Gamintojams ir importuotojams

Pranešame, kad informacija apie nuo 2018 m. sausio 2 d. veikiančią informacinę sistemą GPAIS, skirtą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos vykdymui ir registracijai Gamintojų ir importuotojų sąvade nuo 2018 metų, yra skelbiama Aplinkos ministerijos tinklalapyje.

 

VIEŠAI SKELBIAMAS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ SĄVADAS

Nuo 2018 m. sausio 2 d. gamintojai ir importuotojai registruojasi informacinės sistemos GPAIS Gamintojų ir importuotojų sąvade, kuris viešai skelbiamas adresu  www.gpais.eu  rubrikoje "Vieši GII sąvado duomenys".

 

Informacija gamintojams ir importuotojams

Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

Gamintojo atsakomybės principas taikomas tvarkant šių gaminių atliekas:

 • pakuotės;
 • elektros ir elektroninės įranga (toliau - EEĮ);
 • apmokestinamieji gaminiai (padangos; baterijos; akumuliatoriai; vidaus degimo variklių degalų, tepalų ir įsiurbiamo oro filtrai, jų dalys ir komponentai; autotransporto priemonių amortizatoriai);
 • baterijos ir akumuliatoriai;
 • transporto priemonės;
 • alyva.

Gamintojai ir importuotojai privalo:

 • registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade;
 • organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą; šviesti ir informuoti visuomenę atliekų tvarkymo klausimais aplinkos ministro nustatyta tvarka; apmokėti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais išlaidas;
 •  tvarkyti vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas.

Gamintojai ir importuotojai nustatytas pareigas (išskyrus pareigą registruotis) gali vykdyti:

1. individualiai – patys organizuodami po jų tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių ir pakuočių (savoms reikmėms sunaudotų) naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą;

2. kolektyviai – steigdami Atliekų tvarkymo įstatyme (pakuočių atveju - Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme) nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatyme nustatytų pareigų arba organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų netapdami organizacijos dalyviais.

Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų sąrašą rasite čia.

Gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymas įrodomas dokumentais, išrašytais tų atliekų tvarkytojų, kurie yra įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą

Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais ieškokite čia.

Plačiau apie gaminiais pripildytų pakuočių gamintojų ir importuotojų pareigas skaitykite rubrikoje "Veiklos sritys → Atliekos → Atliekų apskaita → Atliekų apskaitos duomenys → Pakuočių atliekos".

 

Plačiau apie  gaminių gamintojų ir importuotojų pareigas skaitykite Atliekų tvarkymo įstatyme bei Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme:

 • elektros ir elektroninės įrangos atveju - Atliekų tvarkymo įstatymo 341 - 343 straipsniuose;
 • transporto priemonių atveju -  Atliekų tvarkymo įstatymo 344 - 346 straipsniuose;
 • alyvos atveju -  Atliekų tvarkymo įstatymo 347 , 3412- 3414 straipsniuose;
 • baterijų ir akumuliatorių atveju - Atliekų tvarkymo įstatymo 3415 - 3417 straipsniuose;
 • apmokestinamųjų gaminių atveju - Atliekų tvarkymo įstatymo 3418 - 3420 straipsniuose;
 • pakuočių atveju - Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 6, 7-7(1) straipsniuose.