Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Informuojame, kad 2021-07-03 įsigaliojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir nurodytu įsakymu patvirtinto Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo pakeitimas, kuris patvirtintas 2021 m. liepos 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-402 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. D1-12 „Dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – F-dujos) tvarkymo atestatai (toliau – Atestatas) išduodami (neribotam laikui) Fiziniams ir Juridiniams asmenims vadovaujantis Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. D1-420 „Dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Tvarkos aprašas): https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5369713E116/sheWeMmPZJ

F-dujų tvarkymo atestatai išduodami tiek Fiziniams, tiek Juridiniams asmenims, kurie atlieka stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir (ar) jų mišinių (F-dujos), montavimo, aptarnavimo, techninės priežiūros, remonto ir (ar) eksploatacijos nutraukimo darbus kitiems subjektams Lietuvos Respublikos teritorijoje.

F-dujų tvarkymo atestatas išduodamas šioms veiklos rūšims:

Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas: 

1. stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, ir šilumos siurblių įrangos:

1.1. kurioje yra ne daugiau kaip 50 t CO2 ekv. F-dujų, montavimas;

1.2. kurioje yra ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas;

1.3. montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas;

2. stacionarios gaisro gesinimo įrangos:

2.1. kurioje yra ne daugiau kaip 50 t CO2 ekv. F-dujų, montavimas;

2.2. kurioje yra ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv. F-dujų, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas;

2.3. montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas.

F-dujų tvarkymo atestatui gauti reikia užpildyti Tvarkos apraše pateiktus 3, 4 ir 5 priedus:

3 priedas: Prašymas

4 priedas: Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jų preparatų mišinių, naudojamų atliekant atestuojamas veiklos rūšis, sąrašas

5 priedas: Techninės įrangos, skirtos atlikti atestuojamą veiklos rūšį ar rūšis, sąrašas

Kartu su prašymu papildomai turi būti pateikti dokumentai:

  1. darbuotojų, atliekančių atestuojamą veiklą, darbo sutarčių arba kito Juridinio asmens išduoto dokumento, patvirtinančio, kad Tvarkos aprašo 8.1 papunktyje nurodyti darbuotojai, turintys pažymėjimą, dirba įmonėje, kopijas, fiziniai asmenys –pažymėjimo kopiją; (Darbuotojas dirbantis su stacionaria įranga turi išklausyti tam tikrus kursus ir gauti pažymėjimą, suteikiantį teisę dirbti su atitinkama įranga, turinčia F-dujų).
  2. dokumento, patvirtinančio valstybės rinkliavos sumokėjimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr). 

Juridiniams asmenims mokestinė rinkliava yra €283 ir yra mokama:

Fiziniams asmenims mokestinė rinkliava yra €194 ir yra mokama:

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaitų kodai https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai
Įmokos kodas 5775

Tvarkos aprašo 1 priede nurodyta Minimalaus būtino darbuotojų skaičiaus nustatymo metodika, pagal kurią, atsižvelgiant į planuojamą veiklos rūšį, nustatomas minimalus darbuotojų skaičius (su atitinkamais kvalifikacijos pažymėjimais). Vienas darbuotojas gali montuoti ne daugiau kaip 50 t CO2 ekv. F-dujų turinčią įrangą ir aptarnauti, atlikti techninę priežiūrą ir remontą ir (ar) eksploatacijos nutraukimą įrangos, kurioje yra ne daugiau kaip 500 t CO2 ekv.  F-dujų. Du ir daugiau darbuotojų turinčioms įmonėms F-dujų kiekių ribojimai netaikomi. 

Stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo įrangai, šilumos siurbliams, gaisro gesinimo sistemoms ir (ar) gesintuvams, turintiems F-dujų, įrengti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti būtina turėti bent jau šią techninę įrangą:

  • nuotėkio ieškiklius F-dujų nuotėkio patikrai atlikti;
  • manometrus arba manometrų stotelę F-dujų slėgio matavimui atlikti;  
  • termometrą F-dujų temperatūros matavimui atlikti;
  • svarstykles F-dujoms pasverti;
  • ištraukimo, užpildymo ir (ar) regeneravimo įrangą, vakuuminį siurblį, vakuumetrą, užpildymo žarnas F-dujoms surinkti iš įrangos ir sistemų ir (ar) F-dujomis užpildyti įrangą ir sistemas;
  • talpyklą F-dujoms saugoti ir transportuoti.

Atkreipiame dėmesį!

Vadovaujantis Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 13 punktu, juridiniai ir fiziniai asmenys, montuojantys įrangą, kurioje yra F-dujų, bei atliekantys visų rūšių įrangos dalių, kuriose yra F-dujų, aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą turi kiekvienais metais teikti ataskaitas apie naudojamas F-dujas naudojantis „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterine sistema“ (IS „AIVIKS“).

Prašymas su pridedamais dokumentais gali būti siunčiamas paštu:

Aplinkos apsaugos agentūrai

Juozapavičiaus g. 9, 9311 Vilnius

Arba skenuoti dokumentai gali būti siunčiami el. paštu [email protected]

Asmenų, turinčių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatus, sąrašas (parsisiųsti)

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-29