Teisinė informacija dėl duomenų teikimo apie chemines medžiagas ir mišinius į IS "AIVIKS"

Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu D1-462, duomenis ir informacija apie chemines medžiagas ir mišinius reikia pateikti Agentūrai, jeigu per kalendorinius metus cheminės medžiagos ar mišinio buvo pagaminta, importuota, pateikta rinkai ir/ar sunaudota pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje 1000 kg ir daugiau.

Tačiau:

  • jei mišiniai yra klasifikuojami kaip ūmiai toksiški bei jiems yra priskirta bent viena iš šių pavojingumo frazių: H300, H310, H330 duomenų teikimo prievolė taikoma nuo 1 kg ir daugiau.
  • jei mišiniai yra klasifikuojami kaip ūmiai toksiški, jautrinantys, kancerogeninai, mutageninai, toksiški reprodukcijai, ėsdinantys ir kt. pavojingi mišiniai bei jiems yra priskirta bent viena iš šių pavojingumo frazių: H301, H311, H331, H350, H340, H360, H370, H371, H372, H373, H314, H318, H304, H334, H317 duomenų teikimo prievolė taikoma nuo 10 ir daugiau kg.
  • jei mišiniai yra klasifikuojami kaip pavojingi aplinkai ir jiems yra priskirta  bent viena iš šių pavojingumo frazių: H400,  H410, H411, H412 duomenų teikimo prievolė taikoma nuo 100 kg ir daugiau.
  • jei cheminės medžiagos yra klasifikuojamos kaip ūmiai toksiškos, kancerogeninės, mutageninės ir toksiškos reprodukcijai, bei kurioms yra priskiriama bent viena iš šių pavojingumo frazių: H300, H310, H330, H350, H340, H360 duomenų teikimo prievolė yra taikoma nuo 10 kg ir daugiau.
  • jei cheminės medžiagos yra klasifikuojamos kaip ūmiai toksiškos, jautrinančios, pavojingos aplinkai, ėsdinančios ir kt. pavojingos cheminės medžiagos, kurioms yra priskiriama bent viena iš šių pavojingumo frazių: H301, H311, H331, H370, H372, H304, H314, H317, H318, H334, H400, H410, H411, H412 duomenų teikimo prievolė yra taikoma nuo 100 kg ir daugiau.

        
Ūkio subjektams praėjusių kalendorinių metų duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir mišinius reikia pateikti kiekvienais metais iki kovo 1 d. Informacija pateikiama lietuvių kalba internete naudojant specialią duomenų bazę – AIVIKS (Integruotoji kompiuterizuota aplinkosaugos informacijos sistema). Informacijos teikimo instrukcijas lietuvių kalba galite rasti: http://aplinka.lt/web/duomenu-teikimas bei https://aplinka.lt/web/guest/pagalba. Pagrindinis informacijos šaltinis yra saugos duomenų lapas. Duomenų ir informacijos teikimas į IS AIVIKS yra nemokamas.

 

Cheminių medžiagų ir mišinių, priskiriamų pavojingumo klasėms ir kategorijoms, kiekis (kg), kurį pagaminus, importavus ir pateikus rinkai, privaloma teikti duomenis ir informaciją į IS AIVIKS

 

Eil. Nr.

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Kiekis (kg), kurį pasiekus ir viršijus privaloma teikti duomenis IS „AIVIKS“

 

Pavojingumo klasė ir kategorija

Cheminės medžiagos pavojingumo frazė

 

 

Cheminės medžiagos

Cheminiai mišiniai

iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Cheminiai

mišiniai

nuo 2024 m. sausio 1 d.

 

1.

1, 2 kategorijos ūmus toksiškumas

 

H300

10

1

10

 

H310

10

1

10

 

H330

10

1

10

 

2.

3 kategorijos ūmus toksiškumas

 

H301

100

10

100

 

H311

100

10

100

 

H331

100

10

100

 

3.

1A, 1B kategorijos mutagenai

H340

10

10

10

 

4.

1A, 1B kategorijos kancerogenai

H350

10

10

10

 

5.

1A, 1B kategorijos toksiškai veikiančios reprodukciją

H360

 

10

10

10

 

6.

1 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)

H372

100

10

100

 

7.

2 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)

H373

1000

10

1000

 

8.

1 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)

H370

100

10

100

 

9.

2 kategorijos specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)

H371

1000

10

1000

 

10.

Odos ėsdinimas 1A, 1B, 1C

H314

100

10

100

 

11.

Smarkus akių pažeidimas

H318

100

10

100

 

12.

1 kategorijos plaučių pakenkimas prarijus

H304

100

10

100

 

13.

1 kategorijos kvėpavimo takų jautrinimas

 

H334

100

10

100

 

14.

1 kategorijos odos jautrinimas

H317

100

10

100

 

15.

1 kategorijos ūmus toksiškumas vandens aplinkai

H400

100

100

100

 

16.

1, 2, 3 kategorijos lėtinis toksiškumas vandens aplinkai

H410

100

100

100

 

H411

100

100

100

 

H412

100

100

100

 

 

IS AIVIKS posistemės „Cheminės medžiagos ir preparatai“ naudojimo instrukcija, skirta duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius teikėjams internetu už 2015 metus.


Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius rinkimą ir kaupimą bei pareigą teikti duomenis reglamentuoja:

  • Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir mišinių įstatymas ((Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000; 2010, Nr. 157-7967) 
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. D1-1006 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir mišinius, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
  • Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. D1-537 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir mišinius, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

Naudinga informacija ir nuorodos duomenų teikėjams:

Cheminių medžiagų ir mišinių importas – cheminių medžiagų ir mišinių įvežimas (Lietuvos Respublikoje įforminant cheminių medžiagų ar mišinių išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrą) iš Europos Bendrijos muitų teritorijai nepriskiriamų valstybių ar jų teritorijų.

Cheminių medžiagų ir mišinių eksportas – cheminių medžiagų ir mišinių išvežimas (Lietuvos Respublikoje įforminant cheminių medžiagų ar mišinių negrąžinamojo eksporto muitinės procedūrą) į Europos Bendrijos muitų teritorijai nepriskiriamas valstybes ar jų teritorijas.

 

Duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius teikimo klausimais prašome kreiptis vieningu elektroniniu paštu [email protected]

 

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišininių naudojimo analizė 2015 – 2019 m.

2021 m. cheminių medžiagų skyrius atliko pavojingų cheminių medžiagų bei pavojingų cheminių mišinių naudojimo analizę 2015 – 2019 m., remiantis į IS AIVIKS pateiktais duomenimis.

Pavojingų cheminių medžiagų ir mišininių naudojimo analizė 2015 – 2019 m.

Įmonių, pateikusių duomenis už 2021 m. sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2020 m. sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2019 m. sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2018 metus, sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2017 metus, sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2016 metus, sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2015 metus, sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2014 metus, sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2013 metus, sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2012 metus, sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2011 metus, sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2010 metus, sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2009 m. sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2008 metus, sąrašas

Įmonių, pateikusių duomenis už 2007 metus, sąrašas

Dažniausiai pasitaikantys netikslumai ir klaidos

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-10