Aplinkos apsaugos agentūros atliekamų valstybinių laboratorinių tyrimų kainos

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas nustato, kad Aplinkos apsaugos agentūra atlieka valstybinius tyrimus pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pavedimus.  Valstybiniai laboratoriniai tyrimai – aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės tikslais atliekami į aplinką patenkančių teršalų, jų paveiktos aplinkos ir atliekų cheminės sudėties ir fizikinių savybių tyrimai ir matavimai (ėminių ėmimas, laboratorinių tyrimų ir matavimų atlikimas). Kai atlikus valstybinius tyrimus nustatoma leistinas normas viršijanti arba neleistina tarša ir (ar) netinkamai tvarkomos atliekos, už šių ėminių ėmimą ir tyrimų atlikimą apmoka teršėjas (fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys). 

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2021 m.  vasario 8 d.  įsakymu  Nr. AV- 36 patvirtintos valstybinių laboratorinių tyrimų kainos
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-05