>

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU PARENGTA EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBĖS SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

          Dėl informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rengimo

      Informuojame, kad nuo 2005 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų 1 priedo redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Įsakymas). Atsižvelgiant į tai, nuo 2015 m. gegužės 1 d. informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo turi būti rengiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama vadovaujantis naujais reikalavimais. Iki 2015 m. gegužės 1 d. pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros baigiamos iki Įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

           Su Įsakymu galite susipažinti čia.

Dėl Radiacinės saugos centro kaip poveikio aplinkai vertinimo subjekto

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 10 str. 2 p. ir Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 "Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo", 10.2.14 p., Radiacinės saugos centras yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  įgaliotas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą radiacinės saugos srityje.

       Radiacinės saugos centras dalyvauja PAV procese lygiavertiškai Visuomenės sveikatos centrams apskrityse pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., kai planuojama ūkinė veikla:

1) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais;

2) branduolinės energetikos objektų veikla;

3) kurios metu gali susidaryti gamtinės kilmės radioakyviųjų medžiagų ir kuri nurodyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.5 p. ir (ar) Lietuvos higienos normos HN 85:2011 "Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos" 2 priede.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-03-17 raštas Nr. (10.2.2.3-411)10-2766).

2015 metai

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis, PAV ataskaitomis  ir PAV atrankos (informacija atrankai) dokumentais 2015 m.

2015-12-30 UAB "Sweco Lietuva" 2015-12-28 raštas dėl papildytos PAV ataskaitospapildyta UAB "Vilniaus vandenys" planuojamos ūkinės veiklos - dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, tekstiniai priedai (123), grafiniai priedai (12).

2015-11-16 UAB "Fortum Klaipėda" termofikacinės jėgainės eksploatacinio režimo optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, tekstiniai priedai (1234), grafiniai priedai (1234), Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2015-11-26 raštasKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2015-11-26 raštas

2015-11-05 Planuojamos ūkinės veiklos - 10 000 paršelių (nuo 7 kg iki 30 kg) auginimo Kalvarijos kiaulių komplekse ( padalinys 06) PAV atranka (pateikta 2015-04-28); priedai (pateikti 2015-04-28) 1 predas2 priedas; priedai po Aplinkos apsaugos agentūros pastabų (pateikti 2015-08-13) 1 priedas2 priedas3 priedas4 priedas

2015-11-03 UAB "Vilniaus vandenys" planuojamos ūkinės veiklos - dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitatekstiniai priedai, grafiniai priedai (12).

2015-08-28 "Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkelio (šiaurės-rytų krypties) tiesimas" PAV ataskaita

2015-09-03 Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau - PAV ataskaita) gauta  2015-08-26 d., pataisyta po Aplinkos apsaugos agentūros 2015-08-24 raštu Nr. (15.9)-A4-9287 pateiktų pastabų ir PAV ataskaitos priedai

2015-07-28 Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, tekstiniai priedai (1-11-223-13-23-33-43-53-64), 2015-07-31 pateiktas PAV ataskaitos papildymas2015-08-14 pateiktas PAV ataskaitos papildymas, grafiniai priedai - 1

2015-07-27 Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau - PAV ataskaita) ir PAV ataskaitos priedai

2015-06-18 Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1234-14-24-34-45). Su PAV ataskaitos schemomis ir žemėlapiais galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba PŪV užsakovo tinklalapyje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.

2015-05-05 Pataisyta ir papildyta Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, tekstiniai priedai (1234), grafiniai priedai (12345678910111213141516171819202122)

2015-04-01 Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, tekstiniai priedai (1234), grafiniai priedai (12345678910111213141516171819202122)

2. Informacija apie buvusias klaidas jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2015 m.

2015-08-11 Pataisyta 2015-07-31 atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-8433 dėl mėsos kepsnių ir pusgaminių cecho rekonstravimo Gamyklos g. 27, Rudaminos k., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo

2015-08-11 raštas Nr. (15.8)-A4-8830 "Dėl klaidų ištaisymo"

2015-08-07 pataisyta 2015-06-26 atrankos išvada Nr.(15.7)-A4-7021 Dėl UAB "Žydroji lapė" planuojamos ūkinės veiklos audinių veisimas ir auginimas Užpalių sen. Užpalių ir Ilčiukų kaimuose poveikio aplinkai vertinimo

2015-06-29 raštas Nr. (15.6)-A4-7073 Dėl 2015-06-22 Atrankos išvadoje Nr. (15.6)-A4-6851 "Dėl gamybinių nuotekų valymo įrenginių statybos pobveikio aplinkai vertinimo" klaidos ištaisymo (Išvada rubrikoje prie atrankos išvadų)

2015-05-28 Pataisyta 2015-04-01 galutinė atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-3484 dėl prekybos pastato (8.3) S. Stanevičiaus g. 2A, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo

2015-05-28 raštas Nr. (15.8)-A4-5881 „Dėl klaidų ištaisymo“

2015-03-24 Pataisyta 2015-03-24 galutinė atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-3103 dėl Naujienų durpių telkinio dalies (30,61 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-24 raštas Nr. (15.8)-A4-3111 „Dėl klaidų ištaisymo“

2015-04-08 Pataisyte 2015-04-08 galutinė atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-3795 dėl UAB „Ecso“ antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo, presavimo ir laikymo poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-08 raštas Nr. (15.8)-A4-3796 „Dėl klaidų ištaisymo“

3. Informacija apie teismų panaikintas PAV atrankos išvadas ir sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2015 m.

2015-01-26 Informacija apie panaikintą Aplinkos apsaugos agentūros 2013 m. gegužės 24 d. raštu Nr. (2.6)-A4-1861 priimtą galutinę atrankos išvadą dėl planuojamo UAB "Saerimner" Kalvarijos kiaulių komplekso (padalinys 06) modernizavimo, įdiegiant aplinkos oro taršą bei kvapus mažinančias priemones poveikio aplinkai vertinimo

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2015 m.

2015-12-17 Informacija apie parengtą krematoriumo įrengimo Vilniaus laidotuvių rūmuose Olandų g. 22, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-12-17 Informacija apie parengtą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos planuojamos statyti estakados kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė užliejamame ruože poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-11-24 Informacija apie parengtą UAB „Bioresus“ planuojamos ūkinės veiklos pirmos formos heparino, skirto farmacijos pramonei, kaip žaliavos, gaminimas iš kiaulių valytų tiesiųjų žarnų, parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-11-16 Informacija apie parengtą Jonavos raj. Rizgonių žvyro ir smėlio telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo  programą

2015-10-29 Informacija apie parengtą UAB "Palmusta" planuojamo prekinio betono gamybos optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-10-27 Informacija apie parengtą vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-09-11 Informacija apie parengtą Rokiškio r. sav. Juodymo durpių telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-08-14 Informacija apie parengtą A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 45,15-56,83 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-07-23 Informacija apie parengtą Ylakių paukštyno pajėgumų didinimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-07-10 Informacija apie parengtą Aleksandriškių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-07-01 Informacija apie parengtą UAB "NEO GROUP" PET gamybos išplėtimo Industrijos g. 2 ir Industrijos g. 4, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-06-04 Informacija apie parengtą planuojamo naudoti Imbrado ežero sapropelio telkinio poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-05-26 Informacija apie parengtą Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-04-21 Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos - Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-04-15 Informacija apie parengtą UAB "Fur Farm LT" planuojamos ūkinės veiklos - esamos kailinių žvėrelių auginimo fermos modernizavimas ir plėtra, poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-04-03 Informacija apie parengtą Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-04-03 Informacija apie parengtą metilo esterio gamybos poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-03-25 Informacija apie parengtą dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statybos ir eksploatacijos Titnago g. 74, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-03-24 Informacija apie parengtą energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių Kaune poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-03-19 Informacija apie parengtą UAB "Fortum Klaipėda" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-02-27 Informacija apie parengtą Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo programą

2015-02-17 Informacija apie parengtą UAB „Agrokryptys“ 7 vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav. Juknaičių sen. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2015 m.

2015-12-31 Informacija apie gautą UAB „Fur Farm LT“ planuojamos esamos kailinių žvėrelių auginimo fermos modernizavimo ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-12-17 Informacija apie gautą UAB "NEO GROUP" PET gamybos išplėtimo Industrijos g. 2 ir Industrijos g. 4, Rimkų k., Klaipėdos r. sav., planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-12-15 Informacija apie gautą "Manekenų ir jų dalių gamybos optimizavimas" poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

2015-12-11 Informacija apie gautą vakarų Ablingos naftos gavybos aikštelės su 3 - 4 naftos paieškos/gavybos gręžiniais įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-11-16 Informacija apie gautą UAB "Fortum Klaipėda" termofikacinės jėgainės eksploatacinio režimo optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-11-13 Informacija apie gautą Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-11-03 Informacija apie gautą dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-10-01  Informacija apie gautą "A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 23,40-35,40 km kelio ruožo rekonstrukcija" poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-08-28 Informacija apie gautą "Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkelio (šiaurės-rytų krypties)  tiesimas" poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

2015-08-14 Informacija apie UAB "Biominvija" planuojamos ūkinės veiklos - metilo esterio gamyba, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-08-04 Informacija apie gautą  trąšų gamybos įmonės Kėdainiuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-07-27 Informacija apie gautą Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-07-08 Informacija apie gautą UAB „Hidrostatyba“ smėlio karjero įrengimą Grobštų kaime, Agluonėnų sen., Klaipėdos raj. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-07-03 Informacija apie gautą UAB „Alkuras“ Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio eksploatacijos Ruigių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos raj. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-06-18 Informacija apie gautą UAB „Vilniaus transimeksa" augalų apsaugos produktų sandėliavimo plėros poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-06-18 Informacija apie gautą dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-05-22 Informacija apie gautą magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-05-05 Informacija apie parengtą UAB „LL investicijos“ naftos gavybos gręžinyje „Šilalė-5“ Stemplių k., Švėkšnos sen., Šilutės raj. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-03-30 Informacija apie gautą Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2015-01-27 Informacija apie gautą vėjo elektrinių parko įrengimo Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2015 m.

 DataDokumento numerisIšvadaInformacija atrankai
2015-12-28(28.5)-A4-14442Atrankos išvada dėl skystų amonio trąšų sandėliavimo ir prekybos trąšomis poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-31(28.5)-A4-14577Atrankos išvada dėl ūkininko Klemenso Baldausko planuojamosūkinės veiklos - avių auginimo Spiečiūnų k., Anykščių sen., Anykščių r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-31(28.3)-A4-14575Atrankos išvada dėl sportinio komplekso su nauju stadionu statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-30(28.4)-A4-14550Atrankos išvada dėl UAB "Vestata" planuojamos ūkinės veiklos - daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo statybos Olimpiečių g. 3, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-30(28.2)-A4-14545Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Kauno rajono Zapyškio žvyro ir smėlio telkinio III sklypo dalį
2015-12-30(28.3)-A4-14539Atrankos išvada dėl Klaipėdos rajono Pozingių II žvyro telkinio eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-30(28.4)-A-4-14520Atrankos išvada dėl sunkiasvorių automobilių ardymo Mechanizatorių g. 30, Varėnos m. poveikio aplinkai vertinimoinformacija atrankai
2015-12-28(28.6)-A4-14464Atrankos išvada dėl vaisių ir daržovių perdirbimo bei pagamintos produkcijos sandėliavimo (Telšių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2015-12-28(28.4)-A4-14419Atrankos išvada dėl UAB "Tomraila" eksplotuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) demontavimo, saugojimo ir tinkamų naudoti detalių pardavimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-28(28.6)-A4-14434Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2015-12-22(28.6)-A4-14305Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2901 Rozalimas-Derveliai-Aukštelkai ruožo nuo 0,24 km iki 6,86 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-22(28.1)-A4-14301Atrankos išvada dėl eksperimentinės elektrinio autobuso gamybos laboratorijos įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-21(28.7)-A4-14222Atrankos išvada dėl šiaurinių siesikų melioracijos statinių II dalies rekonstrukcijod poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-21(28.7)-A4-14221Atrankos išvada dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Drena" narių dalies valdomų sklypų melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-21(28.5)-A4-14276Atrankos išvada dėl AB "Rokiškio sūris" pieno perdirbimo ir rinkodaros modernizavimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-21(28.6)-A4-14281Atrankos išvda dėl pieninkystės komplekso statybos poveikio aplinkai vertinimo (Pakruojo r.)Informacija atrankai
2015-12-21(28.5)-A4-14260Atrankos išvada dėl medicininių atliekų nukenksminimo VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-18(28.7)-A4-14154Atrankos išvada dėl UAB "Granorama" medienos granulių gamyklos su kogeneracine elektrine poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-18(28.6)-A4-14152Atrankos išvada dėl Naujasodžio galvijų fermų komplekso rekonstrukcijos (Radviliškio r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2015-12-17(28.5)-A4-14103Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 118 Kupiškis- Utena ruožo nuo 23,32 iki 35,60 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-17(28.4)-A4-14104Atrankos išvada dėl UAB "Vyarauto" planuojamos ūkinės veiklos - netinkamų transporto priemonių demontavimas, saugojimas ir tinkamų naudoti detalių pardavimas poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-17(28.6)-A4-14100Atrankos išvada dėl AB "Žemaitijos pienas" veiklos efektyvumo didinimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2015-12-1628.3)-A4-14036Atrankos išvada dėl UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ planuojamos ūkinės veiklos – birių produktų krova Perkėlos g. 8, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-15(28.4)-A4-13977Atrankos išvada dėl plastikų ir plastikinės pakuotės atliekų tvarkymo Partizanų g. 25, Balbieriškyje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-14(28.6)-A4-13914Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2015-12-14(28.3)-A4-13915 Atrankos išvada dėl vidaus vandenų kelių tinklo išplėtimo Drevernos upe poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-14(28.6)-A4-13901Atrankos išvada dėl naudotų alyvų ir naftos produktų atliekų surinikimo ir paruošimo naudoti kaip kurą įrenginio veiklos plėtros poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-14(28.4)-A4-13888Atrankos išvada dėl Būdviečio MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-14(28.4)-A4-13885Atrankos išvada dėl UAB "ICECO ledai" pieno perdirbimo pajėgumų bei įmonės konkurencingumo didinimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-14(28.5)-A4-13887Atrankos išvada dėl Biržų rajono Likėnų gydomųjų durpių telkinio naujo ploto poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-14(28.6)-A4-13886Atrankos išvada dėl statinių remonto ir demontavimo metu susidariusių nepavojingų atliekų surinkimo, rūšiavimo, smulkinimo ir perdirbimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo (Akmenės r.)Iformacija atrankai
2015-12-09(28.3)-A4-13706Atrankos išvada dėl kietų antrinių žaliavų rūšiavimo bazės ir veiklos išplėtimo, Aukštkiemių g. 19 ir 21, Aukštkiemių k., Klaipėdos raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-09(28.4)-A4-13707Atrankos išvada dėl UAB "Marijampolės pieno konservai" planuojamos ūkinės veiklos - pieno ir jo produktų perdirbimo išplėtimas, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-12-07(28.1)-A4-13548Atrankos išvada dėl magistralinio dujotiekio Šiauliai-Klaipėda DN 300 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija  atrankai
2015-12-02(28.2)-A4-13466

Atrankos išvada dėl AB „Lytagra” prekybos paskirties ir sandėliavimo paskirties pastatų J. Basanavičiaus g. 101, Kėdainiuose statybos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2015-11-30(15.6)-A4-13436Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Radviliškio r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2015-11-30(15.2)-A4-13438

Atrankos išvada dėl korpusinių baldų iš laminuotos medienos drožlių plokštės gamybos Vasario 16-osios g.38, Teleičių k., Garliava, Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2015-11-30(15.1)-A4-13374Atrankos išvada dėl antrinių polietileno žaliavų (pakuočių) surinkimo ir perdirbimo (antrinio polietileno gamybos), užtraukiamų maišų gamybos Pramonės g. 1, Alytuje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-27(15.4)-A4-13332Atrankos išvados dėl UAB "Lukšių pieninė" gamybos procesų modernizavimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-30(15.5)-A4-13308Atrankos išvada dėl UAB "Agaras" gyvulių skerdyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-30(15.6)-A4-13363Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Kelmės r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2015-11-30(15.6)-A4-13362Atrankos išvada dėl naujos džiovinimo linijos Stentex įrengimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-27(15.6)-A4-13295Atrankos išvada dėl Elektrėnų sav. Lajaus žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto (3,47 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-27(15.2)-A4-13279

Atrankos išvada dėl Bulotų biodujų jėgainės statybos Bulotų k., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2015-11-27(15.6)-A4-13300Atrankos išvada dėl atsinaujinančių išteklių panaudojimo Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-27(15.5)-A4-13284Atrankos išvada dėl pastatų griovimo metu susidariusių nepavojingųjų atliekų laikymo ir perdirbimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-11-27(15.5)-A4-13278Atrankos išvada dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės medicininių atliekų nukenksminimo bei perdirbimo sistemos diegimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-11-27(15.3)-A4-13291Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – krantinių Nr. 64, 65, 65A Pilies g. 8, Klaipėdoje, rekonstravimo ir akvatorijos prie krantinių gilinimo – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-27(15.3)-A4-13286

Atrankos išvada dėl UAB „SV projektai“ 24 MW galios vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav. Usėnų sen. Kavolių k., Stremenių k., Juknaičių sen. Kūgelių k., Okslindžių k., Skierių k., Menklaukių k. poveikio aplinkai vertinimo

Pranešimas
2015-11-25(15.4)-A4-13231Atrankos išvada dėl grūdų sandėliavimo ir apdorojimo komplekso statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-25(15.2)-A4-13189

Atrankos išvada dėl ekstruduotų produktų: sausų pusryčių, užkandžių ir pašarų gamybos pajėgumų didinimo  Jiesios g.2, Ilgakiemio k., Kauno r.

Informacija atrankai
2015-11-25(15.4)-A4-13232Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija žemės sklype kadastrinis Nr. 5136/0001:32 esančiame Gulbiniškių kaime, Kalvarijos seniūnijoje, Kalvarijos savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimo.Informacija atrankai
2015-11-26(15.3)-A4-13207Atrankos išvada dėl nepavojingų dugno pelenų (šlako), iš atliekų deginimo įrenginių, apdorojimo, atskiriant metalo atliekas bei paruošiant tolimesniam panaudojimui Klaipėdos regiono nepavojingų atliekų sąvartyne poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-26(15.3)-A4-13197Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - kelio Nr. 4105 Šilalė – Žadeikiai ruožo nuo 6,21 iki 13,13 km rekonstravimo – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-26(15.3)-A4-13195Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - lengvųjų automobilių ir sunkvežimių pardavimo salono statybos ir eksploatacijos Sudmantų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-24(15.3)-A4-13136Atrankos išvada dėl Šilutės rajono Šyšos vasaros polderio pylimo dalies rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-20(15.3)-A4-13002Atrankos išvada dėl atliekų tvakymo pajėgumų didinimo, numatant tvarkyti pavojingas ir nepavojingas atliekas, adresu Liepų g. 81, Klaipėdos mieste poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-19(15.2)-A4-12896

Atrankos išvada dėl UAB "Raideris" planuojamos ūkinės veiklos R. Kalantos g. 49, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

2015-11-18(15.3)-A4-12885Atrankos išvada dėl UAB ,,Tabas“ planuojamos ūkinės veiklos – Dvarviečių smėlio ir žvyro telkinio naudojimas – poveikio aplinkai vertinimo
2015-11-18(15.3)-A4-12876Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo, Pramonės g. 5, Tauragės m. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-18(15.3)-A4-12875Atrankos išvada dėl UAB "MT Group" 3 vėjo jėgainių įrengimo Pelėkių k., Medomiškių k. Darbėnų sen., Kretingos r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-16(15.3)-A4-12761Atrankos išvada dėl krovinių sandėliavimo aikštelių eksploatavimo, sandėlio ir vagonų iškrovimo posto statybos ir eksploatavimo Perkėlos g. 5, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo
2015-11-16(15.8)-A4-12712Atrankos išvada dėl biodujų gamybos Modžiūnų k., Švenčionių r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-13(15.1)-A4-12701Atrankos išvada dėl aerodromo rekonstravimo Miškininkų g. 3, Alytuje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-13(15.3)-A4-12674Atrankos išvada dėl UAB ,,Tabas“ planuojamos ūkinės veiklos – Šidagių smėlio telkinio naudojimas – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-13(15.3)-A4-12666Atrankos išvada dėl UAB „Šilutės vėjo parkas 2“ 39 MW galios vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav. Usėnų sen. Kavolių k., Stremenių k., Juknaičių sen. Kūgelių k., Okslindžių k., Skierių k., Menklaukių k. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2015-11-12(15.7)-A4-12599Atrankos išvada dėl UAB "Mikrum" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-11(15.6)-A4-12561Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Kelmės r. ) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2015-11-06(15.5)-A4-12390Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Degionių smėlio ir žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2015-11-04(15.6)-A4-12325Atrankos išvada dėl pieninkystės ūkio plėtros (Kelmės r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-11-04(15.3)-A4-12288Atrankos išvada dėl antrinių žaliavų, mišrių komunalinių atliekų ir didžiųjų atliekų tvarkymo, adresu Miško g. 34, Grabupių k., Šilutės raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai
2015-11-02(15.6)-A4-12194Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos (Radviliškio r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-30(15.4)-A4-12082Atrankos išvada dėl Šakių rajono Lekėčių seniūnijos kanalizuoto Žiegždrio upelio įrenginių remonto, poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-30(15.6)-A4-12081Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo (Kelmės r. )
2015-10-29(15.8)-A4-12048Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato statybos Pergalės g. 36, Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-29(15.5)-A4-12047Atrankos išvada dėl lagūnos statybos Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-28(15.5)-A4-11997Atrankos išvada dėl PŪV "Švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimas ir auginimas žemės sklype (kad.Nr. 6662/0003:32), Kerbušių k.9, Paįstrio sen., Panevėžio rajone" poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-27(15.8)-A4-11959Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkmų transporto priemonių tvarkymo veiklos Kalvarijų g. 125, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-26
(15.3)-A4-11910
Atrankos išvada dėl AB ,,Kelmės pieninė“ planuojamos ūkinės veiklos – žaliavinio pieno, išrūgų bei išrūgų produktų džiovinimo, adresu Gaurės g. 23, Tauragė – poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-26
(15.3)-A4-11901
Atrankos išvada dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato - bulvių sandėlio statybos ir eksploatacijos žemės sklype, kurio kad Nr. 5515/0002:38 Drevernos k. v., esančio Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-26(15.6)-A4-11887Atrankos išvada dėl Staniškės žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (Telšių r.)
2015-10-23(15.7)-A4-11792Atrankos išvada dėl hidrotechnikos komplekso ant Šventosios upės Tilto g. 6A, Anykščių mieste, įrengiant hidrojėgainę, rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-22(15.4)-A4-11771Atrankos išvada dėl Šakių rajono Lukšių seniūnijos upelio Penta-II-1 tarp piketų 26+30 - 57+60 ir jo statinių remonto poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-22(15.4)-A4-11770Atrankos išvada dėl Šakių rajono savivaldybės Sintautų seniūnijos upelio Penta II-1 tarp piketų 0+00-26+30 ir jo statinių remonto poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-22(15.4)-A4-11769Atrankos išvada dėl gręžinio Vilkaviškis - 135 techninio stovio patikrinimo ir bandomosios eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-22(15.1)-A4-11768Atrankos išvada dėl sandėliavimo paskirties pastato Pramonės g. 3A, Varėnoje poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-22(15.1)-A4-11765Atrankos išvada dėl UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro" Druskininkų stambiųjų bei kitų atliekų laikymo aikštelės praplėtimo ir atliekų tvarkymo pajėgumo padidinimo Gardino g. 100 ir Gardino g. 102, Druskininkų m. poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-22(15.6)-A4-11761Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių r.)
2015-10-21(15.1)-A4-11696Atrankos išvada dėl statybinio laužo laikymo ir perdirbimo aikštelės Statybininkų g. 5, Druskininkuose poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-20(15.2)-A4-11664

Atrankos išvada dėl „Škoda“ autocentro su administracinėmis patalpomis Mauručių g. 1, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

2015-10-20(15.5)-A4-11667Atrankos išvada dėl AB "Rokiškio sūris" pieno perdirbimo ir rinkodaros modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-20(15.3)-A4-11660Atrankos išvada dėl Skuodo rajono Baksčių smėlio telkinio eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-19(15.5)-A4-11609Atrankos išvada dėl eksploatatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veiklos Kriaučiūnų k. 4, Paįstrio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-16(15.3)-A4-11571Atrankos išvada dėl Šilutės rajono Kintų ir Šilutės seniūnijų, Smalkų vasaros polderio rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-16(15.5)-A4-11554Atrankos išvada dėl pavojingų medicininių atliekų naudojimo VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje V. Lašo g. 3, Rokiškyje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-15(15.7)-A4-11511Atrankos išvada dėl planuojamos  Ignalinos r. sav., Mielagėnų sen., Gilūtų k.v. (Černakiškis, Triluščių, Svylės, Gilūtų k.) dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-15(15.6)-A4-11479Atrankos išvada dėl Kelmės miesto civilinių kapinių plėtros poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-15(15.1)-A4-11454Atrankos išvada dėl asociacijos "Joros" melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-14(15.3)-A4-11424Atrankos išvada dėl naftos žvalgybos gręžinio (gręžinių) Žadeikiai – 1 atšakos ar/ir Žadeikiai – 2 įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-14(15.4)-A4-11415Atrankos išvada dėl Šakių rajono savivaldybės, Gerdžiūnų kadastrinės vietovės valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
 2015-10-13 (15.2)-A4-11378Atrankos išvada dėl žuvies perdirbimo Vingio g. 15, Naujųjų Muniškių k., Užliedžių sen., Kauno r. sav.

2015-10-13(15.3)-A4-11392Atrankos išvada dėl Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcijos (III etapo) Drevernos kaime, Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos rajone, poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-13(15.1)-A4-11391Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo Pušyno g. 6, Pieštuvėnų k., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-13(15.4)-A4-11375Atrankos išvada dėl UAB "Transarda" netinkamų eksploatuoti transporto priemonių demonatvimo, saugojimo ir tinkamų detalių pardavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-13(15.6)-A4-11364Atrankos išvada dėl Kelmės miesto civilinių kapinių įrengimo Verpenos kaime poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-12(15.3)-A4-11341Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Šilutės rajono Inkaklių kadastrinės vietovės Paičių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos narių valdomų sklypų dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos – poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-12(15.1)-A4-11324Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo Barčiūnų k., Seirijų sen., Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-09(15.4)-A4-11260Atrankos išvada dėl Kazlų Rūdos savivaldybės , valstybei nuosavybės teise priklausančių, melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-09(15.3)-A4-11271Atrankos išvada dėl UAB „Žaliasis vėjas“ ir UAB „Šilalės vėjas“ 51 MW galios vėjo elektrinių parko Šilalės r. sav. Laukuvos sen. Kikonių k., Vaikių Lauko k., Jankaičių k., Dargalių k., Traksėdžio sen. Kadarių k. poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-08(15.2)-A4-11169

Atrankos išvada dėl vieno aukšto prekybos paskirties statinio statybos Veiverių g. 146, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

2015-10-07(15.6)-A4-11136Atrankos išvada dėl švelniakalių žvėrelių auginimo poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių r.)
2015-10-06(15.5)- A4-11117

Atrankos išvada dėl AB "Panevėžio specialus autotransportas" atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo

2015-10-06(15.8)-A4-11104Atrankos išvada dėl Deltuvos ir Laičių kadastro vietovių melioracijos sistemų ir vidaus kelių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-06(15.7)-A4-11087Atrankos išvada dėl planuojamos Dapkūniškių kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-05(15.8)-A4-11042Atrankos išvada dėl Trakų rajono Miškinių žvyro ir mėlio telkinio planuojamo naudoti ploto poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-05(15.8)-A4-11027Atranskos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4707 Grigiškės-Lentvaris-Dobrovolė ruožo nuo 0,92 iki 3,80 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-05(15.4)-A4-11011Atrankos išvada dėl galvaninių nuotekų valymo įrenginių statybos ir antrinio vandens panaudojimo įdiegimo galvaniniame bare Sporto g. 7, Marijampolėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-02(15.2)-A4-11003

Atrankos išvada dėl sandėliavimo paskirties pastatų statybos Taikos pr.179,179A,179B,179C,179D, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

2015-10-01(15.3)-A4-10944Atrankos išvada dėl UAB "Philip Morris Lietuva" planuojamos ūkinės veiklos - anglies dulkių filtro įrengimo - poveikio palinkai vertinimo
2015-10-01(15.3)-A4-10936Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - dalies Traksėdžių žiemos polderio rekonstrukcijos - poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-01(15.3)-A4-10901Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės Stirbiškės ir Baublių kaimo melioracijos sistemų rekonstrukcijos – poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-30(15.2)-A4-10832

Atrankos išvada dėl Durpių/biokuro mišinio kūrenimo biokuro katilinėje Taikos pr. 104A,Kaune poveikio aplinkai vertinimo

2015-09-30(15.8)-A4-10852Atrankos išvada dėl Ukmergės rajono Mūšelės melioracijos statinių naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-30(15.9)-A4-10851Atrankos išvada dėl AB "Klaipėdos nafta" planuojamos ūkinės veiklos - suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statybos ir eksploatacijos, Burių g. 19, Klaipėdos mieste, poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-30(15.1)-A4-10847Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo Pošvenčio k., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-30(15.5)-A4-10829Atrankos išvada dėl Biržų rajono Čepukų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-30(15.5)-A4-10828Atrankos išvada dėl Biržų rajono Drąseikių kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-30(15.5)-A4-10827Atrankos išvada dėl Biržų rajono Nemunėlio melioracijos sistemų naudotojų asociacijos melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-30(15.3)-A4-10835Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Gaurės intakas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos – poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-30(15.4)-A4-10824Atrankos išvada dėl Šakių rajono savivaldybės Baltrušių, Barzdų, Patašinės ir Paluobių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-30(15.4)-A4-10823Atrankos išvada dėl Šakių rajono savivalsybės Giedručių, Šakių miesto, Girėnų ir Lukšių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-30(15.7)-A4-10813Atrankos išvada dėl planuojamo Vilučių k.v., Mikėnų k., Norvaišių k.v., Puodžių k. melioracijos įrenginių rekonstravimo  poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-30(15.2)-A4-10869

Atrankos išvada dėl Vaškonių melioracijos statinių II dalies rekonstrukcijos

2015-09-29(15.2)-A4-10809Atrankos išvada dėl Raseinių rajono MSNA narių melioracijos statinių rekonstravimo
2015-09-29(15.2)-A4-10808

Atrankos išvada dėl Jurbarko MSNA "Skirsnemunė" melioracijos sistemų rekonstrukcijos

2015-09-29(15.1)-A4-10793Atrankos išvada dėl Alytaus rajono Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-29(15.1)-A4-10788Atrankos išvada dėl Alytaus rajono Kančėnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos  poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-29(15.1)-A4-10787Atrankos išvada dėl Alytaus rajono Vaisodžių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-29(15.1)-A4-10786Atrankos išvada dėl Alytaus rajono Gervėnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-29(15.3)-A4-10789Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Šilalės rajono Kaltinėnų kadastrinės vietovės Putvinskių kaimo melioracijos sistemų rekonstrukcijos – poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-29(15.8)-A4-10771Atrankos išvada dėl Degutinės durpių telkinio kasybos technologijos pakeitimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-29(15.5)-A4-10750Atrankos išvada dėl PŪV "Rokiškio rajono kaimiškosios ir Juodupės seniūnijų Vyžuonos upės baseino dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas" poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-28(15.5)-A4-10710Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos dalies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-28(15.5)-A4-10709Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Panevėžio seniūnijos Daukniūnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-28(15.5)-A4-10703Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis - Rokiškis - Panevėžys rekonstravimo projekto poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-28(15.6)-A4-10695Atrankos išvad dėl Radviliškio rajono savivaldybės melioracijos hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-28(15.6)-A4-10694Atrankos išvada dėl Radviliškio rajono savivaldybės melioracijos statinių ir tiltų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-25(15.5)-A4-10677Atrankos išvada dėl asociacijos "Žilpamūšis" narių valdomų sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-25(15.5)-A4-10653Atrankos išvada dėl asociacijos "Naradava" narių valdomų sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-25(15.5)-A4-10634Atrankos isvada dėl Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Panemunio kadastrinės vietovės Sipelių kaime ir Kazliškio kadastrinės vietovės Puodžialaukės kaime esančių dalies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-25(15.6)-A4-10627Atrankos išvada dėl beasbestinės produkcijos, t.y. beasbestinių profiliuotųjų lakštų ir jungiamųjų detalių bei fibrocementinių dailylenčių gamybos poveikio aplinkai vertinimo (Naujoji Akmenė)
2015-09-24(15.2)-A4-10684

Jurbarko rajono Agliuonos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas

2015-09-24(15.5)-A4-10620Atrankos išvada dėl Biržų rajono Pasvaliečių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-24(15.3)-A4-10618Atrankos išvada dėl nepavojingų šlako atliekų laikymo iki tolimesnio jų panaudojimo ar kitokio tvarkymo Dumpių k., Klaipėdos raj. poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-24(15.5)-A4-10605Atrankos išvada dėl Biržų rajono Kojeliškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-24(15.3)-A4-10589Atrankos išvada dėl dalies Vabalų žiemos polderio rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-24(15.1)-A4-10587Atrankos išvada dėl Prienų rajono sausinimo tinklo, kai kurių hidrotechninių statinių ir griovių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-24(15.6)-A4-10578Atrankos išvada dėl Šiaulių rajono Micaičių kadastrinėje vietovėje valstybei priklausančių melioracijos griovių Nr.1 (Ketūna up.), Nr. 2, Nr. 3, R-2-1, K-2 ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-24(15.2)-A4-10683

Atrankos išvada dėl MSNA "Duburas" melioracijos statinių rekonstravimo

2015-09-23(15.2)-A4-10507Atrankos išvada dėl Nemakščių ūkininkų melioracijos statinių rekonstravimo
2015-09-23(15.2)-A4-10611

Atrankos išvada dėl Raseinių rajono Mituvos upelio baseino ir kitų melioracijos griovių bei juose esančių statinių rekonstravimo

2015-09-23(15.5)-A4-10560Atrankos išvada dėl Pasvalio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijos "Pušalotas" melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-23(15.5)-A4-10559Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Krekenavos seniūnijos asociacijos "Šventupiai" narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-23(15.5)-A4-10545Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Visdievų žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-23(15.4)-A4-10544Atrankos išvada dėl Gudkaimio melioracijos įrenginių naudotojų asociacijos nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-23(15.6)-A4-10537Atrankos išvada dėl Šiaulių rajono Pakumulšių kadastrinės vietovės Pakumulšių melioracijos plotų Nr. 5, Nr. 7 valstybei priklausančių melioracijos griovių J-1 (Jaujupio up.) ir juose esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-23(15.6)-A4-10530Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo ir veisimo poveikio aplinkai vertinimo (Kelmės r.)
2015-09-23(15.6)-A4-10528Atrankos išvada dėl Šiaulių rajono Pakumulšių I tvenkinio ant Kumulšos upės hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-22(15.4)-A4-10461Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - vėjo jėgainės iki  100 m aukščio ir iki  1800 kW galios žemės sklype Nr. 3955/0008:8013 Mažųjų Būdežerių kaime, Šeimenos seninijoje, Vilkaviškio rajone statybos ir ekskloatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-22(15.4)-A4-10460Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - vėjo jėgainės iki 100 m aukščio ir iki 1800 kW galios  žemės sklype Nr. 3955/0008:83 Mažųjų Būdežerių kaime, Šeimenos seniūnijoje, Vilkaviškio rajone statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
 2015-09-22(15.5)-A4-10485Atrankos išvada dėl Biržų rajono Diemedžių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-22(15.5)-A4-10484Atrankos išvada dėl Biržų rajono Žvaguičių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-22(15.5)-A4-10483Atrankos išvada dėl Biržų rajono Dukurnių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-22(15.6)-A4-10479Atrankos išvada dėl statybinio laužo perdirbimo aikštelės ekploatavimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-22(15.1)-A4-10488Atrankos išvada dėl A16 Vilnius-Prienai-Marijampolė kelio dalies (ruožų 92,92-95,92 km, 96,13-97,39 km, 97,39-98,52 km) rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo.
2015-09-22(15.5)-A4-10468Atrankos išvada dėl PŪV "Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Aukštadvario drenažas" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija" poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-22(15.5)-A4-10467Atrankos išvada dėl PŪV "Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Medeikių drenažas" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija" poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-22(15.5)-A4-10466Atrankos išvada dėl PŪV "Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Pasubatė" melioracijos statinių Subačiaus kadastrinėje vietoveje rekonstravimas" poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-21(15.5)-A4-10421Atrankos išvada dėl Biržų rajono Lamokų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-21(15.3)-A4-10404Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Gerdirva“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos – poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-21(15.6)-A4-10382Atrankos išvada dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Aura" investicinio projekto asociacijos "Aura" narių valdomų sklypų melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-21(15.6)-A4-10362Atrankos išvada dėl Plungės ir Rietavo rajono kadastro vietovių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-21(15.5)-A4-10369Atrankos išvada dėl PŪV "Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Duokiškio, Kamajų, Salų k.v. dalies melioracijos statinių rekonstravimas"poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-18(15.5)-A4-10347Atrankos išvada dėl PŪV Rokiškio rajono Pandėlio seniūnijos Gerkonių kadastrinės vietovės Miliūnų kaimo dalies melioracijos statinių rekonstravimas poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-18(15.3)-A4-10346Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Šilalės rajono Kaltinėnų ir Požerės kadastrinių vietovių Ašvijos, Akmenos, Raudžio ir Nakačios upelių baseinų griovių ir statinių juose rekonstrukcijos – poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-18(15.3)-A4-10331Atrankos išvada dėl Šilalės rajono Kaltinėnų kadastrinės vietovės Josūdiškės kaimo ir Bilionių kadastrinės vietovės Laumenų kaimo melioracijos projektų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-18(15.6)-A4-10309Atrankos išvada dėl Telšių rajono Buožėnų kadastrinės vietovės Buožėnų ir Kalnėnų žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo 
2015-09-17(15.2)-A4-10451

Atrankos išvada dėl MSNA "Algirva" melioracijos sistemų rekonstrukcijos

2015-09-17(15.2)-A4-10313

Atrankos išvada dėl Gaigalų MSNA nariams priklausančių melioracijos sistemų rekonstrukcijos

2015-09-17(15.7)-A4-10287Atrankos išvada dėl  melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Gaidžiupiai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos  poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-17(15.5)-A4-10290Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Žiobiškio kadastrinės vietovės Vaidlėnų kaimo dalies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-17(15.8)-A4-10276Atrankos išvada dėl Vilniaus Universiteto Chemijos fakulteto pastato Saulėtekio al. 9, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-17(15.3)-A4-10274Atrankos išvada dėl Tauragės rajono Adakavo kadastrinės vietovės Trišiūkštės upelio baseino griovių ir jų statinių rekonstrukcijos, poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-17(15.3)-A4-10268Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Kretingos rajono Rūdaičių ir Vidmantų kadastrinių vietovių dalies lauko drenažo atnaujinimo – poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-17(15.8)-A4-10258Atrankos išvada dėl miško įveisimo ne miįko žemėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-17(15.8)-A4-10257Atrankos išvada dėl Beižionių kadastrinės vietovės griovių Gr. Nr. 1 ir Gr. Nr. 2 remonto darbų poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-17(15.4)-A4-10253Atrankos išvada dėl Vilkaviškio rajono dalies melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-17(15.5)-A4-10244Atrankos išvada dėl gamybos pajėgumų didinimo Audroniu I k., Obelių sen., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-17(15.6)-A4-10241Atrankos išvada dėl Kalnelio Gražionių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos Radviliškio rajone, Gražionių kadastrinėje vietovėje Karčiamųk., Kaullinių k., Sedūnų k., Kalnelio Gražionių k., Gražionių ir Aukštelkų kadastrinėje vietovėje Karžygių k. poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-17(15.6)-A4-10240Atrankos išvada dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Birjočiai" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos Radviliškio kadastrinėje vietovėje Mažaičių k., Birjočių k. ir Voskonių kadastrinėje vietovėje Paobelių k., Diržių k. poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-17(15.6)-A4-10235Atrankos išvada dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Švitinėlis" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos Pakruojo rajone, Pašvitinio seniūnijoje, Rimdžiūnų, Peluodžių ir Bubštų kaimuose poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-14(15.5)-A4-10110Atrankos išvada dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Žbartonių drenažas" naudotojams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-16(15.3)-A4-10218Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – valstybinės reikšmės kelio Nr. 4102 Laukuva-Žadeikiai-Kvėdarna ruožo nuo 12,91 km iki 17,67 km rekonstravimo – poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-16(15.5)-A4-10210Atrankos išvada dėl planuojamų gamybinių pakeitimų Mūšos g. 14, Pasvalyje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-10(15.3)-A4-10184 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – valstybinės reikšmės kelio Nr. 4102 Laukuva-Žadeikiai-Kvėdarana ruožo nuo 8,00 km iki 12,41 km rekonstravimo – poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-15(15.6)-A4-10176Atrankos išvada dėl Mažeikių rajono Ukrinų kadastro vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-15

(15.6)-A4-

10130

Atrankos išvada dėl Šilėnų melioracijos sistemų naudotojų ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-15(15.6)-A4-10129Atrankos išvada dėl Ožkėnų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonsktrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-15(15.6)-A4-10128Atrankos išvada dėl Laumakių melioracijos sistmų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos Šiaulių rajono Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, Varputėnų ir Saulučių kaimuose poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-15(15.6)-A4-10127Atrankos išvada dėl Kubilių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos Šiaulių rajono Kuršėnų kaimškosios seniūnijos Kubilių, Vosbučių ir Pakumulšių kaimuose poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-15(15.6)-A4-10126Atrankos išvada dėl Rekčių melioracijos sitemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos Šiaulių rajono Kuršėnų kaimškoje seniūnijoje Pakštelių ir Rekčių kaimuose poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-15(15.6)-A4-10119Atrankos išvada dėl Telšių rajono Degaičių kadastrinės vietovės Degaičių kaimo žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-15(15.6)-A4-10118Atrankos išvada dėl Telšių rajono Dirmeikių kadastrinės vietovės Dirmeikių ir Laumių kaimų žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-14(15.6)-A4-10113Atrankos išvada dėl Mažeikių rajono Buknaičių ir Urvikų kadastro vietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-14(15.6)-A4-10107Atrankos išvada dėl Mažeikių rajono Plinkšių kadastrovietovės dalies melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-11(15.8)-A4-10067Atrankos išvada dėl Ukmergės rajono Deltuvos ir Leonpolio kadastrinių vietovių Armonos poderio, drenažo rinktuvių bei hidrotechnikos statinio ant Armonos upės rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-10(15.9)-A4-10065Atrankos išvada dėl UAB "Idavang" planuojamos ūkinės veiklos - 10 000 paršelių (nuo 7 kg iki 30 kg) auginimo Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06), poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-10(15.3)-A4-10057Atrankos išvada dėl UAB ,,Baltic Premator Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos – gamybos teritorijoje vykdomos dažymo veiklos dalies perkėlimas į esamas gamybines patalpas, Minijos g. 180, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-10(15.8)-A4-10027Atrankos išvada dėl UAB „Tvari energija“ biodujų gamybos iš paukščių mėšlo ir biomasės įrengimo Ąžuolynės k., Vievio sen., Elektrėnų sav. poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-08(15.6)-A4-9956Atrankos išvada dėl inžinerinio statinio - kompostavimo aikštelės naujos statybos poveikio aplinkai vertinimo (Telšių r.)
2015-09-10(15.5)-A4-10022Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Obelių seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-09(15.5)-A4-10001Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Mitkų II smėlio telkinio naujo ploto ir statybinio grunto telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-09(15.1)-A4-10000Atrankos išvada dėl Prienų raj., Stakliškių sen., Stakliškių k. kapinių praplėtimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-09(15.6)-A4-9987Atrankos išvada dėl Telšių rajono Degaišių kadastrinės vietovės Birikų ir Gintaučių kaimų žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-08(15.2)-A4-10058Atrankos išvada dėl planuojamos langų bei durų mediniuose, aliuminio ir plastikiniuose profiliuose gamybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-08(15.6)-A4-9942Atrankos išvada dėl Raudėnų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos (Šiaulių r. ) poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-08(15.6)-A4-9941Atrankos išvada dėl melioracijos sistemų naudotojų sociacijos "peluodžiai" neriams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos (Pakruojo r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-08(15.5)-A4-9910Atrankos išvada dėl Biržų rajono Mieliūnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-08(15.6)-A4-9907Atrankos išvada dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Klišiai" ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo (Akmenės r.)
2015-09-08

(15.8)-A4-9898

Atrankos išvada dėl broilerių auginimo Kalvelių k., Medininkų sen., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-07(15.6)-A4-9883Atrankos išvada dėl rekreacinės teritorijos įrengimo poveikio aplinkai vertinimo (Kelmės r.)
2015-09-07(15.6)-A4-9875Atrankos išvada dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Sidabravo drenažas" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos (Radviliškio r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-07(15.6)-A4-9854Atrankos išvada dėl nepavojingų ir pavojingų atliekų tvarkymo veiklos (Šiaulių m.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-07(15.6)-A4-9829Atrankos išvada dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Gumbakys" ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos (Akmenės r. ) poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-07(15.6)-A4-9828Atrankos išvada dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Uogis" ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos (Akmenės r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-07(15.1)-A4-9820Atrankos išvada dėl Varėnos rajono Kalėnų melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-04(15.6)-A4-9777Atrankos išvada dėl Drąsutaičiųmelioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos (Joniškio r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-03(15.2)-A4-9736

Atrankos išvada dėl asociacijai "Bernatonių melioracija" priklausančių melioracijos sausinimo sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2015-09-03(15.5)A4-9735Atrankos išvada dėl esamų kapinių žemės sklypo, esančio Rokiškio rajono savivaldybėje, Pandėlio seniūnijoje, Sriubiškių kaime, suformavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-02(15.5)-A4-9684Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veiklos Naciūnų k., Pabiržės sen., Biržų r., poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-02(15.7)-A4-9673Atrankos išvada dėl Anykščių monomineralinio kvarcinio smėlio telkinio VII (1) sklypo dalies (apie 8,6 ha) eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-01(15.9)-A4-9631Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimo pagal atskirus ruožus nuo Kauno iki Vilkijos (nuo 225,6 iki 181 km), poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-01(15.6)-A4-9615Atrankos išvada dėl Šiaulių r. Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-01(15.6)-A4-9575Atrankos išvada dėl Mažeikių r. Laižuvos k. v. dalies melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-31(15.3)-A4-9545Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – naftos gavybos išplėtimo Ližių naftos gavybos aikštelėje papildomai įrengiant naftos gavybos gręžinį Ližiai-5 – poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-31(15.1)-A4-9519Atrankos išvada dėl Prienų rajono Meškapievės smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-28(15.2)-A4-9527

Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklos pajėgumų didinimo Šveicarijos k., Jonavos r.

2015-08-28(15.2)-A4-9487Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Musninkai-Liukonėliai rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-28(15.6)-A4-9490Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Šiaulių r. ) poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-27(15.7)-A4-9446Atrankos išvada dėl Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-27(15.6)-A4-9434Atrankos išvada dėl Telšių r. Getautės II smėlio telkinio II sklypo naujo telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-26(15.2)-A4-9420

Atrankos išvada dėl Jonavos rajono Rizgonių III žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

2015-08-26(15.5)-A4-9410Atrankos išvada dėl UAB "Metvikta" atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo Tinklų g. 2B, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-26(15.8)-A4-9406Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-25(15.3)-A4-9342Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos išplėtimo Bičiulių g. 15, Budrikų k., KLaipėdos raj. - poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-25(15.6)-A4-9319Atrankos išvada dėl Akmenės r. melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Smarkupis" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-25(15.6)-A4-9316Atrankos išvada dėl Akmenės r. melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Jonyla" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-25(15.6)-A4-9315Atrankos išvada dėl Akmenės r. melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Užupis" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-25(15.6)-A4-9310Atrankos išvada dėl Joniškio rajono melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Niūraičiai" melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-25(15.4)-A4-9300Atrankos išvada dėl Užbalių kaimo melioracijos sistemų naudotojų asociacijos nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-24(15.3)-A4-9280Atrankos išvada dėl UAB ,,Kretingos šilumos tinklai“ planuojamos ūkinės veiklos – šilumos energijos gamybos Kartenos katilinėje deginant biokurą 0,5 MW galios vandens šildymo katile su kondensaciniu ekonomaizeriu – poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-24(15.6)-A4-9254Atrankos išvada dėl Ringuvėnų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-24(15.6)-A4-9229Atrankos išvada dėl žvelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Dargių k., Mažeikių r. ) poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-18(15.8)-A4-9070Atrankos išvada dėl UAB "SOVERTA" eksploatuoti netinkamų transporto prieomonių ardymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-17(15.6)-A4-9016Atrankos išvada dėl Kalvių melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos (Joniškio r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-14(15.2)-A4-8989

Atrankos išvada dėl melioracijos statinių naudotojų asociacijai "Nikys" priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo

2015-08-13(15.3)-A4-8931Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstrukcijos– poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-13(15.6)-A4-8927Atrankos išvada dėl švelniakailių žveėrelių auginimo (Radviliškio r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-12(15.2)-A4-8926

Atrankos išvada dėl planuojamos atliekų aikštelės įrengimo Kaišiadorių mieste poveikio aplinkai vertinimo

2015-08-10(15.6)-A4-8824Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo pajėgumų plėtros bendrovės atliekų tvarkymo ir saugojimo įrenginiuose (Mažeikių r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-10(15.8)-A4-8825Atrankos išvada dėl Grigiškių hidroelektrinės pastato rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-10(15.3)-A4-8810Atrankos išvada dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ planuojamos ūkinės veiklos – šilumos tiekimo tinklo plėtros, nutiesiant naują trasą į Traksėdžius, Šilutės r. – poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-10(15.6)-A4-8793Atrankos išvada dėl Varduvos smėlio ir žvyro telkinio naudojimo (Mažeikių r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-10(15.9)-A4-8792Atrankos išvada dėl UAB "Paroc" planuojamos ūkinės veiklos - akmens vatos gamybos projektinio pajėgumo didinimo ir šalutinio produkto pakartotinio panaudojimo, poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-10(15.6)-A4-8788Atrankos išvada dėl grūdų sandėliavimo, beicavimo ir perkrovimo bei biokuro granulių gamybos (Plungės r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-07(15.2)-A4-8867

Atrankos išvada dėl melioracijos statinių rekonstravimo Raseinių r. poveikio aplinkai vertinimo

2015-08-07(15.4)-A4-8730

Gamybos ir pramonės paskirties pastato nauja statyba Kauno r., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Industrijos g. 5A

2015-08-06(15.2)-A4-8673

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Kauno rajono Zapyškio žvyro ir smėlio telkinio III sklypo dalį

2015-08-06(15.8)-A4-8699Atrankos išvada dėl apsauginių žaliuzių ir vartų surinkimo, sandėlių, parduotuvių ir administraciniu pastatų statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-05(15.3)-A4-8631Atrankos išvada dėl AB "Kelmės pieninė" planuojamos ūkinės veiklos - žaliavinio pieno, išrūgų bei išrūgų produktų džiovinimo, adresu Gaurės g. 23, Tauragė -  poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-05(15.2)-A4-8612Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklos Kaune, Draugystės g.
2015-08-04(15.3)-A4-8561Atrankos išvada dėl metalo konstrukcijų gamybos įmonės išplėtimo Pramonės g. 17, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-04(15.5)-A4-8535Atrankos išvada dėl metalo laužo aikštelės Plento g., Biržų m., poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-04(15.5)-A4-8515Atrankos išvada dėl pavojingų ir nepavojingų medicininių atliekų surinkimo ir apdorojimo veiklos keitimo Elektronikos g. 1, Panevėžio m., poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-03(15.8)-A4-8463Atrankos išvada dėl aplinkkelio tiesimo (B2 kategorijos gatvės, apjungiančios esamo krašto kelio atkarpas, tiesimas įskaitant krašto kelio ir rajoninio kelio rekonstravimą, įrengiant sankryžas bei skirtingų lygių sankirtą su geležinkeliu) Švenčionėlių miesto šiaurinėje dalyje poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-31(15.8)-A4-8433Atrankosišvada dėl mėsos kepsnelių ir pusgaminių cecho rekonstravimo Gamyklos g. 27, Rudaminos k., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-31(15.8)-A4-8432Atrankosišvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius-Panevėžys ruožo nuo 71,61 iki 72,833 km dešinėjė kelio pusėje bei ruožo nuo 71,61 iki 72,08 km kairėje kelio pusėje rekontravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-31(15.8)-A4-8430Atrankosišvada dėl plastiko atliekų perdirbimo ir polistireno plokščių gamybos pajėgumų išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-30(15.7)-A4-8405Atrankos išvada dėl 3 vnt. vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 350 kW, statybos ir eksploatavimo Zarasų r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-30(15.3)-A4-8377Atrankos išvada dėl LKAB ,,Klaipėdos Smeltė“ planuojamos ūkinės veiklos – birių krovinių perkrovimas LKAB „Klaipėdos Smeltė“ teritorijoje, Nemuno g. 24, Klaipėdoje - poveikio aplinkai privalomo vertinimo
2015-07-30(15.4)-A4-8355Atrankos išvada degalinės, autoplovyklos ir medienos sandėliavimo aikštelių UAB "Ikea Industry Lietuva" įmonės teritorijoje Gedimino g. 1E ir M. Valančiaus g. 15F, 15G, 15H, 17, 19B Kazlų Rūdoje statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-29(15.2)-A4-8313

Atrankos išvada dėl gaminamos produkcijos praplėtimo ir pūstojo polistireninio putplasčio (eps) plokščių gamybos poveikio aplinkai vertinimo

2015-07-29(15.3)-8304Atrankos išvada dėl „Draugystės“ geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymo – poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-27(15.2)-A4-8205

Atrankos išvada dėl dviejų pastatų - sandėlių su komercinės paskirties patalpomis statybos Jonavos m. poveikio aplinkai vertinimo

2015-07-24(15.6)-A4-8126Atrankos išvada dėl UAB "Vaizga" 900 kW vėjo elektrinės statybos Mažeikių r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-23(15.2)-A4-8098Atrankos išvada dėl Fasuotų trąšų sandėlio AB"Lifosa" teritorijoje
2015-07-23(15.3)-A4-8078Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) supirkimo ir tvarkymo Dubysos g. 64, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-23(15.8)-A4-8072Atrankos išvada dėl autotransporto stovėjimo aikštelės įrengimo Pakupečių vs. (žemės sklypo kad. Nr. 0101/0159:433) Naujinunkų sen., Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-23(15.3)-A4-8057Atrankos išvada dėl Kretingos rajono Ilginių žvyro telkinio papildomų išteklių naudojimo Juzumų kaime, Darbėnų seniūnijoje, Kretingos rajone poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-22(15.8)-A4-8013Atrankos išvada dėl transeuropinio tinklo kelio E85 Vilniu-Kaunas-Klaipėda ruožo 13,30-19,40 km rekonstravimo, Grigiškių transporto mazgo rekonstravimo III etapo poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-22(15.6)-A4-7999Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Rietavo sav.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-22(15.7)-A4-7996Atrankos išvada dėl paviršinio vandens (lietaus) nuotekų apskaitos prietaisų ir nuotekų valymo įrenginių Visagino mieste statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-21(15.2)-A4-7961

Atrankos išvada dėl prekybos, paslaugų ir pramogų centro statybos naujai formuojamame sklype Kaišiadorių m. Prie UAB „Juta“ poveikio aplinkai vertinimo

2015-07-20(15.6)-A4-7880Atrankos išvada dėl Trauleinių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-17(15.2)-A4-7832Atrankos išvada Dėl Specialiosios paskirties transporto priemonių serviso, automobilių plovyklos, paslaugų bazės statybos Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-17(15.2)-A4-7853

Atrankos išvada dėl prekybos, paslaugų ir pramogų objekto statybos naujai formuojamame sklype Kaišiadorių m. prie degalinės „Lukoil“ poveikio aplinkai vertinimo

2015-07-17(15.5)-A4-7841Atrankos išvada dėl mototrasos įrengimo Juozapavos k., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-14(15.2)-A4-7668

Atrankos išvada dėl pastatų rekonstravimo ir paskirties keitimo į kombinuotųjų pašarų paukščiams gamybos cechą ir grūdų saugyklą, dviejų sandėliavimo paskirties pastatų statybos Žemaičių g. 30, Ariogalos m. Raseinių r. poveikio aplinkai vertinimo

2015-07-13(15.5)-A4-7606Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veiklos Mūšos g. 6, Pasvalyje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-13(15.6)-A4-7601Atrankos išvada dėl paukščių skerdyklos įrengimo (Skaistgirio miestelis, Skaistgirio sen., Joniškio r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-10(15.4)-A4-7548Atrankos išvada dėl Vilkaviškio rajono Karpiejų žvyro ir smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-08(15.6)-A4-7448Atrankos išvada dėl pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos (Telšių r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-07(15.2)-A4-7423

Atrankos išvada dėl Duonos kepyklos statybos Pramonės g.15, Kėdainiuose poveikio aplinkai vertinimo

2015-07-02(15.1)-A4-7293Atrankos išvada dėl sanatorijos komplekso plėtros kvartale tarp Algirdo gatvės ir Nemuno upės Birštono m. poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-02(15.3)-A4-7290Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – nepavojingų dugno pelenų ir šlako atliekų laikymo iki tolimesnio jų panaudojimo ar kitokio tvarkymo – poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-01(15.5)-A4-7209Atrankos išvada dėl esamų kapinių žemės sklypo, esančio Rokiškio rajono savivaldybėje, Jūžintų sen., Jūžintų miestelyje, suformavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-30(15.2)-A4-7155

Atrankos išvada dėl planuojamo triušių auginimo Kauno r., Čekiškės sen., Kilovos k. poveikio aplinkai vertinimo

2015-06-30(15.6)-A4-7123Atrankos išvada dėl karvidės, mėšlidės ir srutų rezervuaro statybos poveikio aplinkai vertinimo (Rietavo sav.)
2015-06-29(15.2)-A4- 7114

Atrankos išvada dėl Fermos rekonstravimo ir skysto mėšlo rezervuaro statybos M. Katkaus g.47, Ažytėnų k., Krakių sen., Kėdainių r. poveikio aplinkai vertinimo

2015-06-29(15.1)-A4-7072Atrankos išvada dėl esamų Nemajūnų civilinių kapinių plėtros poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-29(15.6)-A4-7067Atrankos išvada dėl gamybinių nuotekų valymo įrenginių statybos poveikio aplinkai vertinimo (pataisyta nauja-Telšiai)
2015-06-26(15.2)-A4- 7028

Atrankos išvada dėl pastato-mėsos cecho rekonstravimo, mėsos ir mėsos produktų gamybos, mėsos produktų rūkinimo Kaišiadorių r. Dovainonių k. poveikio aplinkai vertinimo

2015-06-26(15.6)-A4-7041Atrankos išvada dėl karvidės rekonstravimo ir skysto mėšlo rezervuaro statybos poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių r.)
2015-06-26(15.6)-A4-7036Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo Šiaulių rajone poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-26(15.7)-A4-7021Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos audinių veisimas ir auginimas Užpalių sen., Užpalių ir Ilčiukų kaimuose poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-26(15.2)-A4-7006Atrankos išvada dėl gumos atliekų ir naudotų padangų perdirbimo pirolizės būdu Kėdainių ir Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-23(15.3)-A4-6947Atrankos išvada dėl kvartalinės šilumos tinklų rekonstrukcijos nuo K13 Žemaitijos g. iki Pavasario g. 10, Mažeikių mieste poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-23(15.3)-A4-6930Atrankos išvada dėl Klaipėdos rajono Gelžinių III žvyro telkinio naujo ploto eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-23(15.6)-A4-6928Atrankos išvada dėl kvartalinės šilumos tinklų trasos rekonstrukcijos nuo VŠK-7A iki Pavenčių g. 13, Mažeikių mieste poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-23(15.8)-A4-6927Atrankos išvada dėl Trakų rajono Sklėrių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-23(15.6)-A4-6917Atrankos išvada dėl dviejų kogeneracinių jėgainių įrengimo poveikio aplinkai vertinimo (Radviliškio miestas)
2015-06-22(15.5)-A4-6915Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato su gamybinėmis patalpomis statybos Krantinės g. 7, Kupiškyje poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-22(15.3)-A4-6910Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 96 rekonstravimo, krantinių Nr. 97-100 statybos ir akvatorijos gilinimo darbų prie krantinių– poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-22(15.6)-A4-6851Atrankos išvada dėl gamybinių nuotekų valymo įrenginių statybos poveikio aplinkai vertinimo (Telšių miestas)
2015-06-19(15.4)-A4-6791Atrankos išvada dėl Kublių žemės ūkio bendrovės veršidės ir dviejų karvidžių rekosntrukcijos Saulėtekio g. 1C, Kubilių kaime, Plokščių seniūnijoje, Šakių rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-19(15.2)-A4-6788Atrankos išvada dėl gamybos apimčių išplėtimo numatant statyti naują, neypatingą, vieno aukšto gamybos paskirties pastatą Kėdainių g. 17, Kaune poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-18(15.3)-A4-6757Atrankos išvada dėl 600 kW galios vėjo jėgainės statybos Padvarninkų kaime, Šilalės rajone poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-18(15.8)-A4-6722Atrankos išvada dėl UAB „Algisa“ švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-17(15.6)-A4-6712Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 160 Telšiai-Varniai-Laukuva ruožo nuo 33,74 km iki 40,65 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-17(15.3)-A4-6704Atrankos išvada dėl UAB KJKK "Bega" planuojamos ūkinės veiklos - sandėliavimo paskirties birių produktų saugyklų statybos ir eksploatavimo, Nemuno g. 2, Klaipėdoje -  poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-16(15.6)-A4-6647Atrankos išvada dėl karvidės rekonstravimo ir trijų skysto mėšlo rezervuarų statybos poveikio aplinkai vertinimo (Pakruojo r.)
2015-06-16(15.8)-A4-6617Atrankos išvada dėl UAB „Klaipėda recycling“ Grigiškių padalinio veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-12(15.8)-A4-6512Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo, Sandėlių g. 36, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-11(15.2)-A4-6481Atrankos išvada dėl Gamybinių nuotekų valymo įrenginių statybos Ilgakiemio k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-10(15.5)-A4-6430Atrankos išvada dėl prieauglio tvarto ir skystojo mėšlo rezervuaro Norgėlų k., Joniškėlio sen., Pasvalio r. statybos projekto poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-10(15.3)-A4-6398Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, švino akumuliatorių ir kitų metalo atliekų tvarkymo Klaipėdos g. 2, Dovilų mstl., Klaipėdos raj. - poveikio aplinkai vertinimo 
2015-06-09(15.3)-A4-6360Atrankos išvadą dėl UAB "Kamineros krovinių terminalas" planuojamos ūkinės veiklos metalų laužo krovos, pjaustymo ir sandėliavimo Nemuno g. 42 ir 42 A, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-09(15.8)-A4-6345Atrankos išvada dėl 20 MW biokuru rurenamos termofikacinės jėgainės/katilinės Savanorių pr. 182 A, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-08(15.4)-A4-6281Atrankos išvada, dėl Šakių rajono savivaldybės, Šakių seniūnijos griovio Graudupis ir jo statinių remonto poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-08(15.4)-A4-6282Atrankos išvada, dėl Šakių rajono savivaldybės Šakių ir Lukšių seniūnijose griovio O-9(Jotupio upelis) ir jo statinių remonto poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-08(15.3)-A4-6279Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Sandėlių g. 46, Klaipėdos m. - poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-04(15.2)-A4-6179Atrankos išvada dėl žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Juozapavos k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-04(15.5)-A4-6185Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Smilgių seniūnijos Švainikų tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-03(15.3)-A4-6124Atrankos išvada dėl juodojo ir spalvotojo metalo laužo, elektros ir elektroninės įrangos, amortizatorių, akumuliatorių ir baterijų atliekų bei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Gaurės g. 2G ir 2R, Tauragės mieste – poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-03(15.4)-A4-6120Atrankos išvada dėl UAB "Ikea Industry Lietuva" sunkvežimių stovėjimo aikštelės statybos M. Valančiaus g. 15 D, Kazlų Rūda poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-02(15.2)-A4-6058

Atrankos išvada dėl Jurbarko rajono Kalnėnų žvyro ir smėlio telkinio I sklypo naujo ploto įsisavinimo poveikio aplinkai vertinimo

2015-06-02(15.9)-A4-6097Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - valstybinės reikšmės rajoninių kelių Nr. 3302 Išlaužas-Klebiškis-Igliauka ruožo nuo 6,6 km iki 8,96 km, Nr. 1818 Miežonys-Pašuliai-Pravieniškės ruožo nuo 5,76 km iki 9,75 km, Nr. 3325 Čiudiškiai-Klebiškis ruožo nuo 0,00 km iki 2,83 km, Nr. 2324 Žeimiai-Tuzai ruožo nuo 0,02 km iki 2,16 km, Nr. 3212 Tverai-Skaborai-Vėlaičiai ruožo nuo 2,70 km iki 5,10 km, Nr. 3217 Gintališkė-Medsėdžiai ruožo nuo 2,69 km iki 4,80 km ir Nr. 5310 Dusetos-Užpaliai-Vyžuonos ruožo nuo 20,40 km iki 23,09 km rekonstravimo, poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-01(15.4)-A4-6047Atrankos išvada dėl dviejų paukštidžių statybos (kalakutų fermos praplėtimas) Kuktų kaime, Marijampolės savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-01(15.8)-A4-6019Atrankos išvada dėl Širvintų rajono Gelvonų ir Širvintų seniūnijų melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-01(15.8)-A4-6018Atrankos išvada dėl Šalčininkų rajono „Alkės - Purvėnų“ melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-29(15.8)-A4-5997Atrankos išvada dėl grybų, vaisių ir daržovių perdirbimo gamyklos ir ekploatacijos Zibalų g. 37, Širvintos poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-29(15.6)-A4-5965Atrankos išvada dėl 400 vietų karvidės ir skysto mėšlo rezervuaro statybos (Girminių g. 17, Drąsutaičių k., Joniškio r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-28(15.8)-A4-5917Atrankos išvada dėl Šalčininkų rajono Akmenynės kadasrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-28(15.6)-A4-5910Atrankos išvada dėl Skaistgirio ŽŪB esamo veršidės pastato rekonstrukcijos ir modernizavimo, nekeičiant vietų gyvūnams skaičiaus poveikio aplinkai vertinimo (Joniškio r.)
2015-05-28(15.6)-A4-5882Atrankos išvada dėl pieninių karvių auginimo (Plungės r.) poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-26(15.2)-A4-5913Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio ruožo Ariogala-Paliepiai-Ilgižiai rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-26(15.3)-A4-5798Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Verslininkų g. 28, Taurų k., Tauragės raj. – poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-26(15.3)-A4-5795Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo veiklos išplėtimo Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-25(15.4)-A4-5721Atrankos išvada dėl Lukšių žemės ūkio bendrovės galvijų komplekso vystymo ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-25(15.6)-A4-5754Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo (Pakruojo r.)
2015-05-25(15.3)-A4-5740Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 rekonstrukcijos, naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statybos ir akvatorijos gilinimo – poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-25(15.6)-A4-5717Atrankos išvada dėl katilinės įrangos rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-25(15.3)-A4-5701Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2255 Baukštininkai – Šatriai ruožo nuo 3,46 iki 8,36 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-21(15.2)-A4-5618Atrankos išvada dėl gėlavandenių žuvų auginimo sistemos įrengimo Girininkų k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo 
2015-05-21(15.4)-A4-5587Atrankos išvada dėl karkasinių - skydinių namų gamybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-21(15.8)-A4-5595Atrankos išvada dėl Kieto grūdo makaronų cechostatybos Stoties g. 65, Vievis, Elektrėnų sav., poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-21(15.5)-A4-5588Atrankos išvada dėl sveikatingumo ir sporto komplekso statybos Marių g. 9A, Aukštupėnų k., Kupiškio r. savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-20(15.3)-A4-5569Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė - Klaipėda (Priekulės aplinkkelio) ruožo nuo 215,70 km iki 216,30 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-20(15.4)-A4-5540Atarnkos išvada dėl planuojamo Kalvarijos savivaldybės Menkupių žvyro karjero praplėtimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-20(15.4)-A4-5503Atrankos išvada dėl esamos Tarašiškių hidrojėgainės ant Dovinės upės Gustaičių k. 3, Liudvinavo sen., Marijampolės sav. kapitalinio remonto, poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-20(15.8)-A4-5571Atrankos išvada dėl pakavimo įrangos gamybos Deltuvos g. 39 C, Ukmergėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-20(15.8)-A4-5570Atrankos išvada dėl sandėliavimo paskirties pastato Žarijų g. 8, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-20(15.7)-A4-5502Atrankos išvada dėl planuojamo sapropelio ir durpių mišinio gamybos ir fasavimo gamybinio pastato įrengimo Zarasų r. Imbrado sen., Žagarių k. poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-19(15.3)-A4-5476Atrankos išvada dėl laikomo metalo laužo ir sandėliavimo aikštelės ploto didinimo Minijos 180, Klaipėdos m. –  poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-19(15.8)-A4-5471Atrankos išvada dėl prekybos centro ir administracinio pastato Naugarduko g. 84, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-19(15.6)-A4-5458Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-19(15.6)-A4-5457Atrankos išvada dėl vandens gerinimo įrenginių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-18(15.2)-A4-5394

Atrankos išvada „Dėl gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės) kapitalinio remonto, šilumos gamybos įrenginių rekonstravimo Jurbarke poveikio aplinkai vertinimo“

2015-05-18(15.2)-A4-5430Atrankos išvada dėl Terminio apdorojimo būdu perdirbamos biomasės aikštelės įrengimo, bioanglies granuliavimo ir sandėliavimo pastato statybos poveikio aplinkai vertinimo 
2015-05-18(15.7)-A4-5438Atrankos išvada dėl paslaugų paskirties sveikatinimo – paslaugų centro „Diamond resort“ pastato statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-18(15.2)-A4-5395

Atrankos išvada dėl sandėliavimo pastato su gamybiniu cechu bei serviso patalpomis Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Ramučių k. poveikio aplinkai vertinimo

2015-05-15(15.2)-A4-5364Atrankos išvada dėl Sandėliavimo pastato - logistikos centro statybos Kampiškių k., Alšėnų sen., Kauno r. 
2015-05-15(15.3)-A4-5362Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo, adresu Statybininkų g. 7, Gargždų m. poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-15(15.6)-A4-5337Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-15(15.1)-A4-5356Atrankos išvada dėl Balbieriškio miestelio kapinių poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-15(15.4)-A4-5338Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Marijampolės RK dviejų dujinių ir skysto kuro katilų su ekonomaizeriais 2X15 (+1,5) MW statyba poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-14(15.3)-A4-5296Atrankos išvada dėl UAB „Biodegalai visiems“ biodegalų (rapsų metilo esterio) gamybos žemės sklype, kadastrinis Nr. 7710/0002:304 Baltrušaičių k. v., esančio Padrūpių k. 9, Gaurės sen., Tauragės raj. - poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-14(15.8)-A4-5290Atrankos išvada dėl UAB „Kietaviškių gausa“ gamybinės bazės modernizavimo ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-12(15.6_-A4-5208Atrankos išvada dėl ūkininkės Simos Čirpienės gyvulininkystės ūkio modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-13(15.7)-A4-5242Atrankos išvada dėl  UAB "ESSPO rubber technologies" planuojamos modifikuotos gumos miltelių gamybos veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-11(15.8)-A4-5148Atrankos išvada dėl vieno aukšto prekybos paskirties statinio statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-11(15.6)-A4-5127Atrankos išvada dėl atliekų kiekio mažinimo, technologijų diegimo Šiaulių m. nuotekų valymo įrenginiuose poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-11(15.6)-A4-5094Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožo nuo 8,0 iki 12,5 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-08(15.9)-A4-5082Atrankos išvada dėl planuojamos ūknės veiklos - valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3019 Mairiškiai-Žibartonys-Gudžiūnai ruožo nuo 9,70 km iki 15,31 km rekonstravimo, poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-08(15.6)-A4-5076Atrankos išvada dėl gamybos paskirties pastato statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-07(15.8)-A4-5026Atrankos išvada dėl regioninio skrydžių centro pastatų komplekso statybos Eišiškių pl. 9, vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-07(15.8)-A4-5025Atrankos išvada dėl UAB „Gotomotas“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-06(15.4)-A4-5001Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - keturių Vestas-66 vėjo jėgainių žemės sklypuose kad. Nr.3955/0008:0801 Serdokų kaime ir Nr. 3955/0008:0813 Mažųjų Būdežerių kaime, Šeimenos seniūnijoje, Vilkaviškio rajone statyba ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimas
2015-05-06(15.1)-A4-4953Atrankos išvada dėl lynų keltuvo per Nemuną Birštono mieste įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-05(15.3)-LV4-4940Atrankos išvada dėl UAB “Neo Group” aromatinių poliesterio poliolių ir jo mišinių gamybos naujų technologinių įrenginių įdiegimo ir produkcijos kiekio didinimo PET atliekų saugojimo ir tvarkymo pastate, Industrijos g. 2 Rimkų k., Klaipėdos raj.
2015-05-05(15.6)-A4-4936Atrankos išvada dėl Mažeikių katilinės rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-05(15.1)-A4-4924Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo Punios k., Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-05(15.5)-A4-4920Atrankos išvada dėl statybos ir griovimo atliekų tvarkymo Stoties g. 24 I, Pasvalyje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-05(15.6)-A4-4901Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožo nuo 68,13 iki 92,50 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-04(15.8)-A4-4882Atrankos išvada dėl UAB „eko perdirbimas“ antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo ir paruošimo perdirbimui veiklos poveikio  aplinkai vertinimo
2015-05-04(15.8)-A4-4870Atrankos išvada dėl UAB „Retroplast“ antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo veiklos išplėtimo poveikio  aplinkai vertinimo
2015-04-30(15.2)-A4-4929

Atrankos išvada dėl planuojamo naudoti Jonavos rajono Santakos žvyro telkinio dalies poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-30(15.8)-A4-4828Atrankos išvada dėl antrinių žaliavų, mišrių komunalinių atliekų, statybos ir griovimo atliekų tvarkymo Žarijų g. 2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-30(15.3)-A4-4816Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Skuodo miesto nuotekų valymo įrenginių eksploatacija Gurstiškės k., Skuodo raj. sav. - poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-30(15.6)-A4-4811Atrankos išvada dėl Joniškio m. centralizuoto šilumos tiekimo tinklų plėtros poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-29(15.1)-A4-4748Atrankos išvada dėl UAB "Ilgai" žemės ūkio valdų modernizavimo (broilerių auginimo) poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-29(15.3)-A4-4725

Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo, Statybininkų g. 25, Dauparų k., Dauparų – Kvietinų sen., Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-27(15.3)-A4-4638

Atrankos išvada dėl UAB „Parsekas“ pavojingų ir komunalinių atliekų tvarkymo poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-24(15.6)-A4-4583Atrankos išvada dėl stiklo paketų esamo gamybos pastato rekonstrukcijos ir naujo statybos, išplečiant gamybos apimtis poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-23(15.2)-A4-4544

Atrankos išvada dėl Zapyškio III smėlio ir žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-23(15.4)-A4-4537Atrankos išvada dėl Padovinio žemės ūkio bendrovės fermų komplekso dalies rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-23

(15.5)-A4-4559Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų  dalies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-23(15.3)-A4-4549

Atrankos išvada dėl Draudenių ežero (Tauragės r.) dalies valymo III – ojo darbų etapo poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-22(15.8)-A4-4508Atrankos išvada dėl AB „Silikatas“ putų polistirolio plokščių gamybos Statybininkų g. 1, Vievyje poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-22(15.5)-A4-4472Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Senamiesčio g. 109 A, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-22(15.5)-A4-4464Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-21(15.2)-A4-4427

Atrankos išvada dėl UAB "Jukneda" atliekų tvarkymo įrenginio veiklos Eigirgalos k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-21(15.6)-A-4397Atrankos išvada dėl Brizgų žvyro ir smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-20(15.2)-A4-4315

Atrankos išvada dėl Infekuotų sveikatos priežiūros atliekų tvarkymo Topolių g. 23, Pyplių k., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-20(15.7)-A4-4364Atrankos išvada dėl planuojamos Antalieptės HE rekonstrukcijos, įrengiant papildomą turbiną gamtosauginiam debitui, poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-17(15.4)-A4-4294Atrankos išvada dėl Ąžuolų Būdos kaimo naujųjų kapinių įrengimo (kapinių plėtros) poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-17(15.8)-A4-4289Atrankos išvada dėl Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio ir Balceriškių karastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-16(15.3)-A4-4246Atrankos išvada dėl naftos produktų talpyklų statybos ir rekonstrukcijos, Burių g. 19, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-16(15.6)-A4-4206Atrankos išvada dėl betono ir gelžbetonio laužo apdorojimo ir antrinio medžiagų panaudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-16(15.7)-A4-4237Atrankos išvada dėl Dariaus Pipiro planuojamos ūkinės veiklos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-16(15.4)-A4-4219Atrankos išvada dėl UAB "Ikea Industry Lietuva" baldų gamyklos Gedimino g. 1, Kazlų Rūdoje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-14(15.6-A4-4080Atrankos išvada dėl Vieštovėnų žvyro ir smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimos
2015-04-14(15.6)-A4-4106Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-14(15.3)-A4-4076Atrankos išvada dėl valstybinės ir vietinės reikšmės žvyrkelių laistymo naftos gavybos metu iš fluido atskirtu Kambro amžiaus uolienose slūgsančiu vandeniu (aukštos mineralizacijos sūrymu) Skuodo, Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybių teritorijose poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-13(15.2)-A4-4036

Atrankos išvada dėl Antrojo geležinkelio kelio statybos ruože Jonava-Gaižiūnai poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-13(15.5)-A4-4041

Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Mūšos g. 12B, Pasvalys, poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-13(15.8)-A4-4029Atrankos išvada dėl Medininkų pasienio kontrolės punkto plėtros Pasieničių g. 26, Medininkų  k., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-13(15.1)-A4-3984Atrankos išvada dėl žirgyno Čižiūnų k., Valkininkų sen., Varėnos raj. statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-10(15.3)-A4-3931Atrankos išvada dėl birių krovinių sandėlio statybos ir eksploatavimo Nemuno g. 2, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-10(15.3)-A4-3927Atrankos ošvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – 260 kW galingumo hidroelektrinės statybos ž. skl. kad. Nr. 5654/0002:119, Padvarių k., Kretingos r. sav. - poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-09(15.8)-A4-3875Atrankos išvada dėl lengvųjų automobilių autoserviso su administracinėmis patalpomis ir detalių sandėliu statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-09(15.4)-A4-3837Atrankos išvada dėl prekybos paskirties statinio statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-09(15.8)-A4-3857Atrankos išvada dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo Pilaitės pr. 29, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-08(15.1)-A4-3802Atrankos išvada dėl UAB "Leipmetalas" juodojo ir spalvotojo metalo laužo bei atliekų, EEĮ, amortizatorių, akumuliatorių bei  baterijų, ENTP tvarkymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-03(15.3)-A4-3652Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 13 Klaipėda – Liepoja 29,39 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2309 Palanga - Lazdininkai rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-03(15.2)-A4-3631

Atrankos išvada dėl  intraveninių tirpalų gamybos, saugojimo ir tiekimo Kumpių k., Kauno r.

2015-04-02(15.2)-A4-3657

Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo įrenginio veiklos Raudondvario pl. 150, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-01(15.8)-A4-3484Atrankos išvada dėl prekybos pastato (8.3) S. Stanevičiaus g. 2A, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-01(15.6)-A4-3479Atrankos išvada dėl centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modėrnizavimo UAB "Radviliškio šiluma" II etapo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-01(15.6)-A4-3478Atrankos išvada dėl centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimo UAB "Radviliškio šiluma" I etapo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-31(15.9)-A4-3453Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai atkarpos PK 123+50 - PK 127+50 per Minijos upę tiesimas atviro kasimo būdu, poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-31(15.3)-A4-3449

Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės kelio Nr. 193 Kvėdarna – Švėkšna – Saugos ruožo nuo 11,44 km iki 16,44 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-31(15.1)-A4-3412Atrankos išvada dėl UAB "Lietuviškas midus" gamybinių nuotekų valymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-31(15.6)-A4-3410Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-31(15.7)-A4-3381Atrankos išvada dėl UAB "Gumos perdirbimas" planuojamos ūkinės veiklos netinkamų naudoti padangų perdirbimo mechaniniu būdu poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-27(15.3)-A4-3292Atrankos išvada dėl AB ,,Šilutės baldai“ katilinės įrenginių rekonstrukcija, įrengiant atsinaujinančius energijos išteklius naudojantį 4,4 MW firmos „Danstoker Multimiser 23“ katilą S. Dariaus ir S. Girėno g. 9, Šilutėje, poveikio aplinkai privalomo vertinimo
2015-03-26(15.6)-A4-3235Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas atkarpos rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-26(15.6)-A4-3198Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinmo
2015-03-26(15.4)-A4-3207Atrankos išvada dėl UAB "Dambava" planuojamos ūkinės veiklos - netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo ir saugojimo bei tinkamų naudoti detalių pardavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-26(15.6)-A4-3201Atrankos išvada dėl popierinių gaminių (korių) gamybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-26(15.2)-A4-3193

Atrankos išvada dėl vištų dedeklių ir gaidžių laikymo Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių sen., Kaišiadorių r., poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-24(15.4)-A4-3113Atrankos išvada dėl Kazlų Rūdos miesto naujų kapinių įrengimo (kapinių plėtros) poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-24(15.7)-A4-3110Atrankos išvada dėl planuojamos karvių fermos Ignalinos rajono Rubelninkų kaime statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-24(15.8)-A4-3094Atrankos išvada dėl UAB „Toksika“ Vilniaus pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės Kuro g. 15, Vilniaus mieste našumo didinimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-23(15.3)-A4-3052Atrankos išvada dėl UAB ,,Bridimeksas” veislininkystės fermos naujo tvarto, mėšlo tvarkymo įrenginių statybos, gyvulių šėrimo technologijos modernizavimo, Vanagų kaime, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-23(15.8)-A4-3049Atrankos išvada dėl Vilniaus rajono Papiškių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto dalies (18,44 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-23(15.3)-A4-3046

Atrankos išvada dėl automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Pilies g. 2A, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-23(15.2)-A4-3033

Atrankos išvada dėl iki 60 MW galios vėjo elektrinių parko statybos Kėdainių r. sav. Vilainių sen. Peiksvos k., Kūjėnų k., Šetenių k., Balinių k., Gineitų k., Laivelių k. poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-23(15.8)-A4-3031Atrankos išvada dėl geležinkelio kontaktinio tinklo (geležinkelio ruožas Kyviškės-Valčiūnai-Vaidotai-Paneriai Vilniaus r. ir Vilniaus m.) statybos ir Lentvario traukos pastotės (Vokės g. 16A, Lentvario m., Trakų r. sav.) rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-23(15.6)-A4-2988Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas rekonstravimo atkarpose poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-20(15.3)-A4-2948Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinio ir šiaurinio molų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-19(15.6)-A4-2916Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-19(15.6)-A4-2915Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-19(15.3)-A4-2881Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės kelio Nr. 216 Gargždai – Kretinga 21,28 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2204 Privažiuojamasis kelias prie Kretingos nuo kelio Gargždai – Kretinga rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-18(15.3)-A4-2839Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto Kuršių nerijos šlaito sutvirtinimo projekto
2015-03-17(15.4)-A4-2729Atrankos išvada dėl UAB "EMP Recycling" pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, laikymo ir pradinio šių atliekų apdorojimo bei automobilių ir mikroautobusų duslintuvų remonto ir katalizatorių keitimo Sporto g. 46, Marijampolėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-17(15.5)-A4-2758Atrankos išvada dėl statybų metų susidarančių nepavojingų atliekų surinkimo, smulkinimo, rūšiavimo ir perdirbimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-16(15.2)-A4-2685

Atrankos išvada dėl 20 MW galios vėjo elektrinių parko statybos Jonavos r. sav. Žeimių sen. Žeimių mstl., Martyniškio k. poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-13(15.6)-A4-2582Atrankos išvada dėl Milašaičių III smėlio ir žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-12(15.2)-A4-2538

Atrankos išvada dėl paieškinio gręžinio Tidikas-1 gręžimo ir banomosios naftos gavybos  Šimkaičių miške, Jurbarko rajone poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-12(15.6)-A4-2542Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-12(15.6)-A4-2507Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-10(15.8)-A4-2487Atrankos išvada Skersabalio ir Akies ežerų, esančių Trakų rajone, valymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-09(15.3)-A4-2374Atrankos išvada dėl 500 kW galios vėjo elektrinės statybos ir eksploatacijos Didžiosios Paluknės kaime, Skuodo rajone poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-06(15.2)-A4-2295 Atrankos išvada dėl Raseinių rajono Girkalnio apylinkės melioracijos statinių naudotojų asociacijai priklausančių sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-06(15.6)-A4-2253Atrankos išvada dėl automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-06(15.8)-A4-2234Atrankos išvada dėl Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto pastatų B. Baublio/Žaliųjų ežerų g. 2, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-05(15.4)-A4-2199Atrankos išvada dėl planuojamo naudoti Vilkaviškio rajono Rasių I smėlio telkinio naujo ploto poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-05(15.6)-A4-2200Atrankos išvada dėl Vaitiekūnų asociacijos narių Radviliškio r. dalies valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-05(15.6)-A4-2216Atrankos išvada dėl Skėmių asociacijos narių Radviliškio r. dalies valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-05(15.7)-A4-2165Atrankos išvada dėl UAB "Simpras" pramonės ir sandėliavimo objektų eksploatavimo Anykščių rajono Smalinos kaime poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-04(15.2)-A4-2171Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų naudojimo energijai gauti UAB "Jenergija" planuojamoje statyti biodujų jėgainėje poveikio aplinkai vertinimo.
2015-03-04(15.5)-A4-2134Atrankos išvada dėl miško įveisimo ne miško žemėje Dabramislių k., Alizavos sen., Kupiškio r., poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-04(15.6)-A4-2120Atrankos išvada dėl asbesto turinčių atliekų šalinimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-04(15.4)-A4-2110Atrankos išvada dėl Graužinių II žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimas
2015-03-03

(15.2)-A4-2065

Atrankos išvada dėl vištų dedeklių ir gaidžių laikymo Palomenės g. 35, Vilkiškių k., Kaišiadorių apyl. sen., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo

2015-03-03(15.6)-A4-2061Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-02(15.1)-A4-2018Atrankos išvada dėl gamybos ir pramonės paskirties pastato (10 MW biokuro katilinės su 2,5 MW kondensaciniu ekonomaizeriu) statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-02(15.2)-A4-1992Atrankos išvada dėl UAB "LIGNINEKO" biokuro paruošimo aikštelės įrengimo ir lignino džiovinimo poveikio aplinkai vertinimo 
2015-02-20(15.4)-A4-1688Atrankos išvada dėl UAB "Vidara" planuojamos ūkinės veiklos - gamybinė plėtra (stogo dangų detalių gamybos cecho įrengimas ir gamybos vykdymas) poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-20(15.7)-A4-1717Atrankos išvada dėl Anykščių rajono Svirnų žvyro telkinio naudojimo  poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-20(15.8)-A4-1706Atrankos išvada dėl UAB „Vilniaus betono gaminiai“ betono gaminių gamybos, panaudojant įvairesnes žaliavas/medžiagas poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-19(15.7)-A4-1634Atrankos išvada dėl planuojamo šinšilų auginimo Vaikutėnų k., Utenos r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-19(15.9)-A4-1608Atrankos išvada dėl daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso statybos ir rekreacinės krantinės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-18(15.5)-A4-1527Atrankos išvada dėl Biržų rajono Likėnų gydomųjų durpių telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-17(15.3)-A4-1497Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Malkų įlankos akvatorijos gilinimo iki 14,5 m ir akvatorijų prie krantinių Nr. 139, 140, 142, 143, 143a ir 144 gilinimo iki 14,0 m – poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-17(15.4)-A4-1486Atrankos išvada dėl UAB "Vitaitė" septynių vėjo jėgainių statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-17(15.4)-A4-1487Atrankos išvada dėl  Aldo Žaliausko planuojamos ūkinės veiklos - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) demontavimo ir saugojimo bei tinkamų naudoti detalių pardavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-12(15.4)-A4-1355Atrankos išvada dėl UAB "Lenergija" planuojamos ūkinės veiklos - šilumos ir elektros energijos gamyba iš bioskaidžių atliekų ir kiaulių mėšlo fermentacijos metu, Sirvydų k. 3, Lekėčių sen.,Šakių raj. poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-11(15.6)-A4-1302Atrankos išvada dėl Gruzdžių k.v. Gruzdžių melioracijos ploto Nr. 5 ir Nr. 7 valstybei priklausančių melioracijos griovių (Kūros up.) K-3, K-4 ir juose esančių melioracijos statinių remonto poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-09(15.8)-A4-1187Atrankos išvada dėl Širvintų rajono Zubelių II karjero naujo ploto eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-06(15.6)-A4-1126Atrankos išvada dėl UAB "Granulita" gamybos pajėgumų didinimo, įrengiant naują 10 t/val. našumo ir 12,0 MW šiluminio galingumo biokuro gamybos linijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-03(15.2)-A4-978

Dėl kačių ir šunų ekstruduoto sauso pašaro gamybos, Dievogalos k., Zapyškio sen., Kauno r., poveikio aplinkai vertinimo

2015-02-03(15.6)-A4-968Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-02(15.8)-A4-896Atrankos išvada dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo įrenginio įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-30(15.6)-A4-891Atrankos išvada dėl UAB "Ruvera" veterinarinių vaistų, higienos, kosmetikos priemonių, biocidinių ir pašarų produktų gamybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-30(15.4)-A4-853Atrankos išvada dėl  UAB "Bioinvest" biodujų jėgainės statybos Būriškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-30(15.9)-A4-847Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A17 Panevėžio aplinkkelis rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-28(15.8)-A4-780Atrankos išvada dėl UAB „Gutronikas“ atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo geologų g. 6, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-28(15.6)-A4-757Atrankos išvada dėl Naisių k. v. melioracijos ploto Nr. 1, 2, 4 valstybei priklausančio melioracijos griovio (Uosupio up.) J-1 ir jame esančių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-27(15.2)-A4-721

Atrankos išvada dėl perdirbamų cukrinių runkelių našumo didinimo Pramonės g. 6, Kėdainiuose poveikio aplinkai vertinimo 

2015-01-27(15.7)-A4-712Atrankos išvada dėl planuojamos biokuro katilinės K. Donelaičio g. 1, Anykščiai, įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-27(15.6)-A4-704Atrankos išvada dėl melioracijos griovių Š-15, Š-15-2a ir juose esančių melioracijos statinių remonto Šakynos k. v. poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-27(15.3)-A4-693Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – daugiabučio gyvenamojo namo, visuomeninės ir komercinės paskirties statinių statybos teritorijoje tarp Klaipėdos pl. ir Palangos miesto III vandenvietės (sanitarinės apsaugos zonos griežto režimo juostos), Palangoje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-23(15.6)-A4-622Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-23(15.1)-A4-614Atrankos išvada dėl Lopiškių smėlio telkinio naujo ploto (apie 7,21 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-010-23(15.6)-A4-591Atrankos išvada dėl sunkiasvorių automobilių aptarnavimo centro su administracinėmis patalpomis statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-22(15.5)-A4-563Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Pagiegalos žvyro ir smėlio telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-21(15.2)-A4-507

Atrankos išvada dėl taros ir gaminių sandėliavimo  bei technologinių talpyklų  išplėtimo, Kaunakiemio g., Kaune , poveikio aplinkai vertinimo

2015-01-21(15.6)-A4-518Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-21(15.1)-A4-504Atrankos išvada dėl Lazdijų rajono Klapotkės žvyro ir smėlio telkinio praplėtimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-20(15.6)-A4-473Atrankos išvada dėl karvidės, trijų veršidžių, mėšlidės ir keturių skysto mėšlo rezervuarų statybos, karvidės rekonstravimo į administracinį pastatą poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-20(15.8)-A4-463Atrankos išvada dėl Ukmergės rajono Radiškio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-20(15.6)-A4-456Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19(15.8)-A4-420Atrankos išvada dėl Švenčionių miesto aplinkkelio tiesimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19(15.6)-A4-397Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19(15.5)-A4-391Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės kelio (A10) Panevėžys -Pasvalys - Riga ( Via Baltica) nuo 9,1 km iki 66,1 km rekonstravimo, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19(15.1)-A4-390Atrankos išvada dėl Bogušiškių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto (apie 20 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-16(15.9)-A4-381Atrankos išvada dėl atliekų laikymo veiklos išplėtimo UAB Geležinkelių aplinkosaugos centro Riedmenų paruošimo ir atliekų tvarkymo skyriaus Skersabalių bazėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-15(15.3)-A4-354Atrankos išvada dėl UAB „Homeras“ vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos Gudų kaime, Pagėgių savivaldybėje, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-15(15.3)-A4-353Atrankos išvada dėl AB „LOTOS Geonafta“ naftos gavybos išplėtimo Nausodžio naftos telkinyje, papildomai įrengiant du naftos gavybos gręžinius žemės sklype kadastrinis Nr. 5601/0005:49, jų gręžimo, įrengimo ir naftos gavybos iš jų, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-15(15.3)-A4-341Atrankos išvada dėl AB ,,Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių rekonstrukcijos Uosių g. 8, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. poveikio aplinkai privalomo vertinimo
2015-01-14(15.4)-A4-323Atrankos išvada dėl medienos dirbinių gamybos įmonės Ungurinės g. 9, Kumelionių k., Marijampolės sav. poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-14(15.1)-A4-284Atrankos išvada dėl kelio Nr. 2519 Druskininkai-Liškiava-Panara-Jonionys 7,745 km tilto per Krūčių kapitalinio remonto poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-13(15.6)-A4-255Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-13(15.6)-A4-210Atrankos išvada dėl Kalniškių smėlio telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-12(15.3)-A4-208Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naujojo išorinio įplaukos kanalo nuo PK -22,5 iki PK -5,5 m ir vidinio laivybos kanalo nuo PK -5,5 iki PK26 tobulinimo – poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-13(15.2)-A4-187

Atrankos išvada dėl Kauno sporto medicinos centro pastato statybos prie Krėvos g. 2, Kaune  poveikio aplinkai vertinimo

2015-01-12(15.6)-A4-198Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-09(15.7)-A4-155Atrankos išvada dėl rezervinių dumblo saugojimo aikštelių įrengimo, rekonstruojant senų nuotekų valymo įrenginių bloką, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-08(15.3)-A4-122Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje iškasto smėlingo grunto sandėliavimo uosto teritorijoje – poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-08(15.6)-A4-113Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-07(15.4)-A4-8825Atrankos išvada dėl UAB "Gytaida" planuojamos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-07(15.7)-A4-85Atrankos išvada dėl R. Ivanausko ENTP demontavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-07(15.3)-A4-70Atrankos išvada dėl UAB ,,Skuodo šiluma“ biokuro katilo su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimo katilinėje Nr. 1 poveikio aplinkai privalomo vertinimo
 2015-01-06 (15.6)-A4-62Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
 2015-01-06 (15.9)-A4-48   Atrankos išvada dėl naftos produktais užteršto grunto valymo UAB Geležinkelių aplinkosaugos centro Riedmenų paruošimo ir atliekų tvarkymo skyriaus Skersabalių bazėje poveikio aplinkai vertinimo

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2015 m.

Data

Dokumento

numeris

Persvarstyta atrankos išvadaPersvarstymo protokolas
2015-12-31(28.3)-A4-14581Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - pagalbinio ūkio pastato - bulvių sandėlio statybos ir eksploatacijos žemės sklype, kurio kad. Nr. 5515/0002:38 Drevernos k. v., esančio Drevernos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.Protokolas
2015-12-23(28.7)-A4-14400Galutinė atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato statybos Pergalės g. 36, Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2015-12-23(28.1)-A4-14404Galutinė atrankos išvada dėl UAB "IDAVANG" planuojamos ūkinės veiklos - 10 000 paršelių (nuo 7 kg iki 30 kg) auginimo Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06), poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2015-12-14(28.3)-A4-13913Galutinė atrankos išvada dėl nepavojingo šlako atliekų laikymo iki tolimesnio jų panaudojimo ar kitokio tvarkymo Dumpių k., Klaipėdos raj. - poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2015-12-10(28.1)-A4-13780Galutinė atrankos išvada dėl AB "Klaipėdos nafta" planuojamos ūkinės veiklos - suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statybos ir eksploatacijos, Burių g. 19, Klaipėdos mieste, poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2015-12-10(28.5)-A4-13774Galutinė atrankos išvada dėl gamybos pajėgumų didinimo Audronių  I k., Obelių sen., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2015-12-09(28.7)-A4-13736Galutinė atrankos išvada dėl apsauginių žaliuzių ir vartų surinkimo, sandėlių, parduotuvių ir administracinių pastatų statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2015-12-09(28.3)-A4-13744Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - naftos gavybos išplėtimas Ližių naftos gavybos aikštelėje papildomai rengiant naftos gavybos gręžinį Ližiai - 5 – poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2015-12-02(28.1)-A4-13462Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - TEN-T tinklo kelio E41 modernizavimo pagal atskirus ruožus nuo Kauno iki Vilkijos (nuo 225,6 iki 181 km), poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2015-11-30(15.8)-A4-13409Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Soverta“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2015-11-30(15.3)-A4-13353Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstrukcijos– poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2015-11-10(15.8)-A4-12534Galutinė atrankos išvada dėl briolerių auginimo Kalvių k., Medininkų sen., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2015-11-04(15.3)-A4-12313Galutinė atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo veiklos išplėtimo Lelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2015-10-23(15.8)-A4-11813Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-21(15.8)-A4-11704Galutinė atrankos išvada dėl Grigiškių hidrolelektrinės pastato rekonstukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2015-10-16(15.6)-A4-11543Galutinė atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo poveikio aplinkai vertinimo (Radviliškio r. Paežerių k.)
2015-10-05(15.2)-A4-11031Galutinė atrankos išvada dėl gumos atliekų ir naudotų padangų perdirbimo pirolizės būdu Kėdainių ir Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-18(15.8)-A4-10338Galutinė atrankos išvada dėl aplinkkelio tiesimo (B2 kategorijos gatvės, apjungiančios esamo krašto kelio atkarpas, tiesimas iskaitant krašto kelio ir rajoninio kelio rekonstravimą, įrengiant sankryžas bei skirtingų lygių sankirtą su geležinkelių) Švenčionėlių miesto šiaurinėje dalyje poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-10(15.3)-A4-10010Galutinė atrankos išvada dėl R. Paulausko įmonės planuojamos ūkinės veiklos - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Sandėlių g. 46, Klaipėdos mieste poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-03(15.3)-A4-9755Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Tolmeta" planuojamos ūkinės veiklos - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių supirkimo ir tvarkymo Dubysos g. 64, Klaipėdos mieste - poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-02(15.3)-A4-9652Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 96 rekonstravimo, krantinių Nr. 97-100 statybos ir akvatorijos gilinimo darbų prie krantinių – poveikio aplinkai vertinimo
2015-09-01(15.6)-A4-9574Galutinė atrankos išvada dėl Milašaičių III smėlio ir žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-27(15.8)-A4-9429Galutinė atrankos išvada dėl Trakų rajono Sklėrių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-25(15.8)-A4-9318Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Gotomotas“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimopriedai
2015-08-11(15.8)-A4-8874Galutinė atrankos išvada dėl UAB "REF BALTIC" pavojingų ir nepavojingų atliekų, skirtų naudojimui ir šalinimui, laikymo, vykdant įmonių įrangos ir technologinių linijų priežiūrą poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-11(15.8)-A4-8863Galutinė tarnkos išvada dėl 20 MW biokuru kurenamos termofikacinės jėgainės/katilinės Savanorių pr. 182A, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-10(15.4)-A4-8809Galutinė atrankos išvada dėl karkasinių-skydinių namų gamybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-08-03(15.4)-A4-8466Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Ikea Industry Lietuva" Sunkvežimių stovėjimo aikštelė statybos M.Valančiaus g. 15D Kazlų Rūdoje poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-31(15.3)-A4-8414Galutinė atrankos išvada dėl metalų laužo krovos, pjaustymo ir sandėliavimo Nemuno g. 42 ir 42A, Klaipėdos m. – poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-28(15.6)-A4-8286Galutinė atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-28(15.8)-A4-8212Galutinė atrankos išvada dėl prekybos centros ir administracinio pastato Naugarduko g. 84, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-24(15.8)-A4-8085Galutinė atrankos išvada dėl grybų, vaisių ir daržovių perdirbimo gamyklos ir eksploatacijos Zibalų g. 37, Širvintos poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-17(15.8)-A4-7834Galutinė atrankos išvada dėl antrinių žaliavų, mišrių komunalinių atliekų, statybos ir griovimo atliekų tvarkymo Žarijų g. 2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-16(15.3)-A4-7792Galutinė atrankos išvada dėl naftos produktų talpyklų statybos ir rekonstrukcijos, Burių g.  19, Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-16(15.3)-A4-7788Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 10 ir Nr. 11 rekonstrukcijos, naujo privažiuojamojo geležinkelio kelio statybos ir akvatorijos gilinimo – poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-15(15.6)-A4-7761Galutinė atrankos išvada dėl Brizgų žvyro ir smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-14(15.7)-A4-7703Galutinė atrankos išvada dėl Zarasų rajono Imbrado durpių telkinio išteklių naudojimo 54,17 ha plote poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-13(15.3)-A4-7629Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Klaipėdos konteinerių terminalas" planuojamos ūkinės veiklos laikomo metalo laužo ir sandėliavimo aikštelės ploto didinimo Minijos g. 180, Klaipėdos m. 
2015-07-09(15.8)-A4-7528Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Kietaviškių gausa“ gamybinės bazės modernizavimo ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-09(15.4)-A4-7498Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - keturių Vestas-66 vėjo jėgainių žemės sklypuose kad. Nr. 3955/0008:83 (buvęs Nr. 3955/0008:0801) ir Nr. 3955/0008:8013 Mažųjų Būdežerių kaime, Šeimenos seniūnijoje, Vilkaviškio rajone statyba ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-09(15.3)-A4-7494Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Parsekas“ pavojingų ir komunalinių atliekų tvarkymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-07(15.7)-A4-7420 Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos UAB „ESSPO rubber technologies“ modifikuotos gumos miltelių gamybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-07-01(15.3)-A4-7218Galutinė atrankos išvada dėl UAB ,,Bridimekso” veislininkystės fermos naujo tvarto, mėšlo tvarkymo įrenginių statybos, gyvulių šėrimo technologijos modernizavimo, Vanagų kaime, Klaipėdos rajone – poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-22(15.8)-A4-6840Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Eko perdirbimas“ antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų surinkimo ir paruošimo perdirbimui veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-18(15.3)-A4-6734Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Neo Group" aromatinių poliesterio poliolių ir jo mišinių gamybos naujų technologinių įrenginių įdiegimo ir produkcijos kiekio didinimo PET atliekų saugojimo ir tvarkymo pastate, Industrijos g. 2 Rimkų k., Klaipėdos raj. - poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-11(15.3)-A4-6474Galutinė atrankos išvada dėl valstybinės ir vietinės reikšmės žvyrkelių laistymo naftos gavybos metu iš fluido atskirtu Kambro amžiaus uolienose slūgsančiu vandeniu (aukštos mineralizacijos sūrymu) Skuodo, Kretingos, Klaipėdos ir Šilutės rajonų savivaldybių teritorijose – poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-10(15.8)-A4-6407Galutinė atrankos išvada dėl Skersabalio ir Akies ežerų, esančių Trakų rajone, valymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-02(15.9)-A4-6105Galutinė atrankos išvada dėl atliekų laikymo veiklos išplėtimo UAB Geležinkelių aplinkosaugos centro Riedmenų paruošimo ir atliekų tvarkymo skyriaus Skersabalių bazėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-02(15.9)-A4-6104Galutinė atrankos išvada dėl naftos produktais užteršto grunto valymo UAB Geležinkelio aplinkosaugos centro Riedmenų paruošimo ir atliekų tvarkymo skyriaus Skersabalių bazėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-06-01(15.8)-A4-6017Galutinė atrankos išvada dėl Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto pastatų B.Baublio/Žaliųjų ežerų g. 2, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-25(15.8)-A4-5706Galutinė atrankos išvada dėldviejų aukštų prekybos paskirties statinio Sausio 13-osios g. 3, Vilnius poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-20(15.2)-A4-5549

Galutinė atrankos išvada dėl 20 MW galios vėjo elektrinių parko statybos Jonavos r. sav. Žeimių sen. Žeimių mstl., Martyniškio k. poveikio aplinkai vertinimo

2015-05-20(15.8)-A4-5581Galutinė atrankos išvada dėl prekybos pastato (8.3) S. Stanevičiaus g. 2A, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-14(15.4)-A4-5321Galutinė atrankos išvada dėl UAB "EMP Recycling" pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, laikymo ir pradinio šių atliekų apdorojimo, bei automobilių ir mikroautobusų duslintuvų remonto ir kataliztorių keitimo Sporto g. 46, Marijampolėje poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-12(15.4)-A4-5209Galutinį atrankos išvada dėl Aldo Žaliausko planuojamos ūkinės veiklos - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo ir saugojimo bei tinkamų naudoti detalių pardavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-05-05(15.8)-A4-4937Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Vilniaus betono gaminiai“ betono gaminių gamybos, panaudojant įvairesnes žaliavas/medžiagas poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-24(15.9)-A4-4593Galutinė atrankos išvada dėl Zarasų rajono Glušoko ežero sapropelio telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-24(15.1)-A4-4579Galutinė atrankos išvada dėl Lopiškių smėlio telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-21(15.3)-A4-4414

Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos rajono Rimkų žvyro ir smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

2015-04-17(15.3)-A4-4292Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Krovinių terminalas“ kraunamų produktų grupių papildymo, krovinių perskirstymo ir naujų produktų krovos poveikio aplinkai vertinimo
2015-04-07

(15.3)-A4-3748

Galutinė atrankos išvada dė planuojamos ūkinės veiklos - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje iškasto smėlingo grunto sandėliavimo uosto teritorijoje - poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-24(15.8)-A4-3105Galutinė atrankos išvada dėl UAB  „SAPIRA LT“ mišrių statybinių atliekų priėmimo, laikymo, rūšiavimo ir perdirbimo Melekonių k., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-23(15.8)-A4-3062Galutinė atrankos išvada dėl Naujienų durpių telkinio dalies (30,61 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-23(15.8)-A4-3061Galutinė atrankos išvada dėl Naujienų durpių telkinio dalies (138,48 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-18(15.5)-A4-2774Galutinė atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Naujikų smėlio telkinio eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-18(15.8)-A4-2770Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Gutronikas“ atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo Geologų g. 6, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-06(15.3)-A4-2317Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naujojo išorinio įplaukos kanalo suformavimo ir gilinimo nuo PK -22,5 iki PK -5,5 iki -15,5 m gylio – poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-06(15.1)-A4-2312Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Vėjo demonas" alternatyvios energijos gamybos iš šalutinių produktų ir antrinių žaliavų poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-06(15.2)-A4-2298Galutinė atrankos išvada dėl  UAB "Baltijos polistirenas" polistireninio putplasčio gamybos Vasario 16-osios g. 36, Teleičių k., Garliavos apyl. sen.,Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo 
2015-03-06(15.8)-A4-2294Galutinė atrankos išvada dėl UAB „ECSO“ antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo, presavimo ir laikymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-03-04(15.4)-A4-2123Galutinė atrankos išvada dėl Tomo Krunkaičio individualios veiklos - netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-26(15.5)-A4-1914Galutinė atrankos išvada dėl bioskaidžių atliekų naudojimo biodujų jėgainėje Pasodėlės k., Krekenavos sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-25(15.3)-A4-1851Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – iki 100 vietų talpos mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uostelio ir jūrinio paveldo parko su aptarnavimo pastatais bei uosto infrastruktūros statinių įrengimo Smiltynėje, Klaipėdos miesto savivaldybėje, uosto reikmėms pritaikant esamas „Laivų kapinių“ įlankos krantines - poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-25(15.4)-A4-1835Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Gytaida" planuojamos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-20(15.4)-A4-1718Galutinė atrankos išvada dėl mėsos perdirbimo cecho ir rūkyklos įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-12(15.6)-A4-1383Galutinė atrankos išvada dėl plastiko gaminių perdirbimo (granuliavimo) poevikio aplinkai vertinimo
2015-02-12(15.3)-A4-1374Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo Cirulių g. 7, Kvietinių k., Dauparų – Kvietinių sen., Klaipėdos rajone. - poveikio aplinkai vertinimo
2015-02-03(15.4)-A4-954Galutinė atrankos išvada dėl UAB Organic Fertilizers Factory planuojamos ūkinės veiklos -  organinių atliekų perdirbimo gaminant kompostą ir kitus dirvos gerinimo produktus poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-29(15.6)-A4-827Galutinė atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-19(15.3)-A4-406Galutinė atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų tvarkymo kiekio didinimo žemės sklypuose (kadastriniai Nr. 5568/0009:464 ir Nr. 5568/0009:465) Pylos g. 14, Maciuičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-16(15.9)-A4-382Galutinė atrankos išvada dėl Sedos vandens malūno rekonstrukcijos, įrengiant hidroelektrinę ir užtvanką, poveikio aplinkai vertinimo
2015-01-06

(15.8)-A4-47

Galutinė atrankos išvada dėl nuotekų valymo įrenginių statybos Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2015 m.

DataDokumento numerisProgramosSusirinkimo protokolas
2015-12-31(28.1)-A4-14551Dėl vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-12-31(28.1)-A4-14538Dėl prekinio betono gamybos optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-12-15(28.1)-A4-13968Dėl pirmos formos heparino gamybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-10-15(15.9)-A4-11485Dėl Zarasų rajono Imbrado ežero sapropelio gavybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-10-07(15.4)-A4-11157Dėl A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai 45,15 - 56,83 km kelio  ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-09-15(15.9)-A4-10154Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena statybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-08-18(15.9)-A4-9069Dėl UAB "NEO GROUP" PET gamybos išplėtimo industrijos G. 2 ir Industrijos g. 4, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-08-07(15.5)-A4-8715Dėl Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-07-08(15.9)-A4-7468Dėl vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Domaičių ir Kūgelių k. įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-06-11(15.9)-A4-6493Dėl UAB "RAZ SPV22" poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-06-23(15.9)-A4-6968Dėl Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-06-17(15.9)-A4-6695Dėl UAB "Fortum Klaipėda" termofikacinės jėgainės eksploatacinio režimo optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-06-03(15.9)-A4-6153Dėl Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-06-03(15.9)-A4-6150Dėl UAB "Fur Farm LT" kailinių žvėrelių auginimo fermos modernizavimo ir plėtros poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-05-22(15.9)-A4-5665Dėl dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-05-06(15.9)-A4-4973Dėl metilo esterio gamybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-04-28(15.9)-A4-4691Dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-01-20(15.9)-A4-477Dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
2015-01-15(15.2)-A4-8852Dėl naujų kogeneracijos įrenginių, naudojančių vietinius kuro išteklius, įrengimo (UAB Kauno termofikacijos elektrinė sklype adresu Taikos pr. 147, Kaunas) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo 

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2015 m.

DataDokumento numerisSprendimasSusirinkimo protokolas
2015-11-11(15.8)-A4-12559Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB „Vilniaus transimeksa“ augalų apsaugos produktų sandėliavimo plėtros leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2015-10-26(15.1)-A4-11903Informacija apie priimtą sprendimą dėl A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 23,40-35,40 km kelio ruožo rekonstravimo galimybių
2015-10-02(15.6)-A4-10986Informacija apie priimtą sprendimą dėl Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės-rytų krypties) tiesimo projekto leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2015-09-10(15.9)-A4-10037Informacija apie priimtą sprendimą dėl metilo esterio gamybos galimybių
2015-09-02(15.9)-A4-9693Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos ir eksploatacijos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2015-08-21(15.9)-A4-9208Informacija apie priimtą sprendimą dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2015-08-19(15.2)-A4-9095Informacija apie priimtą sprendimą dėl Trąšų gamybos įmonės Kėdainiuose statybos ir veiklos galimybių
2015-08-10(15.3)-A4-8801Informacija apie priimtą sprendimą dėl Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio eksploatacijos Klaipėdos rajone leistinumo poveikio aplinkai požiūriu.
2015-06-22(15.9)-A4-6832Informacija apie priimtą sprendimą dėl magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos galimybių
2015-06-15(15.9)-A4-6564Informacija apie priimtą sprendimą dėl Ignalinos atominės elektrinės D-1, D-0, D-2 blokų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo (2207, 2208, 2214 projektai) galimybių
2015-06-08(15.2)-A4-6319

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Kaišiadorių rajono Mūro Strėvininkų II smėlio ir žvyro telkinio naudojimo galimybių

2015-06-08(15.3)-A4-6249Informacija apie priimtą sprendimą dėl naftos gavybos gręžinyje „Šilalė-5“ aikštelėje galimybių
2015-05-20(15.9)-A4-5511Informacija apie priimtą sprendimą dėl Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos galimybių
2015-04-30(15.9)-A4-4826Informacija apie priimtą sprendimą dėl 300 MW galios vėjo elektrinių parko įrengimo Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje galimybių
2015-03-24(15.9)-A4-3099Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies (30,0 ha) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2015-03-18(15.8)-A4-2763Informacija apie priimtą sprendimą dėl Trakų miesto aplinkkelio tiesimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
2015-01-08(15.9)-A4-107Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo galimybių
 2015-01-05 (15.2)-A4-8815           Informacija apie priimtą sprendimą dėl Dambos bei gyvenamosios ir komercinės paskirties objektų adresu Brastos g. 24 Kaune  statybos galimybių

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2015 m.

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2015 m.

DataDokumento numerisSprendimas
2015-12-28(28.1)-A4-14474Sprendimas dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.106 Naujoji Vilnia - Rudamina - Paneriai ruožo nuo 1,3 iki 4,6 km rekonstravimo poveikio vertinimo priimtos atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-12-28(28.1)-A4-14473Sprendimas dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.110 Švenčionys - Adutiškis ruožo nuo 1,72 iki 6,99 km rekonstravimo poveikio vertinimo priimtos atrankos išvados galiojimo pratęsimo

2015-11-27

(15.5)-A4-13287Sprendimas dėl UAB "Aukštaitijos vandenys" planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-11-04(15.6)-A4-12336Sprendimas dėl sprendimo dėl AB "Akmenės cementas" planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo
2015-10-20(15.2)-A4-11639Sprendimas dėl pieno perdirbimo gamyklos Biruliškių k., Kauno r.. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-09-18(15.9)-A4-10300Sprendimas dėl sprendimo dėl UAB "Alvetos karjerai" žvyro karjero 24,7 ha plote Pagėgių žvyro telkinio I sklype naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu galiojimo pratęsimo
2016-06-22(15.4)-A4-6837Sprendimas dėl UAB "Swedspan Girių Bizonas" planuojamos biokuro jėgainės Gedinimo g. 1, Kazlų Rūdoje instaliuotos galios didinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-06-10(15.3.)-A4-6392Sprendimas dėl UAB "Krovinių terminalas" planuojamos ūkinės veiklos - veiklos išplėtimo, Burių g. 17, Klaipėdoje - atrankos išvados galiojimo pratęsimo 
2015-06-04(15.3.)-A4-6178Sprendimas dėl UAB "Orion Global Pet" planuojamos ūkinės veiklos - šilumos energijos gamybos naujoje biokuro katilinėje, Metalo g. 16, Klaipėda - atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-05-29(15.6)-A4-5945Sprendimas dėl vėjo jėgainės statybos Mickūnų kaime Pakruojo rajone atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-05-25(15.9)-A4-5712Sprendimas dėl sprendimo dėl geležinkelių infrastruktūros IX B transporto koridoriaus atšakos modernizavimo Vilnius - Kaunas ruože greičiui iki 160 km/h galimybių galiojimo pratęsimo
2015-05-20(15.6)-A4-5505Sprendimas dėl Kaušėnų žvyro ir smėlio telkinio naudojimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-05-15(15.6)-A4-5351Sprendimas dėl vėjo jėgainės statybos Dargužių k., Pakruojo r. atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-04-29(15.6)-A4-4769Sprendimas dėl vėjo jėgainės statybos Dargužių k., Pakruojo r. atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-04-29(15.6)-A4-4747Sprendimas dėl trijų vėjo jėgainių statybos Dargužių k., Pakruojo r. atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-04-29(15.6)-A4-4746Sprendimas dėl vėjo jėgainės statybos Sakalų k., Pakruojo r. atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-04-28(15.6)-A4-4720Sprendimas dėl keturių vėjo jėgainių statybos Sakalų k., Pakruojo r. atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-04-28(15.6)-A4-4780Sprendimas dėl dviejų vėjo jėgainių statybos Pakruojo rajone atrankos išvados galiojimo pratęsimo
 2015-04-27 (15.6)-A4-4607Sprendimas dėl sprendimo dėl Paqkruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinyje planuojamos veiklos galimybių galiojimo pratęsimo
 2015-02-11 (15.2)-A4-1342Sprendimas dėl biokuro kogeneracinės elektrinės, Pramonės g. 4, Kaune poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2015-02-10 (15.6)-A4-1243Sprendimas dėl vėjo jėgainių parko statybos Mažeikių rajone atrankos išvados galiojimo pratęsimo
 2015-03-03 (15.1)-A4-2062Sprendimas dėl vėjo jėgainės statybos Intuponių k., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados pratęsimo (UAB "Stakliškių vėjas")
 2015-03-03 (15.1)-A4-2063Sprendimas dėl vėjo jėgainės statybos Intuponių k., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados pratęsimo (UAB "Vėjo smūgis")

Atnaujinimo data: 2023-09-26