Kviečiame teikti komentarus dėl naujų pavojingumo klasių nustatymo CLP reglamente

Data

2022 09 30

Įvertinimas
2
Untitled design(61).png

Informuojame, kad Europos Komisija parengė Deleguotojo Komisijos reglamento projektą (toliau – Projektas), kuriuo iš dalies keičiamas CLP reglamentas, dėl naujų pavojingumo klasių ir cheminių medžiagų bei mišinių klasifikavimo kriterijų nustatymo ES lygiu. Šie pokyčiai būtini siekiant apsaugoti vartotojus, ypač labiausiai pažeidžiamas asmenų grupes, ir darbuotojus nuo cheminių medžiagų, kurios kelia didžiausią pavojų žmonių sveikatai.

Buvo įrodyta, kad endokrininę sistemą ardančios medžiagos sukelia apsigimimus, dauginimosi ir nervų sistemos sutrikimus, vėžį, diabetą, nutukimą, daro neigiamą poveikį gyvūnų populiacijas. PBT / vPvB savybių turinčios cheminės medžiagos ir mišiniai nesuyra aplinkoje, yra linkę kauptis maisto grandinėse, todėl jų ilgalaikį poveikį sunku nuspėti. PMT / vPvM medžiagos dėl didelio patvarumo ir mobilumo gali patekti į geriamąjį vandenį, o netinkamas jų pašalinimas iš nuotekų kartu su naujais išmetimais gali lemti jų koncentracijų didėjimą aplinkoje. Patekusios į aplinką šios medžiagos sukelia neigiamą poveikį ne tik  žmonių sveikatai, bet ir gyvūnams.

Siūloma CLP reglamentą priderinti prie technikos ir mokslo pažangos, nustatant šias naujas pavojingumo klases:

  • endokrininę sistemą ardančių medžiagų pavojingumo klasės, tiek dėl pavojaus žmonių sveikatai, tiek dėl pavojaus aplinkai;
  • patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) arba labai patvarių ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) cheminių medžiagų pavojingumo klasės;
  • patvarių, mobilių ir toksiškų (PMT) bei labai patvarių, labai mobilių (vPvM) medžiagų pavojingumo klasės.

Projekte yra nustatyti cheminių medžiagų ir mišinių priskyrimo šioms naujoms pavojingumo klasėms klasifikavimo kriterijai, taip pat ženklinimo elementai, įskaitant naujas papildomas pavojingumo frazes.

Europos Komisija kviečia ES piliečius ir visas[1] suinteresuotas šalis išreikšti savo nuomonę, teikiant komentarus dėl Projekto bet pasinaudoti suteikta galimybe dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese.

Komentarus galima pateikti iki 2022 m. spalio 18 d. tiesiogiai Europos Komisijai, užpildant formą internete. Komisijos Deleguotojo reglamento projektą ir jo priedo projektus galite čia.

Pasibaigus viešų konsultacijų laikotarpiui, EK paskelbs visus komentarus, kurie buvo gauti per šį laikotarpį ir juos įvertins, prieš priimant Deleguotąjį komisijos reglamentą. Europos Komisijai priėmus Deleguotąjį reglamentą, jis įsigaliotų automatiškai, nebent Europos Parlamentas arba ES Taryba tam prieštarautų.

 


[1] Mokslinių tyrimų įstaigos, verslo asociacijos, įmonės ir verslo organizacijos, vartotojų organizacijos, aplinkosaugos organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, valdžios institucijos, profesinės sąjungos, ne ES piliečiai ir kita.