>

Oro užterštumo normos

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos užterštumo vertės:

Dokumentą rasite čia.

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, normos

Aplinkos oro užterštumo normos, nustatytos žmonių sveikatos, ekosistemų ir augmenijos apsaugai
(KD2,5 ribinės vertės su leistinais nukrypimo dydžiais tolygus mažinimas pradedant 2010 metais)

Teršalas

 Vidurkinimo

 laikas

 Ribinė vertė,

 µg/m³

 Ribinės vertės

 įsigaliojimo data

Leistinas

 nukrypimo dydis

Vertinimui

 naudotinas procentilis

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015-2019 

 2020-2030 

      Ribinė vertė 
 SO2 1 val. 350 (24k.)2005-01-01 150 µg/m³  99,7 350 350 350 350 350 350 350
 SO2 24 val. 125 (3k.)2005-01-01 - 99,2 125 125 125 125 125 125 125
 SO2 1 m., 1/2 m.* 20 E2004-01-01 - - 20 E 20E 20E 20E 20E 20E 20E
 NO2 1 val. 200 (18 k.)2010-01-01 50 % 99,8 200 200 200 200 200 200 200
 NO2 1 m. 402010-01-01 50 % - 40 40 40 40 40 40 40
 NOx 1 m. 30 A2004-01-01 - - 30 A 30A 30A 30A 30A 30A 30A
 KD10 24 val. 50 (35 k.)2005-01-01 50 % 90,4 50 50 50 50 50 50 50
 KD10 1 m. 402005-01-01 20 % - 40 40 40 40 40 40 40
 KD2,5 1 m. 202020-01-01   29 28 27 26 26 25 20
 KD2,5 1 m. 10****2025-01-01        10****
 KD2,5 24 val.  25 (3 k.) ****2025-01-01         25 ****
 Švinas 1 m. 0,52005-01-01 100 % - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
 CO 8 val. ** 10 (mg/m³) 2005-01-01 6 mg/m³ - 10 10 10 10 10 10 10
 Benzenas  1 m. 52010-01-01 5 µg/m³ - 5 5 5 5 5 5 5
 Informavimo slenkstis
 O3 1 val. 180    180 180 180 180 180 180 180
 Pavojaus slenkstis
 SO2 1 val. *** 500    500 500 500 500 500 500 500
 NO2 1 val. *** 400    400 400 400 400 400 400 400
 O3 1 val. *** 240    240 240 240 240 240 240 240
 Siektina vertė
 O3 8 val. **

 120 (25 d.)

 2010-01-01    120 120 120 120 120 120 120
 Arsenas 1 m. 6 (ng/m³) 2012-12-31    6 6 6 6 6 6 6
 Kadmis 1 m. 5 (ng/m³) 2012-12-31    5 5 5 5 5 5 5
 Nikelis 1 m. 20 (ng/m³) 2012-12-31    20 20 20 20 20 20 20

 Benzo(a)pirenas 

 1 m. 1 (ng/m³) 2012-12-31   1 1 1 1 1 1 1

* - kalendoriniai metai ir žiema (spalio 1 d. - kovo 31 d.)

** - paros 8 valandų maksimalus vidurkis, paskaičiuotas pagal "Aplinkos oro užterštumo normas" (Žin. 2001, Nr. 106-3827) 6 priedo (CO) ir pagal "Ozono aplinkos ore normas ir vertinimo taisykles" (Žin. 2002, Nr. 105-4731) 1 priedo II dalies (O3) reikalavimus

*** - matuojant iš eilės tris valandas

**** - ribinė vertė, nustatyta žmonių sveikatos apsaugai, taikoma Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų 251punkte nurodytais atvejais.

E - ekosistemų apsaugai

A - augmenijos apsaugai

(24 k.), (25 d.) - leistinas viršijimų skaičius (kartai, dienos) per kalendorinius metus (vertinant modeliavimo duomenis, atitikimą ribinėms vertėms galima nustatyti taikant atitinkamą procentilį)

Ribinė vertė - mokslinėmis žiniomis pagrįstas užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ir sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir/ar aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas

Leistinas nukrypimo dydis - procentinė Ribinės vertės dalis, kuria leidžiama viršyti Ribinę vertę

Pavojaus slenkstis - aplinkos oro užterštumo lygis, kurį viršijus net dėl trumpalaikio poveikio kyla pavojus žmonių sveikatai ir/ar aplinkai ir kuriam esant atsakingos institucijos turi imtis skubių priemonių

 

Atnaujinimo data: 2024-02-21