Miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimas

Miesto nuotekų valymo direktyva yra viena iš pagrindinių vandens politikos priemonių Europoje. Ja siekiama apsaugoti aplinką nuo neigiamo miesto nuotekų poveikio ir nuo biologiškai skaidomų gamybinių nuotekų iš maisto pramonės sektoriaus. Direktyva reikalaujama tinkamai surinkti nuotekas, taip pat reglamentuojamas nuotekų išleidimas, nurodant būtinąjį taikytiną valymo būdą ir nustatant didžiausias pagrindinių išleidžiamų teršalų (organinių medžiagų ir maistinių medžiagų) ribines vertes. Visiškas direktyvos įgyvendinimas yra būtina sąlyga siekiant aplinkos apsaugos tikslų, nustatytų ES vandens pagrindų direktyvoje ir Jūrų strategijos pagrindų direktyvoje.

1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo