Bus tęsiami Baltijos jūroje žiemojančių vandens paukščių stebėjimai

Data

2022 11 04

Įvertinimas
0
Untitled design(70).png

Aplinkos apsaugos agentūra toliau tęsia sėkmingą bendradarbiavimą su Gamtos tyrimų centro mokslininkais ir 2022/2023 m. šaltuoju periodu planuoja vykdyti Baltijos jūroje žiemojančių vandens paukščių stebėseną. Ankstesnės tokios apskaitos iš laivo buvo vykdomos 2021 m. vasario-kovo mėn. Žiemojančių jūros paukščių tyrimai bus atliekami visoje Lietuvos teritorinėje jūroje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje – Sambijos plynaukštėje ir Klaipėdos-Ventspilio plynaukštėje, bus įvertinta paukščių rūšinė sudėtis, gausumas ir pasiskirstymas. Projekto metu, be apskaitų iš laivo, taip pat bus surinkta informacija iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (VSTT) apie žiemojančių jūros paukščių gausumo stebėseną 2022/2023 m. žiemą, vykdytą Baltijos jūros pakrantėje. Pagal žiemojančių paukščių populiacijos gausumą bus nustatyta jūros aplinkos būklė.

Lietuvos jūros priekrantė ir teritoriniai vandenys svarbi teritorija žiemojantiems jūros paukščiams. Lietuvos akvatorijoje yra paukščių apsaugai svarbių „Natura 2000“ teritorijų. Lietuvos teritorijoje sutinkama apie 30 jūros paviršiuje, vandens storymėje ar dugno organizmais – bentosu – besimaitinančių jūros paukščių rūšių: juodakakliai ir rudakakliai narai, nuodėgulės, ledinės antys, juodosios antys, klykuolės, gagos, dančiasnapiai, kragai ir kt. Žiemojančių vandens paukščių sankaupų apskaita žiemojimo laikotarpiu leidžia įvertinti jūros paukščių populiacijų gausumą ir jų ilgalaikius pokyčius, kurie leidžia spręsti apie jūros ekosistemos būklę.

2006–2011 m., 2012–2017 m. ir 2021 m. stebėsenos duomenys parodė, kad vandens paviršiuje ir dugno bestuburiais besimaitinančių paukščių būklė, pagal atskirų rūšių gausumą, buvo bloga.

 

Lentelė. Žiemojančių jūros paukščių gausumo rodiklio vertinimo 2021 m. rezultatai bei jų palyginimas su 2006–2011 m. ir 2012–2017 m. laikotarpių vertinimu. GAB – siektinos geros aplinkos būklės vertės (1. atskirų paukščių rūšių gausumas, ind. ir 2. santykinė geros būklės funkcinę grupę sudarančių paukščių rūšių dalis)

Rūšis

GAB

2006–2011 m.

2012–2017 m.

2021 m.

Reikšmė

Būklė

Reikšmė

Būklė

Reikšmė

Būklė

Vandens storymėje besimaitinantys (pelaginiai) paukščiai

75 %

40 %

Bloga

40 %

Bloga

60 %

Bloga

Rudakaklis/juodakaklis naras (Gavia sp.)

332

72

Bloga

184

Bloga

258

Bloga

Ausuotasis kragas (Podiceps cristatus)

538

1086

Gera

913

Gera

1732

Gera

Didysis dančiasnapis (Megus merganser)

930

651

Bloga

551

Bloga

7391

Gera

Vidutinis dančiasnapis (Mergus serrator)

268

5

Bloga

4

Bloga

0

Bloga

Mažasis dančiasnapis (Mergellus albellus)

0

42

Gera

5

Gera

5

Gera

Bentosu besimaitinantys paukščiai

75 %

17 %

Bloga

0 %

Bloga

17 %

Bloga

Klykuolė (Bucephala clangula)

254

914

Gera

173

Bloga

1116

Gera

Nuodėgulė (Melanitta fusca)

24518

16028

Bloga

6043

Bloga

7423

Bloga

Ledinė antis (Clangula hyemalis)

15531

1496

Bloga

816

Bloga

5425

Bloga

Juodoji antis (Melanitta nigra)

480

55

Bloga

92

Bloga

351

Bloga

Paprastoji gaga (Somateria mollissima)

178

2

Bloga

0

Bloga

0

Bloga

Sibirinė gaga (Polysticta stelleri)

884

85

Bloga

0

Bloga

0

Bloga

 

Baltijos jūroje žiemojančių vandens paukščių monitoringas bus vykdomas įgyvendinant 2022-09-02 pasirašytą sutartį „Skirtingų žiemojančių jūroje vandens paukščių rūšių gausumo ir pasiskirstymo 2022/2023 m. dinamikos nustatymas ir gautų rezultatų įvertinimas“. Monitoringas bus vykdomas 2022 m. gruodžio – 2023 m. kovo mėn.