Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus dėl apribojimo nustatymo bisfenoliui A

Data

2021 11 11

Įvertinimas
2
Dizainas be pavadinimo (23).png

Vokietija rengia ir 2022 m. balandžio 8 d. ketina pateikti Europos cheminių medžiagų agentūrai pagal REACH reglamento XV priedą parengtą apribojimo dokumentaciją dėl bisfenolių apribojimo gaminiuose. Ji organizuoja antrą pastabų ir pasiūlymų rinkimo etapą ir kviečia visas suinteresuotas šalis teikti atnaujintą informaciją apie bisfenolio A ir struktūriškai panašių medžiagų naudojimo būdus, įskaitant kiekius, emisijas, galimas alternatyvas bei pereinamojo laikotarpio sąnaudas ir ribines vertes ir informaciją apie siūlomo apribojimo socialinį bei ekonominį poveikį. 

Norima nustatyti apribojimą bisfenoliui A (toliau – BPA) (CAS Nr. 80-05-7 EB Nr. 201-245-8) ir kitiems savo struktūra panašiems bisfenoliams, nes šios cheminės medžiagos turi endokrininę sistemą ardančių savybių. Šiuo apribojimu siekiama visoje Europos Sąjungoje sumažinti bisfenolių neigiamą poveikį aplinkai. BPA yra naudojamas kaip monomeras arba priedas mišiniuose ir polimeruose bei išsiskiria į aplinką per visą gaminio gyvavimo ciklą. Be to, BPA ir BPS stebėsenos duomenys rodo, kad šios cheminės medžiagos plačiai pasklidusios aplinkoje. Šiuo apribojimu ketinama nustatyti BPA ribines vertes mišiniuose ir gaminiuose, siekiant sumažinti jo išsiskyrimą į aplinką.

Aplinkoje esančios endokrininę sistemą ardančios medžiagos sutrikdo laukinės gyvūnijos endokrininę sistemą ir sukelia neigiamą poveikį ne tik atskiroms gyvūnų rūšims bet ir populiacijoms, todėl kyla grėsmė populiacijų išlikimui paveiktose ekosistemose.

Pastabas ir įrodymus dėl BPA apribojimo gaminiuose gali pateikti privačios įmonės (gamintojai, tiekėjai, perdirbėjai, tolesni naudotojai, platintojai, importuotojai ir kt.), prekybos asociacijos, mokslinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ir ES valstybių narių institucijos.

Viešų konsultacijų trukmė – 2 mėnesiai. Pastabas ir pasiūlymus dėl bisfenolių apribojimo galima pateikti iki 2021 m. gruodžio 22 d., naudojant tam skirtą formą.

Konsultacijos yra paskelbtos Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje.

Daugiau informacijos apie apribojimų procedūrą galite rasti čia.