Kokie teisės aktai reglamentuoja duomenų ir informacijos teikimą?

 • 200 m. balandžio 18 d. Nr. VIII-1641 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymas (nauja redakcija nuo 2020 m. vasario 8 d.).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2020 m. birželio 18 d.) (toliau – Tvarkos aprašas).

Koks teisės aktas reglamentuoja cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaitos rengimą? Kokia institucija atsakinga už šį teisės aktą?

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. D1-360 „Dėl cheminių medžiagų ir cheminių mišinių apskaitos tvarkos aprašas“ (nauja redakcija nuo 2020 m. lapkričio 1 d.). Už šį teisės aktą yra atsakingas Aplinkos apsaugos departamento Taršos prevencijos ir cheminių medžiagų kontrolės skyrius.

Kas yra Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS) ir kam ji skirta?

AIVIKS – tai informacinė sistema, skirta surinkti, sisteminti ir kaupti duomenis apie aplinką bei užtikrinti duomenų ir informacijos apie aplinką viešumą.

IS AIVIKS sistema skirta:

 • Aplinkos ministerijai, jos padalinių ir pavaldžių institucijų bei kitų valstybės institucijų darbuotojams, tvarkantiems aplinkos duomenis ir informaciją;
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims, teikiantiems duomenis aplinkos apsaugos tarnyboms;
 • Aplinkosaugos specialistams, mokslininkams, projektų rengėjams ir kt. specialistams;
 • Visuomenei.

Koks yra duomenų ir informacijos rinkimo bei kaupimo tikslas, užduotys ir kam teikiama informacija yra naudojama?

Tikslas: Surinkti iš gamintojų, importuotojų, tolesnių naudotojų, platintojų, eksportuotojų Tvarko apraše nurodytus duomenis ir informaciją ir centralizuotai juos kaupti informacinėje sistemoje „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS AIVIKS).

Užduotys:

 • Tvarkyti surinktus duomenis ir informaciją bei teikti juos institucijoms, darančioms atitinkamus sprendimus cheminių medžiagų ir cheminių mišinių valdymo, tvarkymo bei kontrolės srityse, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, naudojantiems chemines medžiagas ir cheminius mišinius ūkinėje veikloje arba savo asmeniniams ar namų ūkio poreikiams tenkinti, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą;
 • Surinkti Tvarkos apraše nurodytus duomenis apie gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus, platintojus, eksportuotojus, užsiimančius cheminių medžiagų ir cheminių mišinių gamyba, tiekimu rinkai, importu, naudojimu pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportu.

Naudojimas:

 • Statistinei analizei ir vertinimui (siekiant užtikrinti tinkamą cheminių medžiagų ir cheminių mišinių tiekimo rinkai valdymą ir tinkamą reglamentuojančių teisės aktų kontrolę);
 • Prevencinėms priemonėms (esant ekstremaliai sveikatai situacijai (apsinuodijimui, tolesniam gydymui), siekiant saugaus naudojimo ir tinkamų veiksmų ištikus avarijai (išsiliejimui, gaisrui, paviršinių, gruntinių vandenų užteršimui ir kt.));
 • Visuomenės informatyvumo didinimui.

Kas yra duomenų ir informacijos teikėjai?

 • gamintojai;
 • importuotojai;
 • platintojai;
 • eksportuotojai;
 • naudotojai (pramoninėje, profesinėje ar kt. ūkinėje veikloje).

Kokiems fiziniams ir juridiniams asmenims nėra taikomas Tvarkos aprašas?

 1. užsiimantiems vartotojams skirtų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių mažmenine prekyba; 
 2. užsiimantiems žemės ūkio veikla;
 3. vykdantiems mokslinius, technologinius ar laboratorinius tyrimus;
 4. užsiimantiems naftos produktų, riebiųjų rūgščių metilo esterio (biodyzelino), etanolio ir kitų produktų, kurie naudojami kaip energijos ištekliai, prekyba ir laikymu degalinėse, skirtose šiuos produktus priimti, laikyti ir parduoti galutiniam naudojimui, įskaitant degalines, kurios skirtos tik savo poreikiams;
 5. naudojantiems galutiniam naudojimui skirtas chemines medžiagas ir cheminius mišinius asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija;
 6. gaminantiems, importuojantiems, naudojantiems, platinantiems polimerus ir chemines medžiagas, įtrauktas į 2008 m. spalio 8 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 987/2008, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), IV ir V priedus.

Kada teikiami duomenys ir informacija?

Informacija teikiama tiesiogiai internetu į IS AIVIKS sistemą. Duomenys ir informacija turi būti pateikti už praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų metų kovo 1 d. Duomenys ir informacija turi būti teikiami jei metinis cheminės medžiagos ar cheminio mišinio kiekis yra ≥ 1000 kg arba, priklausomai nuo cheminės medžiagos ar cheminio mišinio klasifikavimo, pasiekiami kiekiai, nurodyti Tvarkos aprašo 2 priede.

Iš kokių informacijos šaltinių turi būti imami duomenys apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius?

Pagrindinis šaltinis yra saugos duomenų lapas (SDL). Gali būti pateikiama ir kita teikėjo pateikta informacija, leidžianti cheminės medžiagos ar cheminio mišinio naudotojui imtis būtinų priemonių žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti bei saugai užtikrinti. Tais atvejais, kai fizinis ar juridinis asmuo pats gamina ar importuoja cheminę medžiagą arba cheminį mišinį, informaciją turi surinkti pats, remdamasis įvairiais informacijos šaltiniais, nacionalinėmis ar tarptautinėmis duomenų bazėmis.

SDL pavyzdys.

Konkretūs SDL skirsniai iš kurių turi būti nurodyta informacija:

 • Pavadinimas, prekinis pavadinimas ir cheminės medžiagos identifikaciniai duomenys – SDL 1 skirsnis
 • Klasifikavimas ir ženklinimas – SDL 2 skirsnis
 • Mišinio sudėtis – SDL 3 skirsnis
 • Fizikocheminiai duomenys – SDL 9 skirsnis
 • Toksikologinė informacija – SDL 11 skirsnis
 • Ekologinė informacija – SDL 12 skirsnis
 • Stabilumas ir reaktyvumas – SDL 10 skirsnis
 • Saugos nuo kenksmingo poveikio priemonės – SDL 8 skirsnis
 • Apsaugos priemonės ištikus avarijai – SDL 4, 5 ir 6 skirsniai

Kokia informacija yra pateikiama ir paprastam vartotojui prieinama cheminių medžiagų ir cheminių mišinių duomenų bazėje?

Informacinės cheminių medžiagų ir cheminių mišinių duomenų bazės dalis, kurioje kaupiama informacija ir duomenys, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 negali būti laikomi komercine ir pramonine paslaptimi ir kurie pagal kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus nepriskirti valstybės ar tarnybos paslaptims, skelbiami tinklalapyje www.aplinka.lt: Cheminės medžiagos – Cheminių medžiagų ir mišinių duomenų bazė.

Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių duomenų bazėje pateikiama informacija apie:

 • užregistruotas chemines medžiagas;
 • užregistruotus cheminius mišinius;
 • duomenų teikėjus.

Kur skelbiamas įmonių, pateikusių duomenis ir informaciją už praėjusius kalendorinius metus į IS AIVIKS sistemą, sąrašai?

Įmonių, pateikusių duomenis ir informaciją už praėjusius kalendorinius metus į IS AIVIKS sistemą, sąrašai skelbiami tinklalapyje www.gamta.lt: Cheminės medžiagos – Duomenų teikimas IS AIVIKS apie chemines medžiagas ir mišinius.

Kur galima rasti papildomos informacijos apie chemines medžiagas?

Kokios yra dažniausiai pasitaikančios klaidos teikiant duomenis ir informaciją į IS AIVIKS apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius?

 1. Cheminės medžiagos pavadinimas pateikiamas ne pagal IUPAC nomenklatūrą;
 2. Pateikiamas neinformatyvus cheminio mišinio pavadinimas (turėtų būti nurodytas produktas ir jo prekinis pavadinimas pvz. valymo priemonė Superclean);
 3. Pateikiami netikslūs klasifikavimo ir ženklinimo duomenys;
 4. Pateikiama nekonkreti arba nepilna cheminių medžiagų ar cheminių mišinių toksikologinė,  ekotoksikologinė ir kita informacija arba jos visai nėra;
 5. Informacija apie cheminės medžiagos ar cheminio mišinio toksikologinius, ekotoksikologinius ir kitus duomenis nurodomi ne lietuvių kalba;
 6. Nurodant cheminio mišinio sudėtį būtina nurodyti visus mišinio pavojingus komponentus, jų EINECS, CAS Nr., masės % dalį;
 7. Pateikiami neteisingi kiekiai (IS AIVIKS sistemoje kiekiai nurodomi tonomis);
 8. Sukuriamos dvi vienodos ataskaitos (todėl neleidžia pateikti ataskaitos);
 9. Ataskaitoje sukuriamos tuščios eilutės (todėl neleidžia pateikti ataskaitos);
 10. Ataskaitoje dubliuojasi įrašai (todėl neleidžia pateikti ataskaitos);
 11. Klaidingai nurodomas veiksmas importas / eksportas (importas / eksportas yra cheminių medžiagų ar cheminių mišinių įvežimas / išvežimas į / iš šalis, kurios nepriklauso Europos Sąjungai;
 12. Nurodant veiksmą importas / eksportas, nėra nurodoma šalis iš / į kurią buvo atliktas importas / eksportas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-22