>

Nacionalinė į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaita

Ūkinės veiklos, kuriose vykdomas išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas ir taikytas tikslumo lygio metodas (Tier 1, Tier 2, Tier 3), vertinant 2005-2019 m. išmetimus

Lietuva yra įsipareigojus vykdyti Nacionalinių oro teršalų limitų direktyvos (toliau - Direktyva), taip pat ir Tolimųjų Tarpvalstybinių Oro Teršalų Pernašų Konvencijos (TTOTPK) ir jos protokolų, reikalavimus mažinant oro taršą.

Direktyvoje nustatyta, kad Lietuva 2020 m. turės pasiekti (lyginant su 2005 m.) išmetamo SO2 (sieros dioksido) kiekio sumažėjimą  55 proc., NOx (azoto oksidų) kiekio sumažėjimą  48 proc., NMLOJ (ne metaninių lakiųjų organinių junginių) kiekio - 32 proc., KD2,5 (smulkiųjų kietųjų dalelių) kiekio - 20 proc., NH3 (amoniako) - 10 proc. 2021-2029 metais  šių teršalų išmetamų kiekių sumažėjimai 2005 m. atžvilgiu neturi būti mažesni nei nustatyti 2020 metams. 2030 m. Lietuva oro taršos šiomis cheminėmis medžiagomis mažinime turi pasiekti dar didesnį progresą: SO- 60 proc., NO- 51 proc., NMLOJ - 47 proc., KD2,5 - 36 proc. (žr. paveikslą).

Siekiant supažindinti visuomenę su Lietuvos ūkio sektoriais bei jų išmetamais pagrindinių teršalų (NOx, SO2, NH3, NMLOJ, KD2.5) kiekiais bei pasiskirstymu, žemiau pateiktos aprašomosios informacinės santraukos:

Tinklapiui_2005_vs_2022.png

Duomenų šaltinis: Parengta pagal 2024 m. vasario mėn. pateiktus nacionalinės į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenų rezultatus

Tinklapiui_3_didziausi.png

Duomenų šaltinis: Parengta pagal 2024 m. vasario mėn. pateiktus nacionalinės į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos duomenų rezultatus

 

Atnaujinimo data: 2024-03-08