Ūkio subjektui nenutraukus pažeidimų, panaikintas pirmasis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

Data

2022 05 06

Įvertinimas
0
Untitled design(37).png

Vadinamuoju „Klaipėdos paketu“ sugriežtinus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo nuostatas, ūkio subjektui, pažeidus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės ar taršos leidimo sąlygas ir šio pažeidimo nenutraukus ilgiau kaip 6 mėnesius nuo pažeidimo užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai privalomuoju nurodymu pažeidimui pašalinti nustatytas ilgesnis terminas, taikoma atsakomybė – leidimo galiojimo panaikinimas. Aplinkos apsaugos agentūra, kaip institucija įgaliota priimti sprendimus dėl taršos interguotos prevencijos ir kontrolės leidimų galiojimo panaikinimo, 2022-03-23 panaikino UAB „BNB Capital“ 2019-05-03 išduoto naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų surinkimo, ir paruošimo naudoti kaip kurą įrenginio, adresu Stoties g. 5, Petrašiūnų k., Pakruojo raj., taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-Š.5-28/2019 (toliau – TIPK leidimas) galiojimą. Tai yra pirmas atvejis, kai veiklos vykdytojui nepašalinus aplinkos apsaugos pažeidimų, panaikintas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas.

UAB „BNB Capital“ TIPK leidimo sąlygas pažeidė, kai vienu metu laikomas naftos produktų atliekų kiekis (1213, 38 tonos) viršijo TIPK leidimo sąlygose nustatytą naftos produktų atliekų laikymo normatyvą, t. y. vienu metu laikomo didžiausio naftos produktų atliekų kiekį (803 tonų). Valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę vykdanti institucija – Aplinkos apsaugos departamentas (toliau - AAD), šį pažeidimą pirmą kartą užfiksavo 2021-05-21. UAB „BNB Capital“ buvo teikti privalomieji nurodymai pašalinti pažeidimus, tačiau praėjus daugiau nei 6 mėnesiams nuo pirmojo pažeidimo užfiksavimo dienos, įmonė vienu metu laikomų naftos produktų atliekų kiekio viršijimo nepašalino. AAD 2022-02-25 patikrinimo akte nustatė, kad: „UAB „BNB Capital“ veiklavietėje Stoties g. 5, Petrašiūnų k., Pakruojo r., laikoma 1332,98 m3 naftos produktų atliekų. Perskaičiavus tūrį pagal tankį tai sudaro 1199,68 t. TIPK leidime numatytas didžiausias vienu metu leidžiamas saugoti atliekų kiekis - 803 t. Laikant 396,68 t. didesnį naftos produktų atliekų kiekį nei numatyta TIPK leidime, UAB „BNB Capital“ pažeidžia TIPK leidimo sąlygas“.

TIPK leidimo galiojimas šiuo atveju buvo panaikinamas neteikiant įspėjimo. Pažymime, kad net ir nebegaliojant TIPK leidimui UAB „BNB Capital“ veiklą turi nutraukti laikydamasi teisės aktuose skirtų įpareigojimų, garantuodama tinkamą ūkinės veiklos vietos sutvarkymą ir įgyvendindama „teršėjas moka“ principą. Panaikinus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės arba taršos leidimą lieka galioti Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas ir veiklos vykdytojui išlieka prievolė įgyvendinti minėtame plane numatytas priemones.

Agentūros priimto sprendimo panaikinti TIPK leidimo galiojimą ūkio subjektas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka neapskundė.