exclamation

2022-01-27 nuo 19:00 iki 24:00 val. bus atliekami techniniai darbai, todėl galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Pavojingų mišinių tiekimas rinkai (CLP VIII priedas – ką reikia žinoti įmonei)

Informacijos teikimas apsinuodijimų centrams

Informuojame, kad vadovaujantis CLP reglamento 45 straipsniu Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) yra paskirta Valstybės narės įstaiga, kuri renka informaciją, susijusią su prevencinių ir gydymo priemonių nustatymu, ypač imantis neatidėliotinų priemonių ekstremaliose sveikatai situacijose, apie mišinius tiekiamus į rinką ir naudojamus tolesnių naudotojų. Pranešimus turi teikti importuotojai ir tolesni naudotojai, tiekiantys rinkai mišinius, kurie dėl žmogaus sveikatai keliamų ir fizinių pavojų klasifikuojami kaip pavojingi.

Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 20 punktu, informacija apie rinkai tiekiamus mišinius turi būti pateikta įvedant įrašą į IS AIVIKS sistemą. Šis nacionalinis įsakymas taikomas juridiniams ar fiziniams asmenims, įsisteigusiems Lietuvoje, o teisės aktų tekstas yra tik lietuvių kalba. Informacija pateikiama lietuvių kalba internete naudojant specialią duomenų bazę – AIVIKS (Integruotoji kompiuterizuota aplinkosaugos informacijos sistema). Informacijos teikimo instrukcijas lietuvių kalba galite rasti: http://aplinka.lt/web/duomenu-teikimas bei https://aplinka.lt/web/guest/pagalba. Pagrindinis informacijos šaltinis yra saugos duomenų lapas. Pranešimas yra nemokamas.

Tuo atveju, kai įmonė nėra įsisteigusi Lietuvoje, ji turi prieš mišinio pateikimo į rinką arba vėliausiai teikimo į rinką dieną pranešti Agentūrai, t.y. įmonė turi atsiųsti mišinio saugos duomenų lapą lietuvių kalba (pageidautina Word formatu), su Kombinuotos nomenklatūros kodu el. paštu clp45@aaa.am.lt  

Jeigu įmonė paskirtajai įstaigai, t.y. Agentūrai, pagal CLP reglamento 45(1) str. iki 2021 m. sausio 1 d. pateikė informaciją apie pavojingus mišinius pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančius pranešimo reikalavimus, CLP reglamento VIII priedo reikalavimų laikytis neprivaloma iki 2025 m. sausio 1 d., t.y. jai yra taikomas pereinamasis laikotarpis, išskyrus atvejus, kai informaciją reikia atnaujinti.

Įmonei ketinant tą patį mišinį toliau tiekti rinkai po 2025 m. sausio 1 d., ji iki šios datos turės iš naujo pateikti informaciją nuosekliai laikydamasi visų Reglamento VIII priedo reikalavimų ir paženklinti rinkai tiekiamą produktą UFI kodu.

Nuo 2025 m. sausio 1 d. informacija, pateikta pagal nacionalinės teisės aktus, bus laikoma nebeaktualia pagal VIII priedą. Todėl veiklos vykdytojai, norėdami pasibaigus pereinamajam laikotarpiui toliau teikti mišinį rinkai, privalo užtikrinti, kad nauja informacija, atitinkanti VIII priedo reikalavimus, būtų pateikta ECHA pranešimų apsinuodijimų biurams portalui suderintu informacijos teikimo formatu.

AAA parengtas pranešimas: CLP reglamentas. VIII priedas

ECHA parengtas pranešimas: UFI/pranešimo apsinuodijimų biurams rengimas

ECHA parengtas video įrašas: UFI/pranešimo apsinuodijimų biurams rengimas

Siekdama padėti pramonei ir valstybių narių paskirtoms įstaigoms, ECHA sukūrė IT priemones, padedančias rengti, teikti ir gauti informaciją apie pavojingus mišinius. Tarp tokių priemonių – UFI kūrimo priemonė, PCN formatas ir EuPCS.

Be to, pramonei skirtame ECHA pranešimų apsinuodijimų biurams portale galima parengti ir pateikti informaciją internetu. Įstaigos gali skaityti savo pranešimus prisijungdamos prie ECHA nuotolinės prieigos portalo.

ECHA Submission portal  
PCN format UFI
EuPCS S2S

Šioje rubrikos skiltyje pateikiama informacija, kuri padės įmonėms suprasti savo prievoles, susijusias su pavojingų mišinių pateikimu rinkai, ir jų laikytis.

Čia taip pat galite rasti nacionalinių pagalbos tarnybų ir nacionalinių paskirtųjų įstaigų kontaktinę informaciją.

Klausimų ir atsakymų skiltyje pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus.

Norėdami gauti praktinių patarimų, susijusių su CLP reglamento VIII priedo įgyvendinimu, susipažinkite su ECHA rekomendacijų projektais ir kitais apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurų svetainėje prieinamais pagalbiniais dokumentais.

        Rekomendacijos    Rekomendacijos                                                  Leidiniai      Leidiniai                                                 
        Klausimai atsakymai    Klausimai ir atsakymai             REACH-CLP pagalbos tarnyba      REACH-CLP pagalbos tarnyba
        e-mokymasis    e-mokymasis            Paskirtosios nacionalinės įstaigos     Paskirtosios nacionalinės įstaigos         
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-02