Informacija dėl Statybos techninio reglamento pakeitimo

Data

2021 11 04

Įvertinimas
0
2778_a146e8262a939321fcc6f337b4016340.png

Nuo 2021 m. spalio 30 d. įsigaliojo Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – STR 1.05.01:2017) pakeitimas. 

STR 1.05.01:2017 14 punkte nustatyta, kad Aplinkos apsaugos agentūrai statinių projektai teikiami tikrinti tik nustačius, kad planuojama statinio (-ių) statyba arba statinyje (-uose) planuojama ūkinė veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedo Planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašus.