Kita aktuali informacija

1. Kokia tvarka turi būti pateikiamos veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų, dalyvaujančių apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) metinės ataskaitos?

Vadovaujantis 2015 m. vasario 26 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-168, veiklos vykdytojas kasmet iki kovo 31 d. turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai:

  • metinę ŠESD ataskaitą - (Excel formatu) ir popierinę versijas;
  • nepriklausomojo vertintojo patikros ataskaitą - pdf ir popierinę versijas;
  • pažymą dėl CO2 emisijų ataskaitų vertinimo - pdf ir popierinę versijas.

2. Kur galima rasti GŠV ir ITF apskaičiavimo  faktorių, taikant 2a tikslumo pakopą, vertes?

Šias vertes galima rasti kasmet atnaujinamoje nacionalinėje šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) ataskaitoje, kuri skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje adresu: https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/klimato-kaita/sesd-apskaitos-ir-prognoziu-ataskaitos arba Aplinkos ministerijos tinklapyje adresu: http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/klimato-kaita/sesd-apskaitos-ir-prognoziu-ataskaitos-nacionaliniai-pranesimai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-28