Tarpvalstybiniai atliekų vežimai

Atkreipiame dėmesį, kad Tarpvalstybinių atliekų vežimų leidimų išdavimas skaitmenizuotas atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros 2020 m. veiklos prioritetą „Paslaugų ir procesų skaitmeninimas“. Nuo šiol pasirašytus dokumentų komplektus, skirtus kitų šalių kompetentingoms institucijoms, prašome Agentūrai siųsti tik elektroniniu paštu [email protected] Šie dokumentų komplektai siunčiami tik tada, kai visi dokumentai bus suderinti per GPAIS TAV modulį ir pranešimo būsena sistemoje bus „Priimtas“.

Agentūrai pateikta informacija ir pasirašyti dokumentų komplektai, skirti kitų šalių kompetentingoms institucijoms, turi būti tie patys, kurie buvo teikti ir suderinti per GPAIS TAV modulį. Šių dokumentų ir informacijos Agentūra antrą kartą nevertins, ji juos pateiks, kaip reikalauja Reglamentas 1013/2006, kitų šalių kompetentingoms institucijoms, persiunčiant Agentūros žinybine dokumentų apsikeitimo sistema.

Už Agentūrai pateiktų dokumentų kopijų ir informacijos, kuri turi būti pateikta kitų šalių kompetentingoms institucijoms, teisingumą atsako pranešėjas.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad Agentūrai turi būti teikiami garantijos ar lygiaverčio draudimo originalai.
 

Bendrieji reikalavimai

Tarpvalstybiniam atliekų vežimui Europos Bendrijoje (tranzitu arba be tranzito per trečiąsias šalis), iš Bendrijos į trečiąsias šalis, į Bendriją iš trečiųjų šalių ir iš vienų trečiųjų šalių į kitas tranzitu per Bendriją taikomas 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo. Konsoliduotą reglamento versiją, kartu su pakeitimais, galima rasti čia. Tarpvalstybiniam atliekų vežimui – priklausomai nuo atliekų pavojingumo, jų tvarkymo būdo, išsiuntimo ir paskirties šalių – taikoma:

Atkreipiame dėmesį, kad norint atliekas įvežti į Lietuvą, atliekų siuntėjas dėl leidimo turi kreiptis į savo šalies, iš kurios bus siunčiamos atliekos, kompetentingą instituciją.

Informacija apie numatytas procedūras konkrečiais atvejais:

Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalimi atliekas surenkančios, vežančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai šią veiklą gali vykdyti tik įregistruoti į Atliekų tvarkytojų valstybės registrą (toliau – ATVR). Atsižvelgiant į tai, įmonės, vykdančios atliekų surinkimą ir (ar) vežimą (įskaitant įvežimą (importą) ir išvežimą (eksportą)), prekybą atliekomis ir (ar) tarpininkavimą, turi registruotis ATVR. Įmonės ATVR registruojamos Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatuose ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.

ATMINTINĖ NORINTIEMS GAUTI LEIDIMĄ ATLIEKOMS VEŽTI

PAGAL REGLAMENTĄ 1013/2006

Nr. Dokumentas (lietuviškai) Dokumentas (angliškai)
1. Pranešimo forma Notification Document
2. Judėjimo dokumento forma Movement Document
3. Reglamentas Nr. 1013/2006 (konsoliduota versija) Regulation No 1013/2006 (consolidated version)
4. Reglamentas Nr. 1418/2007 (negalioja, pakeistas Reglamentu 2021/1840 ) Regulation No 1418/2007 (not valid,  updated by Regulation 2021/1840)
5. Atliekų direktyva 2008/98/EB Waste Framework Directive 2008/98/EC
6.

Bazelio konvencija

Basel Convention

7. Atliekų vežimo tvarkos aprašas (2009-08-26)  
8.

Garantijos arba laidavimo sumos derinimo tvarkos aprašas (galioja nuo 2017-08-01)

 
9.

Kombinuotosios nomenklatūros kodų ir atliekų kodų sąsaja

Muitų kodų sąrašas  
10. Reglamento Nr. 1013/2006 VII priedas Annex VII of the Regulation No 1013/2006
11.

Korespondentų gairės Nr. 10 (VII Reglamento 1013/2006 priedo pildymas)

Correspondents guidelines No. 10

12. Reglamentas (ES) 2020/2174 ( Dėl plastiko atliekų reglamentavimo nuo 2021-01-01) Regulation 2020/2174 (EN) (For plastic waste, valid from 2021-01-01)
13. Reglamentas (ES) 2021/1840  (Dėl atliekų eksporto iš ES į tam tikras šalis) Regulation (EU) 2021/1840 (For waste export from EU to other countries)
14. Reglamentas 660/2014 ( Dėl kontrolės) Regulation 660/2014
15. Korespondentų gairės Nr.12 ( dėl plastikų klasifikavimo) Correspondents' guidelines No 12 (classification of plastic waste )
16. Žaliasis atliekų sąrašas (versija iki 2021-01-01)  
17. Gintarinis atliekų sąrašas (versija iki 2021-01-01)  

 

SVARBU! Atliekų importo į Lietuvą draudimas pagal Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 41punktą: Draudžiama įvežti (importuoti) į Lietuvą iš kitų valstybių komunalines ir pavojingąsias atliekas, skirtas šalinti ir (arba) naudoti energijai gauti, ir komunalinių atliekų deginimo proceso likučius (pelenus ir šlakus).

2021-10-21 Atnaujintos plastiko atliekų išvežimo iš ES taisyklės (pagal Reglamentą 2021/1840, kuriuo dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudoti skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007)

Atliekų eksporto į Turkiją ribojimai

Naujos plastiko atliekų vežimo taisyklės nuo 2021m. sausio 1d.

Reikalavimai plastiko ir popieriaus atliekų eksportui/importui/tranzitui per Honkongą

Apibendrinta informacija apie tarpvalstybinių atliekų vežimų patikrinimus 2017-2020 m.

Tarpvalstybinių atliekų vežimų modulis GPAIS

Supaprastinta procedūra

Leidimo procedūra

Atliekų importas į Europos Bendriją

Atliekų eksportas iš Europos Bendrijos

Atliekų vežimas Europos Bendrijoje

Informuojame, kad nuo 2018m.  rugpjūčio 1 d. dokumentų teikimas Aplinkos apsaugos agentūrai (Agentūrai) dėl: garantijos ar lygiaverčio draudimo sumos derinimo, dokumentų (informacijos) prie pranešimo dokumentų, judėjimo dokumentų, informacijos, lydinčios vežimą (supaprastinta tvarka) teikimas yra vykdomas per Vieningą gaminių ir pakuočių atliekų informacinę sistemos (GPAIS) tarpvalstybinių  atliekų vežimų (TAV) modulį (www.gpais.eu).

Atkreipiame dėmesį, kad pasirašytus dokumentų komplektus, skirtus kitų šalių  kompetentingoms institucijoms (įskaitant garantijos ar lygiaverčio draudimo originalą) , pateikti Agentūrai reikia tik tada, kai visi dokumentai bus suderinti per GPAIS TAV modulį ir pranešimo būsena sistemoje bus "Priimtas". Agentūrai pateikti pasirašyti dokumentai ir informacija, skirti kitų šalių kompetentingoms institucijoms turi būti tie patys, kurie buvo teikti ir suderinti per GPAIS TAV modulį. Šių dokumentų ir informacijos Agentūra  antrą kartą nevertins, ji juos pateiks, kaip reikalauja Reglamentas 1013/2006 kitų šalių kompetentingoms institucijoms (pateikimo terminus ir kitą informaciją, susijusią su leidimo išdavimo procedūra, įmonės galės matyti savo TAV modulio paskyroje). Už Agentūrai pateiktų dokumentų ir informacijos, kurie turi būti pateikti kitų šalių  kompetentingoms institucijoms, teisingumą atsako pranešėjas. 

GPAIS TAV vartotojo vadovą rasite: Vartotojo vadovas

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-07