Nuotekų tvarkymo apskaitos duomenys

Vandenų būklės vertinimo skyrius, L. Kulvičienė tel.: 8 706 62012, mob. tel. +370 682 88612

Aplinkos apsaugos agentūros Vandenų būklės vertinimo skyrius rengia ir Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje viešai skelbia nuotekų tvarkymo apskaitos duomenis, teikia vandens statistikos duomenis Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui). Statistinės informacijos rengimui keliami statistikos rengimo ir jos kokybės užtikrinimo reikalavimai, apibrėžti Europos statistikos praktikos kodekse.

Statistinė informacija rengiama pagal ūkio subjektų nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų, teikiamų vadovaujantis Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija) reikalavimais, duomenis.

Parengti nuotekų tvarkymo apskaitos praėjusių kalendorinių metų statistiniai duomenys Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje skelbiami Tvarkos apraše nustatytu terminu – iki einamųjų metų birželio 30 d.

Jei pateiktoje informacijoje nerandate jums reikalingų aktualių statistinių duomenų apie nuotekų ir teršalų su nuotekomis išleidimą, galite savo užklausas siųsti į Aplinkos apsaugos agentūrą el. paštu [email protected]. Statistinė informacija vartotojams rengiama ir teikiama vadovaujantis Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175. Statistiniai duomenys teikiami nemokamai.

Į gamtinę aplinką išleistų nuotekų kiekio skaičiavimo metodika

Metainformacijos aprašas „Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis“ (lietuvių kalba, anglų kalba)

Buitinių, gamybinių ir komunalinių nuotekų išvalymas 2012-2021 m.

 

Iš sutelktosios taršos šaltinių į gamtinę aplinką su nuotekomis išleistų teršalų kiekiai 2012-2021 m.

 

 

 Nuotekų išleidimas

Metai

Nuotekų išleidimo duomenys

2021 Parsisiųsti  2022-06-29

2020

Parsisiųsti  2021-06-30

2019

Parsisiųsti  atnaujinta paviršinių nuotekų informacija 2021-01-22

2018

Parsisiųsti  atnaujinta 2019-12-19

2017

Parsisiųsti  atnaujinta 2019-05-09

2016

Parsisiųsti

2015

Parsisiųsti

2014

Parsisiųsti

2013

Parsisiųsti

2012

Parsisiųsti

2011

Parsisiųsti

2010

Parsisiųsti

2009

Parsisiųsti

2008

Parsisiųsti

2007

Parsisiųsti

2006

Parsisiųsti

2005

Parsisiųsti

2004

Parsisiųsti

2003

Parsisiųsti

2002

Parsisiųsti

Metai

Teršalų išleidimo duomenys

2021 Parsisiųsti   2022-06-29

2020

Parsisiųsti   2021-06-30

2019

Parsisiųsti   2020-06-30

2018

Parsisiųsti   atnaujinta 2019-12-02

2017

Parsisiųsti

2016

Parsisiųsti

2015

Parsisiųsti

2014

Parsisiųsti

2013

Parsisiųsti

2012

Parsisiųsti

2011

Parsisiųsti

2010

Parsisiųsti

2009

Parsisiųsti

2008

Parsisiųsti

2007

Parsisiųsti

2006

Parsisiųsti

2005

Parsisiųsti

2004

Parsisiųsti

2003

Parsisiųsti

2002

Parsisiųsti

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-29