>

AKTUALI INFORMACIJA PAV PROCESO DALYVIAMS

 

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE PARENGTĄ PATIKSLINTĄ KAUNO R. SAV., NEVERONIŲ SEN. TERITORIJOJE EUROPINIO STANDARTO GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS-LIETUVOS IR LATVIJOS VALSTYBIŲ SIENA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITĄ

 

Dėl PAV dokumentų rengimo ir pateikimo

 

           Informuojame, kad nuo 2005 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų 1 priedo redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Įsakymas). Atsižvelgiant į tai, nuo 2015 m. gegužės 1 d. informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo turi būti rengiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama vadovaujantis naujais reikalavimais. Iki 2015 m. gegužės 1 d. pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros baigiamos iki Įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

              Su Įsakymu galite susipažinti čia.

 

          Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo", nuostatomis, poveikio aplinkai vertinimo dokumentai Aplinkos apsaugos agentūrai turi būti pateikti popieriniame ir skaitmeniame formate.

 

        Atsižvelgiant į tai, kad atsakinga institucija poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skelbia savo tinklalapyje, prašome poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skaitmeniname formate Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti su nuasmenintais duomenimis (nenurodyti fizinių asmenų vardų ir pavardžių, asmens kodų bei adresų (išskyrus planuojamos ūkinės veiklos organizatorių ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją)).

 

 

       Dėl Radiacinės saugos centro kaip poveikio aplinkai vertinimo subjekto

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 10 str. 2 p. ir Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 "Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo", 10.2.14 p., Radiacinės saugos centras yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  įgaliotas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą radiacinės saugos srityje.

       Radiacinės saugos centras dalyvauja PAV procese lygiavertiškai Visuomenės sveikatos centrams apskrityse pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., kai planuojama ūkinė veikla:

1) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais;

2) branduolinės energetikos objektų veikla;

3) kurios metu gali susidaryti gamtinės kilmės radioakyviųjų medžiagų ir kuri nurodyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.5 p. ir (ar) Lietuvos higienos normos HN 85:2011 "Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos" 2 priede.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-03-17 raštas Nr. (10.2.2.3-411)10-2766).

 

     

 

 

2016 metai

 

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis, PAV ataskaitomis 2016 m.

 

2016-11-28 Infrastruktūros objektų (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) statybos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių  Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1,2,3,4,5,6,7)

2016-09-22 Aplinkos apsaugos agentūrai pateikta nagrinėti Zarasų rajono Imbrado ežero sapropelio gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (1 dalis2 dalis)

2016-09-07 Parengta ŽŪB "Bučiūnai" planuojamos ūkinės veiklos - broilerių auginimo rekonstravus ir modernizavus esamus kiaulidžių pastatus adresu Beržų g. 2, Bučiūnų k., Kriukų sen., Joniškio r. sav. poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

2016-07-29 Parengta UAB ,,GJ Magma“ planuojamos ūkinės veiklos Petrašiūnų II dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo PAV programa

2016-06-22 Parengta Kauno rajono Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programa

2016-06-21 Parengta Zarasų rajono Imbrado ežero sapropelio gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

2016-06-08 Šiaulių rajono Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimo planuojamos UAB NTPV" ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa

2016-05-24 ŽŪB "Bučiūnai" planuojamos ūkinės veiklos - broilerių auginimo rekonstravus ir modernizavus esamus kiaulidžių pastatus poveikio aplinkai vertinimo programa, priedai (1).

2016-05-17 Papildyta UAB "Minijos nafta" planuojamos ūkinės veiklos - naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1234567891011)

2016-03-03 Aplinkos apsaugos agentūros iš naujo nagrinėjamos UAB "Smokvila" kiaulių komplekso, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos I dalisII dalis, priedai (12)

2016-03-03 UAB "Nereta" Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo programa

UAB "Nereta" Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, tekstiniai priedai (1,2,3,4), grafiniai priedai (1,2,3,4,5,6). Ataskaitos papildymassuinteresuotos visuomenės raštaiatsakymai į suinteresuotos visuomenės raštus.

Aplinkos apsaugos agentūra 2016-03-03 raštu Nr. (28.1)-A4-2147 pakvietė Lietuvos geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese.

2016-02-29 Papildyta UAB "Legra" planuojamos ūkinės veiklos - Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programa, tekstiniai priedai (1, 2, 34), grafiniai priedai (1,2).

2016-02-02 UAB "Minijos nafta" planuojamos ūkinės veiklos - naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (12345678910111213), Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2016-02-12 raštas Nr. R3-(4.1.18)-948 dėl PAV ataskaitosLietuvos geologijos tarnybos prie AM 2016-02-15 raštas Nr. (5)-1.7-514 dėl PAV ataskaitos2016-02-24 įvykusio posėdžio protokolas Nr. A7-14

2016-01-19 UAB "Legra" planuojamos ūkinės veiklos - Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo  poveikio aplinkai vertinimo programa,  tekstiniai priedai (1, 2345), grafiniai priedai (1,2).

2016-01-07 UAB "Fur Farm LT" planuojamos ūkinės veiklos - esamos kailinių žvėrelių auginimo fermos modernizavimas ir plėtra poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1, 23, 456, 789, 10, 11, 1213, 14, 15)

2016-01-06 Papildyta UAB "Fortum Klaipėda" termofikacinės jėgainės eksploatacinio režimo optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, tekstiniai priedai (123456), grafiniai priedai (1234); 2016-01-25 gautas PAV ataskaitos papildymasKlaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2016-01-15 raštas Nr. (4.36)-R2-182 dėl PAV ataskaitos ir PŪV galimybiųKlaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2016-02-01 raštas Nr. (5.1.42)-A5-640 dėl PAV ataskaitos

 

 

 

2. Informacija apie buvusias klaidas jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2016 m.

2016-12-23 raštas Nr. (28.3)-A4-13009 "Dėl klaidų ištaisymo" ir 2016-12-21 raštas Nr. (28.3)-A4-12874 "Pataisyta atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2324 Žeimiai-Tuzai ruožo nuo 0,017 iki 2,16 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo"

2016-11-10 raštas Nr. (28.3)-A4-11252 "Dėl klaidų ištaisymo ir 2016-11-08 raštas Nr. (28.3)-A4-11150 "Pataisyta atrankios išvada dėl UAB „Philip Morris Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos – gamybinio pastato rekonstrukcijos Vilniaus pl. 16, Klaipėdos m. – poveikio aplinkai vertinimo"

2016-11-02 raštas Nr. (28.1)-A4-10967 "Dėl klaidų ištaisymo" ir 2016-11-02 raštas Nr. (28.1)-A4-10966 "Pataisytas 2016 m. rugpjūčio 12 d. sprendimas Nr. (28.1)-A4-8255 dėl UAB "Fur Farm LT" esamos kailinių žvėrelių auginimo fermos modernizavimo ir plėtros galimybių"

2016-10-26 raštas Nr. (28.3)-A4-10762 "Dėl klaidų ištaisymo" ir 2016-10-25 raštas Nr. (28.3)-A4-10700 "Pataisyta atrankos išvada dėl UAB "Krovinių terminalas" PŪV - veiklos išplėtimo Burių g. 17, Klaipėdoje - PAV".

2016-08-31 raštas Nr. (28.5)-A4-8752 "Dėl klaidų ištaisymo". 2016-08-31 raštas Nr. (28.5)-A4-8751 "Pataisyta 2016-04-27 atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-4421 dėl asociacijos " Kiemėnai" valdomų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo"

2016-08-31 raštas Nr. (28.4)-A4-8750 "Dėl klaidų ištaisymo". 2016-08-31 raštas Nr. (28.4)-A4-8749 "Pataisyta Galutinė atrankos išvada dėl broilerių auginimo Jociūnų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav., poveikio aplinkai vertinimo"

2016-07-29 raštas Nr.(28.4)-A4-7789 "Dėl klaidų ištaisymo"2016-07-29 raštas Nr. (28.4)-A4-7806 Pataisyta atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo Ūdrijos kelias 22, Užubalių k., Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimo.

2016-06-23 raštas Nr. (28.3)-A4-6586 "Dėl klaidų ištaisymo"2016-06-29 raštas Nr. (28.3)-A4-6754 Pataisyta atrankos išvada dėl nepavojingų dugno pelenų (šlako) iš bendro atliekų deginimo įrenginio, apdorojimo atskiriant metalo atliekas bei paruošiant tolimesniam panaudojimui poveikio aplinkai vertinimo

2016-05-17 raštas Nr. (28.3)-A4-5192 "Dėl Klaidų ištaisymo", 2016-05-17 raštu Nr. (28.3)-A4-5164 Pataisyta atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 165 ŠilalėŠilutė ruožo nuo 43,222 iki 54,12 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2016-04-20 raštas Nr. (28.2)-A4-3640 "Pataisyta 2016 m. balandžio 11 d. atrankos išvada Nr. (28.2)-A4-3640 dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Kauno m. sav. Vaišvydavos smėlio telkinio naują plotą"

2016-04-20 raštas Nr. (28.2)-A4-4116 "Dėl klaidų ištaisymo"

2016-03-22 Pataisyta atrankos išvada Nr. (28.6)-A4-2896 "Dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Saunoriai" ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo"

2016-03-22 raštas Nr. (28.6)-A4-2896 "Dėl klaidų ištaisymo"

2016-03-18 Pataisytas 2016 m. kovo 2 d. sprendimas Nr. (28.1)-A4-2031 dėl UAB "NEO GROUP" PET gamybos išplėtimo Industrijos d. 2 ir Industrijos g. 4, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., galimybių

2016-03-18 raštas Nr. (28.1)-A4-2821 "Dėl klaidų ištaisymo"

2016-03-01  Pataisyta  2016-02-25 atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-1834 dėl Zarasų rajono Imbrado durpių telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

2016-03-01 raštas Nr. (28.5)-A4-1954 "Dėl klaidų ištaisymo"

2016-02-22 Pataisyta 2016-02-19 galutinė atrankos išvada Nr. (28.5)-A4-1585 dėl švelniakailių žvėrelių auginimo Kerbušių k. 9, Paįstrio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo

 

2016-02-22 raštas Nr. (28.5)-A4-1652 "Dėl klaidų ištaisymo"

2016-03-03 Pataisyta 2015-09-29 atrankos išvada Nr.(15.1)-A4-10787 dėl Alytaus rajono Vaisodžių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo.

2016-03-02 raštas Nr.(28.4)-A4-2037 "Dėl klaidų ištaisymo".

2016-03-15 Pataisyta atrankos išvada dėl Biržų rajono Kojeliškių MSNA melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2016-03-15 raštas Nr.(28.5)-A4-2568 "Dėl atrankos išvados patikslinimo"

2016-03-18 Pataisyta 2015-09-29 atrankos išvada Nr.(15.1)-A4-10788 dėl Alytaus rajono Kančėnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo.

2016-03-18 raštas Nr. (28.4)-A4-2771 "Dėl klaidų ištaisymo"

 

3. Informacija apie teismų panaikintas PAV atrankos išvadas ir sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 2016 m.

 

2016-03-03 Informacija apie panaikintą Aplinkos apsaugos agentūros 2014 m. birželio 3 d. raštu Nr. (2.6)-A4-2251 priimtą sprendimą dėl UAB "Smokvila" kiaulių komplekso, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., galimybių

 

 

 

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2016 m.

 

2016-12-06 Informacija apie parengtą 330 kV oro linijos Lietuvos elektrinė-Vilnius rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-12-05 Informacija apie parengtą Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-12-02 Informacija apie parengtą gyvulių ir naminių paukščių auginimo veiklos Audriaus Banionio ūkyje (Kauno r., Margininkų k.) poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-11-28 Informacija apie parengtą AB „Achema" formalino gamybos agregato statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-10-25 Informacija apie parengtą daugiabučių gyvenamųjų namų L. Zamenhofo gatvėje, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-09-29 Informacija apie parengtą AB Kaišiadorių paukštyno modernizavimo ir gamybinių pajėgumų didinimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-08-17 Informacija apie UAB „Eurochema“ planuojamos ūkinės veiklos - išankstinio paruošimo baro modernizavimas (cheminių medžiagų ir mišnių gamyba, atliekų tvarkymas) , parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą.

2016-08-12 Informacija apie parengtą UAB „Zujų paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos - Makštavos paukštyno įsteigimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-08-08 Informacija apie parengtą ŽŪK ,,Agro Aves group“ planuojamos ūkinės veiklos paukštienos perdirbimo įmonė poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-08-05 Informacija apie parengtą AB ,,K2LT“ planuojamos ūkinės veiklos krematoriumo statyba ir eksploatacija (pastatas su kremavimo įrenginiu/linija) poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-07-29 Informacija apie parengtą UAB ,,GJ Magma“ planuojamos ūkinės veiklos Petrašiūnų II dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo PAV programą

2016-06-22 Informacija apie parengtą Kauno rajono Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-06-15 Informacija apie parengtą Vilkyčių paukštyno pajėgumo didinimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-06-02 Informacija apie parengtą UAB „NTPV“ planuojamos ūkinės veiklos - Degionių smėlio ir žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą.

2016-05-26 Informacija apie parengtą UAB ,,Agrovera“ planuojamos ūkinės veiklos - paukštyno poveikio aplinkai vertinimo programą.

2016-05-17 Informacija apie parengtą UAB "Lietpak" planuojamos ūkinės veiklos - polimerinių dirbinių gamybos plėtros, poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-03-29  Informacija apie parengtą planuojamos veiklos "Krematoriumo statyba ir eksploatacija Kaune, Taikos pr. 114 M poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-03-23 Informacija apie parengtą patikslintą „Infrastruktūros objektų (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) statybos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių  Vilniuje“ poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-03-02 Informacija apie parengtą broilerių auginimo ŽŪB Bučiūnai, rekonstravus ir modernizavus esamus kiaulidžių pastatus, poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-02-03 Infomacinis pranešimas apie parengtą Šiaulių raj. Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha)naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

2016-01-26 Informacija apie parengtą biokuro gamyklos "Rapsoila" Ukrinų k., Mažeikių raj., eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-01-14 Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos - mėsinių galvijų (prieauglio) ūkio rekonstrukcija ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo programą

2016-01-14 Informacija apie parengtą planuojamos veiklos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių poveikio aplinkai vertinimo programą

 

 

 

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2016 m.

 

 

2016-12-23Informacija apie gautą UAB "Legra" Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-12-22

Informacija apie gautą Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2016-12-16Informacija apie gautą Alytaus rajono savivaldybės Bogušiškių II žvyro ir smėlio telkinio naujų plotų naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-11-18Informacija apie gautą biokuro gamyklos "Rapsoila" aksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-11-17Informacija apie gautą infrastruktūros objektų (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) statybos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-09-22Informacija apie gautą Zarasų rajono Imbrado ežero sapropelio gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-09-07Informacija apie gautą Jonavos rajono Rizgonių žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 74 ha) naudojimo planuojamos UAB "Rizgonys" ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-09-05Informacija apie gautą intensyvaus vištų dedeklių auginimo Ylakių paukštyne poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-08-04Informacija apie gautą planuojamos statyti estakados kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė užliejamame ruože poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-06-27Informacija apie gautą prekinio betono gamybos optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-06-21Informacija apie gautą Ignalinos atominės elektrinės 1-ojo energijos bloko reaktoriaus R1 ir R2 darbo zonų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-06-17Informacija apie gautą Ignalinos atominės elektrinės A-1 bloko įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-03-14Informacija apie gautą UAB "Bioresus" planuojamos ūkinės veiklos - pirmos formos heparino gamybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-03-03Informacija apie iš naujo nagrinėjamą UAB "Smokvila" kiaulių komplekso, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-03-03Informacija apie gautą UAB "Nereta" Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-02-24Informacija apie gautą "A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai 45,15 - 56,83 km kelio ruožo rekonstrukcija" poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-02-02Informacija apie gautą UAB "Minijos nafta" naftos gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
2016-01-05Informacija apie gautą Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 

 

 

6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2016 m.

 

 

testas 2016 06 30

 

DataDokumento numeris Priimta atrankos išvadaInformacija atrankai 
2016-12-29(28.3)-A4-13152 Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai,priedai  
2016-12-28(28.4)-A4-13142 Atrankos išvada dėl veislinių viščiukų kiaušinių gamybos fermos statybos ie eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-12-28(28.4)-A4-13136 Atrankos išvada dėl UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras" kompleksinio Alytaus regione susidarančių atliekų tvarkymo Takniškių k., Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-12-22(28.2)-A4-12-44 

Atrankos išvada dėl AB “Krekenavos agrofirma” planuojamo bendrovės reorganizavimo ir biologiškai skaidžių medžiagų kompostavimo įrenginio statybos poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-12-21(28.3)-A4-12872 Atrankos išvada dėl naftos produktais užteršto grunto valymo kiekio didinimo, Birbinčių g. 59, Kiškėnų k., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-12-21(28.5)-A4-12867 Atranos išvada dėl įUAB Rokiškio pieno gamyba produkcijos asortimento, žaliavų ir papildomų medžiagų kiekio persiskirstymo (nesikeičiant projektiniam pajėgumui) ir padidėjusio paimamo vandens kiekio (pagal sutartį su UAB Utenos vandenys) bei padidėjusių nuotekų išleidimo į nuotakyną dėl nauhjų saugos higienos reikalavimų, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 2 
2016-12-20Nr. (28.2)-A4-12819 

Atrankos išvada dėl Švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo veiklos Smilgaičio g.10, Ruseinių k., Josvainių sen., Kėdainių r. poveikio aplinkai vertinimo

  
2016-12-20(28.2)-A4-12811 

Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 144 Jonava  – Kėdainiai – Šeduva ruožų 23,970 - 29,473 km, 29,592 - 34,209 km bei 52,482 - 53,460 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-12-20(28.3)-A4-12806 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2324 Žeimiai-Tuzai ruožo nuo 0,017 iki 2,16 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-12-20(28.7)-A4-12781 Atrankos išvada dėl UAB "Baltic filter" ekofiltrų gamybos cecho ir gatavos produkcijos sandėlio statybos Alekniškio k., Širvintų r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-12-16(28.4)-A4-12713 Atrankos išvada dėl ŽŪB "Atžalynas" galvijų fermos komplekso išplėtimo Taikos g. 102, Verebiejų k., Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedas Nr. 1priedas Nr.2 
2016-12-16(28.4)-A4-12712 Atrankos išvada dėl dviejų paukštidžių statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-12-16(28.4)-A4-12711 Atrankos išvada dėl UAB "Ekologistika" naudotų padangų perdirbimo Pramonės g. 1, Alytuje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai,
priedas Nr. 1priedas Nr.2
 
2016-12-16(28.3)-A4-12651 Atrankos išvada dėl UAB "Sepo Novus" PŪV - bitumo saugojimo statinių (sandėlių ir aikštelių) statybos Statybininkų g. 7, gargžduose, Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-12-15(28.6)-A4-12647 Atrankos išvada dėl pieninių galvijų ūkio modernizavimo Plepų k., Viešvėnų sen., Telšių r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-12-13(28.3)-A4-12499 Atrankos išvada dėl eksploatuojamų naftos gavybos gręžinių Genčių naftos telkinyje skaičiaus didinimo, papildomai įrengiant gręžinį Genčiai-15, jo gręžimo, įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedas 1priedas 2. 
2016-12-08(28.2)-A4-12328 

Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo fermoje Kėdainių r. sav., Juodžių k. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-12-07(28.3)A4-12269 Atrankos išvada dėl UAB KJKK "Bega" planuojamos ūkinės veiklos - skystų produktų saugyklų su geležinkelio pratęsimu ir vagonų iškrovimo estakados statybos ir eksploatavimo Nemuno g. 2, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedas 
2016-12-06(28.4)-A4-12217 Atrankos išvada dėl didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimo ir eksploatacijos Skaistakaimio k., Gelgaudiškio sen., Šakių r. sav. poveikio aplinklai vertinimonformacija atrankai 
2016-12-02(28.4)-A4-12128 Atrankos išvada dėl vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-12-02(28.2)-A4-12101 

Atrankos išvada dėl biomase kūrenamos termofikacinės jėgainės Taikos pr. 104 B, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-12-02(28.5)-A4-12100 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Baroniškių smėlio ir žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-12-01(28.3)-A4-12054 Atrankos išvada dėl AB "Klaipėdos energija" planuojamos ūkinės veiklos - vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimas Gargždų šilumos tinklų katilinėje Nr. 4 - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedas. 
2016-11-30(28.4)-A4-12015 Atrankos išvada dėl mėsinių kalakutų auginimo, skerdimo, mėsos išpjaustymo, pusgaminių gamybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-11-29(28.5)-A4-11987 Atrankos išvada dėl planuojamos šilumos ir elektros energijos gamybos kogeneraciniame įrenginyje, kurui naudojant biodujas, pagamintas iš kiaulių mėšlo (srutų) ir biomasės fermentacijos proceso metu, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai 12345 
2016-11-29(28.5)-A4-11985 Atrankos išvada dėl sankryžos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.118 Kupiškis-Utena 0.00 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-11-28(28.2)-A4-11900 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo Keleriškių k., Kėdainių m.sen., Kėdainių r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-28(28.2)-A4-11901 

Atrankos išvada dėl paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir plėtros  Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-11-25(28.7)-A4-11856 Atrankos išvada dėl nuotekų valymo įrengimių statybos Jašiūnuose poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai 1, 2, 3, 4 
2016-11-25(28.6)-A4-11837 Atrankos išvada dėl Mažeikių miesto paviršinių nuotekų sistemų tvarkymo, paviršinių nuotekų valymo įrenginių Naujakurių gatvėje rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai 
2016-11-25(28.7)-A4-11828 Atrankos išvada dėl Miškinių smėlio ir žvyro telkinio praplečiamos dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-25(28.4)-A4-11865 Atrankos išvada dėl didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimo ir eksploatacijos Kybartų m., Kudirkos Naumiesčio mieste, Šakių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-11-25(28.4)-A4-11864 Atrankos išvada dėl didelių gabaritų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės įrengimo ir eksploatacijos J. Biliūno g., Kybartų mieste, Vilkaviškio r. sav. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-11-25(28.5)-A4-11836 Atrankos išvada dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (DGASA) įrengimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-25(28.5)-A4-11809 Atrankos išvada dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės (DGASA) įrengimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-23(28.5)-A4-11740 Atrankos išvada dėl Anykščių r. sav. Anykščių telkinio VII (1) sklypo dalies naujo ploto (apie 3,65 ha) monomineralinio kvarcinio smėlio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo 

Informacija atrankai

 Priedai

 
2016-11-22(28.6)-A4-11672 Atrankos išvada dėl galvijų auginimo ūkio išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

Priedai 1 2

 
2016-11-23(28.7)-A4-11731 Atrankos išvada dėl UAB "Grigeo Recycling" Žarijų g. 2C, Vilniuje Plastikinės pakuotės ir popieriaus, ir kartono pakuotės atliekų tvarkymo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai 1, 2 
2016-11-18(28.4)-A4-11568 Atrankos išvada dėl broilerių auginimo Muiželėnų k., Alovės sen., Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedas 
2016-11-18(28.5)-A4-11565 Atrankos išvada dėl ūk. S.Jasinevičiaus ūkinės veiklos (melžiamų karvių auginimas) Misiūniškio k. 1, Rokiškio r. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai,

priedas

 
2016-11-18(28.6)-A4-11540 Atrankos išvada dėl Kelmės rajono Ušnėnų molio telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-11-18(28.5)-A4-11534 Atrankos išvada dėl planuojamos individualios Eriko Timochino ūkinės veiklos ( Technikos g. 8, Kupiškis) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-17(28.7)-A4-11473 Atrankos išvada dėl Širvintų rajono Anciūnų, Čiobiškio, Virvyčių kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedas 
2016-11-17(28.5)-A4-11484 Atrankos išvada dėl planuojamos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos Verslo I g. 1, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-17(28.5)-A4-11503 Atrankos išvada dėl Utenos rajono savivaldybės Kvyklių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-16(28.4)-A4-11424 Atrankos išvada dėl mėsinių vištų prieauglio iki 20 savaičių auginimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-16(28.4)-A4-11417 Atrankos išvada dėl UAB "Lenergija" biodujų jėgainės plėtros poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-16(28.1)-A4-11415 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.3607 Čelkiai-Južintai-Užpaliai ruožų nuo 20,70 km iki 23,29 km, nuo 23,95 km iki 25,50 km ir nuo 25,50 km iki 32,80 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai:1. 
2016-11-15(28.7)-A4-11387 Atrankos išvada dėl UAB "Oleronas" prekybos centro pastato Kovo 11-osios g. Grigiškėse, Vilniaus m. sav., statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai (1, 2, 3 ) 
2016-11-15(28.7)-A4-11348 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) auginimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1, 2, 3, 4) 
2016-11-15(28.1)-A4-11347 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos geležinkelio ruožo Kaišiadorys - Radviliškis elektrifikavimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai: 1,2,3,4,5,6. 
2016-11-15(28.6)-A4-1358 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių aikštelės poveikio aplinkai vertinimo (Joniškio r.) Informacija atrankai, priedas 
2016-11-11(28.6)-A4-11293 Atrankos išvada dėl pieninių galvijų ūkio modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo (Telšių r.) Informacija atrankai 
2016-11-11(28.3)-A4-11277 Atrankos išvada dėl karvidės Mosėdžio g. 83, Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai: 1. 
2016-11-10(28.4)-A4-11262 Atrankos išvada dėl vėjo jėgainės statybos ir eksplotacijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-09(28.4)-A4-11202 Atrankos išvada dėl geriamojo vandens gerinimo įrenginių statybos ir gręžinio įrengimo Kiduliuose poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-08(28.4)-A4-11132 Atrankos išvada dėl geriamojo vandens gerinimo įrenginių statybos ir gręžinio įrengimo Sintautuose poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-11-08(28.6)-A4-11139 Atrankos išvada dėl viaduko per geležinkelį statybos, Algirdo g., Mažeikiuose rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-07(28.2)-A4-11141 

Atrankos išvada dėl UAB “Ryterna Entry” planuojamo gamybos ir pramonės paskirties pastato statybos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-11-04(28.2)-A4-11059 

Atrankos išvada dėl UAB „Kauno vandenys“ planuojamo Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių dumblo saugojimo aikštelėje dumblo kieko padidinimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai 267101112

 
2016-11-07(28.6)-A4-11118 Atrankos išvada dėl specialiosios paskirties pastatų ir inžinerinių statinių Šilauogių g. 15, Malavėnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-04(28.5)-A4-11022 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - asfaltbetonio gamybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai (Priedai 4.44.556) 
2016-11-04(28.3)-A4-11063 Atrankos išvada dėl nemotorinių laivų (valčių) bei irklenčių prieplaukos įrengimo Bastionų gatvėje esančioje buvusių bastioninių įtvirtinimų teritorijoje (vadinama Jono kalneliu) Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-02(28.6)-A4-10973 Atrankos išvada dėl Šiaulių - Radviliškis atkarpos modernizacijos ir elektrifikacijos I etapo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-11-02(28.7)-A4-10952 Atrankos išvada dėl administracinio pastato Gustaičio g. 4, Vilniuje rekonstrukcijos į autobusų stoginę Poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedas 
2016-10-31(28.7)-A4-10926 Atrankos išvada dėl gyvenamųjų namų komplekso Raitininkų g. 4 ir Raitininkų g. 4A, Vilniaus mieste statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai 
2016-10-31(28.6)-A4-10925 Atrankos išvada dėl pieninių galvijų ūkio modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo (Telšių r.) Informacija atrankai 
2016-10-27(28.7)-A4-10794 Atrankos išvada dėl areštinės statybos, Birželio 23-osios g. 16, Vilniuje, Poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai (1, 2, 3) 
2016-10-27(28.4)-A4-10804 Atrankos išvada dėl UAB "Marijampolės pieno konservai" pieno miltelių gamybos cecho vykdomosios ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos (pieno ar jo produktų perdirbimo veiklos išplėtimas) poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

Priedai (123, 4, 5678910111213)

 
2016-10-27(28.7)-A4-10792 Atrankos išvada dėl gaminių iš lakštinio plieno gamybos Sodų g. 79, Skaidiškių k., Vilniaus r. sav., Poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-10-25(28.5)-A4-10915 Atrankos išvada dėl Geležinio Vilko g. lietaus nuotakyno kolektoriaus rekonstrukcijos su valyklų ir taršos monitoringo mazgo statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-10-27(28.6)-A4-10799 Atrankos išvad dėl Joniškio rajono Minčaičių žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-10-27(28.4)-A4-10803 Atrankos išvada dėl UAB "Cipel Baltika" gamybinių nuotekų valymo įrenginių statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-10-26(28.3)-A4-10757 Atrankos išvada dėl A. Griciaus autotransporto įmonės planuojamos ūkinės veiklos –  automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas ir eksploatacija žemės sklypuose Jūrininkų pr. 27 ir 27A, Klaipėdos m. – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-10-25(28.7)-A4-10677 Atrankos išvada dėl prekybos pastato (8.3), Žirmūnų g. 67, Vilniuje, Statybos ir eksploatavimo Poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1, 2) 
2016-10-25(28.5)-A4-10682 Atrankos išvada dėl UAB,,Natureka" Utenos punkto pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai (1,2,3) 
2015-10-25(28.5)-A4-10748 Atrankos išvada dėl lietaus valymo įrenginių Taurupės g. 12 A, Vilniuje, rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-10-25(28.2)-A4-10750 

Atrankos išvada dėl sunkiasvorių automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Aristavos k. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-10-25(28.6)-A4-10746 Atrankos išvada dėl UAB "LIDL LIETUVA" maisto prekių parduotuvės statybos poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių m.) informacija atrankai 
2016-10-25(28.6)-A4-10745 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės įrengimo Taučiūnų k., Skaistgirio sen., Joniškio r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-10-24(28.3)-A4-10644 Atrankos išvada dėl UAB „Philip Morris Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos –  gamybinio pastato rekonstrukcijos Vilniaus pl. 16, Klaipėdos m. – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-10-21(28.2)A4-10627 

Atrankos išvada dėl Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės papildomo iki  225 MW galios agregato Nr. 5 montavimo ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-10-21(28.5)-A4-10636 Atrankos išvada dėl Molėtų rajono savivaldybės Rimučių II žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-10-21(28.4)-A4-10618 Atrankos išvada dėl prekybos pastato Zarasų g. 5A, Vilniuje statybos projekto poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaiPriedas Nr. 1PriedasNr.2Priedas Nr.3 
2016-10-21(28.3)-A4-10612 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) auginimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedas 
2016-10-21(28.7)-A4-10604 Atrankos išvada dėl gamybos paskirties pastato ir sabdėliavimo paskirties pastato statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-10-17(28.3)-A4-10421 Atrankos išvada dėl V. Žebelio planuojamos ūkinės veiklos –  augintinių krematoriumo statybos ir eksploatavimo žemės sklype kad. Nr. 7766/0001:84, Zoliškių k. 1, Žygaičių sen., Tauragės r. sav. – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-10-17(28.7)-A4-10393 Atrankos išvada dėl UAB "DEBRIS" pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, saugojimo, rūšiavimo bei perdirbimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1, 2, 3, 4) 
2016-10-17(28.7)-A4-10394 Atrankos išvada dėl Daniliškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedas 
2016-10-14(28.7)-A4-10327 Atrankos išvada dėl Double Tree by Hiltonas viešbučio statybos ir eksploatavimo bei Energetikos ir technikos muziejaus rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1, 2, 3) 
2016-10-14(28.6)-A4-10344 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių naudojimo UAB "Telmeta" atliekų surinkimo ir apdorojimo aikštelėje veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-10-14(28.6)-A4-10343 Atrankos išvada dėl Radviliškio rajono Gimbogalos žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo informacija atrankai 
2016-10-14(28.5)-A4-10338 Atrankos išvada dėl Molėtų r. sav. Alekniškių žvyro telkinio II sklypo dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai  Priedai 
2016-10-13(28.7)-A4-10281 Atrankos išvada dėl Elektrėnų r. sav. Jokūbiškių žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai 
2016-10-13(28.3)-A4-10289 Atrankos išvada dėl UAB "Krovinių terminalas" planuojamos ūkinės veiklos - veiklos išplėtimo Burių g. 17, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai 
2016-10-12(28.1)-A4-10241 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 105 ir Nr. 106 dalies rekonstravimo, Nemuno g. 24, Klaipėda, poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

 Priedai 12

 
2016-10-11(28.2)-A4- 10209 

Atrankos išvada dėl komercinės paskirties pastato, automobilių aikštelių statybos Pavytės k., Rokų sen.,  Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-10-11(28.6)-A4-10210 Atrankos išvada dėl UAB "Energijos žara" iki 23 vėjo elektrinių parko įrengimo poveikio aplinkai vertinimo (Kelmės r.) Informacija atrankai 
2016-10-10(28.2)-A4-10133 

Atrankos išvada dėl krovinių sandėliavimo ir logistikos paskirties pastato statybos Kokybės g. 8, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-10-10(28.6)-A4-10134 Atrankos išvada dėl Kelmės rajono Toleikių I smėlio ir žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-10-10(28.4)-A4-10132 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - šešių vėjo jėgainių keturiuose žemės sklypuose, esančiuose Griškabūdyje, Griškabūdžio sen., Šakių r. sav. administracinėje teritorijoje statyba ir eksploatacija poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-10-10(28.6)-A4-10123 Atrankos išvada dėl Šiauliai - Radviliškis atkarpos modernizacijos ir elektrifikacijos I etapo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-10-10(28.3)-A4-10113 Atrankos išvada dėl vidaus vandenų kelių tinklo išplėtimo Akmenos-Danės upe poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-10-05(28.7)-A4-9927 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato (8.3) Žalgirio g. Vilniuje statybos ir eksploatavimo Poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai (1, 2, 3, 4) 
2016-10-05(28.2)-A4-9965 

Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo, surinkimo, nukenksminimo ir demontavimo plėtros Verslo g.13, Domeikavos sen., Kumpių k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-09-30(28.7)-A4-9856 Atrankos išvada dėl Račkūnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedas 
2016-09-30(28.7)-A4-9849 Atrankos išvada dėl Vilniaus r. sav. Juodžių kreidos mergelio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai 
2016-09-30(28.7)-A4-9829 Atrankos išvada dėl Vilniaus r. sav. Vėliučionių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai 
2016-09-30(28.7)-A4-9843 Atrankos išvada dėl UAB "HC Betonas" prekinio betono gamybos Klevų g, 2 B, Avižienių k., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai 1, 2 
2016-09-29(28.4)-A4-9771 Atrankos išvada dėl UAB "HC Betonas" prekinio betono gamybos mazgo įrengimo Kalniškės g. 2, Alytuje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-29(28.1)-A4-9767 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius – Kaunas – Klaipėda) rekontravimo, saugaus eismo priemonių įrengimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-27(28.4)-A4- 9717   Atrankos išvada dėl UAB "Petro metalai" planuojamos išplėsti atliekų tvarkymo veiklos Stoties g. 49A, Marijampolėje poveikio aplinkai vertinimoinformacija atrankai 
2016-09-23(28.3)-A4-9559 Atrankos išvada dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos planuojamos ūkinės veiklos –  valstybinės reikšmės kelio Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda ruožo nuo 222,261 iki 228,571 km rekonstrukcijos – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-23(28.6)-A4-9557 Atrankos išvada dėl naujo garo katilo esamoje katilinėje įrengimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-23(28.3)-A4-9560 Atrankos išvada dėl AB "Vakarų laivų gamykla" planuojamos ūkinės veiklos - bitumo išpilstymo, sandėliavimo ir krovos į laivus Minijos g. 180, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-20(28.6)-A4-9428 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių r.) Informacija atrankai 
2016-09-20(28.3)-A4-9427 Atrankos išvada dėl K. Oželienės švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo Švepelių kaime, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-14(28.6)-A4-9242 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinakmų transporto priemonių tvarkymo poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių r.) Informacija atrankai 
2016-09-13(28.5)-A4-9213 Atrankos išvada dėl gamybinio pastato rekonstrukcijos Pramonės g. 7, Panevėžio mieste poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai 2,6,7

 
2016-09-12(28.2)-A4-9170 

Atrankos išvada dėl galvijų ūkio modernizavimo Šimkaičių k., Pagojukų  sen., Raseinių r.  poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-09-12(28.3)-A4-9168 Atrankos išvada dėl dėl UAB „Tauragės šilumos tinklai“ planuojamos ūkinės veiklos –  3,443 km ilgio šilumos trasų renovavimo Tauragės mieste – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-12(28.5)-A4-9164 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys ruožo nuo 64,00 km iki 71,85 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-12(28.7)-A4-9155 Atrankos išvada dėl nepavojingų ir pavojingų atliekų paruošimo tolimesniam naudojimui ir šalinimui, įskaitant atliekų laikymą, Lentvario g. 13 A, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

Priedai 1, 2, 3

 
2016-09-09(28.5)-A4-9123 Atrankos išvada dėl Zarasų rajono Midulio ežero sapropelio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-09(28.3)-A4-9117 Atrankos išvada dėl nepavojingų statybinių atliekų, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymo ir smulkinimo Šalteikių g. 40, Glaudėnų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-09(28.7)-A4-9116 Atrankos išvada dėl UAB "HC BETONAS" prekinio betono gamybos mazgo įrengimo Sandėlių g. 16,  Vilniuje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai - 1, 2, 3. 
2016-09-08(28.2)-A4-9061 

Atrankos išvada dėl Metalo gaminių gamybos iš lakštinio plieno štampavimo būdu Kauno g.19, Ilgakiemio k., Garliavos sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-09-08(28.7)-A4-9054 Atrankos išvada dėl viešbučio rekonstrukcijos, apimančios kranto linijos keitimą ir prieplaukos įrengimą, draugystės g. 22, Elektrėnai, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-08(28.6)-A4-9059 Atrankos išvada dėl vandens sporto turizmui skirto kempingo įrengimo rytinėje Rėkyvos ežero pakrantėje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-07(28.4)-A4-9045 Atrankos išvada dėl Kalvarijos savivaldybės Trakėnų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo bei likusių išteklių gamybos atnaujinimo nepilnai išeksploatuotame plote poveikio aplinkai vertinimoInformacija aplinkai 
2016-09-06(28.3)-A4-8995 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Meldikviršių g. 11, Meldikviršių k., Tauragės raj., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-05(28.2)-A4-8964 Atrankos išvada dėl medienos atliekų naudojimo šiluminės energijos gamybai Labūnavos gyv., Kėdainių r.Informacija atrankai 
2016-09-05(28.4)-A4-8919 Atrankos išvada dėl UAB "Indigo LT" elektros ir elektronikos įrangos atliekų bei kitų nepavojingų atliekų surinkimo ir tvarkymo Juodupės g. 26, Dambravos k., išlaužo sen., Prienų raj. poveikio aplinkia vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-01(28.2)-A4-8856 Atrankos išvada dėl medienos atliekų naudojimo šiluminės energijos gamybai Lančiūnavos gyv., Kėdainių r.Informacija atrankai 
2016-09-01(28.3)-A4-8851 Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 135-136, ir kranto sutvirtinimo Nr. 135A Minijos g. 180, Klaipėdoje rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai1, 2, 3 
2016-09-01(28.2)-A4-8820 

Atrankos išvada dėl vandens gerinimo įrenginių, gręžinio ir vandens tiekimo tinklų nauja statybos Veliuonos mstl. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-09-01(28.3)-A4-8811 Atrankos išvada dėl naujos 2,508 km ilgio M. Jankaus gatvės tiesimo ir apie 0,491 km esamos Labrenciškių gatvės rekonstrukcijos Klaipėdos mieste – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-01(28.3)-A4-8808 Atrankos išvada dėl Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto (apie 15,7 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-09-01(28.7)-A4-8798 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkmų transporto priemonių ardymo, Kalnalaukio g. 10 M., Širvintose, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-09-01(28.6)-A4-8810 Atrankos išvada dėl sandėliavimo paskirties pastato statybos ir eksploatacijos žemės sklype, esančiame Liepkalnio g. 172M, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-29(28.5)-A4-8675 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato Klaipėdos g. 145A, Panevėžyje, statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedas 1 
2016-08-29(28.2)-A4-8694 

Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių importo, įvežimo, demontavimo, pakartotiniam naudojimui tinkamų automobilių detalių ir mazgų ardymo, automobilių pardavimo Pirklių g. 3, Žemaitkiemio k., Domeikavos sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-08-29(28.6)-A4-8683 Atrankos išvada dėl broilerių auginimo Reibinių ŽŪB rekonstravus ir modernizavus esamus karvidžių pastatus poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-29(28.6)-A4-8686 Atrankos išvada dėl Jūros upės kraštovaizdžio formavimo gamtinio karkaso teritorijoje Rietavo m. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-29(28.4)-A4-8681 Atrankos išvada dėl UAB "Ekonovus" statybinių , gamybinių atliekų rūšiavimo, vykdomo antrinių žaliavų rūšiavimo, presavimo apimčių padidinimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-29(28.3)-A4-8677 Atrankos išvada dėl UAB „SCT Lubricants“ planuojamos ūkinės veiklos – įvairių rūšių alyvos mišinių gamybos technologinės linijos įrenginių aikštelės statybos Šilutės pl. 119, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-29(15.8)A4-8667 Atrankos išvada dėl antrinių žaliavų, didelių gabaritų atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo, statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelės Lentvario g. 15, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrnkai 
 2016-08-26 (28.1)-A4-8645 Atrankos išvada dėl UAB "Idavang" planuojamos ūkinės veiklos - 1999 vnt. penimų kiaulių nuo 30 kg iki 110 kg auginimo Kalvarijos kiaulių komplekse (padalinys 06) Ugniagesių g. 20, Jusevičių k., Kalvarijos sav., poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

 Priedai

 
2016-08-24(28.2)-A4-8589 

Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo Palemono g. 1 Kaune poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-08-22(28.3)-A4-8486 Atrankos išvada dėl R. Masedunsko galvijų fermos komplekso eksploatacijos Didkiemio kaime, Šilalės rajone poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-18(28.3)-A4-8427 Atrankos išvada dėl UAB „Danish ABC Group“ planuojamos ūkinės veiklos – gamybinio pastato statybos karkasinių konstrukcijų (namelių) surinkimui Vaidaugų g. 1, Toleikių k., Klaipėdos r. sav. – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-18(28.5)-A4-8379 Atrankos išvada dėl pavojingų atliekų tvarkymo Gustonių k., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-18(28.5)-A4-8425  Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos- sapropelio ir durpių mišinių gamybos ir fasavimo cecho įrengimas Pramonės g. 10, Karlų k., Visagino sav. poveikio aplinkai vertinimoInformacija aplinkai 
2016-08-17(28.2)-A4-8367 Atrankos išvada dėl UAB "SUPER MONTES" nepavojingų atliekų tvarkymo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

2d. 3 d.

 
2016-08-12(28.4)-A4-8273 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo Stakliškių g. 40, Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimoinformacija atrankai 
2016-08-12(28.3)-A4-8269 Atrankos išvada dėl Šilutės rajono Stankiškių vasaros polderio rekonstrukcijos II etapo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai - 12. 
2016-08-12(28.6)-A4-8260 Atrankos išvada dėl paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtros Laivų g. 5 ir Žarėnų g. Telšių m. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-12(28.6)-A4-8258 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos statybinių atliekų perdirbimo, Statybininkų g. 99, Venta, Akmenės r. poveikio aplinkai vertinimo  
2016-08-11(28.6)-A4-8225 Atrankos išvada dėl asbesto turinčių statybinių atliekų bei kitų asbesto turinčių atliekų šalinimo UAB "Toksika" pavojingų atliekų sąvartyne poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-11(28.6)-A4-8215 Atrankos išvada dėl UAB "Ekonovus" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-10(28.4)-A4-8212 Atrankos išvada dėl UAB "Varėnos pienelis" gamybinių nuotekų valymo įrenginių statybos J.Basanavičiaus g. 52, Varėnoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-09(28.2)-8129 Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Jonavos rajono Rizgonių smėlio ir žvyro telkinio naują plotą Informacija atrankai 
2016-08-10(28.6)-A4-8170 Atrankos išvada dėl Šiaulių r. Leičių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-08(28.2)-A4-8125 Atrankos išvada dėl UAB "Lignineko" planuojamo biokuro gamybos išplėtimo ir dirvos gerintojo pelenų pagrindu gamybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-10(28.5)-A4-8178 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Pažambės smėlio ir žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-08(28.4)-A4-8068 Atrankos išvada dėl Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio hidroelektrinės įrengimo poveikio palinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-05(28.4)-A4-8014 Atrankos išvada dėl UAB "Andva" planuojamos ūkinės veiklos - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-05(28.4)-A4-7987 Atrankos išvada dėl centralizuoto šilumos tiekimo tinklū modernizavimo AB "Prienų šilumos tinklai" poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-03(28.3)-A4-7940 Atrankos išvada dėl UAB "Pack Klaipėda" planuojamos ūkinės veiklos - gamybinių pajėgumų išplėtimo Pramonės g. 13, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-03(28.5)-A4-7930 Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Dauliūnų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-01(28.5)-A4-7853 Atrankos išvada dėl Pasvalio rajono Talkonių smėlio telkinio poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-08-01(28.7)-A4-7850 Atrankos išvada dėl ūkininko Egidijaus Kulikausko kitos (fermų) paskirties pastato - karvidės (8.18) statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-29(28.7)-A4-7805 Atrankos išvada dėl parduotuvės Maksimiškių g. 5, Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai - 1 dalis2 dalis, 3 dalis 
2016-07-29(28.3)-A4-7792 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos išplėtimo, Verslininkų g. 47, Taurų k., Tauragės ra., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-29(28.3)-A4-7770 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo pajėgumų didinimo, verslininkų g. 22, 35 ir 37, Taurų k., Tauragės raj., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1234) 
2016-07-28(28.7)-A4-7716 Atrankos išvada dėl poliuretano šilumos izoliacinių plokščių gamybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1, 2, 3, 4) 
2016-07-28(28.5)-A4-7720 Atrankos išvada dėl vandens tiekimo tinklų rekonstravimo Visagino mieste poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-27(28.5)-A4-7667  Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius – Utena ruožo nuo 93,685 iki 95,600 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai  Priedai (123) 
2016-07-26(28.5)-A4-7638 Atrankos išvada dėl Panevėžio konservų fabriko statinių komplekso paskirties keitimo ir rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai (1,2,3,4,5) 
2016-07-25(28.4)-A4-7585 Atrankos išvada dėl UAB "JUMPS" naudotų alyvų laikymo ir regeneravimo Matuizų k., Varėnos raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-20(28.5)-A4-7442 Atrankos išvada dėl UAB "Automobilinė dujinė įranga" planuojamos ūkinės veiklos - eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-20(28.3)-A4-7452 Atrankos išvada dėl G. Odino planuojamos ūkinės veiklos - galvijų ir avių fermos komplekso eksploatacijos Margininkų kaime, Skuodo rajone - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-20(28.3)-A4-7451 Atrankos išvada dėl UAB "Orion Global Pet" planuojamos ūkinės veiklos - 1 MW galios vertikalios ašies vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos Metalo g. 16, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-20(28.2)-A4-7445 

Atrankos išvada dėl automobilių prekybos ir serviso komplekso Vakariniame aplinkkelyje 6, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-07-20(28.7)-A4-7441 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai (1, 2)

 
2016-07-19(28.5)-A4-7398 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos narių žemės sklypų dalies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-15(28.5)-A4-7337 Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 125 Biržai-Raubonys ruožo nuo 6,98 iki 10,00 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

priedai (1,2,3,4)

 
2016-07-15(28.3)-A4-7323 Atrankos išvada dėl medienos atliekų smulkinimo, pagaminant biokurą Liepų g. 85a, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-15(28.3)-A4-7293 Atrankos išvada dėl Šilalės rajono Obelyno kadastrinės vietovės Dungerių kaimo, Upynos kadastrinės vietovės Kliūkių, Gaubučių, Paiekvedžio ir Būbliškės kaimų melioracijos projektų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-14(28.2)-A4-7266 

Atrankos išvada dėl avių auginimo ūkio Kupsčių k., Pernaravos sen., Kėdainių r.  poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai  

Priedas 1

 
2016-07-14(28.7)-A4-7267 Atrankos išvada dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Dvarapievis" dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, Priedai (1, 2, 3, 4, 5) 
2016-07-14(28.4)-A4-7220 Atrankos išvada dėl šinšilų veisimo ir auginimo Rūdupio k., Kazlų Rūdos sav. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-13(28.4)-A4-7170 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) auginimo ir veisimo Giraitės k., Matuizų  sen., Varėnos raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-11(28.5)-A4-7075 Atrankos išvada dėl planuojamos trijų poilsio paskirties pastatų (kaimo turizmo pastatų) statybos Paeisetės II k., Saldutiškio sen., Utenos r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai   Priedai:12 
2016-07-11(28.5) A4-7112 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos "Pažambis" narių žemės sklypų salies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-08(28.3)-A4-7045 Atrankos išvada dėl Rusnės žiemos polderio dalies įrenginių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-07(28.3)-A4-7003 Atrankos išvada dėl Šilalės rajono Obelyno, Balsių ir Šiauduvos kadastrinių vietovių žemės dalies rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-05(28.3)-A4-6975 Atrankos išvada dėl UAB „BS Chemical“ planuojamos ūkinės veiklos – skystų ploviklių ir dezinfekantų gamybos Briedžio g. 13, Kretingoje, Kretingos r. savivaldybėje – poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 1, 2. 
2016-07-05(28.3)-A4-6962 Atrankos išvada dėl Šilutės rajono Šilutės seniūnijos Sausgalvių II vasaros polderio dalies rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-05(28.5)-A4-6961 Atrankos išvada dėl planuojamo dūmų kanalo nuo esamo biokuru kūrenamo garo katilo iki esamo mūrinio kamino įrengimo Utenos rajoninėje katilinėje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai           Priedai (1234567891011121314) 
2016-07-04(28.4)-A4-6906 Atrankos išvada dėl stovyklos Paplentės g. 51A, Mankūnų k., Miroslavo sen., Alytaus r. statybos projekto poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-04(28.3)-A4-6904 Atrankos išvada dėl Pakalnės vasaros polderio dalies įrenginių rekonstrukcijos (III etapo) poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-07-04(28.3)-A4-6903 

 

Atrankos išvada dėl R. Kelnerio penimų galvijų tvarto, mėšlidės ir srutų rezervuaro statybos Lumpėnų kaime, Lumpėnų seniūnijoje, Pagėgių savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo
Informacija atrankaipriedas 
2016-07-01(28.7)-A4-6857 Atrankos išvada dėl TETRA K plokščių gamybos perdirbant nepavojingas atliekas poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-06-30(28.3)-A4-6837 Atrankos išvada dėl sandėliavimo paskirties pastato - sandėlio statybos ir eksploatacijos Pramonės g. 10 ir 12, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-06-30(28.6.)-A4-6636 Atrankos išvada dėl Telšių rajono nepavojingų atliekų sąvartyno Jėrubaičių k., Plungės . 7 ir 8 sekcijų įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-06-30(28.4)-A4-6841 Atrankos išvada dėl UAB "Agroila" planuojamos ūkinės veiklos - techninio aliejaus ir aliejinių kultūrų išspaudų gamybos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-06-30(28.6)-A4-6838 Atrankos išvada dėl Radviliškio rajono Andriūnų žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-06-30(28.7)-A4-6783 Atrankos išvada dėl UAB "Bio Substratas" saulės fotovoltinės jagainės įrengimo ir sandėliavimo pastatų statybos Masionių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atranakai 
2016-06-29(28.4)-A4-6760 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-06-29(28.1)-A4-6759 Atrankos išvada dėl nuotekų tvarkymo sistemos pritaikymo buitinių ir gamybinių nuotekų valymui poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-06-29(28.6)-A4-6748 Atrankos išvada dėl broilerių auginimo Bazilionų ŽŪB rekonstravus ir modernizavus esamus karvidžių pastatus poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-06-27 
(28.7)-A4-6632
 Atrankos išvada dėl Vilniaus miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo V.A.Graičiūno g.36 D, Vilniaus m., sav. poveikio aplinkai vertinimoInforamcija atrankai 
2016-06-29 (28.4)-A4-6764 Atrankos išvada dėl UAB "Komunalinių įmonių kombinatas' antrinių žaliavų, mišrių komunalinių atliekų, didžiųjų atliekų laikymo, perkrovimo ir presavimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-06-27(28.4)-A4-6638 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto piemonių ardymo Ūdrijos kelias 22, Užubalių k., Alytaus raj. poveikio aplinkia vertinimo.Informacija atrankai 
2016-06-23 (28.2)-A4-6585 

Atrankos išvada dėl I. Ambraževičienės pieninių karvių ūkio modernizavimo ir plėtros Čiūdų k., Kulvos sen. Jonavos r. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-06-23(28.4)-A4-6597 Atrankos išvada dėl triušių ūkio įkūrimo Želkūnų k., Stakliškių sen., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-06-21(28.2)-A4-6474 Atrankos išvada dėl sausų pieno produktų pakavimo į mažesnės taros pakuotes ir laikino sandėlaivimo pastato statybos poveikio aplinkai vertinimo ainformacija atrankai 
2016-06-13(28.2)-A4-6141 

Atrankos išvada dėl 2 vnt. vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 500 kW statybos ir eksploatacijos Antkalniškių k., Skirsnemunės sen., Jurbarko raj. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-06-13(28.3)-A4-6170 Atrankos išvada dėl UAB "Eurovia Lietuva" planuojamos ūkinės veiklos - asfaltbetonio maišyklės "Benninghoven TBA240 U-C" įrengimo ir eksploatavimo vietoje senų "D-508" ir "Teltomat" asfaltbetonio mašyklių Klaipėdos asfaltbetonio gamykloje, Pamiškės g. 6, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-06-10(28.5)-A4-6074 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos -žuvies perdirbimo pajėgumų didinimas įmonėje UAB "Dauparų žuvis" poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-06-10(28.7)-A4-6065 Atrankos išvada dėl antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės statybos ir eksploatacijos Jočionių g. 13, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai (1, 2, 3, 4) 
2016-06-08(28.2)-A4-5952 

Atrankos išvada dėl rekreacinės teritorijos įrengimo prie Nevėžio upės Kėdainių mieste poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-06-08(28.3)-A4-5951 

Atrankos išvada dėl triušių auginimo Letūkų kaime, Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-08-03(28.2)-A4-5821 

Atrankos išvada dėl melioracijos sistemų naudotojų asociacijos  „Tvarkantė“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos  sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-05-31(28.3)-A4-5678 Atrankos išvada dėl Šilalės rajono Kvėdarnos kadastrinės vietovės Lembo, Grimzdų, Papynaujo ir Paragaudžio kaimų melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-05-27(28.2)A-4-5568 Atrankos išvada dėl sandėliavimo paskirties pastatų statybos Rudens g. 3 ir 5 Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo Informacia atrankai 
2016-05-27(28.7)-A4-5586 Atrankos išvada dėl krematoriumo pastato statybos ir kremavimo veiklos, Lentvario g. 15 B, Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedas 
2016-05-27(28.7)-A4-5577 Atrankos išvada dėl UAB "Ekonovus" nepavojingų atliekų surinkimo, vežimo, laikymo, rūšiavimo/presavimo ir perdavimo galutiniams atliekų tvarkytojams Liepkalnio g. 172, Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 1 d., 2 d.

Priedai 12,

 
2016-05-20(28.2)-A4-5341 

Atrankos išvada dėl susisiekimo komunikacijų kelių (gatvių) paskirties, Kaišiadorių miesto stadiono, Paukštininkų g. 5a, Kaišiadorių m. rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-05-20(28.6)-A4-5321 Atrankos išvada dėl Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno Jėrubaičių k., Plungės r. 7 ir 8 sekcijų įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-05-19(28.3)-A4-5295 

Atrankos išvada dėl UAB „Šilutės vėjo parkas 3“ penkių vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos Šilutės rajono savivaldybės Usėnų sen. Stremenių kaime ir Žemaičių Naumiesčio sen. Kalnujų kaime poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-05-18(28.7)-A4-5256 Atrankos išvada dėl bioskaidžių atliekų apdorojimjo linijos įrenginio ir kogeneracinių įrenginių keitimo Ąžuolinės k., Vievio sen., Elektrėnų r. sav., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai (1, 2) 
2016-05-18(28.7)-A4-5274 Atrankos išvada dėl broilerių auginimo Jociūnų k., Medininkų sen., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertimimoInfprmacija atrankai, priedai (12, 3, 4) 
2016-05-18(28.2)-A4-5267 Atrankos išvada dėl UAB "Oneks Invest" planuojamo durpių naudojimo kurui biokuro katilinėje Biruliškių g. 6A, Kaune poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-05-18(28.5)-A4-5261 Atrankos išvada dėl biologiškai skaidžių atliekų naudojimo UAB "Agaras" biodujų jėgainėje poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-05-18(28.3)-A4-5232 

Atrankos išvada dėl UAB „SV projektai“ iki 42 MW galios vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav. Usėnų sen. Kavolių k., Stremenių k., Juknaičių sen. Kūgelių k., Okslindžių k., Skierių k., Menklaukių k. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 
2016-05-18(28.3)-A4-5207 Atrankos išvada dėl Kretingos rajono Rūdaičių ir Vydmantų kadastrinių vietovių dalies lauko drenažo inžinerinės infrastuktūros atnaujinimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-05-17(28.2)-A4-5136 

Atrankos išvada dėl avininkystės ūkio įkūrimo ir plėtros Belazariškio k., Pagojukų sen., Raseinių r. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
 2016-05-17 (28.4)-A4-5166  Atrankos išvada dėl asociacijos "Aštriosios Kirsnos melioracija" ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-05-13(28.5)-A4-5031 Atrankos išvada dėl katilinės rekonstrukcijos Rotušės 22 A, Biržai, poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-05-13(28.3)-A4-5059 Atrankos išvada dėl UAB "Puaris", UAB "Homeras" planuojamos ūkinės veiklos - dviejų vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos Nemeilų k., Tauragės r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-05-13(28.4)-A4-5054 Atrankos išvada dėl UAB "Destena" uždarosios recirkuliacinės gėlavandenių žuvų auginimo sistemos įrengimo Liepų g. 11, Pakumprio k., Išlaužo sen., Prienų r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-05-13(28.1)-A4-5029 Atrankos išvada dėl UAB "Paroc" planuojamos ūkinės veiklos - gruntuotų akmens vatos lamelių gamybos, poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai,

 

 
2016-05-11(28.4)-A4-4926 Atrankos išvada dėl Marijampolės sav. Igliaukos sen. ir Šventragio k.v. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-05-10(28.1)-A4-4889 Atrankos išvada dėl geležinkelio linijos Lietuvos ir Lenkijos valstybės siena -Marijampolė-Kazlų Rūda-Kaunas (Jiesia-Rokai-Palemonas, Kaunas-Palemonas) elektrifikavimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai, priedai (12) 
2016-05-09(28.5)-A4-4853 Atrankos išda dėl pavojingų atliekų tvarkymo Bliūdžių k., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-05-09(28.4)-A4-4861 Atrankos išvada dėl Šakių rajono savivaldybės Būblelių ir Žvirgždaičių kadastro vietovėse esančių melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-05-06(28.2)-A4-4756 Atrankos išvada dėl vištų iki 16 savaičių auginimo Žaslių k. 7, Žaslių sen., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-05-06(28.2)-A4-4757 Atrankos išvada dėl UAB "Cerera foods" veiklos išplėtimo Kertupio g. 20, Neveronių k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-05-06(28.4)-A4-4758 Atrankos išvada dėl Žaliosios MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-05-06(28.3)-A4-4753 Atrankos išvada dėl R. Mockaitienės švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo trūkiškės k., Tauragės r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-05-05(28.4)-A4-4715 Atrankos išvada dėl Pavembrių smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-05-02(28.4)-A4-4564 Atrankos išvada dėl UAB "Vytautai" esamos žvėrelių fermos išplėtimo Gudelių pl. 9, Vytautų k., Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-29(28.2)-A4-4504 Atrankos išvada dėl asociacijos "Užusaliai" narių valdomų sklypų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo ainformacija atrankai 
2016-04-29(28.2)-A4-4503 Atrankos išvada dėl Kalnujų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 
2016-04-29(28.5)-A4-4500 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Ločerų melioracijos statinių naudotojų asociacijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-29(28.5)-A4-4501 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Lyglaukių melioracijos statinių naudotojų asociacijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-28(28.5)-A4-4462 Atrankos išvada dėl asociacijos "Namišiai" valdomų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-28(28.5)-A4-4464 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Kvetkų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-28(28.5)-A4-4463 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Kubiliūnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-27(28.5)-A4-4422 Atrankos išvada dėl Biržų rajono Parovėjos seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-27(28.5)-A4-4420 Atrankos išvada dėl asociacijos "Mikoliškis" valdomų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-27(28.5)-A4-4421 Atrankos išvada dėl asociacijos "Kiemėnai" valdomų sausinimo sistemų rekonstriukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-27(28.5)-A4-4419 Atrankos išvda dėl asociacijos "Kamatėlė" valdomų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-26(28.4)-A4-4352 Atrankos išvada dėl MSNA "Sudargo melioracija" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-25(28.2)-A4-4277 

Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo ir metalo atliekų, baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos rūšiavimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo

 ainformacija atrankai 
2016-04-25(28.2)-A4-4276 

Atrankos išvada dėl pieninių karvių ūkio modernizavimo ir plėtros Čiūdų k., Kulvos sen. Jonavos r. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-04-25(28.4)-A4-4285 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo Beržų g. 18, Paliūnų k., Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-22(28.4)-A4-4242 Atrankos išvada dėl UAB "Alytaus RATC" didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo Jasauskų k., Kaniavos sen., Varėnos raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-22(28.4)-A4-4237 Atrankos išvada dėl sankryžų valstybinės reikšmės magistralinio kelio A4 Vilnius-Varėna-Gardinas 126,00 ir 128,64 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-22(28.4)-A4-1236 Atrankos išvada dėl UAB "Scapa Baltic" medienos atliekų deginimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedas 
2016-04-21(28.4)-A4-4198 Atrankos išvada dėl MSNA "Vepriai" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-21(28.3)-A4-4178 Atrankos išvada dėl Šilalės rajono Traksėdžio kadastrinės vietovės Žąsinalio, Bokštų, Šarkų ir Kadžygos kaimų, Balsių kadastrinės vietovės Lapkalnio kaimo melioracijos įrenginių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankaipriedas 
2016-04-21(28.5)-A4-4179 Atrankos išvada dėl Pasvalio rajono Meškalaukio ir Pušaloto kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-21(28.4)-A4-4175 Atrankos išvada dėl UAB "Eimasta" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo poveikio aplinkia vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-20(28.3)-A4-4146 Atrankos išvada dėl UAB "Šilalės vėjas" 60 MW galios vėjo elektrinių parko įrengimo Šilalės r. sav. Laukuvos sen, Kikonių k., Vaikių lauko k., Jankaičių k., dargalių k., Traksėdžio sen. Kadarių k. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-20(28.4)-A4-4126 Atrankos išvada dėl UAB "Alytaus RATC" didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo Liepų g. 1A, Miesto Kolonijų k., Seirijų sen., Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-18(28.4)-A4-4019 Atrankos išvada dėl dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-18(28.4)-A4-4008 Atrankos išvada dėl UAB "Ekobazė" vykdomos ūkinės veiklos pakeitimo nepavojingųjų atliekų paruošimo perdirbimui arba kitokiam naudojimui ir pakartotinam naudojimui Pramonės g. 1, alytaus mieste poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-18(28.4)-A4-4003 Atrankos išvada dėl UAB "Alkesta" planuojamos ūkinės veiklos - statybinių atliekų laikymo ir apdorojimo Laukų g. 1A, Trakiškių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-14(28.3)-A4-3846 Atrankos išvada dėl A. Leščinsko galvijų fermos eksploatacijos Užlieknių k., Šilutės r. poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-13(28.2)-A4-3824 

Atrankos išvada dėl Žuvies perdirbimų cechų ir šaldytuvų biologinių nuotekų valymo įrenginių statybos Technikos g.13,  Ilgakiemio k., Garliavos sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo.

 Informacija atrankai 
2016-04-11(28.4)-A4-3644 Atrankos išvada dėl MSNA "Pusdešriai" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-11(28.2)-A4-3639 

Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų tvarkymo Ramučių k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai 
2016-04-08(28.4)-A4-3605 Atrankos išvada dėl MSNA "Liepalotai" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-05(28.4)-A4-3492 Atrankos išvada dėl avių auginimo poveikio aplinkai vertinimoInformacija atrankai 
2016-04-04(28.2)-A4-3379 Atrankos išvada dėl verpalų apdorojimo naujo cecho statybos Danų g., Andriušaičių k., Raseinių sen., Raseinių r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 

2016-04-01

(28.1)-A4-3270

 

Atrankos išvada dėl UAB „Žalias vėjas“ 6 MW galios vėjo elektrinių parko Šilalės rajono savivaldybės, Laukuvos seniunijos, Šiauduvos kaime, Jankaičių kaime poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-30

(28.5)-A4-3203

 

Atrankos išvada dėl metalo liejinių gamybos ir mechaninio apdirbimo Verslo g. 15, Liūdynės k., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-30

(28.6)-A4-3199

 

Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo (Akmenės r.)

Informacija atrankai

 

2016-03-29

(28.2)-A4-3128

 

Atrankos išvada dėl Garliavos II tvenkinio ant upelio Maišys ir upelio Maišys išvalymo ir pakrančių sutvarkymo

Informacija atrankai 

 

2016-03-25

(28.5)-A4-3096

 

Atrankos išvada dėl planuojamo  Utenos rajono Leliūnų kadastro vietovėje esančių melioracijos griovių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo 

Informacija atrankai

 

2016-03-25

(28.6)-A4-3089

 

Atrankos išvada dėl UAB "Venta LT" natūralios medienos baldų (kėdžių, stalų ir kt. gaminių) gamybos įmonės statybos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-23

(28.2)-A4-3017

 

Atrankos išvada dėl UAB „Verslo vizijos“ planuojamo atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-23

(28.6)-A4-3007

 

Atrankos išvada dėl Telšių r. Tryškių k. v. Sukončių k. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-23

(28.6)-A4-3006

 

Atrankos išvada dėl Telšių r. Eigirdžių ir Degaičių k. v. Medinių ir Gaudikaičių k. žemės dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-23

(28.6)-A4-2964

 

Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų tvarkymo (Plento g. 2D, Kairiai, Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-18

(28.2)-A4-2824

 

Atrankos išvada dėl A6 kelio Kaunas-Zarasai- Daugpilis skirtingo lygio sankryžos (įvažiavimas į Kauno LEZ) statybos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai

 

2016-03-18

(28.2)-A4-2767

 

Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo Liktėnų k. 16, Raseinių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-18

(28.6)-A4-2791

 

Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1603 Joniškis-Linkaičiai-Staneliai-Gruzdžiai-ruožo nuo 22,85 km iki 28,48 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių r. ir Joniškio r. ribose)

Informacija atrankai

 

2016-03-17

(28.7)-A4-2699

 

Atrankos išvada dėl planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankaipriedai

 

2016-03-15

(28.4)-A4-2537

 

Atrankos išvada dėl pienininkystės komplekso, esančio Želsvelės g. 12, Būriškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., žemės sklypų (kad. Nr. 5194/0003:322 ir Nr.5194/0003:400) apjungimo į vieną žemės sklypą poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 

priedai

 

2016-03-14

(28.2)-A4-2495

 

Atrankos išvada dėl Naftos produktų terminalo plėtros Biruliškių g. 18A, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-14

(28.2)-A4-2466

 

Atrankos išvada  dėl prekybos paskirties pastato statybos Savanorių pr. 315, Statybininkų g. 12P ir žemės sklype kad. Nr. 1901/0079:62, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-14

(28.5)-A4-2465

 

Atrankos išvada dėl miško įveisimo ne miško žemėje Ignalinos r. Gervelių k. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-14

(28.4)-A4-2463

 

Atrankos išvada dėl UAB "Fur Farm LT" kailinių žvėrelių fermos Kuklių k., lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-14

(28.7)-A4-2458

 

Atrankos išvada dėl Vilniaus daugiafunkcinio Lazdynų sveikatingumo centro statybos, Erfurto g. 13, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-14

(28.3)-A4-2460

 

Atrankos išvada dėl V. B. Žiogienės karvidės rekonstravimo (pieninių galvijų ūkio išplėtimo) Kiškėnų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-10

(28.7)-A4-2422

 

Atrankos išvada dėl Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-09

(28.3)-A4-2373

 

Atrankos išvada dėl galvijų fermos komplekso eksploatacijos Martyno Mažvydo g.30, Užlaukės k., Šilutės raj. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-09

(28.2)-A4-2370

 

Atrankos išvada dėl planuojamos Kauno laisvosios ekonominės zonos sujungimo su Kauno intermodaliniu terminalu geležinkelio statybos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-09

(28.3)-A4-2372

 

Atrankos išvada dėl užteršto grunto saugojimo aikštelės įrengimo, užteršto grunto iš dokų duobių iškasimo, nausausinimo, saugojimo ir tvarkymo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-09

(28.7)-A4-2314

 

Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

 

2016-03-08

(28.1)-A4-2002

 

Atrankos išvada dėl UAB „Forest Investment“ biokuro katilinės Jočionių g. 13, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai (1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10,11,

12,13)

2016-02-09

Informacija atrankai.

Priedai (1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10,11,12,13)

 

2016-03-07

(28.7)-A4-2251

 

Atrankos išvada dėl UAB "Autorūnas" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklos. Ežero skg. 11, Rečionių k., Vidiškių sen., Ukmergės r.

Informacija atrankai

 

2016-03-03

(28.3)-A4-2136

 

Atrankos išvada dėl Klaipėdos rajono Piktožių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-03

(28.2)-A4-2134

 

Atrankos išvada dėl nepavojingų bei pavojingų atliekų surinkimo, saugojimo, rūšiavimo bei perdirbimo veiklos Kauno LEZ teritorijoje

Informacija atrankai

 

2016-03-03

(28.2)-A4-2112

 

Atrankos išvada dėl 250 kW vėjo elektrinės Motiškių k.,  Seredžiaus sen., Jurbarko raj. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-03

(28.6)-A4-2084

 

Atrankos išvada dėl biodujų gamybos įrenginio statybos poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių r.)

 Informacija atrankai

 

2016-03-02

(28.3)-A4-2055

 

Atrankos išvada dėl UAB „Puaris“ planuojamos ūkinės veiklos – vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos Gudų kaime (žemės sklypo kad. Nr. 8801/0003:227) Pagėgių savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-02

(28.3)-A4-2046

 

Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – vėjo elektrinių įrengimo ir eksploatacijos Mėčių kaime (žemės sklypų kad. Nr. 8740/0002:508, 8740/0002:121) ir Selvestrų kaime (žemės sklypo kad. Nr. 8740/0002:608) Laukuvos seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-02

(28.4)-A4-2033

 

Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruožo nuo 32,270 iki 39,200 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

 

2016-03-01

(28.5)-A4-2017

 

Atrankos išvada dėl planuojamo Radeikių k.v. Daržinių k., Mediniškių k., Noliškio k., Pliupų k. melioracijos įrenginių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-03-01

(28.6)-A4-2015

 

Atrankos išvada dėl statybinio laužo ir medienos, medinės pakuotės atliekų laikymo ir smulkinimo poveikio aplinkai vertinimo (Mažeikių r.)

 Informacija atrankai

 

2016-02-26

(28.3)-A4-1883

 

Atrankos išvada dėl Pamario gatvės (unikalus Nr. 4400-2161-9858) Klaipėdos mieste rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-02-26

(28.3)-A4-1882

 

Atrankos išvada dėl kranto sutvirtinimo dalies Smiltynės g., Klaipėdoje rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-02-25

(28.3)-A4-1855

 

Atrankos išvada dėl žuvies perdirbimo įmonės statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (Verslo g. 6A, Klaipėdos m.)

Informacija atrankai

 

2016-02-25

(28.5)-A4-1834

 

Atrankos išvada dėl Zarasų rajono Imbrado durpių telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-02-25

(28.1)-A4-1718

 

Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos UAB „Sunergo“ 33 MW galios vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav. Juknaičių sen. Okslindžių, Vaitkaičių, Klugonių ir Vyžių kaimuose poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-02-25

(28.1)-A4-1716

 

Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos (dviejų vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos) žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 8740/0003:623, 8740/0003:660 ir 8740/0003:424, esančiuose Vabalių ir Tautvilų k., Laukuvos sen., Šilalės r. sav poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-02-23

(28.5)-A4-1730

 

Atrankos išvada dėl Laimono Grybausko planuojamos ūkinės veiklos- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-02-23

(28.5)-A4-1726

 

Atrankos išvada dėl pieno perdirbimo ir nuotekų valymo įrenginių modernizavimo bei sandėlio statybos Biržų g. 35, Medeikių k., Biržų r., poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-02-23

(28.6)-A4-1751

 

Atrankos išvada dėl naujų dažymo - džiovinimo kamerų (5 vnt.) įrengimo ir biokuro katilinės (250 kW) statybos (Mažeikių r.) poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

 

2016-02-23

(28.4)-A4-1740

 

Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo Ilgoji g. 17, Antakalnio k., Antakalnio sen., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-02-22

(28.6)-A4-1650

 

Atrankos išvada dėl Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Žalpių kadastrinės vietovės Skirtino, Raudžio, Jaujupio (Kliūkės) upelių baseino griovių ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

 

2016-02-17

(28.1)-A4-1521

 

Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - UAB "Biosela" gamybinio pastato, kurio unikalus Nr. 4198-7023-8039, pritaikymas žuvų perdirbimui, poveikioaplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-02-12

(28.7)-A4-1448

 

Atrankos išvada dėl administracinio pastato statybos Ukmergės g. 362, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-02-12

(28.6)-A4-1467

 

Atrankos išvada dėl vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo (Kelmės r.)

 Informacija atrankai

 

2016-02-12

(28.3)-A4-1466 

 

Atrankos išvada dėl statybos ir griovimo atliekų perdirbimo Liepų g. 85A, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-02-11

(28.5)-A4-1372

 

Atrankos išvada dėl ŽŪB "Sparnai" vištų dedeklių laikymo paukštidžių Nr. 4 ir Nr. 6 rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 
2016-02-11(28.2)-A4-1365 

Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Eigirgalos k., Kauno raj. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 

2016-02-09

(28.3)-A4-1315

 

Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 143 ir Nr. 143A rekonstravimo Perkėlos g. 8, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-02-09

(28.2)-A4-1302

 

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 195 Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys ruožo nuo 5,00 - 16,90 km rekonstravimas.

Informacija

 

2016-02-08

(28.2)-A4-1255

 

Atrankos išvada dėl Bartonių IV žvyro ir smėlio telkinio naudojimo Stašėnų k., Dumsių sen., Jonavos r. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija

 

2016-02-08

(28.6)-A4-1254

 

Atrankos išvada dėl biokuro katilinės (iki 20MW) statybos (Šiaulių m.) poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija

 

2016-02-08

(28.7)-A4-1239

 

Atrankos išvada dėl durpių naudojimo kurui biokuro katilinėje Paneriškių g. 17, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-02-05

(28.3)-A4-1207

 

Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 142 rekonstravimo, Minijos g. 180, Klaipėda poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-02-05

(28.7)-A4-1196

 

Atrankos išvada dėl daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

 2016-02-05

 (28.2)-A4-1203

 

 

Veislinių paukščių paukštidžių statyba ir eksploatavimas Kaišiadorių r. sav., Palomenės sen., Jačiūnų k.

Informacija

 

 2016-02-04

(28.6)-A4-1118

 

Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Kelmės r.) poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

 

 2016-02-04

(28.6)-A4-1105

 

Atrankos išvada dėl teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo ir geležinkelio Šiauliai-Klaipėda Telšių m. infrastruktūros rekonstravimo/naujos statybos poveikio aplinkai vertinimo 

 Informacija atrankai

 

2016-02-04

(28.4)-A4-1103

 

Atrankos išvada dėl UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro" didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Alovės g. 6, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-01-29

(28.7)-A4-932

 

Atrankos išvada dėl sandėlių, lėktuvų remonto angarų, kontrolės posto ir automobilių saugyklų statybos, Rodūnios kelias 2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-29

(28.2)-A4-935

 

Atrankos išvada dėl geležinkelio linijos Kaišiadorys-Kybartai geležinkelio ruože Jiesia-Rokai rekostrukcijos

Informacija

 

2016-01-28

(28.7)-A4-833

 

Atrankos išvada dėl prekybos, paslaugų, sporto ir kultūros centro statybos Drujos g.2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-28

(28.4)-A4-867

 

Atrankos išvada dėl UAB "ICECO žuvis" investicijų į žuvų perdirbimo veiklą poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-28

(28.2)-A4-837

 

Atrankos išvada dėl krematoriumo statybos ir eksploatavimo Taikos pr. 114M, Kaune

Informacija

 

2016-01-28

(28.2)-A4-858

 

Atrankos išvada dėl sandėliavimo ir administracinių pastatų statybos Ringuvos g. 65, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-27

(28.2)-A4-815

 

Atrankos išvada Dėl Prekybos ir administracinių pastatų statybos Masiulio g.16 ir 16 D, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-27

(28.6)-A4-819

 

Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo (Šiaulių r.) poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai

 

2016-01-25

(28.2)-A4-733

 

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant atvėsintų ir sušaldytų upinių ir jūrinių žuvų perdirbimą

Informacija

 

2016-01-25

(28.4)-A4-680

 

Atrankos išvada dėl UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro" didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Leipalingio k., Druskininkų sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-01-25

(28.4)-A4-679

 

Atrankos išvada dėl UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro" didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Putinų g. 3A, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-01-25

(28.4)-A4-678

 

Atrankos išvada dėl naftos produktų saugyklos Zelionkos k. 7, Būdviečio sen., Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

 

2016-01-25

(28.5)-A4681

 

Atrankos išvada dėl PŪV "Modernaus 300 vietų melžiamų karvių tvarto ir pieno bloko statyba" poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija

 

2016-01-25

(28.6)-A4-682

 

Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo Targauskių k., Kukečių sen., Kelmės r. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija

 

2016-01-25

(28.6)-A4-736

 

Atrankos išvada dėl autoserviso bei kitos komercinės ir sandėliavimo veiklos 0,91 ha žemės sklype (Vanaginės k., Riešės sen., Vilniaus r.) poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija

 

2016-01-21

(28.2)-A4-602

 

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo metalo dirbinių gamybos plėtrai R. Kalantos g. 49, Kaune

Informacija

 

2016-01-21

(28.7)-A4-589

 

Atrankos išvada dėl UAB"Sicor Biotech" naujo produkto gamybos Molėtų pl. 5, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-20

(28.5)-A4-571

 

Atrankos išvada dėl Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos "Medeikių drenažas" nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija

 

2016-01-18

(28.4)-A4-454

 

Atrankos išvada dėl Bogušiškių II smėlio ir žvyo telkinio naujo ploto (apie 6 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija

 

2016-01-13

(28.2)-A4-377

 

Atrankos išvada dėl Miškinių k. sąvartyno dumblo aikštelių panaudojimo Miškinių k., Raudondvario sen., Kauno r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-13

(28.3)-A4-380

 

Atrankos išvada dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – šviesių naftos produktų parko plėtros ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimo įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-13

(28.3)-A4-342

 

Atrankos išvada dėl UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ planuojamos ūkinės veiklos – filtrato ir nuotekų valymo įrenginių eksploatacijos Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne – poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-12

(28.4)-A4-294

 

Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas ruožo nuo 40,950 iki 52,100 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-08

(28.3)-A4-207

 

Atrankos išvada dėl UAB „Šilutės baldai“ 1020 m² ploto sandėlio statybos Dariaus ir Girėno g. 9 A, Šilutės r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-08

(28.2)-A4-180

 

Atrankos išvada dėl Volų melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-07

(28.7)-A4-135

 

Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo pajėgumų išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-07

(28.7)-A4-149

 

Atrankos išvada dėl Švenčionių r. sav., Svirkų sen., Bačkininkų k.v. (Jurgeliškės k.) dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-06

(28.2)-A4-110

 

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo planuojant naudoti Kauno rajono Zapyškio žvyro ir smėlio telkinio III dalį

 Informacija atrankai

 

2016-01-06

(28.3)-A4-78

 

Atrankos išvada dėl UAB „Atostogų parkas“ mineralinio vandens gavybos ir eksploatacijos žemės sklype (kad. Nr. 5650/0001:235 Leliūnų kv. v.) Barzdžių k., Imbarės sen., Kretingos r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija

 

2016-01-06

 (28.5)-A4-91

 

 Atrankos išvada dėl PŪV-švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimas ir auginimas Mazgeliškių k., Kupiškio r., Poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija

 

 2016-01-07

 (28.5)-A4-121

 

 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 122 Daugpilis - Rokiškis - Panevėžys rekonstravimo projekto poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija

 

 2016-01-12

 (28.6)-A4-287

 

 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1603 Joniškis-Linkaičiai-Staneliai-Gruzdžiai ruožo nuo 16,39 iki 21,53 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija

 

 2016-01-12

 (28.5)-A4-290

 

 Atrankos išvada dėl pavojingų atliekų tvarkymo Ustukių k., Pasvalio r., poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija

 

 2016-01-13

 (28.5)-A4-348

 

 Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo Katkų g. 87, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija

 

 

 

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2016 m.

 

 

    
Data

Dokumento

numeris

Persvarstyta atrankos išvadaPersvarstymo protokolas
2016-12-29(28.7)-A4-13226Galutinė atrankos išvada dėl prekybos pastato (8.3), Žirmūnų g. 67, Vilniuje, statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-12-29(28.3)-A4-13207Galutinė atrankos išvada dėl V. B. Žiogienės karvidės rekonstravimo (pieninių galvijų ūkio išplėtimo) Kiškėnų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos rajone, poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-12-23(28.3)-A4-13022Galutinė atrankos išvada dėl AB "Vakarų laivų gamykla" planuojamos ūkinės veiklos - bitumo išpilstymo, sandėliavimo ir krovos į laivus Minijos g. 180, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-12-23(28.4)-A4-13011Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Marijampolės pieno konservai" pieno miltelių gamybos cecho vykdomosios ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos (pieno ar jo produktų perdirbimo veiklos išplėtimas) poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-12-14(28.7)-A4-12547Galutinė atrankos išvada dėl UAB "ekonovus" nepavojingų atliekų surinkimo, vežimo, laikymo, rūšiavimo/presavimo ir perdavimo galutiniams atliekų tvarkytojams Liepkalnio g. 172, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-12-09(28.3)-A4-12433Galutinė atrankos išvada dėl V. Žebelio planuojamos ūkinės veiklos –  augintinių krematoriumo statybos ir eksploatavimo žemės sklype kad. Nr. 7766/0001:84, Zoliškių k. 1, Žygaičių sen., Tauragės r. sav. - poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-11-28(28.7)-A4-11934Galutinė atrankos išvada dėl antrinių žaliavų, didelių gabaritų atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo, statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelės Lentvario g. 15, Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-11-25(28.7)-A4-11838Galutinė atrankos išvada dėl gamybinio pastato statybos ir popieriaus perdirbimo linijos įrengimo Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-11-22(28.2)-A4-11677Galutinė atrankos išvada UAB „Lignineko“ planuojamo biokuro gamybos išplėtimo ir dirvos gerintojo pelenų pagrindu gamybos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-11-17(28.2)-A4-11488

Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Super Montes" nepavojingų atliekų tvarkymo poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas
2016-11-16(28.3)-A4-11435Galutinė atrankos išvada dėl UAB "SCT Lubricants" planuojamos ūkinės veiklos - įvairių rūšių alyvų mišinių gamybos technologinės linijos įrenginių aikštelės statybos Šilutės pl. 119, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-11-16(28.3)-A4-11421Galutinė atrankos išvada dėl Gelžinių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto (apie 15,7 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-11-09(28.3)-A4-1120Galutinė atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymo ir smulkinimo Šalteikių g. 40, Glaudėnų k., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
  

 

 
2016-10-25(28.3)-A4-10681Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Meldikviršių g. 11, Meldikviršių k., Tauragės r., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-10-24(28.4)-A4-10646Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Indigo LT" elektros ir elektronikos įrangos atliekų bei kitų nepavojingųjų atliekų surinkimo ir tvarkymo Juodupės g. 26, Dambravos k., Išlaužo sen., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-10-17(28.3)-A4-10422Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Pack Klaipėda" PŪV - gamybinių pajėgumų išplėtimo Pramonės g. 13, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-10-14(28.7)-A4-10328Galutinė atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-10-10(28.5)-A4-10130Galutinė atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Pažambės smėlio ir žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-10-07(28.7_A4-10059Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Somlita" polietileno plėvelės gamybos ir polietileno atliekų perdirbimo, Riešės g. 4, Avižienių sen., Vilniaus r. sav., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-10-07(28.7)-A4-10058Galutinė atrankos išvada dėl ūkininko Egidijaus Kulikausko kitos (fermų) paskirties pastato - karvidės (8.18) statybos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
 2016-10-04(28.6)-A4-9981 Galutinė atrankos išvada dėl plastiko gaminių perdirbimo (granuliavimo) poveikio aplinkai vertinimo (Telšių r.)

Protokolas

priedai

2016-09-28(28.5)-A4-9758Galutinė atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 93,685 iki 95,600 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolasdalyvių sąrašas
2016-09-23(28.1)-A4-9543Galutinė atrankos išvada dėl nuotekų tvarkymo sistemos pritaikymo buitinių ir gamybinių nuotekų valymui poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-09-23(28.3)-A4-9529Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių veiklos išplėtimo, Verslininkų g. 47, Taurų k., Tauragės r., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-09-23(28.3)-A4-9528Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo pajėgumų didinimo, Verslininkų g.23, 35 ir 37, Taurų k., Tauragės r., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-09-12(28.7)-A4-9166Galutinė atrankos išvada dėl antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų gaminių gamybos įmonės statybos ir eksploatacijos Jočionių g. 13 Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-08-26(28.3)-A4-8626Galutinė atrankos išvada dėl Kretingos rajono Rūdaičių ir Vydmantų kadastrinių vietovių dalies lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-08-24(28.4)-A4-8579Galutinė atrankos išvada dėl pietinio pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statybos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-08-19(28.7)-A4-8446Galutinė atrankos išvada dėl prekybos centro su antžemine automobilių stovėjimo aikštele statybos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-08-19(28.7)-A4-8468Galutinė atrankos išvada dėl krematoriumo pastato statybos ir kremavimo veiklos, Lentvario g. 15 B, Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-08-12(28.3)-A4-8271

Galutinė atrankos išvada dėl Šilalės rajono Traksėdžio kadastrinės vietovės Žąsinalio, Bokštų, Šarkų ir Kadžygos kaimų, Balsių kadastrinės vietovės Lapkalnio kaimo melioracijos įrenginių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas
2016-08-08

(28.3)-A4-8078

Galutinė atrankos išvada dėl AB „Eurovia Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos – asfaltbetonio maišyklės „Benninghoven TBA240 U-C“ įrengimo ir eksploatavimo vietoje senų „D-508“ ir „Teltomat“ asfaltbetonio maišyklių Klaipėdos asfaltbetonio gamykloje, Pamiškės g. 6, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2016-08-08(28.3)-A4-8067Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Dervos industrija LT“ planuojamos ūkinės veiklos – bitumo išpilstymo, sandėliavimo ir krovos į laivus Minijos g. 180, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2016-08-08(28.4)-A4-8065Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Scapa Baltic" medienos atliekų deginimo poveikio aplinkai vertinimolProtokolas
2016-08-05(28.7)-A4-7992Galutinė atrankos išvada dėl broilerių auginimo Jociūnų k., Medininkų sen., Vilniaus raj., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-07-26(28.3)-A4-7620Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 127, Nr. 128 ir kranto sutvirtinimų Nr. 127A, Nr. 129A rekonstravimo MInijos g. 180, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
 2016-12-29 (28.2)-A4-13223

Galutinė atrankos išvada dėl Kauno m. sav. Vaišvydavos smėlio telkinio naujo ploto (apie 3,6 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas
2016-07-12(28.7)-A4-7117Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo Minsko pl. 33C, Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-07-11(28.5)-A4-7076Galutinė atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato statybos Utenoje žemės sklype kad. Nr. 8270/0010:155, adresu J. Basanavičiaus g. 125a, ir žemės sklype kad. Nr. 8270/0010:148  poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-07-08(28.5)-A4-7040Galutinė atrankos išvada dėl statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo Pramonės g. 141, Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-06-30(28.7)-A4-6842Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Trakailand" gamybinės paskirties pastato statybos, Lauko g. 23, Šventininkų k., Trakų r., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-06-30(28.5)-A4-6820Galutinė atrankos išvada dėl biologiškai skaidžių atliekų naudojimo UAB "Agaras" biodujų jėgainėje poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-06-17(28.7)-A4-6387Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo įrenginio įrengimo sandėliavimo paskirties pastate, Fabriko g. 11 A, Lentvario m., Trakų r., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-06-07(28.3)-A4-5914Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 117, Nr. 118, Nr. 119 rekonstrukcijos ir krantinių Nr. 114, Nr. 115, Nr. 116 griovimo Nemuno g. 42A Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-05-27(28.7)-A4-5592Galutinė atrankos išvada dėl Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
201-05-26(28.6)-A4-5552Galutinė atrankos išvada dėl autoserviso bei kitos komercinės ir sandėliavimo veiklos 0,91 ha žemės sklype (Vilniaus r.) poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-05-13(28.6)-A4-5038Galutinė atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo (Akmenės r.) Protokolas, dalyvių sąrašas
2016-05-11(28.1)-A4-4890Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Forest Investment" biokuro katilinės Jočionių g. 13, Vilniuje, poveikio aplinkai vertinimoProtokolasdalyvių sąrašas

 

2016-05-03(28.4)-A4-4600Galutinė atrankos išvada dėl pienininkystės komplekso, esančio Želsvelės g. 12, Būriškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., žemės sklypų (Kad. Nr. 5194/0003:322 ir Nr. 5194/0003:400) apjungimo į vieną žemės sklypą poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-04-29(28.4)-A4-4505Galutinė atrankos išvada dėl naftos produktų saugyklos Zelionkos k. 7, Būdviečio sen., Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimoProtokolas

2016-05-10

 

2016-04-14

(28.6)-A4-4907

 

(28.6)-A4-3844

 Galutinė atrankos išvada dėl statybinio laužo ir medienos, medinės pakuotės atliekų laikymo ir smulkinimo poveikio aplinkai vertinimo (Mažeikių r.)Raštas, Protokolas, Protokolo priedai
2016-04-12(28.4)-A4-3692Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro" didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės Alovės g. 6, Alytuje poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-04-11(28.7)-A4-3658Galutinė atrankos išvada dėl sandėlių, lėktuvų remonto angarų, kontrolės posto ir automobilių saugyklų statybos Rodūnios kelias 2, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo 
2016-04-15(28.3)-A4-3493Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos rajono Plikių žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-03-31(28.3)-A4-3283

Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Šilutės vėjo parkas 2“ 39 MW galios vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav. Usėnų sen. Kavolių k., Stremenių k., Juknaičių sen. Kūgelių k., Okslindžių k., Skierių k., Menklaukių k. – poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas
2016-03-29(28.5)-A4-3126Galutinė atrankos išvada dėl modernaus 300 vietų melžiamų karvių tvarto ir pieno bloko statybos Kirdonių k., Pabiržės sen., Biržų r., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-03-18(28.7)-A4-2759Galutinė atrankos išvada dėl autotransporto stovėjimo aikštelės įrengimo Pakupečių vs. (žemės sklypo kad. Nr. 0101/0159:433), Naujininkų sen., Vilniuje poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-03-17(28.7)-A4-2710Galutinė atrankos išvada dėl biodujų gamybos Modžiūnų k., Švenčionių r. poveikio aplinkai vertinimo 
2016-03-16(28.3)-A4-2666Galutinė atrankos išvada dėl vidaus vandenų kelių tinklo išplėtimo Drevernos upe poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-03-15(28.3)-A4-2600Galutinė atrankos išvada dėl AB "Klaipėdos nafta" planuojamos ūkinės veiklos - šviesių naftos produktų parko plėtros ir skysto kuro mišinių tvarkymo optimizavimo, įrengiant naujas apvandeninto mazuto talpyklas, Burių g. 19, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimo.Protokolas
2016-03-14(28.6)-A4-2459Galutinė atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių r.) Protokolas
2016-03-09(28.3)-A4-2323Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos rajono Pozingių II žvyro telkinio eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-03-03(28.4)-A4-2169Galutinė atrankos išvada dėl antrinių polietileno žaliavų surinkimo ir perdirbimo, užtraukiamųjų maišų gamybos Pramonės g.1, Alytuje poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-03-02(28.5)-A4-2063Galutinė atrankos išvada dėl skystų amonio trąšų sandėliavimo ir prekybos trąšomis poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-03-02(28.5)-A4-203

Galutinė atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 137 Pilviškiai-Šakiai-Jurbarkas ruožo nuo 40,950 iki 52,100 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

 Protokolas
2016-02-23(28.1)-A4-1723Galutinė atrankos išvada dėl eksperimentinės elektrinio autobuso gamybos laboratorijos įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-02-19(28.5)-A4-1585Galutinė atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo Kerbušių k. 9, Paįstrio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-02-17(28.7)-A4-1520Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Granorama" medienos granulių su kogeneracine elektrine poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-02-17(28.4)--A4-1493Galutinė atrankos išvada dėl plastikų ir plastikinės  pakuotės atliekų tvarkymo Partizanų g. 25, Balbieriškyje poveikio aplinkai vertinimo protokolas
2016-02-11(28.2)-A4-1381

Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Inovacijų valdymas" planuojamos ūkinės veiklos - Bulotų biodujų jėgainės statybos Bulotų k., Žiežmarių apyl. sen., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas
 2016-02-11(28.4)-A4-1364 Galutinė atrankos išvada dėl grūdų sandėliavimo ir apdorojimo komplekso statybos poveikio plinkai vertinimo Protokolas
2016-01-21(28.3)-A4-601Galutinė atrankos išvada dėl UAB „MT Group“ 3 vėjo jėgainių įrengimo Pelėkių k., Medomiškių k. Darbėnų sen., Kretingos r. – poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-01-19(28.3)-A4-518Galutinė atrankos išvada dėl antrinių žaliavų, mišrių komunalinių ir didžiųjų atliekų tvarkymo, adresu Miško g. 34, Grabupių k., Šilutės raj. – poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-01-13(28.4)-A4-372Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Dambava" planuojamos ūkinės veiklos - netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo ir saugojimo bei tinkamų naudoti detalių pardavimo poveikio aplinkai vertinimoProtokolas
2016-01-06(28.5)-A4-77 Galutinė atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Degionių smėlio ir žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
 2016-01-08 (28.4)-A4-209 Galutinė atrankos išvada dėl aerodromo rekonstravimo Miškininkų g. 3, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo Protokolas

 

 

 

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2016 m.

 

DataDokumento numerisProgramosSusirinkimo protokolas
2016-12-28(28.1)-A4-13113Dėl ŽŪK "Agro Aves group" planuojamos ūkinės veiklos - paukštienos perdirbimo įmonės, poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2016-12-27(28.1)-A4-13072Dėl Makštavos paukštyno įrengimo ir eksploatacijos (Jonavos r. sav., Upininkų sen., Makštavos k.) poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2016-10-21(28.1)-A4-10598Dėl UAB "Dolomitas" planuojamos ūkinės veiklos - Petrašiūnų II dolomito telkinio praplečiamo ploto įsisavinimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2016-10-19(28.1)-A4-10496Dėl intensyvaus broilerių auginimo Raseinių r. sav., Girkalnio sen., Pakalniškių k. poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2016-10-19(28.1)-A4-10495Dėl Kauno rajono Drąseikių žvyro telkinio dalies (apie 5,2 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2016-09-27(28.1)-A4-9677Dėl intensyvaus vištų dedeklių auginimo UAB Zujų paukštyno Zujų ir Leonpolio gamybiniuose padaliniuose poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2016-09-14(28.1)-A4-9238Dėl UAB "Eurochema" planuojamos ūkinės veiklos - išankstinio paruošimo baro modernizavimas, poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2016-09-14(28.1)-A4-9234Dėl Vilkyčių paukštyno pajėgumų didinimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2016-06-29(28.2)-A4-6742

Dėl krematoriumo statybos ir eksloatavimo Kaune poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo

 -
2016-06-14(28.1)-A4-6174Dėl polimerinių dirbinių gamybos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2016-06-08(28.6)-A4-5948Dėl Šiaulių r. Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (9.9 ha) poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2016-06-03(28.1)-A4-5818Dėl ŽŪB Bučiūnai planuojamos ūkinės veiklos - broilerių auginimo, rekonstravus ir modernizavus esamus kiaulidžių pastatus poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2016-05-03(28.1)-A4-4534Dėl patikslintos infrastruktūros objektų (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) statybos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio vilko gatvių Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2016-04-22(28.1)-A4-4234Dėl mėsinių galvijų (prieauglio) ūkio rekonstrukcijos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2016-03-07(28.1)-A4-2231Dėl biokuro gamyklos "Rapsoila" eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo-
2016-03-02(28.1)-A4-2032Dėl Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo pataisytos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimoProtokolas
2016-02-11(28.1)-A4-1362Dėl planuojamos statyti estakados kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė užliejamame ruože poveikio aplinkai vertinimo rogramos tvirtinimo -
 2016-02-11(28.1)-A4-1360Dėl Jonavos rajono Rizgonių žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 74 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2016-01-28(28.1)-A4-857Dėl intensyvaus vištų dedeklių auginimo Ylakių paukštyne poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -

 

 

 

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2016 m.

 

DataDokumento numerisSprendimasSusirinkimo protokolas
2016-12-15(28.1)-A4-12633Informacija apie priimtą sprendimą dėl biokuro gamyklos eksploatacijos-
2016-10-25(28.1)-A4-10742Informacija apie priimtą sprendimą dėl Zarasų rajono Imbrado ežero sapropelio telkinio naudojimo galimybių-
2016-09-09(28.1)-A4-9150Informacija apie priimtą sprendimą dėl estakados kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė užliejamame ruože galimybių -
2016-08-12(28.1)-A4-8255Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB "Fur Farm LT" esamos kailinių žvėrelių auginimo fermos (Pavartyčių k., Šeduvos miesto sen., Radviliškio r. sav.) modernzavimo ir plėtros galimybiųProtokolas
2016-08-10(28.1)-A4-8070Informacija apie priimtą sprendimą dėl prekinio betono gamybos optimizavimo galimybių -
2016-07-12(28.1)-A4-7087Informacija apie priimtą sprendimą dėl Ignalinos atominės elektrinės 1-ojo energijos reaktoriaus R1 IR R2 darbo zonų įrangos išmontavimo ir dezaktyvavimo (projektas 2101) galimybių-
2016-07-12(28.1)-A4-7086Informacija apie priimtą sprendimą dėl Ignalinos atominės elektrinės A-1 bloko įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo (projektas 2203) galimybių-
2016-06-17(28.1)-A4-6377Informacija apie priimtą sprendimą dėl pirmos formos heparino gamybos galimybių-
2016-03-14(28.4)-A4-2464Informacija apie priimtą sprendimą dėl A5 Kaunas - Marijampolė - Suvalkai 45,15-56,83 km. kelio ruožo rekonstravimo galimybių -
2016-03-02(28.1)-A4-2031Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB "NEO GROUP" PET gamybos išplėtimo Industrijos g. 2 ir Industrijos g. 4, Rimkų k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., galimybių -
2016-02-25(28.7)-A4-1826Informacija apie priimtą sprendimą dėl manekenų ir jų dalių gamybos optimizavimo galimybių -
 2016-02-17 (28.1)- A4-1522Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB "Fortum Klaipėda" termofikacinės jėgainės eksploatacinio režimo optimizavimo, padidinant naudojamų nepavojingų atliekų kiekį, galimybių Protokolas
2016-02-15(28.1)-A4-1464Informacija apie priimtą sprendimą dėl Klovainių dolomito telkinio praplečiamo ploto galimybių-
2016-02-01(28.1)-A4-988Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcijos ir eksploatacijos galimybių -
 2016-02-01(28.1)-A4-964Informacija apie priimtą sprendimą dėl dumblo galutinio utilizavimo įrenginių statybos ir eksploatacijos galimybių Protokolas
 2016-01-07(28.3)-A4-128Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vakarų Ablingos naftos gavybos aikštelės su 3-4 naftos paieškos/gavybos gręžiniais įrengimo ir eksploatacijos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu -

 

 

 

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2016 m.

DataPranešimasSprendimai
2016-03-04

Pranešimas apie  UAB Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“ krematoriumo įrengimo Vilniaus laidotuvių rūmuose Olandų g. 22, poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą.

 

2016-03-03 Aplinkos apsaugos agentūra gavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016-02-29 raštą Nr. AS-14883/16(2.14.2.12-MP8), kuriame informuojama, kad vadovaujantis 2016-02-24 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-366, Vilniaus miesto savivaldybės administracija nepritaria UAB Vilniaus laidojimo rūmai „Ritualas“ planuojamai ūkinei veiklai – krematoriumo įrengimo Vilniaus laidotuvių rūmuose Olandų g. 22.
Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105) 8 straipsnio 9 dalimi, poveikio aplinkai vertinimo procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja priimtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas.

2016-02-24

Vilniaus miesto

savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-366 dėl nepritarimo

krematoriumo įrengimui

žemės sklype Olandų g. 22, Vilniuje.

 

 

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2016 m.

 

DataDokumento numerisSprendimas
2016-10-27(28.3)-A4-10807Sprendimas dėl UAB KJKK "Bega" PŪV - skystų produktų saugyklų su geležinkelio pratęsimu ir vagonų iškrovimo estakados statybos ir eksploatacijos Nemuno g. 2, Klaipėdoje  - galutinės atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2016-10-25(28.1)-A4-10676Sprendimas dėl sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo (UAB "Vėjinė" planuojama ūkinė veikla - kogeneracinės biodujų jėgainės statybos ir esamų tvartų modernizavimo, padidinant gyvulių (kiaulių) skaičių)
2016-10-10(28.5)-A4-10110Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos- biodujų jėgainės Rupinskų k., Kazitiškio sen., Ignalinos r. poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2016-09-30(28.1)-A4-9864Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos - energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro), poveikio aplinkai vertinimo priimtos galutinės atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2016-08-26(28.1)-A4-8644Sprendimas dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 52,18 iki 93,65 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2016-08-03(28.3)-A4-7942

Sprendimas dėl UAB "Mestilla" planuojamos ūkinės veiklos - dujinės katilinės su 8,4 MW katilu Kretainio g. 5 Klaipėdoje statybos ir eksploatavimo - atrankos išvados galiojimo pratęsimo

2016-07-15(28.7)-A4-7294Sprendimas dėl žvyro karjero įrengimo Poškų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2016-07-14(28.7)-A4-7225Sprendimas dėl žvyro karjero įrengimo Grobštų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r. atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2016-06-17(28.7)-A4-6384Sprendimas dėl komercinio (prekybos, paslaugų ir pramogų) ir sandėliavimo komplekso su administracinėmis patalpomis galutinės atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2016-05-13(28.5)-A4-5046 Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos - Utenos rajono Kvyklių žvyro telkinio 17,74 ha  ploto eksploatacijos atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2016-04-05(28.1)-A4-3456Sprendimas dėl sprendimo dėl Girkalių naftos telkinio vystymo galimybių galiojimo pratęsimo
 2016-02-04(28.2)-A4-1123 

Sprendimas dėl sprendimo dėl Karmėlavos aplinkkelio tiesimo (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis ruožas nuo 11,20 iki 15,90 km) galimybių galiojimo pratęsimo

2016-01-08(28.1)-A4-197Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 145 Kėdainiai-Šėta-Ukmergė ruožo nuo 26,80 iki 40,27 km rekonstravimo poveikio aplinkai vetinimo priimtos galutinės atrankos išvados galiojimo pratęsimo

 

Atnaujinimo data: 2024-01-23