Oro kokybės tyrimų, atliktų Kaune rugpjūčio 26 d., rezultatų apžvalga

Data

2022 08 26

Įvertinimas
0
Palemono1_2022_08_26_prognostine_sklaida.png

Gavus pranešimą apie gaisrą UAB „Žalvaris“, Aplinkos apsaugos agentūra 2022 m. rugpjūčio 26 d. rytą (04:00-07:00) atliko aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis, sieros dioksidu, azoto oksidais, anglies monoksidu, benzenu matavimus Kaune, šalia Taikos ir Pramonės prospektų žiedinės sankryžos. Matavimai vykdyti naudojant mobilią oro kokybės tyrimų stotį su automatiniais teršalų koncentracijų matavimo prietaisais.

Matavimų metu nustatyta, kad matuotų teršalų koncentracijos buvo vidutinio lygio, palyginus su nustatytomis trumpiausio laiko periodo normomis.  NO2 ir SO2 1 val. koncentracijoms nustatytos normos neviršytos. Kitiems teršalams nėra nustatytos 1 val. normos, todėl rezultatai vertintini kaip orientaciniai. Detalesni tyrimų rezultatai pateikti 1-oje lentelėje. Tyrimų metu pūtė silpnas rytų krypčių vėjas.

1 lentelė. Teršalų koncentracijos Kaune, šalia Taikos ir Pramonės pr. žiedinės sankryžos

Laikas

Kietosios dalelės KD2,5

Kietosios dalelės KD10

Suspenduotos kietosios dalelės

Azoto dioksidas

SO2

CO

Benzenas

Vidutinė metinė ribinė vertė, 20 µg/m³

Paros ribinė vertė, 50 µg/m3

Pusės valandos ribinė vertė, 500 µg/m³

Maksimali 1 valandos ribinė vertė, 200 µg/m³

Maksimali 1 valandos ribinė vertė, 350 µg/m³

Maksimali 8 valandų ribinė vertė , 10 mg/m³

Vidutinė metinė ribinė vertė, 5 µg/m³

1 val. koncentracija

2022-08-26 4 val.

7,8*

23,6*

-

-

9,3*

-

-

2022-08-26 5 val.

13,8

22,0

31,2

11,0

7,6

0,21

0,64

2022-08-26 6 val.

12,2

36,5

40,2

27,0

8,4

0,26

0,36

2022-08-26 7 val.

12,9

26,6

50,3

28,3

8,4

0,27

0,57

*Nepilnos valandos duomenys;

-  nėra duomenų

Stacionarioje Kauno Petrašiūnų oro kokybės tyrimų stotyje rugpjūčio 25 d. 21 val. kietųjų dalelių KD10 koncentracija siekė 75 µg/m³, t.y.  buvo padidėjusi (paros ribinė 50 µg/m³), o 22-24 val. svyravo tarp 32-45 µg/m³. Rugpjūčio 26 d. rytą KD10 koncentracija buvo dar mažesnė ir svyravo tarp 18-30 µg/m³.

Kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija šioje stotyje rugpjūčio 25 d. 21-24 val. siekė 12-16 µg/m³ (metinė ribinė vertė 20 µg/m³), o rugpjūčio 26 d. ryte svyravo tarp 6-21 µg/m³.

Kitų teršalų koncentracijos Kauno Petrašiūnų OKT stotyje rugpjūčio 25 d. vakarą ir 26 d. ryte buvo  nedidelės ir neviršijo ribinių verčių.

Aplinkos apsaugos agentūros mobili oro kokybės tyrimų stotis šiandien nuo 9 iki 11 val. atliko tyrimus ir arti gaisro vietos, adresu Ateities pl. 23A  (apie 400 m pietryčių kryptimi). Kietųjų dalelių tyrimų rezultatai šioje vietoje rodo, kad momentinė teršalo koncentracija  tyrimų pradžioje siekusi 370 µg/m³, palaipsniui mažėjo ir matavimo pabaigoje nesiekė 50 µg/m³. Kitų teršalų (NO2, SO2, CO, benzeno) koncentracijos aplinkos ore buvo nedidelės.

Modeliavimo būdu atlikta teršalų sklaidos prognozė rodo, kad kol gaisras bus pilnai likviduotas, kietųjų dalelių koncentracijos gali būti padidėję tik netoli gaisro židinio.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento atstovai įvertino oro užterštumo informaciją -  konstatuota jog nei vienas oro taršos parametras nebuvo viršytas, todėl gyventojams siūloma grįžti prie įprastinių gyvenimo sąlygų ir netaikyti anksčiau išplatintų rekomendacijų dėl apsaugomųjų veiksmų taikymo.

Informaciją apie Kauno miesto savivaldybės ekstremalių situacijos komisijos sprendimus galite rasti www.kaunas.lt