Nacionalinė oro teršalų apskaita

INFORMACINĖS SANTRAUKOS

ATASKAITOS

NACIONALINĖS ORO TERŠALŲ APSKAITOS VYKDYMO TIER 2 LYGIU EKSPERTINIO ĮVERTINIMO STUDIJOS

Ūkinės veiklos, kuriose vykdomas išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas ir taikytas tikslumo lygio metodas (Tier 1, Tier 2, Tier 3), vertinant 2005-2019 m. išmetimus

Lietuva yra įsipareigojus vykdyti Nacionalinių oro teršalų limitų direktyvos (toliau - Direktyva), taip pat ir Tolimųjų Tarpvalstybinių Oro Teršalų Pernašų Konvencijos (TTOTPK) ir jos protokolų, reikalavimus mažinant oro taršą.

Direktyvoje nustatyta, kad Lietuva 2020 m. turės pasiekti (lyginant su 2005 m.) išmetamo SO2 (sieros dioksido) kiekio sumažėjimą  55 proc., NOx (azoto oksidų) kiekio sumažėjimą  48 proc., NMLOJ (ne metaninių lakiųjų organinių junginių) kiekio - 32 proc., KD2,5 (smulkiųjų kietųjų dalelių) kiekio - 20 proc., NH3 (amoniako) - 10 proc. 2021-2029 metais  šių teršalų išmetamų kiekių sumažėjimai 2005 m. atžvilgiu neturi būti mažesni nei nustatyti 2020 metams. 2030 m. Lietuva oro taršos šiomis cheminėmis medžiagomis mažinime turi pasiekti dar didesnį progresą: SO- 60 proc., NO- 51 proc., NMLOJ - 47 proc., KD2,5 - 36 proc. (žr. paveikslą).

Siekiant supažindinti visuomenę su Lietuvos ūkio sektoriais bei jų išmetamais pagrindinių teršalų (NOx, SO2, NH3, NMLOJ, KD2.5) kiekiais bei pasiskirstymu, žemiau pateiktos aprašomosios informacinės santraukos:

Duomenų šaltinis: 2021 m.  vasario mėn. nacionalinė į atmosferą išmetamų teršalų apskaita

Duomenų šaltinis: 2021 m.  vasario mėn. nacionalinė į atmosferą išmetamų teršalų apskaita

Vykdyti Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija (TTOTPK) ir jos protokolų bei Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos (ES) 2016/2284 reguliuojamų į atmosferą išmetamų teršalų apskaitą, rengti išmetamų teršalų kiekio prognozes ir teikti ataskaitas Aplinkos apsaugos agentūra įpareigota nuo 2010 m. sausio 28 d. remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 468 "Dėl Išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekio mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Parengtos ataskaitos:

 1. Nacionalinių emisijos limitų projekcijų 2020 metams ataskaita.
 2. Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2008 m. (LTEN)
 3. Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2009 m. (LTEN)
 4. Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2010 m. (LTEN)
 5. Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2011 m. (LTEN)
 6. Išmetamų į atmosferą teršalų tyrimai, įvertinimas ir prognozė 2012 m. (LTEN)
 7. Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2013 m. informacinė ataskaita (EN1, EN2)
 8. Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2014 m. informacinė ataskaita (EN1EN2)
 9. Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2015 m. informacinė ataskaita (EN1EN2)
 10. Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2016 m. informacinė ataskaita (EN)
 11. Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2017 m. informacinė ataskaita (EN)
 12. Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2018 m. informacinė ataskaita (ENEK rekomendacijos)
 13. Išmetamų į atmosferą teršalų apskaitos 1990-2019 m. informacinė ataskaita (EN)

Parengtos suvestinės:

 1. Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2014 m.
 2. Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2015 m.
 3. Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2016 m.
 4. Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2017 m.
 5. Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2018 m.
 6. Išmestų į atmosferą teršalų kiekiai 1990-2019 m. (2021 m. vasario mėn. ataskaitos teikimo duomenys)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-127, Aplinkos apsaugos agentūra teikia Lietuvos visuomenės dėmesiui nacionalines, nuo 1990 m. išmetamus į aplinkos orą teršalų apskaitos ataskaitos informacines santraukas. Šiose santraukose parodytas pagrindinių teršalų išmesto į aplinkos orą kiekio pasiskirstymas pagal ūkio sektorius:

  Metai
NOx, NMLOJ, SO2, NH3, kietųjų dalelių KD2,5    2016  2017  2018 2019
Kietųjų dalelių KD10, BSDK ir CO  2016  2017  2018 2019
Patvariųjų organinių teršalų  2016  2017  2018 2019
Sunkiųjų metalų  2016  2017  2018 2019

Į aplinkos orą patekusių teršalų kiekiai įvertinti remiantis Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos EMEP/EEA Techninio vadovo 2019 m. metodika.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-127, Aplinkos apsaugos agentūra teikia Lietuvos visuomenės dėmesiui nacionalinės nuo 1990 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos aprašo informatyvią santrauką.
Teikiami Lietuvos ūkio veiklos duomenys (sudeginto kuro ir degalų kiekiai, gyvulių kiekiai žemės ūkyje, kitų ūkio šakų veiklos duomenys), kurie buvo naudoti kaip įvesties duomenys, inventorizuojant Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų Konvencija reguliuojamų oro teršalų emisijas į aplinkos orą. Šio inventorizavimo metodinis pagrindas buvo EMEP/EEA Techninis vadovas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-30