Priimta atrankos išvada dėl AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos

Data

2022 04 07

Įvertinimas
1
277959045_350628403682286_6794013818051394058_n.jpg

Informuojame, kad Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) nagrinėti pakartotinai po pastabų 2022-03-09 buvo pateikta informacija atrankai dėl AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) – nuotekų tvarkymo baro modernizacijos, statant anaerobinį bioreaktorių su priklausiniais Nemuno g. 2, Klaipėda – poveikio aplinkai vertinimo (toliau – Atrankos informacija). Agentūra, išnagrinėjusi Atrankos informaciją, gautus poveikio aplinkai vertinimo subjektų pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir, atsižvelgdama į PŪV pobūdį bei vietos ypatumus, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 52 p. nuostatomis, nusprendė atlikti PŪV vietos apžiūrą.

PŪV vietos apžiūra įvyko 2022 m. kovo 29 d. PŪV vietos apžiūroje dalyvavo Agentūros, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento atstovai. Susitikimo metu PŪV organizatoriaus AB „Grigeo Klaipėda“ ir Atrankos informacijos rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ atstovai pristatė PŪV – nuotekų tvarkymo baro modernizacijos, statant anaerobinį bioreaktorių su priklausiniais Nemuno g. 2, Klaipėda, pagrindinius sprendinius, atsakė į susitikimo dalyvių pateiktus klausimus, aprodė PŪV vietą.

Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo. Agentūra kaip atsakingoji institucija, išnagrinėjusi pateiktą papildytą atrankos informaciją, poveikio aplinkai vertinimo subjektų pasiūlymus, įvertinusi vietos apžiūrą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatytais reikalavimais, vadovaujantis šio straipsnio 7 dalimi, priėmė atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimo atlikti nereikia dėl AB „Grigeo Klaipėda“ planuojamos ūkinės veiklos – nuotekų tvarkymo baro modernizacijos, statant anaerobinį bioreaktorių su priklausiniais Nemuno g. 2, Klaipėda. Pagrindiniai motyvai priimant šią atrankos išvadą:

- PŪV traktuotina kaip poveikio aplinkai sumažinimo priemonė, t.y. planuojamo anaerobinio bioreaktoriaus su priklausiniais dėka bus sumažintas ne tik nuotekų užterštumas teršalais (80 % bus sumažinamas nuotekų užterštumas ChDS ir BDS), bet ir kvapais (dabar artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimali kvapo koncentracija sudaro 6,4 OUE/m3, o įgyvendinus PŪV kvapo koncentracija sumažės ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sudarys apie 4 OUE/m3);

- nebebus reikalingas papildomas nuotekų valymas Bendrovei priklausančiuose mechaninio-biologinio nuotekų valymo įrenginiuose Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., kadangi nuotekos po valymo biologiniame bioreaktoriuje bus išleidžiamos į AB ,,Klaipėdos vanduo“ nuotekų tvarkymo tinklus;

- nebus eksploatuojama 14 km ilgio kanalizacijos slėginė linija su nuorintojais (vantuzais), kurie yra papildomi oro taršos šaltiniai, keliantys gyventojų nepasitenkinimą, bet ir nebus eksploatuojami minėti nuotekų valymo įrenginiai Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., kurie taip pat yra papildomas oro taršos ir kvapų šaltinis. Taigi, vertinant kompleksiškai, PŪV sprendiniai turės teigiamos įtakos oro taršos ir kvapų šaltinių sumažėjimui ne tik Klaipėdos m. savivaldybėje, bet ir Klaipėdos raj. savivaldybėje. PŪV sprendiniai prisidės prie Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018-09-19 pavedimu Nr. S-3157 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-09-25 įsakymu Nr. D1-851 sudarytos komisijos 2018-11-07 pažymoje pateiktos rekomendacijos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai ir Klaipėdos miesto savivaldybei įgyvendinimo (atsižvelgiant į suminius įmonių kvapų rezultatus, kurie rodo, kad Dumpių k. teritorijoje ir gretimybėse esančių įmonių plėtros potencialas išnaudotas);

- aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos sklaidos modeliavimo rezultatai parodė, kad įgyvendinus PŪV suskaičiuota perspektyvinė aplinkos oro teršalų bei kvapų koncentracija tiek PŪV teritorijoje, tiek ir gyvenamoje aplinkoje sumažės. Išmetamų teršalų kiekis į aplinkos orą sumažės 22,327 t/m dėl planuojamų įdiegti taršos mažinimo priemonių bei dėl nebenumatomų eksploatuoti Bendrovės Dumpių mechaninių-biologinių nuotekų valymo įrenginių ir 14 km ilgio slėginės linijos aplinkos oro taršos šaltinių;

- visos Bendrovėje susidariusios nuotekos prieš išleidžiant į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tvarkymo sistemą bus valomos anaerobiniame bioreaktoriuje, kuriame 80 % bus sumažinamas nuotekų užterštumas ChDS ir BDS7. Tai užtikrins, kad nebus viršijama AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginių leidžiama apkrova teršalais;

- planuojami statiniai neviršys Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrajame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278, nekilnojamojo kultūros paveldo objekto teritorijoje pastatams nustatyto 25 metrų aukščio, bei uosto inžinerinės infrastruktūros teritorijoje pastatams nustatyto 30 metrų aukščio, todėl PŪV objektų neigiamas poveikis kultūros paveldo objektui nenumatomas.

Atrankos išvada ir pateikta papildyta atrankos informacija, pagal kurią priimta Atrankos išvada yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 m. > Klaipėdos regionas