Pakuočių atliekos

Atliekų licencijavimo  skyrius, Violeta Juozefaitė, tel. 8 665 48259

Gamintojas ir importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją, teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre (pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą, patvirtintą VMI prie LR finansų ministerijos ir LR aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658.

LENGVATA: Gamintojai ir importuotojai per ataskaitinį laikotarpį LR vidaus rinkai tiekiantys ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių, atleidžiami nuo pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis (PPATĮ 71 straipsnis).

Atliekų tvarkytojai turi vesti pakuočių atliekų apskaitą vadovaudamiesi Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, nustatyta tvarka.

Pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų (pirminių, antrinių, tretinių) pakuočių apskaitą.

PASTABA: PPATT reikalavimai taikomi visoms pakuotėms ir pakuočių atliekoms nepriklausomai nuo to, iš kokių medžiagų jos pagamintos bei kur jos naudojamos ir gaminamos (pramonės, prekybos, paslaugų, buities ar kitose srityse).

Pakuočių tiekimas vidaus rinkai, pakuočių atliekų tvarkymas 2021 m.

Pakuotės medžiaga

Patiekta vidaus rinkai (gaminiais pripildytų pakuočių), t

Panaudota/eksportuota pakuočių atliekų

Perdirbta pakuočių atliekų

t

%

t

%

Stiklinė, iš jos

85334

56899

66,7

56899

66,7

savoms reikmėms

86

 

 

 

 

užstatinė

13339

11151

83,6

11151

83,6

Plastikinė, iš jos

85797

57489

67,0

49354

57,5

savoms reikmėms

9762

 

 

 

 

PET

5608

 

 

 

 

PET savoms reikmėms

126

 

 

 

 

PET užstatinė

12773

11671

91,4

11671

91,4

Popierinė/kartoninė, iš jos

139279

117506

84,4

117506

84,4

savoms reikmėms

41616

 

 

 

 

Metalinė, iš jos

19968

16413

82,2

16413

82,2

savoms reikmėms

2872

 

 

 

 

užstatinė

4912

4497

91,6

4497

91,6

Medinė, iš jos

73699

55496

75,3

20300

27,5

savoms reikmėms

21077

 

 

 

 

Kita, iš jos

365

0

0

0

0

savoms reikmėms

27

 

 

 

 

Kombinuota, iš jos

7747

2962

38,2

2477

32,0

savoms reikmėms

155

 

 

 

 

Iš viso:

412189

306765

74,4

262949

63,8

Duomenys parengti pagal Mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijų, atliekų tvarkytojų GPAIS teikiamų atliekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų ir Statistikos departamento vykdomo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės atliekų susidarymo ir tvarkymo statistinio tyrimo duomenis.

Pakuočių tiekimo vidaus rinkai ir pakuočių atliekų tvarkymo 2004–2021 m. duomenys pateikiami nuorodoje.

Pakuočių tiekimas vidaus rinkai, pakuočių atliekų tvarkymas 2004-2021 m. (excel)

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-08