Įsigaliojo nauja teisinė pareiga gaminių tiekėjams

Data

2021 07 16

Įvertinimas
1
Dizainas be pavadinimo (10).png

Peržiūrėtos Bendrosios atliekų direktyvos nuostatos buvo perkeltos į nacionalinę teisę. Jos susijusios su pavojingų medžiagų kiekio produktuose mažinimo skatinimu, siekiant veiksmingo išteklių panaudojimo, būtino perėjimui prie žiedinės ekonomikos. 

2021 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimą Nr. XIV-407. Įstatymas buvo papildytas skirsniu „Pareiga teikti informaciją apie gaminiuose esančias chemines medžiagas“. Šie pakeitimai, kuriais buvo nustatyta pareiga kiekvienam gaminio tiekėjui teikti informaciją į Europos cheminių medžiagų agentūros SCIP duomenų bazę, įsigaliojo nuo 2021 m. liepos 1 d. Pagal REACH reglamentą gaminys yra daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar struktūrą, labiau nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo cheminė sudėtis. Informacija privalo būti pateikta, jeigu gaminio sudėtyje yra cheminė medžiaga iš Kandidatinio labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašo ir jeigu jos koncentracija viršija 0,1 % gaminio masės. 

Gaminių tiekėjai informaciją turi pateikti:

  • pirmą kartą gaminį tiekiant rinkai;
  • po to, kai gaminio sudėtyje esanti cheminė medžiaga įtraukiama į Kandidatinį sąrašą;
  • pasikeitus gaminio cheminei sudėčiai, kai ji lemia saugaus gaminio naudojimo ir atliekų tvarkymo reikalavimų pasikeitimus. 

Kilus klausimams dėl tiekiamų gaminių, kreipkitės į REACH-CLP pagalbos tarnybą el. paštu [email protected]