,5 t gaminių atliekų, bankrutuoja arba iš viso neišleido gaminių atliekų, kaip šiuo atveju tokias įmones turėtume nurodyti narių sąraše?

 Šiuo atveju galite atskirai pateikti paaiškinimus dėl minėtų organizacijos narių.

4. Ar įmonė sudariusi sutartį su Organizaciją gali vykdyti atliekų tvarkymo organizavimą individualiai?

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (toliau - Įstatymas) numatytas pareigas atitinkamų gaminių gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti:

1) Individualiai - organizuodami po jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektų atitinkamų gaminių naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą;

2) Kolektyviai - steigdami šio Įstatyme nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti atitinkamų gaminių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį Įstatyme jiems nustatytų pareigų ar organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti atitinkamų gaminių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šiame Įstatyme nustatytų pareigų netapdami organizacijos dalyviais.

 Atsižvelgiant į tai, manytina, kad gamintojas ir (ar) importuotojas, Organizacijai pavedęs vykdyti atitinkamų gaminių atliekų tvarkymo organizavimą, negali tuo pačių laikotarpiu tų pačių gaminių atliekų tvarkymo organizavimą vykdyti ir individualiai, išskyrus atvejį, kai individualiai organizuojamas savoms reikmėms sunaudotų gaminių atliekų tvarkymas, o kolektyviai - kitiems asmenims perleistų gaminių atliekų tvarkymas.

 5. Rengiant veiklos organizavimo planą, švietimo programą ir finansavimo schemą ar yra taikomi reikalavimai tokių dokumentų formai?

Veiklos organizavimo planas, švietimo programa ir finansavimo schema turi atitikti Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2006-01-30 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-57 "Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" reikalavimus.

Švietimo programos priemonių aprašymo rengimo pavyzdinę formą galite rasti ČIA

 6. Kaip organizacijos turi finansuoti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugas ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą einamaisiais metais, jeigu iki nustatyto termino nėra viešai paskelbtos einamųjų metų rinkos dalys?

Vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 5 dalies nuostatomis, pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinti gamintojų ir importuotojų organizacija „šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytas išlaidas ir komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą turi finansuoti proporcingai jos dalyvių ir organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą sutartiniais pagrindais pavedusių gamintojų ir importuotojų užimamai rinkos daliai, kuri Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka apskaičiuojama pagal šių gamintojų ir importuotojų bei dalyvių deklaruotą ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektiems gaminiams supakuoti panaudotų pakuočių kiekį". Vadovaujantis Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-589 „Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Tvarkos aprašas), 10 punktu, „einamaisiais metais galioja praėjusiais metais galiojusios Tvarkos aprašo 5-7 punktuose nurodytos rinkos dalys, kol atsižvelgiant į praėjusių metų elektros ir elektroninės įrangos ir pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis paskelbiamos patikslintos einamųjų metų rinkos dalys".

 7. Ar išpakavus iš kitų asmenų Lietuvoje įsigytus supakuotus gaminius, ši pakuotė laikoma sunaudota savoms reikmėms?

Pakuočių atliekos, kurios susidarė įmonėje išpakavus iš kitų Lietuvos įmonių įsigytus supakuotus gaminius, nelaikytinos savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekomis. Tokios atliekos turėtų būti priskiriamos nekomunalinių atliekų sraute susidariusioms pakuočių atliekoms.

8. Ar surinkti vienkartinių gėrimų pakuotėms, kurioms taikoma užstato už vienkartines pakuotes sistema, naudojami maišai laikomi Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiekta gaminiais pripildyta pakuote?

Įvertinus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2 straipsnio ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio nuostatas, manytina, kad maišai, naudojami surinkti vienkartinių gėrimų pakuočių, kurioms taikoma užstato sistema, atliekas, nelaikytini tiekta Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminiais pripildyta pakuote, už kurią turėtų būti skaičiuojamas (mokamas) mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis.

Viešoje paieškoje

1. Kaip rasti įmonės duomenis ir informaciją ATVR?

2. ATVR Registro objekto duomenyse galima matyti visas įmonės atliekų tvarkymo vietas, tiek išregistruotas, tiek ir šiuo metu registruotas (aktualias). Ar galima padaryti taip, kad būtų matomos tik aktualios atliekų tvarkymo vietos?

3. Ką daryti, jei paspaudus įmonės ATVR kodo nuorodą, atsidariusiame lange matau tik bendrus įmonės duomenis, bet nematau nei tvarkymo vietų, nei atliekų sąrašo arba matau bendrus duomenis ir tvarkymo vietas, bet nematau atliekų sąrašo?

4. Ar galima paieškoje rasti įmones pagal tvarkomas atliekas?

5. ATVR Registro objekto duomenyse nurodyta atliekų tvarkymo vieta, bet nematau nei vienos tvarkomos atliekos?

6. Ką reiškia įrašas paslėpti stulpeliai?

 

Teikiant paraišką

7. Kas turi registruotis ATVR?

8. Kaip prisijungti prie ATVR?

9. Kaip prisijungti prie ATVR, jei pasirenkant prisijungimo tipą „Juridinis asmuo“ atsidariusiame lange nėra įmonės banko nuorodos?

10. Ar reikia registruotis ATVR, jei atliekų tvarkytojas buvo registruotas ATĮR?

11. Ką daryti, jei įmonės duomenys ATVR yra neteisingi, pvz., neatitinka atliekų tvarkytojo Registro objekto šiuo metu vykdomos atliekų tvarkymo veiklos, neteisingai nurodytas tvarkymo vietos adresas, pasenę kontaktiniai duomenys?

12. Ką daryti, jei ATVR Registro objektas nebevykdo atliekų tvarkymo veiklos?

13. Kaip papildyti ATVR Registro objekto atliekų sąrašą nauja atlieka, atliekų tvarkymo vietų sąrašą nauja atliekų tvarkymo vieta?

14. Kokia informacija turi būti įrašyta stulpelyje „Padalinys“, suvedant informaciją apie atliekų tvarkymo vietą?

15. Ką daryti, jeigu paraiška užpildyta ir išsaugota, tačiau jos pateikti neįmanoma, nes neaktyvus mygtukas „Pateikti“?

16. Ką daryti, jeigu paraiška užpildyta ir išsaugota, tačiau jos pateikti neįmanoma, nes sistema neleidžia pateikti paraiškos (meta klaidą)?

17. Ar galima išsaugoti paraiškoje suvestus duomenis, jei paraiška nebus pateikta, o aš atsijungsiu nuo ATVR?

18. Ar galima rengiamoje paraiškoje nurodytas atliekas perkelti į Excel dokumentą?

19. Paraiškoje suvedžiau daug atliekų, bet matau tik kelias eilutes. Kaip galėčiau peržiūrėti, ar suvedžiau visas reikalingas atliekas?

20. Neaktyvus atliekų zonoje mygtukas „Sukurti“, negaliu suvesti atliekų.

21. Ne visada suprantu, ar sistema išsaugojo mano suvestus duomenis apie tvarkomą atlieką?

22. Kaip prie paraiškos prisegti dokumentą?

 

1. Kaip rasti įmonės duomenis ir informaciją ATVR?

Įmonės duomenis, esančius ATVR, rasite interneto svetainėje atvr.am.lt paspaudę nuorodą „Paieška“ ir atsidariusiame lange įrašę įmonės pavadinimą (dalį pavadinimo) ar kodą bei paspaudę nuorodą „Ieškoti“. Atsidariusiame lange bus nurodytos pasirinktos įmonės tvarkymo vietos. Paspaudę ATVR kodo nuorodą, atsidarys langas, kuriame rasite ATVR registruotos įmonės – Registro objekto – duomenis ir informaciją.

 

2. ATVR Registro objekto duomenyse galima matyti visas įmonės atliekų tvarkymo vietas, tiek išregistruotas, tiek ir šiuo metu registruotas (aktualias). Ar galima padaryti taip, kad būtų matomos tik aktualios atliekų tvarkymo vietos?

Taip, galima.

Paspaudę įmonės ATVR kodo nuorodą, atsidariusiame lange:

  • spauskite Tvarkymo vietos filtro mygtuką „Atrinkti pagal pavyzdį“;
  • pasirinkite virš stulpelio „Išregistruota“ esantį „Ne“;
  • paspauskite klaviatūros mygtuką „Enter“.

Atsidariusiame lange matysite aktualių ATVR Registro objekto tvarkymo vietų duomenis.

 

3. Ką daryti, jei paspaudus įmonės ATVR kodo nuorodą, atsidariusiame lange matau tik bendrus įmonės duomenis, bet nematau nei tvarkymo vietų, nei atliekų sąrašo arba matau bendrus duomenis ir tvarkymo vietas, bet nematau atliekų sąrašo?

Jei atsidariusiame lange nesimato tvarkymo vietų ir atliekų arba matosi bendri duomenys ir tvarkymo vietos, bet nesimato atliekų, reikia ekrane rasti pagalbines linijas, kurios skiria bendrųjų duomenų zoną nuo tvarkymo vietų ir atliekų zonų (horizontalioji) ir tvarkomų atliekų zoną nuo atliekų zonos (vertikalioji) ir kompiuterio „pelytės“ pagalba, stumdant šias linijas aukštyn/žemyn arba į šonus, galima atsidaryti/pasididinti ekrane Jums reikalingas zonas.

 

4. Ar galima paieškoje rasti įmones pagal tvarkomas atliekas?

Taip, galima.

Reikia naudotis išplėstine paieška. Paspaudus mygtuką „Išplėstinė paieška“ atsidariusiame lange galima vykdyti ATVR Registro objektų paiešką pagal įvairius kriterijus. Atkreipiame dėmesį, kad pasirinkus kriterijų atliekos pavadinimas, galima įvesti dalį atliekos pavadinimo. Atliekų pavadinimai atitinka Atliekų sąraše nurodytus atliekų pavadinimus (Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo IV skyrius)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.38E37AB6E8E6/SLHTIABxXj)

 

 

5. ATVR Registro objekto duomenyse nurodyta atliekų tvarkymo vieta, bet nematau nei vienos tvarkomos atliekos?

Patikrinkite, ar nėra įjungtas filtravimo režimas. Paspauskite filtro mygtuką „Atrinkti pagal pavyzdį“ ir atsidariusioje eilutėje pažiūrėkite, ar nėra yra įrašyti filtravimo kriterijai. Galbūt, filtro eilutėje nurodyta atliekos, kurios įmonė netvarko, kodas arba tvarkymo veiklos, kurios įmonė nevykdo, kodas

 

6. Ką reiškia įrašas paslėpti stulpeliai?

Informacija apie registro objekto tvarkymo vietas ir tvarkomas atliekas surašyta į eilučių atitinkamus stulpelius. Jei Jums reikalinga informacija, nurodyta visuose stulpeliuose, spauskite mygtuką „Rodyti“ ir pasirinkite „Stulpeliai“ ir „Rodyti visus stulpelius“. Tokiu pat būdu galite atsirinkti, kad sistema Jums rodytų tik tuos stulpelius, kuriuose nurodyta Jums aktuali informacija, taip pat galite keisti rodomų stulpelių eiliškumą.

 

7. Kas turi registruotis ATVR?

 

ATVR turi registruotis atliekas surenkančios, vežančios ir apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus metus.

 

8. Kaip prisijungti prie ATVR?

Atliekų tvarkytojai, naudodamiesi ATVR internetine svetaine, prie ATVR jungiasi „Per elektroninius valdžios vartus“ pasirinkdami prisijungimo tipą: Juridinis asmuo (kai jungiasi juridinio asmens atstovas), Fizinis asmuo (kai jungiasi atliekų tvarkymo veiklą vykdantis fizinis asmuo). Pasirinkus banką ir prisijungus prie įmonės internetinės bankininkystės sistemos bei pasirinkus el. paslaugas, prisijungiama prie ATVR (Internetinės bankininkystės sistema identifikuoja įmonę, kuri teikia paraišką ATVR)

 

9. Kaip prisijungti prie ATVR, jei pasirenkant prisijungimo tipą „Juridinis asmuo“ atsidariusiame lange nėra įmonės banko nuorodos?

Jei pasirenkant prisijungimo tipą „Juridinis asmuo“ atsidariusiame lange nėra įmonės banko nuorodos, tuomet reikia rinktis prisijungimo tipą „Fizinis asmuo“:

  • jei pasirenkant „Fizinis asmuo“, atsidariusiame lange randate banko, su kuriuo įmonė yra sudariusi internetinės bankininkystės sutartį, nuorodą, tai spaudžiate šią nuorodą ir prisijungus prie įmonės bankininkystės sistemos bei pasirinkus el. paslaugas, prisijungiama prie ATVR. Prisijungus prie ATVR, ekrano dešinėje pusėje nurodytas asmuo, kuris prisijungė prie ATVR. Kadangi įmonė – juridinis asmuo – prisijungė prie ATVR kaip fizinis asmuo, tai paraišką rengti ir teikti bus galima tik iš naujo prisijungus prie ATVR. Atsijungus nuo ATVR, apie tai, kad įmonė negali kaip juridinis asmuo prisijungti prie ATVR, reikia informuoti Aplinkos apsaugos agentūros ATVR administratorių el. paštu adresu daiva.kisielene@aaa.am.lt prie laiško prisegant skenuotą laisvos formos įmonės vadovo ar įgalioto asmens pasirašytą raštą, nurodant asmens, kurio vardu per įmonės internetinės bankininkystės sistemą buvo prisijungta prie ATVR, vardą, pavardę ir asmens kodą. Įmonės nurodytu elektroninio pašto adresu bus atsiųsta informacija, kada galėsite jungtis prie ATVR. Gavę šią informaciją, junkitės prie ATVR, naudodamiesi ATVR internetine svetaine, per „Per elektroninius valdžios vartus“ pasirinkdami prisijungimo tipą: Fizinis asmuo. Pasirinkę banką, prisijunkite prie įmonės bankininkystės sistemos, pasirinkite, kad atstovaujate įmonę (turi atsidaryti langas, kuriame bus įrašytas įmonės pavadinimas) ir prisijungsite prie ATVR. Patikrinti, ar ATVR identifikavo, kad prisijungė įmonė, o ne fizinis asmuo, galite meniu skiltyje paspaudę „Registro objektai“, atsidariusiame lange matysite savo įmonės duomenis ATVR arba, jei įmonė dar nėra Registro objektas, meniu skiltyje pasirinkus „Paraiškos“, atsidariusiame lange paspaudus mygtuką „Sukurti“, laukelio „Subjektas“ paieškoje matysite savo įmonės pavadinimą
  • jei pasirenkant „Fizinis asmuo“, atsidariusiame lange nerandate banko, su kuriuo įmonė yra sudariusi internetinės bankininkystės sutartį, tai turite kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl naudotojo vardo suteikimo ATVR, pateikdami dokumentus, nurodytus Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių10 punkte

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bd544c80d17711e583a295d9366c7ab3)

 

 

10. Ar reikia registruotis ATVR, jei atliekų tvarkytojas buvo registruotas ATĮR?

Atliekas tvarkančių įmonių registras (ATĮR) panaikintas. Atliekų tvarkytojams, kurie buvo įregistruoti ATĮR, registruotis ATVR nereikia, nes jų duomenys ir informacija iš ATĮR perkelti į ATVR, jiems yra suteiktas ATVR identifikavimo kodas (toliau – ATVR kodas).

Atkreipiame dėmesį, kad ATVR kodas suteiktas įmonei, registruotai juridinių asmenų registre, o įmonės visi atliekų tvarkymo padaliniai, filialai, neturintys atskiro kodo juridinių asmenų registre, taip pat įmonės buveinė, jei joje vykdoma atliekų tvarkymo veikla, nurodoma kaip ATVR Registro objekto tvarkymo vietos

 

11. Ką daryti, jei įmonės duomenys ATVR yra neteisingi, pvz., neatitinka atliekų tvarkytojo Registro objekto šiuo metu vykdomos atliekų tvarkymo veiklos, neteisingai nurodytas tvarkymo vietos adresas, pasenę kontaktiniai duomenys?

Jei Registro objekto duomenys ir informacija yra neteisingi, nedelsiant turi būti teikiama Tikslinanti paraiška Aplinkos apsaugos agentūrai. Tikslinanti paraiška teikiama prisijungus prie ATVR. Prisijungus prie ATVR ir paspaudus nuorodą „Paraiškos“, atsidaro langas, kuriame rodomos Jūsų įmonės teiktos paraiškos. Jei įmonė paraiškos į ATVR nėra teikusi, tai rodomas įrašas „Nėra duomenų“. Šiame puslapyje rengiamos paraiškos, jas parengus ir išsaugojus, reikia pateikti. Tikslinančią paraišką privaloma rengti pagal „pagal Registro objektą“, t. y. spaudžiamas mygtuko „Sukurti“ dešinėje pusėje esantis trikampis (atsidaro paraiškos kūrimo pasirinkimo langas), pasirenkama „pagal Registro objektą“. Atsidariusiame rengiamos paraiškos lange rasite savo įmonės duomenis ir informaciją esančią ATVR, kurioje galėsite patikslinti įmonės duomenis. Koreguojant duomenis, nepamirškite jų „Išsaugoti“, spauskite šį mygtuką po kiekvieno duomenų patikslinimo. Kai visi reikalingi duomenys ir informacija bus patikslinti, dar kartą spauskite mygtuką „Išsaugoti“ ir po to „Pateikti“. Registro objekto paraiškoje pateikti duomenys atsinaujina, Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojui patvirtinus pateiktą paraišką.

Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje gamta.lt → Atliekos → Atliekų tvarkytojų valstybės registras rasite vaizdo medžiagą ir Paraiškos pildymo instrukciją, o ATVR informacinės sistemos internetiniame puslapyje pateiktas Naudotojo vadovas padės lengviau naudotis Atliekų tvarkytojų valstybės registro informacine sistema.

 

12. Ką daryti, jei ATVR Registro objektas nebevykdo atliekų tvarkymo veiklos?

Jei ATVR Registro objektas nebevykdo atliekų tvarkymo veiklos, jis privalo teikti „Išregistravimo paraišką“ Aplinkos apsaugos agentūrai. Išregistravimo paraiška teikiama prisijungus prie ATVR. Prisijungus prie ATVR ir paspaudus nuorodą „Paraiškos“, atsidaro langas, kuriame rodomos Jūsų įmonės teiktos paraiškos. Jei įmonė paraiškos į ATVR nėra teikusi, tai rodomas įrašas „Nėra duomenų“. Išregistravimo paraišką privaloma rengti pagal „pagal Registro objektą“, t. y. spaudžiamas mygtuko „Sukurti“ dešinėje pusėje esantis trikampis (atsidaro paraiškos kūrimo pasirinkimo langas), pasirenkama „pagal Registro objektą“. Atsidariusiame rengiamos paraiškos lange rasite savo įmonės duomenis ir informaciją esančią ATVR, paraiškos viršutinėje dalyje pažymėjus, kad tai „Išregistravimo paraiška“, spauskite mygtuką „Išsaugoti“ ir po to „Pateikti“. Registro objektas bus išregistruotas iš ATVR, Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojui patvirtinus pateiktą Išregistravimo paraišką

 

13. Kaip papildyti ATVR Registro objekto atliekų sąrašą nauja atlieka, atliekų tvarkymo vietų sąrašą nauja atliekų tvarkymo vieta?

Atliekų sąrašas, atliekų tvarkymo vietų sąrašas ATVR papildomi teikiant Tikslinančią paraišką Aplinkos apsaugos agentūrai. Tikslinanti paraiška teikiama prisijungus prie ATVR. Prisijungus prie ATVR ir paspaudus nuorodą „Paraiškos“. Tikslinančią paraišką privaloma rengti pagal „pagal Registro objektą“, t. y. spaudžiamas mygtuko „Sukurti“ dešinėje pusėje esantis trikampis (atsidaro paraiškos kūrimo pasirinkimo langas), pasirenkama „pagal Registro objektą“. Atsidariusiame rengiamos paraiškos lange rasite savo įmonės duomenis ir informaciją esančią ATVR.

Jei norite papildyti tvarkomų atliekų sąrašą nauja atlieka, reikia pažymėti tvarkymo vietą, kurioje ta atlieka tvarkoma, tada atliekų zonoje spaudžiamas mygtukas „Sukurti“, atsidariusiame lange įrašomas atliekos kodas, atliekos tvarkymo veiklos kodas ir kita reikalinga informacija, ir spaudžiama „Gerai“. Kad suvesta informacija būtų išsaugota, reikia spausti mygtuką „Išsaugoti“.

Jei norite papildyti tvarkymo vietų sąrašą, reikia spausti mygtuką „Sukurti“ tvarkymo vietų zonoje. Atsidariusiame lange suvedama visa reikalinga informacija, ir spaudžiama „Gerai“. Kad suvesta informacija būtų išsaugota, reikia suvesti bent vienos šioje tvarkymo vietoje tvarkomos atliekos duomenis ir spausti mygtuką „Išsaugoti“

 

 

14. Kokia informacija turi būti įrašyta stulpelyje „Padalinys“, suvedant informaciją apie atliekų tvarkymo vietą?

Įrašomas įmonės pavadinimas.

 

15. Ką daryti, jeigu paraiška užpildyta ir išsaugota, tačiau jos pateikti neįmanoma, nes neaktyvus mygtukas „Pateikti“?

Išsaugojus paraiškos duomenis mygtukas „Pateikti“ turėtų tapti akyvus. Jei taip nėra, reikia:

  • pabandyti paraišką išsaugoti, ją uždarant, t. y. spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti ir grįžti“. Jei sistema informuoja, kad yra neišsaugotų duomenų ir klausia, ar juos išsaugoti, spaudžiame taip. Paraiška turėtų užsidaryti ir atsidariusiame lange matysite informaciją apie paraišką, kurios būsena „Rengiama“. Paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“ atsidaro paraiška su išsaugotais duomenimis, kurie buvo įrašyti prieš uždarant paraišką. Dar kartą paspaudus mygtuką „Išsaugoti“, mygtukas „Pateikti“ turėtų pasidaryti aktyvus.
  • jei sistema neleidžia uždaryti paraiškos, išsaugant pakeistus duomenis, tai paraišką uždaryti galėsite spausdami ekrano dešiniame krašte esantį kryžiuką „Uždaryti“. Paspaudę meniu esantį mygtuką „Paraiškos“ atsidariusiame lange nebus informacijos apie rengiamą paraišką, jei sistemai nepavyko išsaugoti Jūsų įvestų duomenų arba matysite informaciją apie rengiamą paraišką, tačiau paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“ atsidariusioje paraiškoje bus ne visi Jūsų suvesti duomenys. Sutikrinus, kurie suvesti duomenys buvo išsaugoti, galite tęsti paraiškos pildymą, nepamiršdami po kiekvieno duomenų įrašymo spausti mygtuką „Išsaugoti“

 

16. Ką daryti, jeigu paraiška užpildyta ir išsaugota, tačiau jos pateikti neįmanoma, nes sistema neleidžia pateikti paraiškos (meta klaidą)?

Patikrinkite informaciją, kur nurodomas įmonės pavadinimas – laukelyje „Subjektas“ ir žemiau esančiame laukelyje „Pavadinimas“. Įrašai turi būti visiškai vienodi. Įrašą laukelyje „Subjektas“ pasirinkite naudodami paieškos mygtuką, tada kopijuokite įrašą iš laukelio „Subjektas“ ir įklijuokite jį laukelyje „Pavadinimas“. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“ ir norėdami pateikti paraišką – mygtuką „Pateikti“

 

17. Ar galima išsaugoti paraiškoje suvestus duomenis, jei paraiška nebus pateikta, o aš atsijungsiu nuo ATVR?

Paraiškos duomenys bus išsaugoti, jei juos suvedus, bus paspaustas mygtukas „Išsaugoti“ arba „Išsaugoti ir grįžti“. Dar kartą prisijungus prie ATVR, meniu pasirinkus „Paraiškos“, atsidariusiame lange matysite informaciją apie rengiamą paraišką, o paspaudus mygtuką „Peržiūrėti“, atsidarys Jūsų rengta paraiška, kurią toliau galėsite pildyti ir pateikti.

 

18. Ar galima rengiamoje paraiškoje nurodytas atliekas perkelti į Excel dokumentą?

Taip, galima.

Spaudžiamas paraiškos Atliekų zonoje esantis mygtukas „Veiksmai“, pasirenkama eksportuoti ir atsidariusiame lange iš kairės pusės į dešinę perkeliami į Excel dokumentą norimi perkelti duomenys, spaudžiamas mygtukas „Eksportuoti“

 

19. Paraiškoje suvedžiau daug atliekų, bet matau tik kelias eilutes. Kaip galėčiau peržiūrėti, ar suvedžiau visas reikalingas atliekas?

Norint matyti visas paraiškoje suvestas atliekas, reikia padidinti atliekų zoną paraiškos lange. Tai yra padaroma naudojant pagalbines linijas – horizontaliąją, atskiriančią bendrųjų įmonės duomenų zoną nuo tvarkymo vietų ir atliekų zonos, ir vertikaliąją, atskiriančią tvarkymo vietų zoną nuo atliekų zonos. Tempiant linijas aukštyn/žemyn ir dešinėn/kairėn galima pasididinti reikalingos zonos dydį. Padidinus atliekų zonos dydį, naudodami ekrano dešinėje pusėje esančią slinktį, galėsite atliekų zonoje peržiūrėti visas suvestas atliekas

 

20. Neaktyvus atliekų zonoje mygtukas „Sukurti“, negaliu suvesti atliekų

Norint į ATVR įvesti naują tvarkomą atlieką, reikia atliekų zonoje spausti mygtuką „Sukurti“.  Šis mygtukas bus aktyvus tuomet, kai bus suvesti tvarkymo vietos duomenys. Suvedus tvarkymo vietos duomenis, atliekų zonoje spaudžiamas mygtukas „Sukurti“ ir atsidariusiame lange suvedami atliekos kodas, atliekų tvarkymo veiklos kodas ir kita reikalinga informacija. Tik įrašius bent vieną atlieką leidžiama išsaugoti suvestus atliekų tvarkymo vietos duomenis, tuo pačiu išsaugojami ir suvesti atliekos duomenys

 

21. Ne visada suprantu, ar sistema išsaugojo mano suvestus duomenis apie tvarkomą atlieką?

Sukūrus sistemoje naują tvarkomą atlieką, jos duomenys matomi atliekų zonoje atsiradusioje naujoje eilutėje. Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“ sistema šiai eilutei suteikia eilės numerį. Jei eilutei numeris nesuteikiamas, vadinasi sistema duomenų neišsaugojo. Reikia sistemą perkrauti, jei tai nepavyksta, uždaryti paraiškos langą, neišsaugant duomenų ir iš naujo atsidarius rengiamą paraišką kurti tvarkomą atlieką iš naujo.

 

22. Kaip prie paraiškos prisegti dokumentą?

Skenuotas dokumentas prie rengiamos paraiškos prisegamas taip: rengiamos paraiškos puslapyje atverčiamas lapas „Paraiškos bylos“, atsivėrusiame lange spaudžiamas mygtukas „Sukurti“. Atsidariusiame laukelyje spaudžiamas mygtukas „Atnaujinti“, naujame atsidariusiame lauke spaudžiamas mygtukas „Parinkti“, pasirinkus ir prisegus norimą dokumentą, spaudžiamas mygtukas „Gerai“, pasirenkamas dokumento tipas „Papildomas dokumentas“ ir vėl spaudžiamas mygtukas „Gerai

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-15