Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos

Vandenų būklės vertinimo skyrius, Laima Kulvičienė, mob. tel. +370 682 88612

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos (toliau – Ataskaitos) turi būti pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d.

Ataskaitos teikiamos vadovaujantis Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija).

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 gruodžio 3 d. įsakymu Nr. D1-704 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojo reikalavimas ūkio subjektams, aptarnaujantiems aglomeracijas, kuriose susidaro ar gali susidaryti 2 000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų (g. e.) atitinkanti tarša,  nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitos 8.1 lentelėje pateikti ataskaitinių metų pabaigoje prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų neprijungtų namų ūkių ir gyventojų skaičių.

Nuotekų tvarkymo apskaitos privalo pateikti ūkio subjektai, kurie:

  • išleidžia nuotekas į gamtinę aplinką, išskyrus atvejus, kai pagal šio įstatymo nustatytus reikalavimus nuotekos gali būti skleidžiamos ant žemės paviršiaus tręšimo tikslais, ir kurie Aplinkos apsaugos įstatymo nustatyta tvarka privalo gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba taršos leidimą;
  • kurių vykdomos ūkinės veiklos metu per parą į kitų asmenų eksploatuojamą nuotekų surinkimo sistemą išleidžiama 50 m3 ir daugiau gamybinių ir (arba) komunalinių nuotekų. Išleidžiamų nuotekų kiekis apskaičiuojamas per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį padalijus iš išleidimo dienų skaičiaus;
  • kurių vykdomos ūkinės veiklos metu į kitų asmenų eksploatuojamą nuotekų surinkimo sistemą išleidžiamos gamybinės nuotekos, kuriose yra prioritetinių medžiagų, kurių išleidimas turi būti nuosekliai nutrauktas, ir (arba) kuriose prioritetinių medžiagų, kurių išleidimas turi būti mažinamas, koncentracija yra lygi arba didesnė už aplinkos ministro nustatytą ribinę koncentraciją į nuotekų surinkimo sistemą.

Norint tekti duomenis į IS AIVIKS, duomenų teikimo administratorius (ūkio subjekto vadovas) turi pateikti paraišką.

Trumpa instrukcija, kaip tapti ūkio subjekto administratorium, kokias teises turi ūkio subjekto administratorius, kam ir kaip teikti paraiškas, kaip pasirinkti duomenų teikimo temą, kaip susikurti duomenų teikėją, kaip prisijungti prie IS AIVIKS duomenų teikimo sistemos: Paraiškos teikimas, duomenų teikėjo paskyrimas ir prisijungimas prie IS AIVIKS

Trumpa instrukcija, kaip prisijungti prie sistemos jau patvirtintiems duomenų teikėjų administratoriams ar duomenų teikėjams, kaip paskirti naują duomenų teikėją ir nuo ko pradėti norint sukurti ir pateikti ataskaitą: Prisijungimas prie IS AIVIKS ir duomenų teikėjų tvarkymas patvirtintiems naudotojams

Kilus problemų dėl paraiškų teikimo, duomenų teikėjų paskyrimo ar prisijungimo prie IS AIVIKS prašome kreiptis elektroniniu paštu [email protected]

Apie ūkio subjektus, nepateikusius Ataskaitų iki nustatyto termino, bus informuotas Aplinkos apsaugos departamentas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 124 straipsniu, „Išgaunamo vandens, išleidžiamų nuotekų arba teršalų, išleidžiamų su nuotekomis, apskaitos nevykdymas ar netinkamas vykdymas užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų. Ataskaitų apie išgaunamą vandenį, išleidžiamas nuotekas arba teršalus, išleidžiamus su nuotekomis, nepateikimas ar akivaizdžiai neteisingų duomenų pateikimas užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų. Šio straipsnio 7 dalyje numatytas pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-29