CLP reglamentas (klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas)

Kas yra CLP?

CLP - tai Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB)Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. CLP reglamentas įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d. ir juo laipsniškai pakeista klasifikavimo ir ženklinimo sistema, nustatyta Pavojingų cheminių medžiagų direktyvoje (67/548/EEB) ir Pavojingų preparatų direktyvoje (1999/45/EB). Abi direktyvos buvo panaikintos 2015 m.  birželio  1 d.

Šiame reglamente atsižvelgiama į GHS klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo taisykles, tačiau jame taip pat remiamasi 40 metų patirtimi, įgyta įgyvendinant su cheminėmis medžiagomis susijusius dabartinius Bendrijos teisės aktus.

CLP reglamento tikslas

Vienas pagrindinių CLP reglamento tikslų - nustatyti, ar cheminei medžiagai arba mišiniui būdingosios savybės yra tokios, dėl kurių juos reikia klasifikuoti kaip pavojingus. Nustatę šias savybes ir atitinkamą cheminės medžiagos arba mišinio klasifikaciją, cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai ir platintojai bei tam tikrų konkrečių gaminių gamintojai ir importuotojai apie nustatytą šių cheminių medžiagų arba mišinių pavojingumą turi pranešti kitiems tiekimo grandinės dalyviams, įskaitant vartotojus.

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas

Tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms taikomas suderintas klasifikavimas ir ženklinimas, nes taip siekiama užtikrinti tinkamą rizikos valdymą visoje ES.

Valstybės narės ir gamintojai, importuotojai arba tolesni naudotojai gali pasiūlyti suderintą cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą. Pasiūlymą dėl esamo suderinto klasifikavimo ir ženklinimo peržiūros gali teikti tik valstybės narės, taip pat tik jos gali šiuo tikslu pateikti pasiūlymus dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo, kai cheminė medžiaga yra biocidiniuose ar augalų apsaugos produktuose naudojama veiklioji medžiaga.

Daugiau informacijos apie suderintą klasifikavimą ir ženklinimą rasite čia:

Alternatyvūs mišiniuose esančių cheminių medžiagų pavadinimai

Šios procedūros metu tiekėjai gali prašyti naudoti alternatyvų mišinyje esančios cheminės medžiagos pavadinimą, kad apsaugotų konfidencialų savo veiklos ir visų pirma intelektinės nuosavybės teisių pobūdį. Visi prašymai dėl alternatyvaus cheminės medžiagos pavadinimo vartojimo, kuriuos patvirtina ECHA, galioja visose ES valstybėse narėse.

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius  yra duomenų bazė, kurioje kaupiama svarbiausia iš gamintojų ir importuotojų gauta informacija apie praneštų ir užregistruotų cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą. Į jį taip pat įtrauktas teisiškai privalomų suderintų klasifikacijų sąrašas (CLP reglamento VI priedas). Inventorių rengia ir tvarko ECHA .

Apsinuodijimų kontrolės centrai

2017 m. CLP reglamentas buvo papildytas nauju VIII priedu, kuriuo įgyvendinami suderinti informacijai keliami reikalavimai teikiant pranešimus pagal 45 straipsnį. Ši informacija teikiama paskirtoms valstybių narių įstaigoms ir ji naudojama suteikiant neatidėliotiną medicinos pagalbą (apsinuodijimų kontrolės centrai).

VIII priede apibrėžiamas unikalus formulės identifikatorius (UFI), kurį bus reikalaujama nurodyti mišinio etiketėje, - taip bus sukuriamas aiškus ryšys tarp rinkai teikiamo mišinio ir informacijos, kuri yra prieinama neatidėliotinos medicinos pagalbos suteikimo atvejais. 

CLP reglamento VIII priedas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

CLP reglamento ATP

1-asis CLP reglamento derinimas su technikos ir mokslo pažanga (1ATP).

Šio reglamento 1 priede yra pateikiami papildyti pavojingų cheminių medžiagų suderintų klasifikacijų ir ženklinimo sąrašai. Plačiau.

2-asis CLP reglamento derinimas su technikos ir mokslo pažanga (2ATP).

2011 m. kovo 10 d. priimtas Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 286/2011 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (2 ATP).

Jungtinės Tautos reguliariai persvarsto Pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos (GHS) klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo taisykles. Trečiąjį pataisytą GHS leidimą 2008 m. gruodžio mėn. priėmė Jungtinių Tautų Pavojingų krovinių vežimo ir Pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos ekspertų komitetas (UNCETDG/GHS). Jame yra pakeitimų dėl nuostatų, susijusių su, inter alia, pavojingumo frazių priskyrimu, mažų pakuočių ženklinimu, naujomis kvėpavimo takų ir odos jautrinimo subkategorijomis, ilgalaikio pavojaus (nuolatinio toksiškumo) vandens aplinkai klasifikavimo kriterijų persvarstymu ir nauja cheminių medžiagų ir mišinių, pavojingų ozono sluoksniui, pavojingumo klase. Todėl Reglamento (EB) Nr.  1272/2008 (CLP)  priedų techninės nuostatos ir kriterijai buvo suderinti su trečiuoju persvarstytu GHS leidimu.

2ATP nuostatos įsigaliojo 2011 m. balandžio 19 d. Dėl cheminių medžiagų jis taikomas nuo 2012 m. gruodžio 1 d., o dėl mišinių - nuo 2015 m. birželio 1 d.

CLP reglamentas 2ATP iš dalies buvo pakeistas taip:

1) 25 straipsnio 5 dalis išbraukiama;

2) 26 straipsnio 1 dalyje įrašomas naujas e skirsnis:

„e) jei paženklinta GHS02 arba GHS06 pavojaus piktogramomis, GHS04 pavojaus piktogramos naudoti nebūtina.";

3) I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

4) II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

5) III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą;

6) IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą;

7) V priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą;

8) VI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VI priedą;

9) VII priedas atitinkamai iš dalies keičiamas pagal šio reglamento VII priedą.

Mokesčiai pagal CLP reglamentą

2010 m. gegužės 21 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių, mokamų Europos cheminių medžiagų agentūrai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo I ir II prieduose nurodyti mokesčiai už prašymą dėl alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimo bei mokesčiai už pasiūlymus dėl cheminės medžiagos suderinto klasifikavimo ir ženklinimo, kurie yra sumažinti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (VMĮ).

Klasifikavimas

Cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) klasifikacija atspindi tos cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) keliamo pavojaus tipą ir rimtumą, t. y. potencialią žalą žmonėms ir aplinkai. CLP reglamente, kaip ir pavojingų cheminių medžiagų direktyvoje 67/548/EEB (angl. DSD) bei pavojingų preparatų direktyvoje 1999/45/EB (DPD), nurodomi kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar cheminės medžiagos arba mišinio (preparato) klasifikavimas yra tinkamas. Klasifikavimo metu turi būti įvertintos visos fizikinės ir cheminės, toksikologinės ir ekotoksikologinės savybės, kurios gali sukelti pavojų žmogui ar aplinkai įprasto cheminių medžiagų ar mišinių (preparatų) tvarkymo metu.

Cheminės medžiagos, kurios bus tiekiamos rinkai, turi būti klasifikuojamos taikant vieną ar abu šiuos metodus:

 • suderintą klasifikavimą;
 • savarankišką klasifikavimą (pagrįstą CLP reglamento II antraštinėje dalyje nurodytomis taisyklėmis) taikant atitinkamus kriterijus.

Mišiniai (preparatai) visuomet klasifikuojami taikant savarankiško klasifikavimo metodą, t. y. turi būti vertinama, ar jie atitinka klasifikavimo kriterijus. Šio vertinimo metu turi būti atsižvelgiama į kiekvienos mišinio (preparato) sudėtyje esančios cheminės medžiagos suderintą klasifikavimą, jei toks yra.

Jei reikalaujama REACH reglamente, gamintojai ir importuotojai turėtų taip pat klasifikuoti ir tas chemines medžiagas, kurios nėra tiekiamos rinkai. Ši nuostata taikoma klasifikuojant gamybos vietoje izoliuotas tarpines chemines medžiagas, gabenamas tarpines medžiagas ir chemines medžiagas, naudojamas produkto ir technologiniams tyrimams bei plėtrai (PPORD).

Gamintojai taip pat privalo klasifikuoti tam tikrus konkrečius gaminius, kurie atitinka sprogiųjų medžiagų apibrėžimą pagal CLP reglamento I priedo 2.1 skyrių.

Platintojai (taip pat ir mažmenininkai) ir tolesni naudotojai gali perimti cheminės medžiagos ar mišinio klasifikaciją (pavyzdžiui, iš saugos duomenų lapo), kurią yra nustatęs kitas tiekimo grandinės dalyvis, su sąlyga, kad jie nekeičia atitinkamos cheminės medžiagos ar mišinio sudėties.

Tiekėjas privalo saugoti visą informaciją, kurią jis naudojo cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) klasifikavimui ir ženklinimui pagal CLP, ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės atitinkamos cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) tiekimo rinkai dienos. Valstybės narės, kurioje yra įsiteigęs tiekėjas, kompetentinga institucija (Aplinkos apsaugos agentūra) arba ECHA gali pareikalauti, kad tiekėjas pateiktų tokią informaciją. Jei kompetentingos institucijos reikalaujama informacija yra nurodyta tiekėjo pranešime klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui (arba jo registracijos dokumentuose pagal REACH), su tokia informacija gali susipažinti ECHA, o kompetentinga institucija turėtų nusiųsti prašymą ECHA.

Gavę atitinkamą prašymą, importuotojai ir tolesni naudotojai privalo pateikti informaciją apie mišinio sudėtį paskirtiems valstybių narių organams. Ekstremaliose sveikatai situacijose reikalinga informacija apie mišinius (preparatus) išskirtinai naudojama tik kuriant prevencines ir gydymo priemones, ypač skubios medicinos pagalbos atveju. Ji apima rinkai tiekiamų ir dėl poveikio sveikatai ir fizinio poveikio pavojingoms medžiagoms priskiriamų mišinių cheminę sudėtį. Tiekėjas taip pat privalo nurodyti tokių mišinio, kuriam buvo suteiktas alternatyvus cheminis pavadinimas, sudėtyje esančių cheminių medžiagų cheminę tapatybę.

Rekomendacijos dėl reglamento (EB) Nr. 1271/2008 dėl medžiagų ir mišinių klaisifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) -

Šiuo dokumentu siekiama padėti naudotojams vykdyti įsipareigojimus pagal CLP reglamentą. Vis dėlto naudotojams primename, kad vienintelis autentiškas teisės šaltinis yra CLP reglamentas. Šiame dokumente pateikiama informacija nelaikytina teisine konsultacija. Atsakomybė už jos naudojimą tenka tik jos naudotojui. Europos cheminių medžiagų agentūra neatsako už šiame dokumente pateiktos informacijos naudojimą.

Atsakomybės apribojimas: šis dokumentas - tai Europos cheminių medžiagų agentūros parengtų gairių vertimas iš anglų į lietuvių kalbą. Esant skirtumams tarp versijų kitomis kalbomis, turi būti remiamasi angliškąja versija (neoficialus vertimas, v2017.10).

 

Terminologija

Įsigaliojus CLP reglamentui atsirado daugiau pavojingumo klasių:

 • Fiziniai pavojai - 16 klasių
 • Pavojai žmonių sveikatai - 10 klasių
 • Pavojai aplinkai - 2 klasės (1 skirta ozono sluoksniui pavojingoms medžiagoms).

Signaliniai žodžiai („Atsargiai" ir „Pavojus") turi būti vartojami vietoj pavojingumo nuorodų, pavojingumo frazės (pvz., H318 Smarkiai pažeidžia akis) vietoj rizikos frazių, atsargumo frazės (pvz., P235 Laikyti vėsioje vietoje) vietoj saugos frazių bei vartojamos EUH frazės, kurios nurodo papildomą informaciją apie pavojų (pvz., EUH 044 Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta).

Pasikeitė klasifikavimo ir ženklinimo terminologija:

DSD; DPD

CLP

"Preparatai"

"Mišiniai"

"Pavojingumo simboliai"

"Piktogramos"

"Pavojingumo nuorodos"

"Signaliniai žodžiai"

"Rizikos frazės"

"Pavojingumo frazės"

"Saugos frazės"

"Atsargumo frazės"

"Dangerous"

"Hazardous"

Pasikeitė egzistuojančių pavojingumo simbolių išvaizda.

Pavojaus piktogramos pagal CLP reglamentą

Prieš patiekdami chemines medžiagas ar mišinius (preparatus) rinkai, tiekėjai privalo juos paženklinti pagal CLP reglamento reikalavimus. Ženklinimo tikslas - informuoti visus su chemikalu dirbančius asmenis apie jo keliamą pavojų. Be to, jei tiekiamos pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai (preparatai), tiekėjas privalo savo klientams - pramonės sektoriaus atstovams, kurie dalyvauja tiekimo grandinėje, pateikti saugos duomenų lapą (SDL).

 

Ženklinimas pagal CLP

Jeigu esate gamintojas, importuotojas, tolesnis naudotojas (įskaitant mišinio ruošėją) arba platintojas (įskaitant mažmenininką), turite ženklinti visas chemines medžiagas arba mišinius (preparatus), kuriuos privaloma ženklinti ir kurie yra pakuotėje ir tik tada šias medžiagas ir mišinius (preparatus) patiekti rinkai (CLP reglamento 4 straipsnio 4 dalis). Šis reikalavimas taip pat taikomas gaminių, kurie pagal CLP reglamento I priedo 2 dalies kriterijus laikomi sprogiaisiais, gamintojams ir šių gaminių importuotojams.

Pakuotėje esanti cheminė medžiaga arba mišinys (preparatas) turi būti ženklinamas pagal CLP reglamento taisykles:

 • jeigu cheminė medžiaga arba mišinys (preparatas) klasifikuojamas kaip pavojingas; arba
 • jeigu mišinio (preparato) sudėties viena arba daugiau cheminių medžiagų, kurių koncentracijos viršija nurodytąsias CLP reglamento 2 dalyje, klasifikuojamos kaip pavojingos, net tada, jeigu mišinys (preparatas) neklasifikuojamas kaip pavojingas. Šiuo atveju turi būti naudojamas CLP reglamento I priedo 2 dalyje nurodytas papildomas ženklinimas (CLP reglamento 25 straipsnio 6 dalis); ir
 • jeigu gaminys yra sprogusis, kaip aprašyta CLP reglamento I priedo 2 dalyje.

 

Etiketė

Etiketė rašoma valstybės narės, kurioje cheminė medžiaga ar mišinys (preparatas) tiekiami rinkai, valstybine kalba, jeigu atitinkama valstybė narė nenustato kitaip. Lietuvoje tiekiamų cheminių medžiagų ar mišinių (preparatų) etiketės turi būti lietuvių kalba.

Cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) tiekėjai gali etiketėse vartoti daugiau kalbų nei reikalaujama valstybės narės, jeigu visomis kalbomis pateikiama ta pati informacija.

CLP reglamente numatyta, kad etiketėje turi būti pateikta ši informacija:

 • cheminės medžiagos arba mišinio tiekėjo (-ų) pavadinimas, adresas ir telefono numeris;
 • plačiajai visuomenei pateiktos cheminės medžiagos ar mišinio nominalus kiekis pakuotėse (jeigu toks kiekis nėra nurodytas kitoje pakuotės vietoje);
 • produkto identifikaciniai duomenys;
 • kai reikia, pavojaus piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo frazės, atsargumo frazės ir papildoma informacija, kurią gali būti reikalaujama pateikti kitais teisės aktais, pvz., lakiuosius organinius junginius arba ploviklius reglamentuojančiais teisės aktais.

Kadangi cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) klasifikavimo ir ženklinimo elementai, pavyzdžiui, signaliniai žodžiai, pavojaus piktogramos, pavojingumo frazės ir atsargumo frazės gali kartotis ar būti pertekliniai, siekiant išvengti tokių situacijų buvo sukurtos svarbumo principo taikymo taisyklės.

Be to, CLP reglamente taip pat nurodyta, koks turi būti etikečių ir piktogramų dydis, kokią papildomą informaciją reikia pateikti, numatytos nedidelių pakuočių išimtys ir aprašyta, kaip CLP reglamentas susijęs su transporto ženklinimo reikalavimais.

Pavojaus piktograma – tai etiketės grafinis vaizdas, kurį sudaro įspėjimo simbolis ir specialios spalvos, skirtos informacijai apie galimą konkrečios cheminės medžiagos ar mišinio pavojų mūsų sveikatai ar aplinkai perteikti. Kaip numatyta CLP reglamento V priede, pavojaus piktogramose turi būti juodas simbolis baltame fone su raudonu apvadu, kuris turi būti pakankamai platus, kad būtų aiškiai matomas. Pavojaus piktogramos turi būti pasukto kvadrato formos. Kiekviena pavojaus piktograma turi būti bent vienos penkioliktosios suderintosios etiketės ploto dydžio, tačiau ne mažesnio ploto kaip 1 cm2.

Lentelė: Etiketės ir piktogramų metmenys

Pakuotės talpa

Etiketės dydis

CLP piktogramos matmenys

DSD/DPD pavojingumo simbolio matmenys

≤ 3 litrų

ne mažesnis kaip 52 x 74 mm

16 x 16 mm

ne mažesnis kaip 20 x 20 mm

>3, ≤ 50 litrų

ne mažesnis kaip 74 x 105 mm

ne mažesnis kaip 23 x 23 mm

ne mažesnis kaip 28 x 28 mm

>50, ≤ 500 litrų

ne mažesnis kaip 105 X 148 mm

ne mažesnis kaip 32 x 32 mm

ne mažesnis kaip 39 x 29 mm

>500 litrų

ne mažesnis kaip 148 x 210 mm

ne mažesnis kaip 45 x 45 mm

ne mažesnis kaip 55 x 55 mm

 

Konkrečios ženklinimo ir pakavimo situacijos

Jei cheminė medžiaga ir mišinys (preparatas) yra mažoje pakuotėje (paprastai iki 125 ml) arba juos sudėtinga paženklinti dėl kitų priežasčių, CLP reglamente numatytos įprastų ženklinimo reikalavimų išimtys. Šiose išimtyse numatyta, kad tais atvejais, kai cheminė medžiaga ar mišinys (preparatas) yra klasifikuojami dėl pavojingumo, nurodyto CLP reglamento I priedo 1.5 skyriuje, tiekėjas gali nepateikti tokių ženklinimo elementų: pavojingumo ir/arba atsargumo frazių arba piktogramų, kurios paprastai privalomos pagal CLP.

Jei cheminės medžiagos ar mišiniai (preparatai) tiekiami visuomenei kelia tam tikrą pavojų arba jei pakavimo medžiagoje yra metanolio ar dichlorometano, konteineriai turi būti uždaryti taip, kad vaikai negalėtų jų atidaryti (CRF) ir/arba įspėjimas apie pavojų turi būti lytėjimu apčiuopiamas (TW). CRF arba TW yra būtini esant įvairiems pavojingumo tipams. Jų pavyzdžiai pateikti šioje lentelėje.

Lentelė: Pavojingumo klasifikacijos, kurias nustačius taikomos CLP reglamento nuostatos dėl vaikų sunkiai atidaromų uždarymo įtaisų ir (arba) liestinių pavojaus žymių

Pavojingumo kriterijai

Vaikų sunkiai atidaromi uždarymo įtaisai

Liestinės pavojaus žymės

Ūmus toksiškumas (1 - 3 kategorija)

v

v

Ūmus toksiškumas (4 kategorija)

 

v

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui; vienkartinis poveikis (1 kategorija)

v

v

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui; vienkartinis poveikis (2 kategorija)

 

v

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui; kartotinis poveikis (1 kategorija)

v

v

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui; kartotinis poveikis (2 kategorija)

 

v

Odos ėsdinimas (1A, 1B it 1C kategorija)

v

v

Kvėpavimo takų jautrinimas (1 kategorija)

 

v

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus (1 kategorija)*
Ne aerozoliai arba jeigu talpyklos su sandariu purškimo įtaisu

v

 

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus (1 kategorija)

v

v

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms (2 kategorija)

 

v

Kancerogeniškumas (2 kategorija)

 

v

Toksinis poveikis reprodukcijai (2 kategorija)

 

v

Degios dujos (1 ir 2 kategorijos)

 

v

Degieji skysčiai (1 ir 2 kategorijos)

 

v

Degiosios kietosios medžiagos (1 ir 2 kategorijos)

 

v

1 pastaba: ši nuostata netaikoma tik tiems aerozoliams, kurie klasifikuojami ir ženklinami kaip „itin degūs aerozoliai" arba „degūs aerozoliai".

Galiausiai, CLP reglamentu nustatomos naujos taisyklės, galiojančios tose situacijose, kuriose pavojingų cheminių medžiagų ar mišinių (preparatų) pakavimą sudaro išorinė, vidinė ir, galbūt, tarpinė pakuotė.

Paprastai, kai išorinės pakuotės ženklinimui taikomos ir transportavimo ir CLP taisyklės, CLP ženklinimas nebūtinas - pakanka tik to ženklinimo ar žymėjimo, kuris būtinas pagal transportavimo teisės aktus. Atitinkamai, kai pagal CLP būtina pavojaus piktograma reiškia tą patį pavojų, kurį žymi ir pagal pavojingų prekių gabenimo taisykles būtinas ženklas, ant išorinės pakuotės gali būti nenurodoma pagal CLP privaloma piktograma.

 

Pavojaus piktogramos

Vienas iš pagrindinių pavojingų cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo (toliau - CLH) (angl. Harmonised classification and labelling of hazardous substances) nustatymo tikslų - užtikrinti plačiosios visuomenės ir visų pirma tų asmenų, kurie turi sąlytį su didžiausią susirūpinimą dėl pavojingumo sveikatai ir aplinkai keliančiomis cheminėmis medžiagomis (kancerogeninėmis, mutageninėmis, toksiškomis reprodukcijai (toliau - KMT); kvėpavimo takus jautrinančiomis; veikliosiomis medžiagomis ir kt.) suderintą Europos Sąjungos (toliau - ES) lygiu apsaugą.

Suderintas cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas reiškia, kad sprendimas klasifikuoti ir ženklinti cheminę medžiagą, ją priskiriant tam tikrai pavojingumo klasei (ar, jeigu taikoma, ją diferencijuoti pavojingumo klasėje), buvo priimtas ES lygiu.

Taigi, jeigu cheminė medžiaga yra įtraukta į CLP reglamento VI priedo „Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų suderinta klasifikacija ir ženklinimas" 3 dalį, tokia cheminė medžiaga turi būti klasifikuojama pagal tą įrašą (CLP reglamento 4(3) str.), o tos cheminių medžiagų pavojaus klasės, kurios nėra įtrauktos į CLP reglamento VI priedą, turi būti klasifikuojamos savarankiškai.

Informuojame, kad CLP reglamento VI priedo 3 dalies 3.1 lentelės „Pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašas", kuris sudarytas, remiantis CLP reglamento I priedo 2-5 dalyse nustatytais kriterijais, atnaujintos versijos yra įtraukiamos į Europos Cheminių medžiagų agentūros duomenų bazę „Klasifikavimo ir ženklinimo inventorių". Taigi, šioje duomenų bazėje galite pasitikrinti, ar Jūsų cheminei medžiagai taikoma suderinta klasifikacija ir ženklinimas. Informacija joje nuolat atnaujinama, todėl rekomenduojame sekti, kada ji buvo atnaujinta paskutinį kartą ir ar yra įtraukti naujausi pakeitimai, nes paprastai užtrunka nuo suderintos klasifikacijos ir ženklinimo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje iki šios informacijos perkėlimo į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių.

CLP reglamento VI priedo 1 dalies 1.1.2.2. punkte nurodyta, kokie ženklinimo elementai yra įtraukiami į Pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašą. Be to, atsargumo frazėms netaikoma suderinimo tvarka, todėl jas turi nustatyti pavojingos cheminės medžiagos gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas.

Suderinta klasifikacija ir ženklinimas gali būti siūlomas kitoms pavojaus klasėms nei KMT ir kvėpavimo takus jautrinančioms, sprendžiant kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, jeigu pagrindžiama, kad tokių veiksmų būtina imtis Bendrijos lygiu (CLP reglamento 36(3) str.). Kai Valstybės narės kompetentinga institucija pateikia dokumentaciją dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo (toliau - CLH) kitoms pavojaus klasėms nei KMT ir kvėpavimo takus jautrinančioms, nereikia mokėti mokesčių, tačiau tuo atveju, kai dokumentacijas dėl CLH pateikia gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas, turi būti sumokami mokesčiai (CLP reglamento 37(3) str.). Mokesčiai, nustatyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių, turi būti sumokami ECHA‘i.

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo esamo įrašo peržiūrą arba pavojaus klasės pašalinimą iš esamo įrašo, arba viso įrašo ištrynimą gali pasiūlyti ECHA‘i tiktai valstybės narės kompetentinga institucija (CLP reglamento 37(1) str.).

Gamintojai, importuotojai ar tolesni naudotojai negali pateikti CLH pasiūlymo tokioms cheminėms medžiagoms, kurios yra veikliosios medžiagos pagal Biocidinių produktų ir Augalų apsaugos produktų reglamentus (CLP reglamento 36 (2) str. ).

Ką reikia žinoti, jeigu ketinate pateikti CLH dokumentaciją?

Pradžioje rekomenduojama patikrinti Ketinimų registrą „Registry of Intentions" (RoI), nes jame yra sąrašas cheminių medžiagų, dėl kurių ECHA jau gavo ketinimus dėl CLH dokumentacijos pateikimo. Šiame registre taip pat galite rasti ne tik pateiktus ketinimus (angl. current intentions), bet taip pat pateiktus pasiūlymus (dokumentacijas) (angl. submitted dossiers) bei išbrauktus ketinimus (angl. withdrawn intentions and submissions) dėl CLH. Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad neleidžiama, jog tai pačiai cheminei medžiagai CLH dokumentaciją teiktų kelios ar daugiau suinteresuotų šalių.

Kam ir kada suteikiama galimybė teikti pasiūlymus dėl CLH dokumentacijų?

Suinteresuotosios šalys raginamos teikti pastabas dėl CLH pasiūlymų (dokumentacijų) atvirų viešųjų konsultacijų metu. Vykstančias viešąsias konsultacijas dėl CLH galite rasti šiuo adresu: http://echa.europa.eu/lt/harmonised-classification-and-labelling-consultation

CLP REGLAMENTO PRIDERINIMAS PRIE TECHNIKOS IR MOKSLO PAŽANGOS  (ATP)

Pagal CLP reglamento 53 str. Europos Komisija gali tikslinti ir derinti CLP reglamentą prie technikos ir mokslo pažangos. Taigi, teisinė procedūra, kai įtraukiami nauji ar atnaujinami esami, arba kai ištrinami esami įrašai iš CLP reglamento VI priedo 3 dalies, CLP reglamentas priderinamas prie technikos ir mokslo pažangos (angl. Adaptation to technical and scientific progress) (toliau - ATP).

3 ATP (Reglamentas (ES) Nr. 618/2012), kuriuo buvo atnaujinta CLP reglamento VI priedo 3 dalis.

Priimtas - 2012 m. liepos 10 d. CLH įrašai taikomi - nuo 2013 m. gruodžio 1 d.

4 ATP (Reglamentas (ES) Nr. 487/2013), kuriuo buvo iš dalies keičiamas CLP reglamentas, atsižvelgiant į 4-ąjį Jungtinių Tautų (toliau - JT) Pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos (toliau - GHS) leidimą.

Priimtas - 2013 m. gegužės 8 d. Cheminėms medžiagoms jis taikomas nuo 2014 m. gruodžio 1 d., mišiniams - nuo 2015 m. birželio 1 d.

Informuojame, kad CLP reglamento konsoliduotos versijos, į kurią yra įtraukti 4 ATP padaryti pakeitimai, darbinį dokumentą (neoficialią versiją) galite rasti čia.  

5 ATP (Reglamentas (ES) Nr. 944/2013), kuriuo iš dalies keičiamas pavojingų cheminių medžiagų suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašas.

Priimtas - 2013 m. spalio 2 d. CLH įrašai taikomi - nuo 2015 m. sausio 1 d. išskyrus įrašą „pikis, akmens anglių deguto, aukštatemperatūris" (angl. pitch, coal tar, high-temp.) (EB numeris 266-028-2), kuris taikomas nuo 2016 m. balandžio 1 d.

6 ATP (Reglamentas (ES) Nr. 605/2014), kuriuo įtraukiami nauji ir atnaujinti suderintos klasifikacijos ir ženklinimo įrašai, dėl kurių Rizikos vertinimo komitetas 2012 m. priėmė mokslinę nuomonę į CLP reglamento VI priedą, taip pat įtraukiamos pavojingumo ir atsargumo frazės kroatų kalba.Priimtas - 2014 m. birželio 5 d. CLH įrašai taikomi - nuo 2015 m. balandžio 1 d.

Priderinimas susijęs su skystais skalbimo plovikliais tirpiose vienkartinėse pakuotėse (Reglamentas (EB) Nr. 1297/2014). Jame buvo nustatytos papildomos apsaugos priemonės nuo skystų skalbimo ploviklių tirpiose vienkartinėse pakuotėse (toliau - kapsulėse), siekiant, kad vaikai neprarytų kapsulės, o, pajutę kartumą, ją išspjautų.Priimtas - 2014 m. gruodžio 5 d. Jis taikomas nuo 2015 m. birželio 1 d.

Daugiau informacijos apie CLH procesą rasite:

AAA lankstinuke „Suderintas cheminių medžiagų klasifikavimas ir ženklinimas (CLH)" (lt);

AAA lankstinuke „Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo tvarkaraštis" (lt);

Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje (en). 

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius

Klasifikavimo ir ženklinimo inventorius - tai speciali duomenų bazė, į kurią Europos cheminių medžiagų agentūra įtraukia informaciją apie cheminės medžiagos tapatybę ir cheminės medžiagos klasifikavimą bei ženklinimą. Duomenų bazėje taip pat laikoma REACH reglamento registracijos dokumentacijų informacija ir informacija apie chemines medžiagas, kurios buvo suklasifikuotos ir paženklintos pagal suderintus klasifikavimo ir ženklinimo kriterijus, t. y. apie CLP reglamento VI priedo 3 dalyje minimas chemines medžiagas.

 

Pranešimas į klasifikavimo ir ženklinimo inventorių

Pranešti apie tiekiamos rinkai cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimo elementus privaloma pagal CLP reglamento V antraštinę dalį.

 

Kas turi pranešti?

Pranešimo prievolė taikoma cheminių medžiagų gamintojams ir importuotojams. Pranešimą pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai gali ir gamintojų/importuotojų grupė.

Tolesniems naudotojams, platintojams ir gaminių gamintojams pranešimo prievolė netaikoma. Vienintelis atstovas, pagal CLP reglamentą, pranešti negali, nebent jis kartu yra ir importuotojas.

 

Kada reikia pranešti?

Pranešimas apie cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą turi būti pateiktas per vieną mėnesį nuo medžiagos patiekimo rinkai dienos.

Importuotojams taikomas 1 mėnesio terminas nuo to momento, kai cheminę medžiagą pristatė į Bendrijos muitų teritoriją.

Pranešimas yra nemokamas.

 

Apie kurias chemines medžiagas privaloma pranešti?

Pranešti privaloma apie:

 • chemines medžiagas, kurias privaloma registruoti pagal REACH reglamentą (nesvarbu ar jos yra klasifikuojamos);

Pranešti nereikia, jeigu cheminė medžiaga buvo užregistruota pagal REACH reglamentą iki 2010 m. gruodžio 1 d. ir registracijos dokumentacijoje buvo pateikta informacija apie medžiagos klasifikavimą ir ženklinimo elementus pagal CLP reglamentą.

 • pavojingas chemines medžiagas pagal CLP reglamento kriterijus (nepriklausomai nuo cheminės medžiagos kiekio), kurias tiekiate rinkai;
 • mišinių sudėtyje esančias pavojingas chemines medžiagas, viršijančias konkrečias ribines koncentracijas, kurias tiekiate rinkai.

 

Kokią informaciją pranešti?

Pranešime apie cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimo elementus privalote nurodyti:

 • pranešėjo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją;
 • cheminės medžiagos tapatybę, įskaitant pavadinimą ir kitus identifikatorius, sudėtį, priedų kiekį ir kt.;
 • medžiagos klasifikaciją pagal CLP kriterijus;
 • „ne klasifikavimo" priežastis;
 • konkrečias ribines koncentracijas / m faktorius ir mokslinį pagrindimą;
 • etiketės elementus, įskaitant pavojaus piktogramas, signalinius žodžius, pavojingumo frazes.

 

IUPAC pavadinimų konfidencialumas

Tam tikrais atvejais įmonės gali neatskleisti cheminės medžiagos IUPAC pavadinimo, teikdamos pranešimą klasifikavimo ir ženklinimo inventoriui. IUPAC pavadinimą galima laikyti konfidencialiu ir jo neskelbti klasifikavimo ir ženklinimo inventoriuje tokiais atvejais:

 • kai medžiagoms netaikomas pereinamasis laikotarpis;
 • kai medžiagos naudojimo paskirtis apibrėžta viename ar keliuose iš toliau išvardytų punktų, t.y. kai jos naudojamos:
  • kaip tarpinės cheminės medžiagos;
  • mokslinių tyrimų ir plėtros reikmėms; arba
  • produkto ir technologinių tyrimų bei taikomosios veiklos srityje.

Kad IUPAC pavadinimas būtų laikomas konfidencialiu, savo IUCLID dokumentacijoje bendrovės turi pateikti:

 1. pagrindžiančius duomenis, aiškiai nurodydamos, kad minėtai medžiagai netaikomas pereinamasis laikotarpis, arba kad ji naudojama kaip tarpinė cheminė medžiaga, mokslinių tyrimų ir plėtros reikmėms arba produkto ir technologinių tyrimų bei taikomosios veiklos srityje.
 2. cheminės medžiagos alternatyvų pavadinimą, kurį ECHA galėtų skelbti viešai.

Šias konfidencialumo žymas galima nurodyti tik IUCLID 5 programoje, kuriant Pranešimo apie klasifikavimą ir ženklinimą dokumentaciją. Už konfidencialumo žymų naudojimą klasifikavimo ir ženklinimo pranešimuose mokestis neimamas.

Alternatyvaus cheminės medžiagos pavadinimo, nurodyto klasifikavimo ir ženklinimo pranešime, savaime negalima naudoti kitoms reikmėms. Būtina pateikti atitinkamos formos prašymą, kad alternatyvų cheminės medžiagos pavadinimą būtų galima taikyti mišinyje esančiai cheminei medžiagai saugos duomenų lape arba etiketėje.

 

Priemonės klasifikavimo ir ženklinimo pranešimui parengti

Pranešimą galima pateikti tik elektroniniu būdu naudojantis REACH-IT portalu Europos cheminių medžiagų (ECHA) interneto svetainėje www.echa.europa.eu. Norėdami pateikti pranešimą, iš pradžių turite užsiregistruoti REACH-IT portale ir susikurti paskyrą:

1 žingsnis. REACH-IT portale susikurkite paskyrą. Jei paskyrą jau turite, tam, kad galėtumėte pateikti pranešimą, naujos paskyros kurti nebūtina.

2 žingsnis. Susikurkite pranešimo grupę

Pranešėjai taip pat gali sudaryti gamintojų ir (arba) importuotojų grupę ir, dėl įtraukimo į inventorių, pranešti apie sutartą klasifikavimą ir ženklinimą. Šis žingsnis nėra privalomas.

Gamintojų ir (arba) importuotojų grupę galima sukurti tiesiogiai REACH-IT portale, arba naudojant autonominę priemonę (grupės sukūrimo priemonę, angl. Group creator).

3 žingsnis. Parenkite klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą

Jūs galite naudoti vieną iš keturių, žemiau išvardintų priemonių, klasifikavimo ir ženklinimo pranešimui pateikti:

A. IUCLID 5. Visą reikiamą informaciją galite nurodyti IUCLID 5, o IUCLID sukurti klasifikavimo ir ženklinimo pranešimo dokumentaciją.

 • IUCLID 5 galite įrašyti daugiau nei vieną tos pačios medžiagos sudėtį (pvz., dėl skirtingų priemaišų apibūdinimų) ir susieti kiekvieną sudėtį su konkrečiu klasifikavimu ir ženklinimu. Atkreipkite dėmesį į tai, kad vienas pranešėjas gali pateikti tik vieną pranešimą apie vieną medžiagą, o tai yra vienintelė priemonė, kuria galite pateikti keletą vienos medžiagos sudėčių.
 • Tai gali būti naudinga ankstesniems IUCLID 5 naudotojams.
 • Tai taip pat naudinga tiems, kurie ketina užregistruoti cheminę medžiagą pagal REACH reglamentą (pvz., kai registracijos terminai yra 2013 arba 2018 m.).

B. MASINIS. Galite sukurti masinę XML rinkmeną, kurioje būtų daugiau nei vienas klasifikavimo ir ženklinimo pranešimas.

Masinę XML rinkmeną galima sukurti naudojant ECHA pateiktą EXCEL priemonę, arba naudojant XML schemą (šį variantą greičiausiai rinksis naudotojai, turintys IT išsilavinimą).

 • Naudodami masinę XML rinkmeną, vienoje rinkmenoje galite pateikti pranešimo informaciją apie keletą ar daug medžiagų, apibrėžtų EB arba CAS numeriais.
 • XML masinis pateikimas gali būti naudojamas tik tada, kai visos medžiagos apibrėžiamos CAS arba EC numeriais ir nurodoma tik viena sudėtis. Be to, negalima nustatyti daugiklio arba SCL, jeigu jis nėra nurodytas KŽP (angl. CLP) reglamento VI priede medžiagai, apie kurią pranešama.

C. TIESIOGIAI INTERNETU. Galite rankiniu būdu įvesti reikiamus duomenis REACH-IT portale.

 • Jeigu jums reikia pranešti tik apie keletą medžiagų ir jūs nenaudojate IUCLID 5, geriausias pasirinkimas yra pranešti tiesiogiai internetu per REACH-IT portalą.
 • Šis variantas gali būti jums naudingas, jei esate MVĮ.
 • Naudodamiesi interneto priemone, galite pritarti kitos bendrovės pateiktai ar įregistruotai informacijai apie cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą.

4 žingsnis. Pateikite klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą

 • Parengę klasifikavimo ir ženklinimo pranešimo dokumentaciją, galite ją pateikti ECHA per REACH-IT portalą.
 • REACH-IT portale jums bus nurodyti specialūs puslapiai, kuriuose galėsite pateikti klasifikavimo ir ženklinimo pranešimą.

 

Vadovai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-21